Referat

torsdag den 22. marts 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har udarbejdet et forslag til en plejeboligstrategi. Formålet er at skabe grundlag for beslutninger om den fremtidige kapacitetsudvikling på plejeboligområdet i Aabenraa Kommune på kort og lang sigt.

  Forslaget til plejeboligstrategi behandles af Byrådet i april 2012. Der afholdes borgermøde om forslaget til plejeboligstrategi den 29. marts 2012.

  I plejeboligstrategien præsenteres bl.a. visionen for plejeboligområdet og en handleplan med forslag til udbygning, omlægning og nybygning af plejehjemsstrukturen.

  På mødet vil direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen præsentere forslaget til plejeboligstrategi.

  En forkortet udgave af forslaget til plejeboligstrategi er vedlagt dagsorden. Det samlede materiale i form af hovedrapport, den forkortede udgave af hovedrapporten og bilagsmaterialet kan ses på kommunens hjemmeside.

  Beslutning Seniorrådet den 22-03-2012

  Seniorrådet noterer sig, at der har været en god og løbende orientering af Seniorrådet i processen frem mod forslaget til plejeboligstrategi. Seniorrådet kan anbefale forslag til plejeboligstrategi 2012-2025.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13851, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Forslag til ”Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2012/13” forelægges til høring.

  Der er foretaget den ændring, at serviceniveauet for støvsugning fremover er ”støvsugning med robotstøvsuger”.

  En sådan ændring har den betydning, at:

  de borgere, der kan støvsuge med (kan betjene) en robotstøvsuger, ikke længere vil være berettiget til hjælp til støvsugning,

  de borgere, der ikke kan støvsuge med (ikke kan betjene) en robotstøvsuger, vil få hjælp hertil af den leverandør, de vælger,

  de borgere, hvor det vurderes, at støvsugning af helbredsmæssige årsager ikke kan udføres af en robotstøvsuger, uanset om borgerne får hjælp til betjeningen, fortsat vil få hjælp til støvsugning af en leverandør, de selv har valgt (leverandøren anvender således ikke en robotstøvsuger).

  Det er vurderingen, at en robotstøvsuger er at anse som almindeligt indbo. Det betyder, at borgeren ikke kan få hjælp til støtte til køb heraf efter servicelovens regel om forbrugsgoder.

  Det kan ikke udelukkes, at ganske få borgere kan være berettiget til hjælp til køb af robotstøvsugeren efter anden lovgivning.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden med det ændrede serviceniveau forelægges til høring.

  Beslutning Seniorrådet den 22-03-2012

  Seniorrådet finder, at det er vigtigt med en grundig orientering af borgerne om anvendelse af robotstøvsugere i borgernes eget hjem. Det gælder også borgere, der i dag ikke modtager hjemmehjælp, men som i god tid kan have gavn af at anskaffe sig en robotstøvsuger. Seniorrådet lægger vægt på råd og vejledning gennem forebyggende hjemmebesøg, informationsmøder og indlæg i RUDEN.

  Seniorrådet noterer sig, at der i kvalitetsstandarden er indeholdt alternative løsninger til de borgere, hvor en robotstøvsuger af helbredsmæssige årsager ikke er en god løsning.