Referat

onsdag den 6. februar 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Der var afbud fra:

  • Jens Peter Johannsen
  • H.C. Bock
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 9. januar 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Referatet blev godkendt med bemærkning om at antallet af seniorrådsmedlemmer til Valgbestyrelsen iflg. Jens Blohm Poulsen er ændret fra 2 til 3 repræsentanter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for midlertidige ophold i Aabenraa kommune forelægges hermed Seniorrådet med henblik på høring. Kvalitetsstandarden vil blive behandlet på møde for Socialudvalget den 21. februar med henblik på godkendelse.

  Opholdene vil fremadrettet blive tilbudt på Special- & Rehabiliteringscenteret i Aabenraa Kommune med fysisk placering på det gamle Rødekro Plejehjem.

  Rehabiliteringscenteret er besluttet som et 3-årigt projekt sammen med plejeboligstrategien i sag nr. 11/2001 i Økonomiudvalget den 17. april 2012.

  Special- & Rehabiliteringscenteret har til formål at tilbyde individuel træning og rehabilitering hele døgnet.

  Centeret skal herunder varetage opgaven vedrørende midlertidige ophold i kommunen som samles på Special- & Rehabiliteringscentret i Rødekro. Det nye i forhold til tidligere midlertidige pladser er, at rehabilitering er en målrettet del af basisopgaven. Der etableres således ikke flere midlertidige pladser, men opgaven samles og der tilføres Special- & Rehabiliteringscenteret ressourcer og kompetencer, så der kommer mere fokus på, at opholdene bliver mere målrettede og tidsbegrænsede. Herved forventes borgeren i højere grad at blive i stand til at klare sig i eget hjem. Midlet til dette er rehabilitering.

  Formålet med at samle de midlertidige ophold er at gøre den målrettede rehabiliterende indsats mere effektiv, så borgeren kommer hurtigere tilbage til eget hjem.

  Størstedelen af opholdene på Special- & Rehabiliteringscenteret forventes at blive målrettet træning og afklaring.

  Der er udarbejdet kvalitetsstandard for ophold med overskriften aflastning. Her er det overordnede formål ikke træning men i højere grad at kompensere for borgerens manglende evne til at klare sig selv, men hvor der ikke forventes den store udvikling hos borgeren. Disse borgere vil ikke blive mødt med de samme forventninger til en aktiv deltagelse i et træningsforløb. Det forventes at disse forløb er kortere og færre.

  Basisydelses for et ophold på Special- & Rehabiliteringscenteret svarer således til et ophold på plejehjem men med større fokus på rehabilitering. Borgeren kan forvente at deltage i pleje og omsorg hele døgnet og deltage i fælles måltider og socialt samvær, men individuelt tilrettelagt.

  Specielt borgere der er visiteret til døgnrehabilitering og afklaring vil ud over basisydelserne skulle deltage i træning m.v.

  Træning vil blive tilrettelagt individuelt, men der vil i løbet af projektperioden blive arbejdet med og afprøvet forskellige standard forløb i forhold til forskellige målgrupper.

  · I forhold til tidligere praksis strammes op på, hvornår pladsen fraskrives, når borgeren sygehusindlægges i forbindelse med ophold på SRC. Ved vurderingspladser, rehabiliteringspladser samt ved aflastningpladser af pårørende holdes pladsen maximalt åben i et døgn mod tidligere 5 døgn. I særlige tilfælde kan der dog afviges fra dette. Denne skærpelse vil bidrage til effektivitet og især belægningsgrad. Ved aflastningspladser for alvorligt syge og døende og ved aflastningspladser for borgere, der afventer plejebolig, opretholdes pladsen fortsat i 5 døgn ved sygehusindlæggelse.

  · Vurderingspladser er et nyt begreb, hvor der laves en vurdering inden for de første 5 hverdage til brug for tilrettelæggelsen af det videre forløb/ophold. Vurderingspladser vil være den typiske indgang til et videre ophold på SRC.

  · Ved ophold på SRC med behov for permanent tilbud om en plejebolig SKAL der søges bredt i hele kommunen og borger forpligtiger sig til at tage imod førstkommende tilbud. Dette er en skærpelse, som ønskes indført for at sikre det fornødne flow på pladserne i SRC og undgå unødigt lange ophold på SRC.

  Det har været drøftet, om der skal være plads til borgere som har behov for genhusning i forbindelse med skader på hjemmet f.eks. vandskader, skadedyr.

