Referat

onsdag den 18. april 2012 kl. 09:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Der var ingen fraværende.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referater fra møderne den

  · 14. marts 2012

  · 22. marts 2012

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Begge referater blev godkendt uden ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet har den 14. marts 2012 afgivet et høringssvar til ændring af kvalitetsstandard for hjemmehjælp.

  Ved Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 27. marts 2012 er der indføjet i kvalitetsstandarden, at der fremover skal betales for midlertidig hjemmehjælp. I den forbindelse besluttede Sundhedsudvalget, at spørgsmålet om betaling for midlertidig hjemmehjælp skal høres i Seniorrådet forud for byrådsbehandlingen.

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Seniorrådet er generelt betænkelig ved egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp, sålænge de indtægtsforhold der skal danne grundlaget for egenbetalingen ikke er oplyst.

  Følgende medlemmer af Seniorrådet modsætter sig egenbetaling af midlertidig hjemmehjælp uanset indtægtsforhold:

  Hanne Larsen

  Jens Peter Johannsen

  Kristian Hansen

  Hans Bakkensen

  Anne Margrethe Cornelsen

  H.C. Bock

  Forvaltningens bemærkninger:

  Teamleder Susanne Skade undersøger beløbsstørrelse og orienterer Seniorrådet herom snarest muligt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Områdeleder Randi Bendix Keller Moshage fra Mad & Måltider orienterer om status på den kommunale madservice herunder Seniorrådets deltagelse i prøvesmagninger af måltiderne.

  Med henblik på at bidrage til en løbende kvalitetssikring af maden fra Mad & Måltider modtager udvalgte medlemmer af Seniorrådet 2 gange årligt uge pakker (7 hovedretter samt 7 for- eller efterretter). For at sikre bredden i prøvesmagningen udvælges maden af en kvalitetskoordinator, der også sørger for, at deltagernes tilbagemeldinger indgår i det løbende arbejde med kvalitetsudvikling/sikring af maden.

  Med uge pakken følger et spørgeskema, som skal udfyldes og returneres efter nærmere aftale. Ønsker en ægtefælle eller samlever også at deltage i prøvesmagningen, er dette muligt, dog skal den pågældende selv betale den fastsatte takst for maden.

  Sundhed & Omsorg anbefaler at Seniorrådets kostudvalg udpeges som deltagere i kommende prøvesmagninger af måltiderne. Medlemmerne afhenter selv uge pakken på Bladknæk efter aftale med kvalitetskoordinatoren, der står for planlægning af prøvesmagningerne.

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Seniorrådet takker områdeleder Randi Bendix Keller Moshage for en god og fyldestgørende orientering om kommunens madservice.

  I forhold til kommende prøvesmagninger blev flg. aftalt:

  2 årlige prøvesmagninger (forår & efterår) bestående af retter sammensat af Mad & Måltider. Forårets ugepakke består af almindelig kost,  mens efterårets pakke indeholder diætmad.

  For de 5 medlemmer af Seniorrådets kostudvalg er ugepakken gratis, mens rådets øvrige medlemmer har mulighed for at deltage i prøvesmagningerne mod betaling. Priserne er pt. 46 kr. for et hovedmåltid og 7 kr. for en biret.

  Seniorrådet orienteres om kommende prøvesmagninger minimum 1 måned forud for arrangementet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17828, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

  De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

  De nuværende kriterier for optagelse er:

  • er over 18 år
  • har, eller er berettiget til at få, en kørestol og/eller et gangredskab, borgeren ikke selv kan medbringe i bus eller tog
  • kan gå mindre end 300 meter med eller uden gangredskab
  • ikke kan bruge kollektiv trafik på grund af dårligt syn.

  Fremover foreslås kriterierne for optagelse at være følgende:

  • er over 18 år
  • er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Med indførelse af sådanne kriterier vil der ikke ske forskelsbehandling af de persongrupper, der er i stand til at tage en bus eller et tog, herunder selv er i stand til at medtage (selv tage ind i og ud af) et mobilitetshjælpemiddel, som borgeren er afhængig af.

  Således vil for eksempel borgere tilhørende persongrupperne blinde, demente og psykotiske blive ligestillede, da disse alene vil have ret til handicapkørsel, hvis de opfylder de forslåede kriterier.

