Referat

onsdag den 16. maj 2012 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Der forelå afbud fra H.C. Bock og Kristian Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Til Seniorrådets orientering foreligger der rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøg på nedenstående plejecentre:

  • Ældrecenter Grønnegården, 7. marts 2012
  • Kirketoftens Ældrecenter, 14. marts 2012
  • Rødekro Ældrecenter, 20. marts 2012
  • Rønshave Plejecenter, 26. marts 2012
  • Plejecenter Lergården, 12. april 2012

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Rapporterne blev taget til orientering og personalets sygefravær blev drøftet.

  Ad Ældrecenter Grønnegården
  Lilly Christensen undersøger mulighederne for et besøg på Grønnegården.

  Ad Plejecenter Lergården

  Hanne Larsen ønsker orientering om ledelsesstrukturen på Lergården vs. strukturen på Plejecenter Møllemærsk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om mødet den 7. maj med repræsentanterne fra de øvrige sønderjyske senior-/ældreråd (+ Vejen) herunder status på planlægningen af et stort fælles arrangement for samtlige medlemmer af de omtalte råd.

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Der er positiv tilbagemelding fra fællesmødet den 7. maj 2012. Deltagerne ser positivt på et fremtidigt samarbejde, og drøfter nu ideen om et fællesmøde for samtlige rådsmedlemmer med deres bagland. Med henblik på en drøftelse m.v. af ovennævnte afholdes  der et nyt møde den 5. november 2012 i Tønder.

  Vedlagt årsrapporter fra flg. råd:

  • Sønderborg Ældreråd
  • Haderslev Seniorråd
  • Ældrerådet Vejen

  Emner til kommende fællesmøder blev kort drøftet. Herunder Seniorbladet Ruden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  · Eden Alternative: Invitation til temadag den 14. juni 2012 (invitatation vedlagt – fælles tilmelding).

  · CHK: Invitation til Åbent hus 29. maj 2012 (invitation vedlagt)

  · Kommende høringssager v/Rita Røjkjær

  · Rådighedsbeløb på plejecentre v/Rita Røjkjær

  · Hans Jensen & fru Patricia Jensens Fond v/Rita Røjkjær

  · Magasinet ”Pensionisten – maj 2012)

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Eden Alternative blev foreslået som emne til det kommende årsmøde.

  Formanden orienterede kort fra et vellykket repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

  Invitation til rejsegilde på Rise Plejehjem den 24. maj blev uddelt.

  Sekretariatet tilmelder hele Seniorrådet (minus Lilly Christensen).

  Invitation til Åbent Hus hos CHK i Padborg den 29. maj er blevet aflyst.

  Der blev erindret om Rollatortræffet i Rødekro den 23. maj.

  Der indkaldes til høringsmøde onsdag den 23. maj kl. 10.30 vedr. ændrede visitationskriterier til ældre- og plejeboliger. Høringsmateriale udsendes mandag den 21. maj. Der skal afgives høringssvar på mødedagen.

  Fælleshøringsmøde med Handicaprådet vedr. Budget 2013 forventes afholdt i uge 32/33.

  Sekretariatet har holdt møde med fonden Alderstrøst og en repræsentant fra kommunens plejecentre.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om status på regnskabsåret 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Status på økonomien blev taget til efterretning.

  I relation til kontingentforhøjelse i Danske Ældreråd har Hanne Larsen udarbejdet en ansøgning til en budgetforhøjelse på 1.875 kroner. Sekretariatet sørger for at ansøgningen tilgår Økonomiudvalget. 

  Ansøgning er vedlagt som bilag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra følgende udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  1) Intet.

  2) Intet.

  3) Intet.

  4) Ruden har deadline for indlæg til den kommende udgave den 18. juni. Stof til bladet efterlyses.

  5) Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på bruger-/pårørenderåd i Tinglev.

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Bruger-/pårørenderådet i Tinglev er blevet nedlagt, men der arbejdes pt. på en genetablering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 16-05-2012

  Fremover skal dagsordener indeholde punktet: ”Nye tiltag”

  Årsmøde 2013 er fastlagt til den 25. september 2013 (alternativt 26. september 2013) i Borgerhuset i Tinglev. Temaet for årsmødet bliver: ”Ældre & computere”. Anne Grethe Cornelsen sørger for reservation af borgersalen i Tinglev, mens Hanne Larsen kontakter biblioteket med henblik på aftale om foredrag i henhold til temaet.

  Sekretariatet undersøger muligheden for en orientering om kommunens politik og retningslinjer i relation til ”sexualitet i alderdommen” på et af de kommende møder.