  Det er ikke vurderet muligt indenfor nuværende ramme at udvide målgruppen, da det vil kræve et akut-beredskab på minimum en plads, hvilket vil betyde en knap så effektiv udnyttelse af pladserne (svarende til ca. 4% ringere udnyttelsesgrad).

  Kapacitet

  Der er uforandret 24 midlertidige pladser i Aabenraa Kommune. Forvaltningen håber igennem en målrettet indsats, at kunne opnå, at opholdene på aflastning bliver kortere, og at borgeren ved udskrivelse har behov for mindre hjælp.

  En øgning af kapaciteten er mulig dels på SRC, men også ved evt. at anvende resterende 14 plejeboliger som midlertidige pladser.

  Med henblik på øget fokus på rehabilitering vil det specielt være borgere, der er udskrevet til eget hjem og til plejebolig som vil være i fokus.

  I 2012 har belægningen på kommunens aflastningspladser været imellem 89% og 97% med et gennemsnit på 93%. Det vurderes at svare til fuld belægning, når der tages højde for ind og udflytninger.

  Der har i 4. kvartal af 2012 været behov for flere aflastningspladser end budgetteret. Dette vurderes at hænge sammen med den overordnede plejeboligstrategi, hvor den interne flytning af beboere på plejehjem har betydet færre pladser til nye borgere. Så problemet forventes at fortsætte frem til udvidelsen af Lergården er afsluttet.

  Der har i 2012 i alt været 199 indlæggelser på aflastning, som er afsluttet som beskrevet nedenfor.

  2012

  Hos-

  pice

  hjem

  død

  Pleje-

  bolig

  Syge-

  hus

  anden afl.

  I alt

  2

  121

  29

  39

  4

  4

  Gennemsnitlig liggetid i dage

  11,5

  27

  19

  52

  26

  28

  Pr. 14. januar 2013 råder kommunen over 24 midlertidige boliger. Alle boliger er optaget og blandt de 24 borgere, der pt. har ophold der, er der 7, der ”venter på plejebolig”.

  Der er 11 borgere på venteliste, hvoraf de 3 borgere også er på venteliste til plejebolig. En enkelt på ventelisten er på sygehuset, færdigbehandlet 14.1.13.

  Øvrige borgere på venteliste er hovedsagelig demente borgere.

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen fra Visitation & Rehabilitering orienterede om kvalitetsstandarderne for det nye Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro.

  Sagen blev efterfølgende drøftet, og det aftaltes at Hanne Larsen udarbejder høringssvar der tilstilles Sekretariatet senest torsdag morgen den 14. februar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har sendt et forslag til høring om harmonisering af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger i Aabenraa Kommune.

  Forslaget indebærer, at en del fodgængerfelter nedlægges og andre opgraderes, for eksempel med bedre lysforhold.

  Baggrunden for harmoniseringen er, at mange af fodgængerfelterne ikke overholder lovgivning og vejregler.

  Derudover har forskning vist, at fodgængerfelter ikke nødvendigvis er ensbetydende med større trafiksikkerhed for fodgængere. Som fodgænger føler man sig nemlig oftest tryg i et fodgængerfelt og forventer, at bilisten har set én og standser. Men når der ikke er lysregulering, er det imidlertid ikke altid tilfældet, og så er der stor risiko for, at fodgængeren bliver påkørt og kommer til skade.

  Fristen for at komme med bemærkninger til ”Harmonisering af fodgængerfelter” er den 1. marts 2013.

  Flere oplysninger på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter

  Ingeniør Henrik Bützau Hasling fra Vej & Park vil på mødet gennemgå baggrunden bag høringen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet og Seniorrådetdrøfter sagen med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar. Forvaltningen gør høringsmaterialet tilgængeligt for blinde og svagtseende.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Seniorrådet takker Henrik Bützau Hasling fra en grundig og fyldestgørende information om emnet.

  Det blev aftalt at Seniorrådet ikke afgiver et samlet høringssvar. Derimod vil rådets medlemmer individuelt gå ind på kommunens hjemmeside og kommentere på de enkelte forslag til ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2081, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om konklusionen i Årsredegørelsen for tilsyn med plejecentre og privat leverandører af hjemmehjælp i Aabenraa Kommune.

  Tilsynet 2012

  Der er gennemført 13 lovpligtige uanmeldte tilsyn på Aabenraa kommunes 13 plejecentre. Derudover er der gennemført 2 anmeldte tilsyn ved de 2 private leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt til at leverer personlig & praktisk hjælp.

  Den samlede bedømmelse af tilbuddene er foretaget på baggrund af en vurdering af de udvalgte kvalitetsmål. Kvalitetsmålene vedrører: Social trivsel, Magtanvendelse, Vedligeholdelsestræning/genoptræning, Personlig & praktisk hjælp, Dokumentation, Lægemiddelhåndtering og kompetenceudvikling.

  Plejecentre

  Samtlige plejecentre har arbejdet konstruktivt med de anmærkninger der er givet ved tilsynene i 2011. Der har ved tilsynene i 2012 ikke været anledning til, at give anmærkninger på nogle af plejecentrene. På 7 ud af de 13 plejecenter tilsyn opleves det, at dokumentationen i omsorgssystemet Care, stadig er en udfordring.

  Alle 13 plejecentre er blevet vurderet; Godkendt.

  Private leverandører

  I 2012 har Aabenraa Kommune gennemført tilsyn ved de to private leverandører, der er godkendt til, at leverer personlig & praktisk hjælp.

  For at sikre at det var muligt, at interviewe og samtale med både ledelse, medarbejdere samt borgerer er der afviklet anmeldte tilsyn. Udover interview med ledelse og medarbejdere har tilsynskonsulenten besøgt et antal borgere i eget hjem.

  Begge leverandører er blevet vurderet; Godkendt med anmærkning.

  For en mere detaljeret beskrivelse af vurderingerne henvises til vedlagte årsredegørelse.

  Samlet konlusion

  Det altovervejene indtryk af tilsynene på plejecentrene og ved de to private leverandører er, at der er tale om velfungerende enheder, der leverer velfunderede faglige indsatser. Hjælpen der ydes er overordnet  i overensstemmelse med de vedtagne politikker og kvalitetsstandarder samt serviceniveau der er på området.

  Der er dog fortsat plads til forbedringer på enkelte områder.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven § 16

  Lov om social service § 151

  Indstilling

  Sundhed & omsorg indstiller;

  At årsredegørelsen for tilsyn med plejecentre og private leverandører af hjemmehjælp 2012 tages til efterretning

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Charlotte Enig Sørensen fra Kvalitet & Udvikling under Sundhed & Omsorg redegjorde for de overordnede konklusioner i årsrapporterne.

  Seniorrådet takker for orienteringen og bemærker, det glædelige i, at der er så få punkter, der kræver øget bevågenhed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Senirrådet om tilsynplanen for 2013.

  Tilsynene på plejecentre og med leverandører af personlig og praktisk hjælp afvikles efter den af Socialudvalget den 24. februar 2012 godkendte ”Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn medplejecentre samt leverandører af personlig og praktisk hjælp 2012-2013”. (vedlagt som bilag)

  Tilsynspolitikken er blevet tilrettet og planen for afvikling af tilsynene for 2013 er som følgende:

  • Der afvikles ét uanmeldt tilsyn på alle kommunenes 11 plejecentrer.
  • Der afvikles tilsyn hos de 5 private leverandører der er godkendt til at leverer praktisk hjælp.
  • Der afvikles tilsyn hos de 2 kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp.

  Tilsynet vil tage udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

  · Social trivsel

  · Magtanvendelse/borgerinddragelse

  · Vedligeholdelsestræning/genoptræning

  · Personlig og praktisk hjælp

  · Dokumentation

  · Lægemiddelhåndtering

  · Kompetenceudvikling

  For en mere detaljeret beskrivelse af tilsynet og kvalitetsmålene henvises til vedlagte Tilsynspolitik.

  Herudover har Pleje & Omsorgs kvalitetsudvalg ønsket følgende tema indarbejdet i tilsynet og som tilsynet vil afdække; Inddragelse af frivillige.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16

  Lov om social service §§ 83 og 86

  Lov om social service §§ 151 og 151c

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller;

  At vedlagte  Tilsynspolitik og retningslinjer samt plan for afvikling af tilsynene tages til efterretning

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Seniorrådet tog orienteringen fra Charlotte Enig Sørensen til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Med henblik på ajourføring, tilpasning og modernisering indstiller Hanne Larsen til nedenstående ændringer af hhv. vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

  Generel ændring:

  • ordet kasserer udgår i alle sammenhænge
   (i lighed med procedurerne for de politiske udvalg tilstilles samtlige bilag såsom køresedler, udlæg og lign. Sekretariatet iflg. nærmere aftale)


  Vedtægtsændring:

  • § 2. Opgaver
   Sidste linje i paragraffen ”Seniorrådet kan ikke behandle enkeltsager”  udgår idet Klagerådet ikke eksisterer længere.


