Referat

onsdag den 12. december 2012 kl. 10:00

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Samtlige medlemmer deltog.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Referatet blev godkendt uden ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Yvonne Callesen fra Borgerservice deltager med en orientering om den kommunale indsats og tiltag i forhold til digitalisering og ældre medborgere.

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Yvonne Callesen havde en gæstedeltager – Søren Nielsen fra 10. klasserne i Aabenraa - med til mødet.

  Søren Nielsen fortalte om et forestående projekt omhandlende erfarings- og læringsudveksling mellem unge og ældre medborgere.  I korte træk går projektet ud på, at nogle af skolens elever i samråd med et udvalg af ældre medborgere, skal lære med og af hinanden. Der skal bl.a. udveksles forskellige kompetencer i forhold til fx edb, teknik og ikke mindst den praktiske erfaring og almene viden om samfundsmæssige forhold, som seniorerne gennem livet har oparbejdet .

  Flere af Seniorrådets medlemmer tilkendegav interesse for at deltage i projektet, som forventes igangsat i begyndelsen af det nye år. Søren Nielsen og Yvonne Callesen vender tilbage desangående.

  Seniorrådet udtrykte tillige et ønske om at lave en omtale af projektet i Seniorbladet Ruden – enten i forårsudgaven eller alternativt i august udgaven. Bladudvalget følger op på sagen.

  Yvonne Callesen orienterede om udfasningen af kommunale opgaver til Udbetaling Danmark i 2013

  Seniorrådet takker begge gæster for nogle særdeles interessante og givtige indlæg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Der forligger nedenstående flg. 2 rapporter for anmeldte Kommunale tilsyn med private leverandører af person og praktisk hjælp, SEL § 83

   1) Individuel Pleje & Omsorg den 2. oktober 2012

   2) Sønderjysk Pleje den 24. oktober 2012

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Seniorrådet udtrykker tilfredshed med konklusionerne af de to tilsyn.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Magasinet ”Seniorernes Blad – nr. 6 december 2012”

  • Magasinet ”Pensionisten – december 2012”

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Der forelå ikke yderligere til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab 2012

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Kassereren oplyser, at der fortsat mgl. at blive bogført udgifter relaterende til indeværende regnskabsår. Det vurderes imidlertid at årsregnskabet kommer til at ligge inden for de budgetterede rammer.

  Resultatet af årsregnskabet for 2012 udsendes sammen med dagsorden til mødet i februar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Kostudvalg
  • Bygge- og boligudvalg
  • Trafikudvalg
  • Bladudvalg
  • Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Kostudvalg

  Randi K.B. Mortensen fra Mad & Måltider besøgte mødet for at fortælle om baggrunden for en udsættelse at tidspunktet for prøvesmagning af ”små” portioner. Randi Mortensen vender tilbage med en ny invitation på et senere tidspunkt.

  Kostudvalget og øvrige deltagere var gennemgående meget tilfredse med både kvalitet og kvantitet på kosten der indgik i den seneste prøvesmagning af diabetesmad.

  Bygge- og boligudvalg

  Der forelå intet.

  Trafikudvalg

  Der forelå intet.

  Bladudvalg

  Der har været holdt evalueringsmøde på den seneste udgave af Ruden. Bladet er blevet vel modtaget – og der har stort set kun været positiv respons.

  Der lød endnu engang en opfordring til at mobilisere indsatsen overfor potentielle leverandører af stof i det lokale bagland, således at alle områder i kommunen bliver repræsenteret i bladet.

  Udvalget for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Der forelå intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag og planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  Januar

  • Ældre & seksulitet v/kommunelæg Dorte Alnor Wandal
  • Valg til Seniorrådet 2013 (fast dagsordenspunkt i 2013)

  Senere

  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem
  • Sikkerhedsforanstaltninger for beboere på plejehjem – herunder anvendelse og servicering af GPS

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Af hensyn til det behandlingen af  dagsordenspunktet ”Valg til Seniorrådet 2013” vil der på de kommende møder i valgåret kun være plads/tid til 1 emne/indlæg.

  På januarmødet vil det som aftalt være ”Ældre & seksualitet”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 12-12-2012

  Der blev orienteret om:  • Enggården og Engbo v/Anne Grethe Cornelsen
  • Rise Plejehjem v/Anna Marie Nielsen

  • Lergården v/H.C. Bock
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Bemærk!

  Mødetidspunktet for nærværende møde er udsat til kl. 10.00.