Referat

onsdag den 13. juni 2012 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Der forelå afbud fra flg. medlemmer:

  • Hans Bakkensen
  • Harry Christiansen
  • Chr. Torp
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra:

  • mødet den 16. maj 2012
  • mødet den 23. maj 2012

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget behandlede den 29. maj 2012 en status på hjemmehjælp og tog i denne forbindelse stilling til iværksættelse af nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse i 2012.

  Med udgangspunkt i antal visiterede timer i uge 19 forventes i 2012 et merforbrug på 2,248 mio. kr.

  Udviklingen i antallet af ugentligt visiterede timer samt antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, fremgår af bilaget ”Faktisk visitation 2012 sammenholdt med Visitationsbudgettet”.

  Der iværksættes følgende nye tiltag:

  Nr

  Indsats

  Timer

  Forudsat effekt pr. uge ved fuld effekt

  Halv effekt  forudsat fra uge

  Forudsat effekt 2012

  (halv effekt)

  6

  Adgang til hjælp om natten strammes

  85,5

  Uge 27

  1.111

  7

  Strammere adgang til rengøring for borgere i funktionsniveau 1 og 2

  70,0

  Uge 23

  1.054

  Indsats 6; Adgang til hjælp om natten strammes

  I uge 19 modtog 100 borgere hjælp om natten, hvilket udgjorde 182 timer.

  I en strammere visitation vil indgå mulighederne for at anvende andre muligheder end besøg, herunder at bruge ble, nødkald eller andre hjælpemidler og borgerens netværk vil blive vurderet.

  Indsatskataloget indeholder i dag hjælp om natten indenfor en række ydelser. Det forventes, at indsatskataloget skal revideres, således at nogle ydelser ikke længere ydes om natten eller at de kun ydes om natten til borgere i funktionsniveau 4, hvor de i dag ydes til borgere i både funktionsniveau 3 og 4.

  Definitionen af funktionsniveauerne 3 og 4 er følgende:

  Funktionsniveau 3: Borgeren har svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten.

  Funktionsniveau 4: Borgeren har totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre (eller deltage i) aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance.

  Hjælp om natten vil fremover i højere grad blive målrettet til ydelserne toiletbesøg, forflytning, vending/lejring samt den nødvendige 2. hjælper APV fysisk, der ydes af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.

  Der vil være en del borgere – og pårørende – der oplever denne stramning som et tab af tryghed. På dette område er det nødvendigt at stille sig selv spørgsmålet, hvilken hjælp er absolut nødvendig (ville den også blive leveret i en situation med generalstrejke?) og hvilken hjælp er rar og god at give, men ikke absolut nødvendig.

  Indsats 7; Strammere adgang til rengøring, især for borgere i funktionsniveau 1 og 2

  Definitionen af funktionsniveauerne 1 og 2 er følgende:

  Funktionsniveau 1: Borgeren har lette begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.

  Funktionsniveau 2: Borgeren har moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten.

  Det forventes, at dén kritiske gennemgang af alle husstande, der modtager rengøring, der allerede er påbegyndt i forbindelse med revisitationen vedrørende robotstøvsugere, vil kunne finde yderligere 70 timer ugentligt ved fuld effekt.

  Dette er baseret på en forventning om, at det vil være muligt at afslutte halvdelen af borgerne i funktionsniveau 1 og 2 vedrørende rengøring. Der er forudsat halv effekt fra uge 23 og resten af 2012.

  På mødet giver Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Myndighed en orientering med henblik på Seniorrådets evt. høringssvar, der vil blive forelagt Sundhedsudvalget den 21. juni 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Seniorrådet takker afdelingschef Bjarne Ipsen for en meget fyldestgørende og forståelig orientering om sagen.

  Det er aftalt, at Bjarne Ipsen deltager på september mødet med henblik på opfølgning/status på de nye tiltag på området.

  Hanne Larsen udarbejder Seniorrådets høringssvar som efter Seniorrådets godkendelse vedlægges nærværende referat som bilag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse på mødet med formanden for Socialudvalget

  tirsdag den 26. juni 2012 kl. 15.00 i lokale 122 (underetagen) på Rådhuset i Aabenraa.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Seniorrådet ønsker indgående drøftelser af det kommende års budget med formændene for hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget. I relation hertil er det besluttet at udsætte fællesmødet med Socialudvalget i juni til efter Byrådets 1. behandling af budgettet for 2013.  

  Seniorrådet ønsker under dette og kommende fællesmøder deltagelse af formanden for Sundhedsudvalget – Karsten Meyer Olesen. Sekretariatet undersøger muligheden for dette.

