Referat

onsdag den 16. juni 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Helga Thiesen, Mette Marie Larsen, Jonna Holm, Stig Westhoff, Mette Strojek
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale med formanden deltager Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed med oplæg vedr. institutionsaftaler i Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17727, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om resultaterne fra GAP-analysen for Det Centrale Handicapråd om ’Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap’ og efterfølgende skal handicaprådet drøfte, hvordan de vil følge op på Det Centrale Handicapråds anbefalinger.

   

  Undersøgelsen er en opfølgning på en lignende GAP-undersøgelse fra 2015, og formålet med den nuværende undersøgelse, er for det første at undersøge, om borgere med handicap og kommunale ledere og sagsbehandlere stadig har forskellige opfattelser af mødet og af kommunernes sagsbehandling.

   

  I 2015 gennemførte Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhed en brugerundersøgelsen. Det var en kvalitativ undersøgelse med interview af 34 borgere, der i 2014 havde fået en afgørelse/opfølgning. Medarbejdere og ledere ikke var en del af undersøgelsen, og GAP kunne derfor ikke måles.

  Undersøgelsen viste, at borgerne generelt følte sig inddraget i beslutningerne, men der var plads til forbedringer i forhold til tillid og tryghed i mødet med sagsbehandlerne.

  Visitation & Rehabilitering har efterfølgende arbejdet målrettet med rapportens anbefalinger om blandt andet at skabe tillid og tryghed i mødet.

   

  Overordnet set viser GAP-undersøgelsen fra 2021, at lederne er mest positive, mens sagsbehandlerne er lidt mindre positive i deres syn på sagsbehandlingen og på mødet med borgere med handicap. Borgerne har det mindst positive syn på sagsbehandlingen og mødet. De største forskelle finder vi i de spørgsmål, der vedrører inddragelse af borgeren og vurderingen af den hjælp, som borgeren modtager. De mindste forskelle på borgerne og de kommunalt ansattes oplevelser finder vi i vurderingen af sagsbehandlernes viden og af det tværfaglige samarbejde internt i kommunen.

   

  På baggrund af undersøgelsens resultater har Det Central Handicapråd udarbejdet fire anbefalinger til kommunalbestyrelserne og en anbefaling til det kommunale handicapråd.

   

  Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen:

  • styrker faglighed, vejledning og rådgivning
  • sikrer kommunalpolitisk og ledelsesmæssig fokus på tillid og kommunikation
  • sikrer tydelighed om, at koordinering i indsatser er kommunens ansvar
  • inddrager det kommunale handicapråds erfaringer i planlægning af initiativer for at øge tilliden og i forbindelse med temperaturmålinger af tilliden i jeres kommune

  Anbefalingen til det kommunale handicapråd er, at handicaprådet beder kommunalbestyrelsen om, at forholde sig til anbefalingerne, og at handicaprådet er med at kvalificere drøftelsen om tillid og inddragelse i kommunen.

   

  Aabenraa Kommune er netop i proces om en ny handicappolitik ’Lige muligheder og trivsel’. Heri indgår de 5 principper for god borgerinddragelse udarbejdet af Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening i fællesskab.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, der deltager ved sagens behandling, vil endvidere på mødet orientere om status på følgende:

   

  • ventetid på nødkald/alarmer
  • merudgifter vedrørende aflastning
  • Visitering til proteser
  • Ledsagerordning
  • Tale, høre syn – driftsstatus mv.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at handicaprådet drøfter, hvordan de kan være med til at følge op på GAP-undersøgelsens resultater og Det Centrale Handicapråds anbefalinger i Aabenraa Kommune,

  at orientering om status på bevillingsmæssige emner tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  GAP-undersøgelsen blev drøftet

   

  Formanden gjorde opmærksom på, at der i sagsfremstillingen kun indgik 4 punkter. I Det centrale Handicapråds anbefalinger indgår der 5 punkter. Det 5. punkt var ikke medtaget i sagsfremstillingen, da Det centrale Handicapråd har skrevet det som en anbefaling til regeringen.

  Punkt 5 lyder: Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunerne forpligtes til at tilbyde rådgivning til borgere fra en uvildig/uafhængig instans fx borgerrådgiver.

  Handicaprådet vil arbejde videre med processen i forhold til borgerinddragelse, tillid og kommunikation, når Handicappolitikken er godkendt.

