Referat

onsdag den 15. juni 2022 kl. 16:00

Mødested: 425
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Jonna Holm, Mette Strojek, Kaj Westphal, Hans Kristian Wollesen, Helle Hansen, Michael Christensen, Jan Køpke, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøfter rådet indsatsområdet Kommunikation og Tilgængelighed fra Aabenraa Kommunes handicappolitik.

   

  Social og Sundhedsudvalget godkendte onsdag den 6. oktober 2021 gældende handicappolitik og herved kommunens handicappolitiske vision om lige muligheder for trivsel for alle. Handicaprådet besluttede den 9. februar 2022 at drøfte ét af politikkens indsatsområder ved hvert handicaprådsmøde. Det aktuelle indsatsområde i denne sag er Kommunikation og Tilgængelighed, som er defineret ved: At borgere med funktionsnedsættelse har let og lige adgang til offentlige bygninger, udeområder, transport og information.

   

  Jævnfør foregående handicaprådsmøde af 20. april og formødet af 31. maj ønskes en drøftelse af følgende forhold: Tilgængelighed ved adgangen til udeområder.

   

  Ved gennemgang af denne sag deltager fra forvaltningen Jesper Juhl Kristensen

  Afdelingschef, Drift og Anlæg og Bo Riis Duun, Plan & Udviklingschef for at oplyse om rådets mulige inddragelse i anlægssager med henblik på at sikre tilgængelighed for borgere med handicap.

   

  Sagen afgøres i

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at rådet drøfter indsatsområdet Kommunikation og tilgængelighed

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Drøftelse af indsatsområder Kommunikation og Tilgængelighed drøftet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om den stafet, det afgående handicapråd af forvaltningen har fået udfærdiget. Stafetten indeholder anbefaling om temaer og sager som det nye handicapråd med fordel kan arbejde videre med.

   

  Siden 2017 har det været gældende praksis, at det afgående Handicapråd enten selv eller med forvaltningen assistance udfærdiger en stafet til videregivelse til det nyvalgte Handicapråd.

   

  Den 15 december 2021 drøftede det forrige Handicapråd hvilke temaer og opgaver, der er hensigtsmæssige fortsat at arbejde med i den følgende rådsperiode.

   

  Forvaltningen har noteret de temaer og sager, som blev ønsket videresendt og har siden udfærdiget en samlet stafet, som er at finde i sagens bilag.

   

  Jævnfør foregående handicaprådsmøde af 20. april ønsker brugersiden at prioritere stafettens forslag i forbindelse med formødet af 15, juni.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at brugersiden prioritere stafetten i forhold til rådets videre arbejde

   

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Stafet fra tidligere Handicapråd drøftet.

  Handicaprådet prioriterer pkt. 1, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9 og pkt. 12. 

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der drøftes praksis for handicapkørsel over grænsen jfr. tidligere møde i Handicaprådet den 20. april 2022. Handicaprådet har anmodet forvaltningen om at undersøge praksis i nabokommune herunder økonomi. Forvaltningen har taget kontakt til Tønder Kommune og kan på den baggrund orientere om Tønder Kommunes praksis for handicapkørsel over grænsen til Tyskland.

   

  I Tønder Kommune bestilles visiteret handicapkørsel over grænsen ved, at borgeren ringer direkte til et taxaselskab. Taxaselskabet, som borgeren ønsker at køre med, skal være godkendt til erhvervsmæssig personbefordring. Bestillingen og udførelsen af kørslen foregår efter det valgte taxaselskabs forretningsvilkår. I tilfælde af rutekørsel gør samme vilkår sig gældende. Turen skal foregå fra en adresse i Tønder Kommune til en adresse i:

   

  • Kreis Nordfriesland
  • Kreis Schleswig-Flensburg 
  • Stadt Flensburg

   

  Borgeren betaler direkte til taxaselskabet, hvorefter Tønder Kommune refunderer udgiften, dog skal borgeren selv betale 3 kr. pr. kilometer.

   

  For at modtage refusionen skal borgeren indenfor 30 dage indsende en refusionsformular til Tønder Kommune. Herefter modtager borgeren refusionen på sin NemKonto 14 dage efter Tønder Kommune har modtaget formularen.

   

  • I 2021 benyttede 1 person tilbuddet om handicapkørsel
  • I 2020 benyttede 0 personer tilbuddet om handicapkørsel
  • I 2019 benyttede 2 personer tilbuddet om handicapkørsel

  Lovgrundlag

  Borgeren skal i Tønder Kommune være visiteret til handicapkørsel i henhold til lov om trafikselskaber § 11, for at benytte tilbuddet om handicapkørsel over grænsen til Tyskland.

