Referat

onsdag den 14. april 2021 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Helga Thiesen, Mette Marie Larsen, Jonna Holm, Stig Westhoff, Mette Strojek
Bemærkninger: Afbud: Stig Westhoff
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om omorganiseringen af forvaltningen Social & Sundhed der trådte i kraft den 1. januar 2021. Som et led i omorganiseringen er driftsområdet inddelt i nu tre afdelinger imod tidligere to: Senior, Sundhed og Social.

   

  Maja Gammelgaard der tiltrådte den 1. marts 2021 som socialchef præsenteres på mødet, og giver en kort orientering om socialafdelingen, herunder udsatteområdet, mv.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Handicapråd den 14-04-2021

  Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

  Afbud: Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådets brugerside ønsker en drøftelse i Handicaprådet af muligheden for at højne kvaliteten af støtte og rådgivning af borgere, medarbejdere og byråd i forhold til borgere med en funktionsnedsættelse i Aabenraa Kommune.

   

  Baggrunden er en henvendelse til brugersiden fra ’Ulykkespatientforeningen’, som er vedhæftet sagen som bilag.

   

  I henvendelsen fra Ulykkespatientforeningen gøres der opmærksom på, at regeringen og støttepartierne har afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge til at ansætte en borgerrådgiver. Der forhandles lige nu om puljens udmøntning, men den ventes åbnet for ansøgninger i starten af 2021.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 14-04-2021

  Sagen blev drøftet.

  Brugersiden blev henvist til at rejse forslaget over for Staben.

   

  Afbud: Stig Westhoff.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet drøfte et første udkast til en ny Handicappolitik. Handicaprådet har først den 19. august 2020 og igen den 15. december 2020 drøftet et forslag fra brugersiden om, at der i 2021 skulle udarbejdes og godkendes en ny handicappolitik for Aabenraa Kommune. Der var bred opbakning til at søge en proces planlagt, således at en ny politik kan vedtages i denne byrådsperiode.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har også drøftet sagen, og udtalte i deres beslutning den 30. september 2020 enighed med Handicaprådet om, at politikken med fordel kan få et servicetjek, og udvalget anmode Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationerne på området.
   

  På mødet den 15. december 2020 blev en overordnet en proces planlagt, med en hurtig opstart primo januar 2021, og med en koncentreret proces i vintermånederne. Målsætningen var, at et første udkast kunne behandles på Handicaprådsmødet til april 2021, og efterfølgende forelægges i Social- og Sundhedsudvalget på junimødet 2021.

   

  Målsætningen er endvidere, at en ny Handicappolitik efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget, kan indstilles til en endelig godkendelse i det nuværende byråd inden en ny kommunalbestyrelse træder til.

  En arbejdsgruppen med brugersiden i Handicaprådet, og med deltagelse af repræsentanter fra brugerorganisationerne på området samt repræsentanter fra forvaltningen, har mødtes løbende i vintermånederne og drøftet indhold og struktur samt en overordnet model for udkastet til ny politik.

   

  På baggrund af møderne, er et første udkast til en ny Handicappolitik blevet udarbejdet. Efterfølgende udkastet blevet præsenteret og drøftet på et åbent møde med bred deltagelse fra brugerorganisationerne den 25. marts 2021.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at handicaprådet drøfter udkast til ny Handicappolitik.

   

  Beslutning Handicapråd den 14-04-2021

  Handicaprådet drøftede udkast til en ny Handicappolitik udarbejdet af arbejdsgruppen. Med de faldne bemærkninger besluttede Handicaprådet, at fremsende politikken til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

   

  Afbud: Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 14-04-2021

  Ad 1.

  Karsten Meyer Olesen orienterede om:

  • Planen om at opføre 6-8 udsatte boliger i samspil med Blå Kors Danmark.
  • Socialtandplejen, der er fysisk placeret på Den Blå Oase.
  • Den Blå Oases nødherberg.
  • Samling af Hjælpemiddelhuset, Træning & Forebyggelse og CJU på tidligere skole i Rødekro.
  • Budget 2022 og den planlagte proces.

   

   

  Bent Sørensen orienterede om:

  • Integrationspolitikken.
  • Ny Grønningen, opførelsen mv.
  • Uddeling af CSR mærket i regi af Arbejdsmarkedsudvalget.
  • Natur & Helbred.

   

  Ad 2.

  Helga Thiesen orienterede om:

  • At brugersiden til junimødet i Handicaprådet vil rejse en sag om Nødkald
  • At brugersiden til junimødet i Handicaprådet vil rejse en sag om borgerudgifter i forbindelse med aflastningsophold.
  • Brugersiden ønsker på et kommende handicaprådsmøde i 2021 en samlet orientering om samlingen af Hjælpemiddelhuset, Træning & Forebyggelse og Center for Job & Uddannelse på tidligere skole i Rødekro.
  • DH’s (Danske Handicaporganisationer) kommende årsmøde med valg af kadidater til Handicaprådet fra 2022.

   

  Ad 3.

  Maja Kristine Gammelgaard, Social, orienterede om

  • Kommunens arbejde med udrulning af vaccinationer imod Covid-19.

   

  Iben Hansen, Børn og Familie, orienterede om

  • En ny indsats på ungeområdet ’VP+’ som er et ekstra forløb forud for en FGU (Forberedende grunduddannelse, dansk ungdomsuddannelse til unge under 25 år).
  • At der er indgået en samarbejdsaftale med FGU.
  • At snitfladen ind til Ungeindsatsen er ændret til 13 år, imod tidligere 15 år.
  • ’Aabenraa modellen’ hvor evaluering har medført flere forebyggende indsatser overfor handicappede børn og unge.
  • Muligheden for midlertidige kapacitetsproblemer på Lille Kolstrup frem til sommerferien.

   

  Afbud: Stig Westhoff.