   

  Orientering om status på bevillingsmæssige emner taget til efterretning.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: OLD_hhm

  Sagsfremstilling

   

  Handicaprådet drøftede senest på mødet den 14. april 2021 brugersidens ønske om at Aabenraa Kommune opretter en funktion som borgerrådgiver. Det er brugersidens opfattelse, at funktionen som borgervejleder ikke kan erstattes af en funktion som borgervejleder.

   

  Handicaprådets brugerside ønsker en ny drøftelse i Handicaprådet af forslaget med henblik på at få en politisk stillingtagen til forespørgslen.

   

  Baggrunden er en henvendelse til brugersiden fra ’Ulykkespatientforeningen’, som er vedhæftet sagen som bilag.

   

  I henvendelsen fra Ulykkespatientforeningen gøres der opmærksom på, at regeringen og støttepartierne har afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge til at ansætte en borgerrådgiver. Der forhandles lige nu om puljens udmøntning, men den ventes åbnet for ansøgninger i starten af 2021.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet drøfter om forespørgslen kan rejses politisk.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Sagen blev drøftet.

   

  Karsten Meyer Olesen har anmodet om, at sagen rejses politisk i Økonomiudvalget. En borgerrådgiver kræver en budgetbeslutning, da puljen ikke dækker alle lønudgifter. Sagen vil derfor blive drøftet på budgetseminar ultimo august 2021. Fristen for puljeansøgning er medio august 2021. Byrådssekretariatet sender derfor anmodning om udsættelse af fristen.

   

  Handicaprådets brugerside har, på baggrund af beslutningen på handicaprådsmødet d. 16. april 2021, rettet henvendelse til vicekommunaldirektør Søren Lorentzen vedr. ansættelse af en borgerrådgiver set i lyset af kommunens mulighed for at søge puljemidler til ansættelse af en borgerrådgiver.

   

  Mail til Søren Lorentzen samt bilag er vedhæftet referatet som dokumentation for brugersidens forslag.

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om udvidelse af botilbuddet Funkevej, Autismecenter Syd, med 2 pladser, så botilbuddet fremover vil råde over i alt 10 pladser fra 2022 – godkendt på Social- & Sundhedsudvalgsmødet d. 9. juni 2021.

   

  Der kan ses en vedvarende stigning i efterspørgslen efter pladser på Autismecenter Syd, som det fremgik af ’Boligstrategi for Social & Sundhed 2019-2025’, der blev godkendt på udvalgets møde dem 7. august 2019, herunder ’Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2022’.

   

  Det fremgår af disse, at der tilbage i 2019 blev konstateret en stigende efterspørgsel. Det blev besluttet, at Aabenraa Kommune skulle udvide ud fra et forsigtighedsprincip. Med den foreslåede udvidelse af botilbuddet Funkevej efterleves forsigtighedsprincippet, under samtidig hensyntagen til 2 strategiske pejlemærker; bæredygtighed (økonomisk) og kapacitet (midlertidig bolig løsning).

   

  Muligheden er blevet aktuel, idet antallet af pladser på Special og Rehabiliteringscentret (SRC) forventes reduceret. Rammen for denne sag er, at SRC i så fald kan frigøre 3 boliger til brug for Autismecenter Syd, som kan anvendes til hhv. 2 pladser samt nødvendige fællesfaciliteter.

   

  Pladserne er planlagt etableret efter servicelovens § 107, hvor kommunen opnår en fleksibilitet, idet beboerne kan flyttes til andet tilbud hvis dette skønnes at være mere hensigtsmæssigt. Den fordel kan ikke opnås, når boligerne oprettes efter almenboligloven § 105, med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens § 85. I de tilfælde kan beboerne kun flyttes til et andet tilbud, hvis de selv ønsker dette. Det store flertal af boliger på handicapområdet i kommunen er oprettet efter almenboliglovens § 105.

   

  Med 2 ekstra pladser på botilbuddet Funkevej vil noget af den øgede efterspørgsel efter pladser kunne tilgodeses, ligesom den igangværende udbygning af botilbuddet Rhedersborg også medfører yderligere 3 pladser på området (udvidelsen der med 8 pladser er betinget af en nedlæggelse af Mejerihaven med 5 pladser). I de kommende år må der forventes yderligere efterspørgsel på området jf. Boligstrategien.