  Økonomi og afledt drift

  I årene 2019-2021 beløb den kommunale udgift til handicapkørsel over grænsen til Tyskland i Tønder Kommune sig til 7.774 kr. Den gennemsnitlige årlige udgift for perioden er 2.591 kr.

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

  at  rådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Orientering taget til efterretning.

  Handicaprådet indstiller, at der rejses en politisk sag, at et lignende tilbud etableres i Aabenraa Kommune.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder en række bestemmelser, bl.a. at forældrenes ansvar for at varetage den daglige omsorg, overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne, samt bestemmelser om rusmiddeltestning med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og børn, der er fyldt 12 år.

   

  Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder, skal indberettes til Socialtilsyn Syd og til den anbringende kommune. Institutionslederen sender løbende eller ved månedens udgang indberetningsskemaer om magtanvendelser til både Socialtilsyn Syd og til forvaltningen. Forvaltningen registrerer og forholder sig som driftsherre til indberetningen af magtanvendelsen.

   

  Der er i 2021 ikke indberettet tilfælde af magtanvendelse, hvor det er vurderet, at magtanvendelsen var ulovlig.

   

  I 2021 er der indberettet 226 magtanvendelser, hvilket er en lille stigning i forhold 2020, hvor tallet var 208, men samtidig en markant stigning i forhold til 2019, hvor der var 74 indberetninger. Forvaltningen vurderer, at stigningen igen i 2021 skal ses i lyset af de helt særlige udfordringer COVID-19 pandemien har skabt overalt i verden, og dermed også for anbragte børn og unge, og hos personalet der har skulle håndtere børn og unge på en anderledes måde pga. sikkerhedsrestriktioner, som det ikke kan udelukkes kan have skabt utryghed og uforudsigelighed hos de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det kan

  dermed kan have medført et øget antal magtanvendelser. Således har der, i forbindelse med COVID-19 udbrud og efter sparring med Socialtilsyn Syd og Region Syddanmark, været foretaget systematiske testninger. Testningerne blev gennemført ved fastholdelse.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Orientering taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 8. juni 2022 at sende forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Det vejledende serviceniveau er en forventningsafklaring mellem de politisk fastsatte rammer og borgerne. Det vejledende service niveau er en vejledning i forhold til sagsbehandling, levering og afhentning af genbrugshjælpemidler.

   

  I forslaget til vejledende serviceniveau er det blevet tydeliggjort, at der i forbindelse med sagsbehandling på hjælpemiddelområdet sker en individuel og konkret vurdering. Der vil i sagsbehandlingen blive set på borgerens samlede aktivitetsniveau, og om aktivitetsniveauet kan blive væsentligt bedre ved brug af et hjælpemiddel.

   

  Der er specifikt lagt oplysninger ind vedrørende ansøgninger om servicehund, da der er særlige forhold, der gør sig gældende på dette område.

   

  Der er ændret i serviceniveauet i forhold til at stille hjælpemidler til rådighed for borgere, der skal på ferie i andre kommuner. Her vil Aabenraa Kommune stille større hjælpemidler til rådighed ved eventuel leje af disse i andre kommuner.

   

  Der er fokus på levering og afhentning af hjælpemidler med opfordring til, at borger selv henter og leverer mindre hjælpemidler i HjælpemiddelHuset.

  Ændringer er markeret med rødt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 1. august 2022.

  Lovgrundlag

  Hjælpemidler udlånes efter SEL § 112.

  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

  er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

   

  Fremhævelse af ordene varigt, væsentligt og nødvendigt er lavet af forvaltningen.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes samlede korrigerede budget 2022 til hjælpemidler udgør,

   

  Type

  2022

  Indkøb af hjælpemidler (eks. Indkøb til depot, nødkald, lifte, elkørestole, rollatorer, ramper, senge m/tilbehør, førerhunde)

   

  9.897

  Boligindretning

  837

  Tale-, høre- og synshjælpemidler

  1.508

  APV-hjælpemidler

  2.003

  Kropsbårne hjælpemidler (ortopædiske hjælpemidler, inkontinens og stomi, andre hjælpemidler m.m.)

   

  14.441

  Velfærdsteknologi

  519

  I alt

  29.205

   

  Jf. tabellen udgør budgettet for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder 9,897 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Forslag drøftet.

  Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 8. juni 2022 at sende forslag til vejledende serviceniveau for beboere i længerevarende botilbud til høring i Handicaprådet.

   

  Forvaltningen har på grundlag af høringssvar fra Handicaprådet på den generelle sag om ophold i botilbud udarbejdet en selvstændig sag for borgere i længerevarende bortilbud.

   

  Forvaltningen har ligeledes forsøgt at indarbejde nogle af Handicaprådets bemærkninger til den generelle sag Det gælder afsnittet om valg af bosted og ferie.

