Referat

onsdag den 15. februar 2012 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Ingen afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2011.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Teamleder Edith Mølvang Larsen, Sundhed & Omsorg giver en orientering om status på klagersager om hjemmehjælp på baggrund af afgjorte sager.

  Edith M. Larsen uddyber en klagesag, der på Seniorrådets møde den 7. december 2011 blev fremlagt af Tommy G. Svendsen. Sagen, hvor Aabenraa Kommune har fået medhold, omhandler revisitering af personlig hjælp til en borger, med en reducering af hjælpen til følge.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Teamleder Susanne Skade, Sundhed & Forebyggelse, oplyste, at der siden sidst er afgjort 4 klagesager i Det Sociale Nævn, hvor Aabenraa Kommune har fået medhold.

  Susanne Skade gav en uddybning af afgørelsen i en af klagesagerne.

  Seniorrådet takker for en god og fyldestgørende orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Teamleder Edith Mølvang Larsen, Sundhed & Omsorg besvarer flg. spørgsmål fra Seniorrådet:

  • Er rengøringshjælpen blevet beskåret i 2011–
   og hvor meget skal der reduceres med i 2012?
  • Er der borgere, der kun modtager rengøringshjælp
   1 gang månedligt?
  • Er den personlige pleje blevet beskåret i 2011 –
   og hvor meget skal der reduceres med i 2012?

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Teamleder Susanne Skade, Sundhed & Forebyggelse oplyste følgende:

  • rengøringshjælpen i Aabenraa Kommune er ikke beskåret i 2011, og der ikke er taget politisk stilling til eventuelle reduktioner i 2012.

  • der er ingen borgere i Aabenraa Kommune, der modtager rengøringshjælp 1 gang månedligt.

  • den personlige pleje er ikke beskåret i 2011, og der er ikke taget politisk stilling til eventuelle reduktioner i 2012.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Områdeleder Traute Asmussen Lauridsen, Borgerservice orienterer om regler, krav og rettigheder i forhold til befordring.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Områdeleder Traute Asmussen Lauridsen, Borgerservice gav en orientering om bevillinger og vilkår i forbindelse med kørsel til læge- og speciallæge, træning, høreklinik, bandagist, CHK og handicapkørsel.

  Foruden kommunens centrale kørselskontor (Flextrafik) er der mulighed for befordring i regi af regionen (patientbefordring, flekstur).

  Seniorrådet takker for en god og fyldestgørende orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2127, Sagsinitialer: AMD

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik 2012-2020 som forelægges Seniorrådet til høring.

  Sundhedspolitikken har en overordnet vision: ”Sundhed i vækst og hverdag.”

  Ud fra denne vision ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, og sundhedsaktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa Kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, Aabenraa Kommune står overfor som en konsekvens af primært demografisk udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Sundhedspolitikken er opdelt i fire strategiske temaer:

  · Sund og aktiv hverdag

  · Udsatte og syge borgere

  · Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

  · Sundhed på tværs

  Indenfor disse temaer beskrives indsatsområder med tilhørende målsætninger. Det er hensigten, at der skal udmøntes forskellige indsatser og aktiviteter til disse målsætninger. Disse aktiviteter og indsatser samles i en Sundhedsplan.

  Indenfor ældreområdet har Sundhedspolitikken både fokus på det der holder os raske og det der gør os syge. Samtidig er der fokus på de udfordringer flere ældre, flere kronisk syge og ændringer i sundhedsvæsnet bringer.

  For at nå Sundhedspolitikkens målsætninger skal der samarbejdes på tværs af kommunens organisation og med professionelle, foreninger, frivillige og andre interessenter

  Sundhed & Omsorg deltager i mødet.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at udkast til Sundhedspolitik 2012 – 2020 drøftes

  at der udarbejdes et høringssvar.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  En arbejdsgruppe med deltagelse af Annemarie Nielsen, Hanne Larsen, Anne Margrethe Cornelsen og Christian Torp udarbejder forslag til høringssvar, der bl.a. skal indeholde:

  • sundhed i vækst og hverdag – også i fritiden,

  • den frivillige indsats er vigtig,

  • der efterlyses anvisning af metoder (hvordan sundhed)

  • Seniorrådet deltager gerne i arrangementer, hvor formål er at fremkomme med forslag til konkrete aktiviteter til sundhedsplanen.

  Seniorrådet takker Anne Marie Detlefsen og Lars Harding for en god og fyldestgørende gennemgang af sundhedspolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der foreligger tilsynsrapporter for anmeldte tilsyn på

  • Hjemmeplejen Område Nord – ”for-glem-mig-ej”
   november 2011
  • Hjemmeplejen Område Syd – Felsted
   november 2011

  til høring i Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Seniorrådet tager de foreliggende tilsynsrapporter til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Tilsynsenheden har i 2011 afviklet 15 tilsyn i afdelingen Pleje og Omsorg. Der er gennemført 13 uanmeldte tilsyn på de 13 plejecentre og to anmeldte tilsyn i hjemmeplejen, ét i hvert område.

