Referat

tirsdag den 20. september 2022 kl. 16:00

Mødested: 425
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Jonna Holm, Mette Strojek, Kaj Westphal, Hans Kristian Wollesen, Helle Hansen, Michael Christensen, Jan Køpke, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøfter Handicaprådet indsatsområdet Uddannelse og Arbejdsliv fra Aabenraa Kommunes handicappolitik.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte onsdag den 6. oktober 2021 gældende handicappolitik og dermed kommunens handicappolitiske vision om lige muligheder og trivsel.

   

  Handicaprådet besluttede den 9. februar 2022 at drøfte ét af politikkens indsatsområder på hvert handicaprådsmøde. Det aktuelle indsatsområde er Uddannelse og Arbejdsliv, som er defineret ved:

  At borgere med funktionsnedsættelse har gode muligheder for at uddanne sig og for at bruge deres individuelle ressourcer i et arbejdsliv.
   

  På mødet deltager Nikolaj Stage Jensen, Kontorleder for Job og Virksomhed ved Jobcenter Aabenraa. Nikolaj vil orientere generelt om jobcenterets arbejde med fokus på borgere med funktionsnedsættelse.

   

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet drøfter indsatsområdet Uddannelse og Arbejdsliv.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Indsatsområdet drøftet og orienteringen fra Nikolaj Stage Jensen taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: SDJE

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret, som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp samt medarbejdere fra Visitation og Understøttelse.

  Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

  Herunder arbejdes der i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

   

  1. At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. At jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. At jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Disse mål har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i Ungeindsatsen. Herunder præsenteres de indsatser og samarbejdsfora Ungeindsatsen anvender blandt andet i arbejdet med unge med handicap.

   

  Ungeindsatsen samarbejder på tværs og prøver at finde den rette plan for den enkelte unge. Der samarbejdes også med ungdomsuddannelserne for at skabe individuelle forløb for den enkelte unge, der har et behov herfor.

   

  Tværfaglige samarbejdsfora

  BØSK-listen/Den gode overgang

  Den gode overgang omhandler unge som enten har en sag i Børn og Familie eller kontakt til en UU-vejleder og som er i målgruppen for støtte fra Visitation og Understøttelse efter det fyldte 18. år. Målgruppen i Visitation og Understøttelse er voksne med fysisk- eller psykisk nedsat funktionsevne, samt socialt udsatte.

  Formålet med proceduren er, at sikre at den unge får en så god og kontinuerlig overgang til den fremadrettede støtte i Visitation og Understøttelse som mulig.

  Det tværfaglige samarbejde består altså af; Børn og Familie (B&F), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Visitation og Understøttelse (V&U) og Jobcentret (JC).

  Fra en ung fylder 16 år, bliver der løbende vurderet, om den unge skal overgå til V&U eller JC, når den unge fylder 18 år. På KUI Sparringsmødet besluttes det, hvor den unge overgår til.

   

  KUI Sparring

  Alle de samarbejdende afdelinger har indsatser på deres egne områder, som tænkes ind i en sammenhængende indsats til den enkelte unge. I det tværfaglige samarbejde bringes disse blandt andet i spil på KUI-sparring.

  KUI Sparring er et tværfagligt forum med repræsentanter fra UU, B&F, B&F Handicap, V&U og JC. Der gives sparring på sager, hvor der er behov for nye inputs/vinkler, en sag hvor der er opstået tvivl om, hvad der skal/kan ske fremadrettet, et behov for nye øjne, eller behov for inspiration fra andre afdelinger.

  Alle slags sager kan komme på KUI: BØSK afklaring, uddannelsesmuligheder, serviceniveau/støttebehov, forsørgelse, værgemålsvejledning, overgangssager mm.

  Udgangspunktet er den unge - Hvad skal der til, for at den unge opnår størst trivsel og udvikling.

   

  Tilbud i Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen er betalt af Jobcentret og udfører er medarbejdere i Ungeindsatsen fra Jobcentret og UU.

   

  VP+

  I marts 2021 startede VP+ op, som er et tilbud, hvor unge med udfordringer i alderen 15-25 år kan komme i virksomhedspraktik. Målet med forløbet er, at 60% af de unge efterfølgende kommer i job eller uddannelse. Forløbet består af tre ugentlige dage i praktik og to dage, hvor der er motion og VP+ tid.

   

  VP

  Virksomhedspraktik er et fast tilbud i Aabenraa Kommune. Det er vist, at tilbuddet bringer de unge tættere på ordinær uddannelse. Målgruppen er unge mellem 15 og 17 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og som kan profitere af et særligt virksomhedsrettet tilbud. Der lægges vægt på, at praktikken har uddannelsesfokus, og der er fokus på selvudvikling og på afklaring i forhold til den unges evner.

   

  Mentor- overgangsstøtte

  Mentor- og overgangsstøtte er et tilbud i Ungeindsatsen og dermed betalt af alle afdelinger. UU er udfører på indsatsen.

  Projektet blev startet op i 2017 og blev finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget. Indsatsen er ind til videre forlænget til midt 2023.

  Mentorordningen er fleksibel og kan vare mellem tre måneder og et år afhængigt af den unges behov. Mentorindsatsten varetages af vejledere fra UU.

  Formålet med indsatsen er at yde støtte til unge med ”ondt i livet”, og som derfor er i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

  Fokus for mentorarbejdet skal fokuseres specifikt på at afhjælpe konkrete barrierer og konkrete personlige problemer, der er til hindring for, at den unge gennemfører sin ungdomsuddannelse.

   

  For mentorprojektet er der opstillet tre mål:

   

  • At unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp
  • At unge, der ellers ville modtage ydelser fra V&U i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.
  • Derudover er det forventningen, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet.

   

  Ungekonsulenter fra jobcentret

  Ungekonsulenter er et lovpligtigt tilbud til unge, som starter i uddannelse med et uddannelsespålæg. Ungekonsulenterne kan dog også hjælpe unge, som er i risiko for frafald, og dermed støtte med fastholdelse i uddannelse.

   

  Tæt samarbejde med Headspace, ungdomspsykologerne

  Headspace er kort og godt nogen at tale med. Deres rådgivning er gratis og uforpligtende, og den unge kan være anonym, hvis det ønskes. Der er ingen ventetid, og alt foregår på den unges præmisser og rådgiverne har tavshedspligt.

  Ungdomspsykologerne tilbyder gratis psykologsamtaler til unge fra Aabenraa Kommune i alderen til og med 25 år. Samtalerne er anonyme, og psykologen har tavshedspligt.

  Der er mulighed for op til fem samtaler. Samtalerne foregår på forskellige steder i Aabenraa Kommune – blandt andet i lokaler hos Headspace.

   

  Støtte efter serviceloven til unge over 18 år

  Det er i forbindelse med samarbejdet i Ungeindsatsen, at V&U investerer tidligt i unge efter servicelovens § 82 b, hvor der er risiko for, at de unge udvikler sociale problemer eller yderligere funktionsnedsættelse. Flere unge, der i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse, modtog ekstra støtte efter servicelovens § 82 b i 2021 end i 2020.

   

  FGU

  UU har valgt at investere i de unge på FGU. Det har de gjort ved at være fysisk til stede på uddannelsesstedet to gange i ugen, for at få et tættere samarbejde med eleverne og lærerne og derved fremme de unges muligheder. UU har tildelt ekstra vejlederressourcer for at støtte de unge i at gennemføre FGU.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet vil på mødet få en gennemgang af vinderprojektet og lokalplanforslaget.

   

  Hanne-Mette Pedersen fra Plan, Teknik & Miljø deltager ved sagens behandling.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Orienteringen taget til efterretning, herunder at byggeriet forventes færdigt sommer 2024.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om Social- og Ældreministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen.

   

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 7. september 2022 orienteret om samme sag, hvorefter sagen nu forelægges Handicaprådet.

   

  Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer i Serviceloven og dækker dermed ikke hele den palette af paragraffer, der træffes afgørelser efter i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, som falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter). En gennemgang af klagesager samlet set for området er blevet præsenteret i en særskilt orienteringssag i januar 2022.

   

  Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny, efter at der er indhentet yderligere oplysninger.

   

  Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, hedder det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

   

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse i Ankestyrelsen. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger over landsgennemsnittet.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet.

   

  På det samlede socialområde (børne- og voksenområdet) i Aabenraa Kommune er der for 2021 behandlet 88 klagesager. Heraf er 43 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 11 % ændringer og 38 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 32 %.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  88

  106

  80

  76

  Omgørelsesprocent

  43%

  47%

  34%

  36%

  Antal sager

  43

  50

  27

  27

  Heraf - ændringer

  11%(10)

  13%(14)

  6%(5)

  11%(8)

  Hjemvisninger

  38%(33)

  34%(36)

  28%(22)

  25%(19)

   

  Tallene fra voksenhandicapområdet på §§ 95, 96, 97 og 100 fra Ankestyrelsen er opgjort fra 2018 og frem. Antallet af sager fra 2018 er ikke registreret.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  9

  8

  6

  13

  Omgørelsesprocent

  67%

  50%

  17%

  46%

  Antal sager der er omgjort

  6

  4

  1

   

  Ændringer

  11%(1)

  0%(0)

  0%(0)

  15%

  Hjemvisninger

  57%(6)

  50%(4)

  17%(1)

  31%

   

   

   

   

   

  Antal afgørelser i alt

  200

  147

   

   

  Klager pr. sag

  4,5%

  5,88%

   

   

   

  Sagerne i Aabenraa Kommune 2021 har været fordelt på: § 95(1), § 97(1) og § 100(7).

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 9 klagesager. Heraf er 67 % omgjort (svarende til 6 sager) med en hjemvisning. De øvrige er 1 sag, der er ændret, og 3 sager der er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er i 2021 på 32 %.

   

  Det øgede antal klagesager på merudgiftsområdet skal ses i lyset af tidligere beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2020 sag 62, hvor det blev besluttet at have øget fokus på grundlaget for bevillinger. På §-100 området genbehandles samtlige sager årligt, hvorfor en skærpet tilgang vil få indflydelse på antallet af klager. Det har imidlertid vist sig komplekst at fratage en ydelse, der tidligere er bevilliget. Ligeledes er der truffet afgørelser på foreliggende grundlag, da borgeren ikke har bidraget med oplysninger til egen sag. Disse afgørelser er i 2 tilfælde blevet hjemvist.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der har været på området i 2021. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 har der i alt været 26 afgørelser, og på § 100 har der været 174 afgørelser.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til. Det kan oplyses, at Aabenraa Kommune i 2021 bidrog til analyse af sagsbehandling på handicapområdet, som blev gennemført af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen anbefalede Folketinget at vurdere, om der er strukturelle problemer på området. Ligeledes blev der udtrykt bekymring på grundlag af antallet af hjemviste sager, generelt på handicapområdet.

   

  Danmarkskortene fremgår af Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

   

  https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021

   

  På mødet deltager Bjarne Ipsen, afdelingschef fra Visitation & Understøttelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet høres i denne sag om muligheden for at komme med input i form af investeringsforslag, til Social- og Seniorudvalgets bruttoliste til et anlægskatalog.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 en proces for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering, kvalificering og prioritering af forslag.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med både på den korte og lange bane.

   

  Social- og Seniorudvalgets opgave er at gennemføre en idégenerering, som består af en drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område de næste 10 år med henblik på kvalificering.

   

  I forbindelse med udvalgets drøftelser er der et ønske om inddrage Seniorrådet og Handicaprådet med mulighed for input i form af investeringsforslag på udvalgets område.

   

  Social- og Seniorudvalgets bruttoliste til anlægskataloget skal prioriteres senest på udvalgets møde den 2. november 2022.