   

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten individuelt, i grupper og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

   

  Tilbud om ophold i døgninstitution som længerevarende tilbud kan ske på grundlag af 2 forskellige lovgivninger.

   

  • § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

   

  Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

   

  • § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet, borgerens husleje fastsættes i forhold til de faktiske omkostninger og borgerens indtægt. Borgeren er således ikke omfatte af lejeboligloven og kan ikke modtage boligsikring. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til Frit valg.

   

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

   

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

   

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på, at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

  Personalet på boenhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler, som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

   

  Der er sket præcisering i forslag til serviceniveau i forhold til ferie, hvor der er lagt vægt på inddragelse og medbestemmelse.

   

  Afregning og støtte til borgere under ferieophold i boinstitution sker efter en individuel vurdering ud fra de fastsatte rammer. Men det udgør som udgangspunkt 3 hele døgn.

   

  Ændringer er markeret med rødt eller blåt.

   

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

   

  Aabenraa Kommune har i dag 223 beboere, der er beboere i kommunens botilbud. Heraf udgør 57 borgere fra andre kommuner. Aabenraa Kommune køber ca. 140 pladser til Aabenraa Kommune borgere i andre kommuner.

   

  I Aabenraa Kommune er langt de fleste botilbud organiseret efter reglerne i lejelovens §105 og servicelovens § 85.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 1. august 2022.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for beboere i længerevarende botilbud drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Forslag drøftet.

  Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29929, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 8. juni 2022 at sende forslag til vejledende serviceniveau for ledsagerordning til høring i Handicaprådet

   

  Ledsagelse gives efter lov om social service § 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse pr. måned til personer under folkepensionsalderen, jf.§ 1 i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Der er 145 borgere tilknyttet ledsagerordning. Ledsagerordning er både til borgere, som bor i egen bolig, eller borgere som bor inde på et botilbud.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere alene haft en ”Information om ledsagerordning. Det foreslås med denne sag ændret til et vejledende serviceniveau for ledsagerordning. Der er løbende kommet praksisnyt på området, som er indarbejdet i det vejledende serviceniveau. Det væsentlige er, at modtageren kan opspare timer inden for en periode af 6 måneder, dog maksimalt 90 timer. Det er ligeledes væsentligt, at borgeren selv skal kunne efterspørge hjælpen. Hvis borgere har behov for pædagogisk støtte under ledsagelsen, skal hjælpen gives som en del af den socialpædagogiske støtte.

   

  Organisering

  Det er Visitation & Understøttelse, der træffer afgørelse om ledsagelse jf. servicelovens §97. Det er administrationen i Centerområdet Bo & Aktivitet, der ansætter ledsager. Enten en ledsager, som borgeren selv vælger, eller ved at finde en ledsager til borgeren.

   

  Udfordring med rekruttering

  Det er vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal ledsagere til at varetage ledsagelse af de borger, som er i målgruppen. Det betyder i praksis, at borger har en bevilling på ledsagerordning, men at der ikke er tilstrækkeligt med personale til at udføre opgaven.

  Der er indgået samarbejde med UC syd og Social og Sundhedsskolen om annoncering på skolerne.

   

  Der er stor forskel på borgernes reelle forbrug af timer. Nogle bruger kun ordningen enkelte gange i løbet af året, og andre bruger ordningen fuldt ud

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 1. august 2022.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 – 2025 er der årligt afsat 2,231 mio. kroner til 145 borgere, der modtager ledsagelse jf. servicelovens §97.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for ledsagerordning drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Forslag drøftet.

  Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37611, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne, se vedlagte bilag.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringerne tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 15-06-2022

  Orienteringerne taget til efterretning

   

   

  Ad. 1.

  Formand for Børne- og uddannelsesudvalget, Rasmus Elkjær Larsen, orienterede om:

  • Status for Fjordskolen, herunder renovering og genhusning.
  • Aktuelt byggeri på dagtilbudsområdet.
  • Budgetproces i forhold til Børnehandicap
  • GIV – Generationer i Vækst

   

  Formand for Social og Seniorudvalget, Michael Christensen, orienterede om:

  • HærvejsHuset.
  • Forslag til nyt serviceniveau for bevilling af benproteser.
  • Projekt faste teams.

   

  Ad. 2.

  Repræsentanterne orienterede om:

  • Tilgængelighed for borgere med handicap i forbindelse med valgdeltagelse.
  • Udfordringer med bestilling af rejser via Sydtrafiks app for borgere med synshandicap.

   

  Ad 3.

  Socialchef, Maja Gammelgaard, orienterede om:

  • Forvaltningen forventer indvielse af nyt bosted ved Autismecenter Syd inden for den kommende måned.