  5 ud af de 15 tilsyn har fået vurderingen; Godkendt, og de resterende 10 har fået vurderingen Godkendt med anmærkninger. Ingen af de 15 tilsyn har fået vurderingen; Ikke Godkendt.

  Vurderingen af det enkelte tilsyn kan ses i figur 3 i vedlagte årsrapport.

  Tilsynene i 2011 har taget udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

  · EDEN/trivsel, personlig og praktisk hjælp samt træning

  · Demens

  · Kompetenceudvikling/efteruddannelse

  · Dokumentation

  Sammenfatning
  Tilsynsenheden vurderer på baggrund af de indsamlede informationer og observationer på tilsynsbesøgene, at Aabenraa Kommunes plejecentre og hjemmehjælpsgrupper opleves som velfungerende, og der ydes den hjælp, pleje, omsorg og træning, der er truffet afgørelse om, og som borgeren har behov for. Hjælpen er i overensstemmelse med de vedtagne politikker kvalitetsstandarder og serviceniveau for området.

  Vurderingerne på kvalitetsmålet; dokumentation har resulteret i anmærkninger på flere plejecentre, hvor det er tilsynets oplevelse, at det er en udfordring at få indarbejdet et systematiseret brug af den elektroniske omsorgs-journal.

  Tilsynsenheden oplever at medarbejderne på plejecentrene og i hjemmeplejen, stilles over for store udfordringer i forhold til kompleksiteten i demensomsorgen. Medarbejderne udfordres bl.a. af de eksisterende visiterings- og ydelsesrammer, der til tider kolliderer med de svært demente borgeres behov for en individuel socialpædagogisk indsats.

  Der arbejdes generelt meget konstruktivt med de anmærkninger, der gives, og med konkrete og fagligt velbegrundet udviklingsinitiativer i forhold til tilsynets konklusioner.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Seniorrådet tager orientering vedr. årsrapport for tilsyn med de kommunale plejehjem og hjemmeplejen i 2011 til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen (Anna Marie, Lilly, Christian P) orienterer om tiltag og status på arrangementet.  

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Danske Ældreråd har indkaldt formænd og næstformænd i regionen til møde den 7. marts 2012. Fra Seniorrådet deltager Annemarie Nielsen og Hanne Larsen.

  På mødet tager formanden kontakt til de øvrige sønderjyske ældreråd med henblik på tilkendegivelse af interesse for et fællesmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Henvendelse fra Arwos Forsyning vedr. deltagelse i følgegruppen for udarbejdelse af ”Affaldsplan 2013-2024” (1-2 repræsentanter udpeges).
  • Besøg hos Living Lab i Sønderborg
   (opfølgning fra mødet den 7. december 2011).
  • Enggården og fremtiden v/Rita Røjkjær
  • Danmarks Radio –”Sådan kan du se og høre Morgenandagten” (pjece til uddeling).
  • Magasinet ”Pensionisten” – februar 2012

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Jens Peter Johansen og Christian Torp blev udpeget til følgegruppen for udarbejdelse af Affaldsplan 2013-2024.

  Besøg hos Living Lab i Sønderborg udsættes indtil videre.

  Tommy Svendsen gav en kort orientering om Aabenraa Kommunes opsigelse af driftsoverenskomsten med Danske Diakonhjem om drift af plejehjemmet Enggården. Der vil blive taget politiske stilling til Enggårdens fremtid i forbindelse med behandling af forslaget til en plejeboligstrategi.

  Til repræsentantskabsmødet i maj 2012 deltager følgende:

  • Annemarie Nielsen
  • Hanne Larsen
  • Lilly Kvist
  • Anne Margrethe Cornelsen
  • Kristian Hansen
  • Christian Petersen

  Jens Peter Johannsen melder eventuel deltagelse i sekretariatet, der efterfølgende sørger for samlet tilmelding.

  Formanden oplyste, at der afholdes Trafik Cafe på Tinglev Borgerhus den 23. april 2012 og på Valdemarshus den 30. april 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om årsregnskabet for 2011(vedlagt).

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Kassereren oplyste, at budgettet holdt for 2011.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgene:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge-/boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg: Hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  1. Kostudvalget
   Lilly Christensen tager kontakt til Fælleskøkkenet med henblik på besøg af Kostudvalget.

  2. Bygge- og boligudvalget
   Intet.

  3. Trafikudvalget
   Intet.

  4. Bladudvalget
   Hanne Larsen oplyste, at redaktionsudvalget bl.a. arbejder med et nyt layout af RUDEN samt nye kriterier for hvilke artikler, der kan optages i bladet.

  5. Udvalg: Hjemmehjælp, pleje og omsorg
   Intet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Anne Marie Nielsen oplyste, at der er planlagt et møde med lokalrådet i Rødekro, hvor der vil være indlæg fra Borgerservice om digital borgerbetjening.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe