Referat

onsdag den 9. januar 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Samtlige rådsmedlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2012.

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endelige tilsynsrapporter til Sundhedsstyrelsen fra Embedslægeinstitutionen for følgende institutioner:

  • Ældrecenter Lergården – 4. juli 2012
  • Plejehjemmet Grønningen – 8. oktober 2012
  • Rødekro Ældrecenter – 15. oktober 2012
  • Plejecenter Midtpunktet – 12. november 2012
  • Plejecenter Enggården – 27. november 2012
  • Rønshave Plejecenter – 10. december 2012
  • Plejehjemmet Birkelund – 12. december 2012
  • Kliplev Plejecenter – 13. december 2012

  Ovenfor nævnte rapporter er sendt i kopi til det seniorrådsmedlem, der er tilknyttet det enkelte centers bruger-/pårørenderåd.

  Materialet vil umiddelbart efter Seniorrådsmødet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Bemærkninger til rapporterne blev gennemgået.

  Generelt er rapporterne tilfredsstillende, dog påpeges der stadig mindre fejl og mangler i relation til medicinering på en forholdsvis stor del af plejehjemmene.

  Seniorrådet opfordrer kommunen til at følge op omkring problematikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet har længe udtrykt et ønske om information i forhold til ældre og handicappedes seksualliv – herunder den kommunale indsats og retningslinjer på området.

  Som opfølgning på den aflyste mødedeltagelse i november mødet  kommer kommunelæge Dorte Alnor Wandal samt seksualvejlederne Brita Kofod Sørensen og Claus Lindow Hansen fra Handicap & Psykiatri med et spændende indlæg og orientering om emnet.

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Seniorrådet takker de 3 gæstedeltagere for et spændende og oplysende indlæg. Selv om der primært blev informeret om kommunens seksualpolitik på voksen handicapområdet er der samtidig mange af områdets aspekter der også relaterer til ældreområdet.

  Et stort flertal i Seniorrådet henstiller til, at der indarbejdes retningslinier m.v. for ældre og deres seksualitet i den kommende ældrepolitik. Til inspiration og som arbejdsredskab til dette arbejde vedhæftes kommunens ”Seksualpolitik for voksne udviklingshæmmede” nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opstart af forberedelser og tiltag i forbindelse med afholdelsen af det forestående valg til Seniorrådet – bl.a. med nedsættelse af en valgbestyrelse.

  Jens Blohm Poulsen fra Byrådssekretariatet deltager i behandlingen af dagsordenspunktet med henblik på udarbejdelse af valgregler m.m. til Byrådets godkendelse.

  Endvidere drøftes informationsstrategi og tidsplaner i forhold til Ruden og kommunens hjemmeside.

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Jens Blohm Poulsen indledte med at orientere om følgende:

  • Af praktiske årsager kan der ikke på samtlige valgsteder gennemføres afstemninger til alle 3 valg (kommune-, regions- og seniorrådsvalg) i selvsamme lokale. Seniorrådet må derfor i enkelte tilfælde være indstillet på at skulle gennemføre sit valg i tilstødende lokaler på det samme valgsted.
  • Der er mulighed for at danne en overordnet valgbestyrelse sammensat at 3 byrådsmedlemmer og 2 repræsentanter fra Seniorrådet.

   Seniorrådet ønsker at gøre brug af denne mulighed og vil indstille 2 medlemmer (udpeget fra de lokale valgudvalg) til valgbestyrelsen. De pågældende repræsentanter udpeges på seniorrådets møde i februar.

  Der blev truffet flg. beslutninger i forhold til det videre arbejde:

  1. Uændret antal rådsmedlemmer (11) – blev vedtaget. Imod stemte Hanne Larsen og Chr. Torp. De øvrige rådsmedlemmer stemte for et uændret antal.

  2. Uændret sammensætning af rådet med samme lokale repræsentation som tidligere (3 medlemmer fra Aabenraa og 2 medlemmer fra hver af de 4 andre gl. kommuner) – blev vedtaget. Imod stemte Hanne Larsen og Chr. Torp. De øvrige rådsmedlemmer stemte for en uændret sammensætning.

  3. Uændret antal suppleanter – med 1 suppleant fra hvert lokalområde (11) – blev vedtaget med samtlige stemmer.

  Der pågår således ingen ændringer af Seniorrådets vedtægter for så vidt angår valg til seniorrådet.

  Jens Blohm Poulsen udarbejder ud fra ovenstående et oplæg til Byrådets godkendelse. Oplægget fremlægges på Seniorrådets møde den 6. februar 2013 til drøftelse og videre foranstaltning.

  Flg. 5 medlemmer blev udpeget til Seniorrådets valgudvalg:

  • Anna Marie Nielsen (Rødekro området)
  • Anne Grethe Cornelsen (Tinglev området)
  • Hanne Larsen (Aabenraa området)
  • Chr. Petersen (Bov området)
  • Hans Bakkensen (Lundtoft området)

  Seniorrådet overvejer til det kommende møde hvilke (2) af ovenstående 5 medlemmer, de ønsker siddende i valgbestyrelsen.

  Ruden planlægger indlæg om valget i samtlige 3 udgaver. I marts udgaven en lille ”appetitvækker” med kort info. om at 2013 er valgår. I august udgaven mere udførlige indlæg f.eks. oversigt over opstillingsmøder, valgafhandling, introduktion til det at være medlem af et seniorråd osv. Sluttelig i november udgaven bringes en kort præsentation af de opstillede kandidater med foto.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Anna Marie Nielsen har modtaget en skrivelse fra direktør Jakob Kyndal, Sundhed & Omsorg, som på vegne af Socialudvalgets formand Svend Hansen Tarp oplyser, at tidsfaktoren for udarbejdelse af en kommunal ældrepolitik forventes ændret. Planlægning for udarbejdelsen af politikken behandles på Socialudvalgets møde den 21. februar 2013.

  Der har været fremvisning af 1. etape på byggeriet af den nye Rise Plejehjem. Formanden orienterede om sin oplevelse af de nye boliger og interiøret m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om:

  • Status på det regnskabet for 2012.

  Som tidligere oplyst vil det endelige regnskab for 2012 blive udsendt sammen med dagsorden for februar mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Det foreløbige regnskab fortsat ligger indenfor de afsatte budgetrammer med et lille plus. Dertil kunne sekretariatet oplyse, at det desværre ikke har været mulig at afregne diæter for november & december i 2012 regnskabet. Beløbet vil derfor indgå i 2013 regnskabet.

  Det endelige regnskab for 2012 udsendes sammen med dagsorden for mødet i februar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg
  1. Bygge- og boligudvalg
  1. Trafikudvalg
  1. Bladudvalg
  1. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  1) Kostudvalg  
  – der forelå intet til punktet.

  2) Bygge- & boligudvalg
  – der forelå intet til punktet.

  3) Trafikudvalg
  – der forelå intet til punktet.

  4) Bladudvalg
  – der er deadline til næste udgave af Ruden den 11. februar 2013.

  5) Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg
  – der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag og planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  Februar

  • Fællesmøde med lokalrådsmedlemmer

  Senere

  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem
  • Sikkerhedsforanstaltninger for beboere på plejehjem – herunder anvendelse og servicering af GPS

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Drøftelse af fællesmødet med lokalrådene flyttes til et senere tidspunkt, hvor der foreligger flere og mere detaljerede informationer om afholdelse af valget, som bliver mødets overordnede tema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Med baggrund i dagspressens seneste indlæg om Plejecenter Møllemærsk blev forholdene, beslutninger og kommende tiltag drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 09-01-2013

  Der forelå intet til punktet.