   

  Et eventuelt høringssvar fra Handicaprådet skal indgives senest tirsdag den 4. oktober 2022 til sekretariatet v. Rikke Hoegh Petersen på mailadressen:rihp@aabenraa.dk.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at punktet drøftes med henblik på at komme med et samlet svar.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Punktet drøftet. Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet høres i denne sag om Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, forud for at aftalen behandles i Social- & Seniorudvalget.

   

  Rammeaftalen er kommunernes og Region Syddanmarks redskab til at koordinere området på tværs og til at styre og udvikle faglighed, udvikling, kapacitet og økonomi. Rammeaftalen udarbejdes 1. og 3. år i den kommunale valgperiode og godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Den nuværende rammeaftale gælder for 2021-2022. Den kommende rammeaftale gælder for 2023-2024.

   

  Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen har fokus på politiske valgte temaer, og sætter retning for arbejdet med disse. Styringsdelen beskriver rammer, takster og regler for køb og salg af pladser, tilbud og ydelser mellem kommunerne.

   

  Der er i Rammeaftalen 2023-2024 lagt vægt på kontinuitet og det fortsatte arbejde med de temaer, der blev fastlagt i Rammeaftalen 2021-2022. Styringsdelen af rammeaftalen bygger videre på principper fra den tidligere rammeaftale, men er bl.a. gennemgået og justeret i forhold til ny lovgivning.

   

  Et eventuelt høringssvar fra Handicaprådet skal indgives senest tirsdag den 4. oktober 2022 til sekretariatet v. Rikke Hoegh Petersen på mailadressen:rihp@aabenraa.dk

   

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Rammeaftalen drøftes med henblik på at afgive høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Punktet drøftet. Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11449, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om et pilotprojekt, hvor det skal afprøves at have en fast læge tilknyttet bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 7. september 2022 orienteret om samme sag, hvorefter sagen nu forelægges Handicaprådet. 

   

  Det, at have en læge fast tilknyttet til et botilbud, er kendt fra ældreområdet, hvor der siden 2016 har været arbejdet på, at alle plejehjem får en fast tilknyttet læge. Lægen skal være praktiserende læge for de beboere, der ønsker det, samt give sparring til plejepersonalet.

   

  Hjernecenter Syd har en behandlingskrævende målgruppe, der gør, at der er mange sundhedsfaglige opgaver. Derfor foreslog Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) på deres møde den 9. juni 2022, at man arbejdede videre med at få en fast læge tilknyttet til bostederne under Hjernecenter Syd.

   

  Det forventes, at samarbejdet med en fast læge på bostederne kan bidrage til at forbedre den lægefaglige kvalitet og patientsikkerhed på følgende måder:

   

  • Bedre medicinopfølgning
  • Bedre kommunikation mellem Hjernecenter Syds personale og lægen
  • Forbedring af beboernes helbredstilstand og livskvalitet
  • Forebyggelse af indlæggelser
  • Fastholde kvaliteten i de sundhedsfaglige opgaver, der udføres af Hjernecenter Syds personale

   

  Pilotprojektet forventes at vare i to år og starter op så snart, der er lavet aftale med en praktiserende læge.

   

  Beboerne på bostederne får mulighed for at skifte praktiserende læge til den faste læges praksis, hvis ikke de har lægen i forvejen. Udgiften hertil går via den almindelige sygesikring. Derudover tilkøber Hjernecenter Syd 20 timers sparring fra lægen om året. Lægen afregnes efter overenskomstaftalen for almen praksis 2022. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

   

   

   

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37611, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne, se vedlagte bilag
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2022

  Orienteringerne taget til efterretning:

   

  Ad 1.

   

  Michael Christensen og Rasmus Elkjær Larsen orienterede om budgetforliget, som allerede er sendt i høring hos henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet. Frist for at afgive høringssvar er den 22. september 2022.

   

  Ad. 2.

   

  Mette Strojek orienterede om udfordringer med tilgængelighed. Brugersiden drøfter det nærmere.

   

  Ad. 3.

   

  Iben Hansen orienterede om processen for sammenlægningen til det nuværende Center for Familier og om øget optag på døgnområdet for børn med handicap.

   

  Maja Gammelgaard orienterede om den kommende workshop om ledsageordningen.