Referat

onsdag den 15. februar 2012 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget skal på udvalgsmødet den 23. februar 2012 behandle et forslag til ”Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre samt leverandører af hjemmehjælp”.

  Nærværende forslag forelægges Seniorrådet til høring forud for Socialudvalgets møde.

  På baggrund af lovændringer vedrørende tilsyn og behov for revidering af godkendelses- og tilsynspraksis har Tilsynsenheden udarbejdet en Tilsynspolitik og retningslinjer for området. Retningslinjerne og Tilsynspolitikken er udarbejdet i henhold til lovgivnings krav og i tråd med forvaltningens effektiviserings-, udviklings- og kvalitetsstrategi.

  Tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp

  En ændring i serviceloven betyder, at kommunerne er forpligtet til at offentliggøre en Tilsynspolitik. Vedlagte Tilsynspolitik beskriver rammerne for tilsyn og opfølgning på området.

  Serviceloven præciserer, at kommunen har pligt til at foretage mindst ét årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre.

  Tilsynstype og hyppighed er ikke specificeret på øvrige områder.

  Tilsynsenheden vil fremadrettet føre tilsyn på følgende måde:

  - Tilsyn på plejecentre føres hvert år

  - Tilsyn med den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp føres minimum hvert andet år

  - Tilsyn med private leverandører af personlig og praktisk hjælp føres minimum hvert andet år

  - Tilsyn med private leverandører af praktisk hjælp føres minimum hvert tredje år.

  Godkendelse og tilsyn med private og kommunale tilbud på det specialiserede voksenområde

  Tilsynsenheden har udarbejdet retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud på det specialiserede voksenområde.

  Godkendelse af tilbud

  Kommunen har pligt til at behandle samtlige ansøgninger om godkendelse af private tilbud. Det uanset aktuelt behov i den godkendende kommune.

  Ansøgninger om godkendelser vedrørende tilbud for voksne behandles fremover af Tilsynsenheden. Godkendte tilbud offentliggøres herefter på Tilbudsportalen, og indgår i kommunens forsyning. Såfremt Aabenraa Kommune selv ønsker at benytte et godkendt privat tilbud, udarbejder Tilsynsenheden efterfølgende en samarbejdsaftale med tilbuddet.

  Tilsyn med godkendelsesgrundlaget

  Tilsynsenheden fører det driftsorienterede tilsyn omhandlende økonomiske, personalemæssige og fysiske forhold. Ligeledes føres tilsyn med om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat består.

  Tilsynsenheden kan inddrage en godkendelse, hvis et tilbud ikke lever op til godkendelsesgrundlaget.

  Tilsynstype og hyppighed er ikke specificeret på det specialiserede socialområde.

  Samtlige godkendte tilbud oprettes på Tilbudsportalen, og kun tilbud godkendt og oprettet på Tilbudsportalen kan indgå i kommunens forsyning.

  I 2012 vil der blive foretaget en gennemgang af godkendelsesgrundlaget for samtlige af de tilbud Aabenraa Kommune allerede har indgået aftaler med, og samarbejdsaftaler vil blive udarbejdet.

  Tilsynsenheden vil fremadrettet føre tilsyn på følgende måde:

  - Tilsyn med private tilbud minimum 1 x årligt

  - Samtlige kommunale enheder og tilbud, vil over en periode på to år, have modtaget tilsyn mindst én gang.

  Afrapportering

  Der er ikke længere lovbundne krav til afrapportering i forbindelse med tilsyn.

  Tilsynsenheden vil fremover:

  - Udarbejde en kort skriftlig tilbagemelding til enhederne

  - Udarbejde en årsredegørelse for tilsynene med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp som sendes
  til orientering i Seniorråd og Socialudvalg

  - Udarbejder en årsredegørelse for tilsynene med private og kommunale tilbud på det specialiserede socialområde for voksne som sendes til orientering i Handicapråd og Socialudvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  § 16.

  Lov om social service §§ 83, 86, 148a, 151 samt 151c

  Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af visse private tilbud (BEK nr. 1580 af 16/12/2010).

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Seniorrådet ønsker en orientering hvert kvartal om tilbagemeldinger på foretagne tilsyn. Seniorrådet finder, at en tilsynskadence hvert 3. år med private leverandører af praktisk hjælp ikke er tilstrækkeligt.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Indstilling godkendt.

  Fraværende: Susanne Beier, Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.