  Ændringer af forretningsorden:

  • Pkt. 5
   Dagsorden har flg. faste punkter:
   a) Afbud / fraværende
   b) Godkendelse af referat fra sidste møde
   c) Sager til behandling og beslutning
   d) Orientering fra formanden (herunder økonomisk status)
   e) Orientering fra de faste udvalg
   f) Nyt fra Seniorrådets medlemmer
   g) Eventuelt


  • Pkt. 12
   Seniorrådets forretningsudvalg udgøres af 3 medlemmer – formand, næstformand samt et menigt medlem af Seniorrådet.

  Gældende vedtægter og forretningsorden er vedlagt.


  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Ændringsforslagene til hhv. vedtægter og forretningsorden blev drøftet.

  Sekretariat foreslog en omformulering af den foreslåede ændring i vedtægternes § 2 til flg.:

  ”Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål”.

  Der var tilslutning til denne ændring – ligesom de øvrige ændringsforslag blev vedtaget.

  Sekretariatet udarbejder til førstkommende møde udkast til reviderede

  • Vedtægter
  • Forretningsorden

  med henblik på Seniorrådets godkendelse af vedtægterne til videre behandling i Byrådet.

  De ændrede vedtægter og forretningsorden træder i kraft pr. 1. januar 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Vedlagte sagsoplæg vedr. valgregler m.v. gennemgås, drøftes og godkendes med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

  3 repræsentanter fra de lokale valgudvalg udpeges til valgbestyrelsen.

  Det videre forløb  i valgprocessen – herunder opgaver og tidsfaktorer drøftes.

  Sekretariatschef Jens Blohm Poulsen deltager i mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Sekretariatschef Jens Blohm Poulsen var forhindret i at deltage pga. sygdom.

  Sagen blev drøftet og behandlet som følger:

  • Den fremsendte sagsfremstilling blev godkendt til videre behandling og godkendelse i Byrådet snarest muligt.
  • Seniorrådet gør opmærksom på, at rådet ikke ønsker at benytte sig af ”stillere” i forbindelse med valghandlingerne.
  • Seniorrådet udpeger nedenstående 3 medlemmer til valgbestyrelsen:

   1. Anna Marie Nielsen
   2. Hanne Larsen
   3. Chr. Petersen

  Seniorrådet ønsker deltagelse af Jens Blohm Poulsen på rådets møde den 13. marts 2013 med henblik på afklaring af diverse spørgsmål i relation til valgforberedelserne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Henvendelse fra Seniorrådet i Haderslev Kommune vedr.
   a)  Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd
   b) Møde i Regionsældrerådet den 23. april 2013

  • Magasinet ”Pensionisten – februar 2013”

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Kopi af mail vedr. valgmøde til Danske Ældreråd den 13. marts i Kolding blev omdelt på mødet.

  Det blev besluttet at Anna Marie Nielsen og Hanne Larsen deltager i valgmødet med henblik på at sikre stemmer og støtte til Ove Christiansen fra Haderslev Seniorråd. De 2 mødedeltagere sørger selv for stemmefuldmagt fra et 3. medlem af Seniorrådet. Mødet i Kolding finder først sted kl. 14.30 – hvorfor datoen for Seniorrådets ordinære møde den 13. marts kan bibeholdes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2012 er afsluttet.

  Oversigt til evt. drøftelse er vedlagt nærværende dagsorden.

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Årsregnskabet for 2012 blev drøftet og taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Trafikudvalg

  4. Bladudvalg

  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Der forelå intet fra udvalgene.

  Med hensyn til Ruden blev der gjort opmærksom på bladets deadline mandag den 11. februar 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Der blev orienteret om møder i flg. bruger-/pårørenderåd:

  • Møllemærsk
  • Rønshave

  Chr. Petersen oplyste samtidig, at han i lang tid ikke har modtaget indbydelse til møder i bruger-/pårørenderådet på Birkelund. Sekretariatet kontakter Birkelund Plejehjem vedr. manglende invitationer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag og planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  • Fællesmøde med lokalrådsmedlemmerne –
   tema: Valg 2013.
  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem.
  • Sikkerhedsforanstaltninger for beboere på plejehjem – herunder anvendelse og servicering af GPS

  Indstilling

  Listen over emner blev gennemgået og sidstnævnte tema

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Emnerne blev gennemgået og det blev besluttet at sidstnævnte emne:

  • Sikkerhedsforanstaltninger for beboere på plejehjem – herunder anvendelse og servicering af GPS

  behandles på marts mødet.

  Det blev samtidig aftalt, at der pga. dagsordenspunktet vedr. valget højest behandles ét emne fra listen på de enkelte møder i indeværende år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 06-02-2013

  Der forelå intet til punktet.