   

  En udvidelse af botilbuddet på Funkevej med 2 pladser vil således både styrke botilbuddets samlede driftsgrundlag, og det kan endvidere ses som medvirkende til udmøntningen af den samlede ’Boligstrategi for Social & Sundhed 2019-2025’, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

   

  Det nuværende botilbud på Funkevej indeholder 8 boliger beboet af borgere, der kan klare sig uden nattevagt. Der er et potentiale Social- og Sundhedsudvalget, onsdag den 09. juni 2021 11 for en bedre udnyttelse af personaleressourcerne ved at udvide botilbuddet med yderligere 2 pladser uden natdækning for borgere, som kan klare sig med basis og tyngdepakker 5-7 og uden behov for ekstra sikkerhedsnormering.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil være en risiko for at stå med unødvendig kapacitet på området, idet der vedvarende er efterspørgsel efter pladser på autismeområdet internt fra Aabenraa borgere såvel som fra andre kommuner.

   

  Visitation & Understøttelse skønner, at prisen på basisydelsen på Funkevej kan reduceres med kr. 48.000 ved en udvidelse med 2 pladser til i alt 10 pladser. For øjeblikket er fem af de nuværende otte pladser udfyldt af borgere fra andre kommuner.

   

  Når der korrigeres for mellemkommunale borgere bliver den samlede besparelse affødt af en reduceret pris derfor mellem 144.000 og 240.000, afhængig af om de 2 nye tilflyttere vil være mellemkommunale borgere eller Aabenraa-borgere. Der er pt. såvel interne borgere som eksterne borgere som mulige nye beboere.

   

  En konkret løsning med 2 ekstra pladser på botilbud Funkevej kan tilvejebringes ved, at der bliver tilført 3 rum til botilbuddet Funkevej, idet de nuværende fællesarealer er relativt beskedne af størrelse, og der derfor skal benyttes et lokale til nyetablering af et køkken mv. De samlede omkostninger til køkkenetablering, samt evt. flytning af dør/væg til SCR delen, vurderes af Autismecenter Syds ledelse at kunne afholdes på et niveau på ca. 75-100.000 kr. Beløbet afholdes af Autismecenter Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Orienteringen taget til efterretning

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36428, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 9. juni 2021 forslag til strategi for samarbejde med pårørende med henblik på høring af forslaget i Handicaprådet og Seniorrådet.

   

  I oktober 2020 havde Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling et møde med forvaltningen med henblik på at drøfte samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommune. Mødet var fra Kræftens Bekæmpelses side med et ønske om at få et fælles afsæt i forståelsen af pårørende til kræftpatienter og deres hverdag. På mødet orienterede forvaltningen om Aabenraa Kommunes tiltag for at inddrage og støtte pårørende til patienter med livstruende sygdom samt de tiltag og støtte pårørende tilbydes. Mødet mundede ud i en fælles drøftelse af fremtidige tiltag for pårørende i Aabenraa Kommune.

   

  På ovenstående baggrund og som led i at sætte øget fokus på det gode samarbejde med pårørende er der udarbejdet et udkast til en strategi herfor. Strategien er udarbejdet med sigte på at gælde alle forløb i Social & Sundhed og med henblik på at sikre et udbytterigt samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Erfaringer viser, at jo skarpere, der er forventningsafstemning, des mere udbytterigt bliver samarbejdet. Tydelighed i forventningsafstemningen er derfor et vigtigt omdrejningspunkt i strategien for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

   

  Strategiens indhold omhandler formålet med at samarbejde med pårørende: At pårørende anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen og samarbejdet med borgeren, i det omfang borger og pårørende ønsker det, og de pårørende formår det. Desuden det centrale i samarbejdet med borger og dennes pårørende: Dialog, samtykke, gensidighed samt aftaler og opfølgning. Der er målsætninger i strategien for dette og indsatser i relation til disse er beskrevet. Vigtigheden af, at der er sammenhæng og helhed i indsatser og positive effekter, uanset hvad borgeren er udfordret med helbredsmæssigt, er pointeret. Rolle- og opgavefordeling mellem borger, pårørende og medarbejdere indgår ligeså i strategien. I Aabenraa Kommune arbejdes der rehabiliterende, hvorfor dette aspekt også indgår i strategien.

   

  I forlængelse af strategiens godkendelse følger et implementeringsarbejde i forvaltningen, hvor der udvikles et kompetenceudviklingskursus til medarbejderne. Målet med det bliver at sikre, at medarbejderne kan leve op til forventningerne i strategien og bl.a. kan være tydelige i forventningsafstemningen mellem borger, pårørende og personale samt få styrket deres kommunikative kompetencer.