  Forslag til ændrede kriterier for handicapkørsel forelægges til høring for Handicaprådet og Seniorrådet forud for Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 30. april 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber § 11.

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Formanden og Hanne Larsen udarbejder Seniorrådets høringssvar så det er sekretariatet i hænde senest mandag/tirsdag i uge 17 med henblik på Sundhedsudvalgets behandling af sagen på april mødet

  Bemærk:

  Den 26. april 2012 holder DH/Handicaprådet et offentlig møde kl. 19-22 i Byrådssalen på rådhuset i Aabenraa. Medlemmer af Seniorrådet opfordres til at deltage i mødet – bl.a. med henblik på drøftelse af nærværende sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af:

  • Aabenraa Kommunes forslag til plejeboligstrategi 2012-2025
  • Rapporten ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”
   (udleveret på marts mødet)

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Rapporten blev drøftet. I den sammenhæng ønsker Seniorrådet oplysninger om flg.

  • har kommunens plejehjemsbeboere et fast minimumsbeløb til rådighed hver måned?
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om status på forberedelserne til det det planlagte fællesmøde med de øvrige sønderjyske (+ Vejen) senior-/ældreråd.

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Formanden oplyser, at der er udsendt invitationer til mødet som finder sted

  mandag den 7. maj kl. 13.00 i lokale 135 på rådhuset i Aabenraa.

  Der deltager 2 medlemmer fra hvert senior-/ældreråd, og der forventes i alt 10 deltagere. Formanden og næstformanden repræsenterer Aabenraa Seniorråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Hans Jensen og fru Patricia Jensens Fond
  • Borgerundersøgelse om rehabilitering ”Hjælp til formulering af spørgsmål”
  • Magasinet ”Pensionisten” – april 2012
  • Magasinet ”VISS.dk” – marts 2012

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Rita Røjkjær orienterede om status på dialogen med Direktør Hans Jensen og fru Patricia Jensens Fond. Svarskrivelse fra fondsbestyrelsen vedr. fremtidig formalia vedlægges nærværende referat.

  Formanden og Anne Grethe Cornelsen blev udpeget til at assistere forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmål til borgerundersøgelsen vedr. kommunens rehabiliteringsindsats.

  Formanden erindrede om flg. nært forestående arrangementer

  • Trafikcafé i hhv. Tinglev og Bov
  • Rollatortræf i hhv. Rødekro og Bov

  Arrangementerne er omtalt med tid og sted i det seneste nummer af Ruden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om regnskabet for 1. kvartal 2012 (vedlagt).

  HUSK!

  Køresedler til afregning bedes afleveret på mødet.

  Nye køresedler til det kommende kvartal er vedlagt.

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Det fremsendte kvartalsregnskab blev drøftet.

  Manglende køresedler bedes sendt til kassereren snarest.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra flg. udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  1) Intet.

  2) Chr. Torp orienterede om opstartsmøde med følgegruppen for Affaldsplan 2013-2024 i Arwos. Jens Peter Johannsen havde meldt afbud til mødet.

  3) Intet.
  Vedrørende sagen om tilgængelighed på Rødekro Station henviste Rita Røjkjær til Handicaprådet, der også har fokus på sagen.

  4) Hanne Larsen oplyste, at det seneste nummer af Ruden nu er udgivet – dog med en mindre forsinkelse på ca. 1. uge. Der har været en henvendelse med kritik af læsbarhed på enkelte sider. Kritikken er taget til efterretning, og der vil fremover være øget fokus på anvendelsen af diverse baggrunde på tekst. Det har vist sig nødvendigt at øge stykantallet af bladet. Derved øges også udgifterne til tryk- og distribution. Der er dog tale om et beløb, der kan afholdes inden for budgetrammen.

  5) Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 18-04-2012

  Det blev oplyst, at bruger-/pårørerenderådet på Bovrup Plejecenter er blevet nedlagt. Der hersker usikkerhed om det samme er tilfældet i Tinglev. Dette undersøges til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden kontakter El Møller i Rødekro med henblik på et besøg hos installatøren for en demonstration af robotstøvsugere.  Nærmere information om tidspunktet følger.