  Mødedato m.v. for ovenstående fællesmøde med udvalgsformændene i september følger snarest.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Årsmødet 2012 er fastlagt til onsdag den 26. september kl. 14-17 i Borgersalen i Tinglev (er reserveret).

  Af praktiske forhold afklares flg.

  • Program for mødet
  • Status på tema og gæstedeltagere
  • Annoncering – herunder
   - Aviser / Priser
   - Datoer for annoncering
  • Artikel (foromtale) til Ruden
  • Anden omtale
  • Invitationer (øvrige)
  • Forplejning
  • Eventuelt

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Programmet vil bl.a. indeholde beretning fra seniorrådet v/formanden samt flg. 2 indlæg:

  • ”Ældre & Computere”  
   v/Aabenraa Bibliotekerne (før kaffen)
  • ”Hjemmehjælpen i Aabenraa Kommune”  v/afdelingschef Bjarne Ipsen, Visitation & Rehabilitering

  Annoncering
  finder sted 2 gange (ugerne: 37 & 38) i flg. medier:

  • Aabenraa Ugeavis
  • Ugeavisen for Bov & Omegn
  • Ugebladet for Tinglev

  Annonceringspris: ca. 7.000 kr.

  Sekretariatet varetager flg. opgaver:

  • Uarbejdelse af  annonce, løbesedler, tekster til hjemmeside og kommunen informerer
  • Indrykning af annoncer m.v.
  • Indbydelse til pressen
  • Koordinering af Bjarne Ipsens deltagelse

  Løbesedlerne udleveres på august mødet og sendes tillige elektronisk til rådets medlemmer.

  Seniorrådets opgaver er flg.:

  • Uarbejdelse af årsberetning
  • Udsendelse af indbydelse til de øvrige sønderjyske råd
  • Distribution af løbesedler
  • Kontakt/aftale med Aabenraa Bibliotekerne
  • Fastsættelse af mødepanel
  • Bestilling af forplejning
  • Tjek af computer & fremvisning i mødelokalet
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Budgethøringsmøde (fællesmøde med Handicaprådet) den 8. august 2012 kl. 9-11 i lokale 122.

  • Elektroniske referater

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Orientering taget til efterretning.

  Sekretariatet oplyser, at referater fra seniorrådsmøderne fremover kun vil blive sendt elektronisk pr. e-mail  (Kristian Hansen vil dog - indtil andet aftales - modtage en papirversion).

  Lokalrådsmedlemmerne vil sammen med nærværende referat få en skrivelse, hvor de bedes tilstille Sekretariatet en e-mail adresse, såfremt de ønsker referaterne fremover. Brevet vil endvidere indeholder henvisning til kommunens hjemmeside, hvor referaterne ligger offentligt tilgængeligt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om status på indeværende regnskabsår.

  Drøftelse af behov for forhøjelse af Seniorrådets eget budget for 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Kassereren oplyste, at Seniorrådet for nuværende har brugt ca. halvdelen af de for 2012 budgetterede midler. Det vurderes at en stram budgetstyring er nødvendig resten af året for at overholde de opsatte rammer.

  Med hensyn til evt. ønsker om forhøjelse af Seniorrådets budget for 2013, afleveres disse (med begrundelse for forhøjelsen) på budgethøringsmødet den 8. august.

  Seniorrådets halvårsregnskab sendes til medlemmerne inden ovennævnte møde.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra flg. udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  1) Seniorrådet ønsker oplyst, hvornår prøvesmagning af mad fra Fælleskøkkenet finder sted næste gang.
  Sekretariatet undersøger sagen.

  2) Intet.

  3) Intet

  4) Der er deadline til næste udgave af Ruden mandag den 18. juni. Bladet udkommer i begyndelsen af august.

  5) Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indlæg / temaer på kommende møder:

  • September:
   ”Sexualitet i alderdommen
   ”Status på nye tiltag i hjemmehjælpen”


  • Omsorgstandplejen
  • Kommunens Ældrepolitik
  • Valg 2013

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Der aftaltes nye tiltag / temaer iht. ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  H.C. Bock orienterede om:

  • møde i bruger-/pårørenderådet på Lergården
  • dialog med Preben Jakobsen fra Fonden Alderstrøst
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2012

  Ændring i forbindelse med mødet den 15. august 2012 kl. 9.30.

  Mødestedet ændres til:

  Ældrecenter Grønnegården

  Langrode 11

  Aabenraa

  Seniorrådet sørger selv for flg.:

  • Aftale med Grønnegården – herunder forplejning.
   Regningen sendes efterfølgende til Sundhed & Omsorg – EAN nr. 5798005101611
  • Udarbejdelse af referat.
   Referatet sendes efterfølgende til sekretariatet, der sørger for at renskrive og distribuere.