   

  Høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 2. august 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til strategi for samarbejde med pårørende drøftes med henblik på en eventuel afgivelse af et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Blev drøftet.

   

  Der ønskes afgivelse af et høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal i denne sag orienteres om status for den politiske behandling af forslag til Velfærdsteknologistrategi 2021 - 2024.

   

  Der vedlægges høringssvar fra brugerrepræsentanter samt notat med forvaltningens bemærkninger hertil.

   

  Forslaget til Velfærdsteknologistrategi 2021 – 2024 forelægges Byrådet til godkendelse i juni 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Orienteringen taget til efterretning

   

  Handicaprådet påskønner brugersidens høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10645, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om status vedr. forslag til ny Handicappolitik.

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede d. 9. juni 2021 oplæg fra Handicaprådet til ny Handicappolitik. I den forbindelse godkendte udvalget følgende forslag til tids- og procesplan:

   

  Juni – juli 2021: Intern hørringsproces i Social- og Sundhed med drøftelse af handicappolitikkens implementering.

   

  11. august 2021: Social- og Sundhedsudvalget drøfter tilbagemeldingerne og godkender tilrettet udkast til handicappolitik inklusiv afsnit om implementering samt forslag til politiks forord.

   

  12. august 2021: Høring i Handicaprådet.

   

  Herefter til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2021, i Økonomiudvalget d. 7. september 2021 og i Byrådet d. 22. september 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Orienteringen taget til efterretning.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-06-2021

  Ad 1

  Karsten Meyer Olesen orienterede om Budget i balance. Der er udfordringer på det specialiserede område.

   

  Karsten Meyer Olesen orienterede om projekt Boliger til Udsatte.

   

  Karsten Meyer Olesen gav kort status på projektet i Rødekro, hvor Hjælpemiddelcentret, Træning & Forebyggelse og Center for Job og Uddannelse skal have til huse. Navnet til stedet er endnu ikke fundet.

   

  Bent Ulrik Sørensen orienterede om Ny hovedlov om samspil på fælles områder. Der er fokus på fælles samarbejdsflader.

   

  Bent Ulrik Sørensen orienterede om, at der på arbejdsmarkedsområdet ses en stigning i antallet af sygedagpengesager. Årsagerne er bl.a Covid relateret.

   

  Kirsten Nørgaard Christensen orienterede om budgetproces. Der er ikke stor tilgang fra andre kommuner til Børnehandicapområdet.

   

  Ad 2

  Helga Thiesen orienterede om, at der har været afholdt årsmøde i Danske Handicaporganisation. Der arbejdes på at finde frivillige så Danske Handicaporganisation kan fortsætte.

   

  Helga Thiesen orienterede om, at følgende stiller op til næste Handicapråd: Jonna Holm, Mette Strojek og Stig Westhoff. Helga Thiesen har skrevet en artikel til Ruden og håber den vækker interesse.

   

  Helga Thiesen orienterede om at foreningen Bedre Psykiatri har haft 3 samtalegrupper med en psykolog for bordenden, hvor der i alt deltog 24 pårørende til psykisk syge. Der foreligger en FIT-analyse på de pårørendes trivsel før og efter forløbene. Der har været mål en god effekt og et behov for samtalegrupper. Der sendes på den baggrund forslag til Aabenraa Kommune om at oprette samtalegrupper med psykolog i forhold til pårørende til psykisk syge.

   

  Ad 3

  Maja Gammelgaard orienterede om, at nogle borgere der modtaget støtte efter SEL § 85 vaccineres i juni og august.

   

  Maja Gammelgaard orienterede om, at der på sidste møde blev foreslået, at Jobcentret deltager i mødet til august med henblik på drøftelse af handicappede i job.

   

  Iben Hansen orienterede om, at de har etableret en kombination af beskæftigelsesindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   

  Iben Hansen orienterede om Barnets Lov. Der arbejdes på at få interne snitflader til at samarbejde bedre, og der skiftes ikke sagsbehandler, når barnet fylder 15 år.

   

  Iben Hansen orienterede om ny indsats på Lille Kolstrup med bl.a FIT målinger. Der ligger en rapport fra Gladsaxe Kommune.