Referat

onsdag den 13. marts 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udkast til aftalte ændringer af hhv.

  • Vedtægter for Seniorrådet i Aabenraa Kommune
  • Forretningsorden for Seniorrådet i Aabenraa Kommune

  fremlægges til Seniorrådets godkendelse med henblik på videre behandling og godkendelse af vedtægterne i relevante politiske udvalg og Byrådet.

  Ændringerne gøres gældende pr. 1. januar 2014.  

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Ændringer i hhv. forretningsorden og vedtægter blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

  Vedtægterne sendes nu videre til politisk godkendelse af ændringen.

  Det blev besluttet at ændringerne i forretningsordenen i lighed med vedtægtsændringen først skal træde i kraft pr. 1. januar 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring af seniorrådsmedlem Hanne Larsen deltager afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen fra Visitation & Rehabilitering med en redegørelse og status på anvendelse m.v. af robotstøvsugere i kommunens hjemmepleje.

  Redegørelsen tager udgangspunkt i de af Hanne Larsen stillede spørgsmål, som fremgår af vedhæftede bilag.

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Afdelingschef for Visitation & Rehabilitering Bjarne Ejnar Ipsen besvarede de fremlagte spørgsmål iht. vedhæftede bilag (besvarelserne fremgår med rødt).

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i en borgerhenvendelse gennemgås regler og procedurer vedr. borgeres befordring til/fra genoptræningssteder i kommunen.

  Afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager med en orientering i relation til emnet.

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen oplyste i relation til henvendelsen, at det er Sydtrafik der iht. udbud varetager al kørsel til genoptræning for Kommunen. Det er dermed også Sydtrafik, der udarbejder og varetager al logistik i forhold til den uddelegerede opgave.  Enkelte kørsler kan måske i visse sammenhænge forekomme uhensigtsmæssige, mens de  imidlertid overordnet  indgår i en større sammenhæng.

  Der henstilles til, at uheldige oplevelser med de enkelte chauffører eller på enkelte transporter indberettes til kommunens kørselskontor umiddelbart efter hændelsen. Ved indberetning oplyses dato, tidspunkt, anledning og rute for kørslen, således at det er muligt at følge op på forløbet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om den forestående implementering af ny organisation i afdelingen Visitation & Rehabilitering.

  Med baggrund i visionen om helhed i indsatsen for borgeren og fælles fokus på rehabilitering er visitationen for handicap og psykiatri slået sammen med visitationen for hjemmehjælp og plejeboliger.

  Endvidere er det planlagt, at Visitation & Rehabilitering får ansvaret for tildeling af den aktivitetsstyrede del af budgetter pål de væsentligste indsatsområder eks. Tilbud om botilbud, personlig støtte efter § 85, beskæftigelsestilbud, plejebolig, hjemmehjælp, træning, madservice og sygepleje.

  Formålet er, at der i indsatsen skal tages udgangspunkt i den enkelte borger og ikke i den §, hvorefter borgeren skal have hjælp. Målet er ligeledes, at der skal være lige adgang til hjælpen, hvad enten borgeren eksempelvis skal have hjemmehjælp eller personlig støtte. Alt i alt fokus på den målrettede tværfaglige indsats med det formål at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt.

  Organiseringen skal være med til at sikre det tværfaglige rehabiliterende fokus, således at de nødvendige forskellige fagligheder kommer i spil, til størst mulig gavn for borgeren. Denne prioritering gør også, at vi fremadrettet skal have fokus på at afslutte de borgere, hvor vi gør den mindste forskel.

  I forbindelse med etablering af organisationen har der dels været fokus på borgerens forventninger til sagsbehandling og fremtidens udfordringer til sagsbehandling og ressourcer, der kan bruges på dette.

  De opstillede fokuspunkter har været:

  • Ingen venteliste

  • Fleksibilitet for borgeren

  • Mere sundhed

  • Gennemsigtighed

  • Kvalitet i opgaveløsningen

  • Rehabilitering

  • Kende sagerne

  • Jævn arbejdes deling

  • Ingen sygemeldinger grundet stress på arbejde

  Ovenstående har skullet tage udgangspunkt i Visitation & Rehabiliterings kerneopgave

  • Sikre at borgeren får de ydelser, han har krav på og behov for.

  • Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse.

  • Sikre borgeren ensartet behandling med udgangspunkt i politisk besluttet serviceniveau.

  • Sikre borgerens retssikkerhed

  • Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser ved løbende
  opfølgning

  • Flerfaglighed, undgå borgeren sendes rundt i systemet

  • Nytænkende og innovativ (Hvad er fremtidens behov)

  I løbet af arbejdet med at beskrive snitflader og opgaver er der kommet yderligere fokus på, hvem der er borgerens sagsbehandler, og hvor skal borgeren henvende sig.

  Organisationen er delt i 4 enheder:

  Administrativt team

  Teamet varetager administrative opgaver og sagsbehandling af særlige fagområder som kropsbårne hjælpemidler, handicapkørsel og handicap kompenserende ydelser.

  Team Borgerindgang

  Borgerindgang varetager samtlige henvendelser til afdelingen, teamet igangsætter alle nye sager og screener borgeren i forhold til det fremtidige tilbud.

  Sagsbehandlerne skal i så høj grad som muligt give råd og vejledning til borgere der henvender sig.

  Teamet skal sikre daglig opfølgning på sygehuset i Aabenraa.

  Teamet skal betjene straksservice på hjælpemiddeldepotet.

  Teamet overgiver mere komplekse sager til team midlertidig og team længerevarende.

  Team Midlertidig

  Teamet varetager alle sager, hvor borgeren er en del af et midlertidigt forløb.

  Sagerne modtages i teamet efter de er screenet i team borgerindgang. Niveau for screening udarbejdes i samarbejde med team indgang.

  Af forløb kan nævnes:

  · Overgang unge – voksen når den unge ikke skal have botilbud.

  · Borgere med nyopstået hjerneskade, som ikke skal i botilbud.

  · Borgere som er i afklaringsforløb.

  · Alle midlertidige ophold. § 84

  · Borgere med rehabiliteringsplan både arbejdsmarked, social og somatik (i forbindelse med udskrivelse fra sygehus).

  · Ophold på special og rehab center.

  Sagsbehandlerne i dette team har særligt fokus på tæt opfølgning og sikre fremdrift i borgerens sag frem mod en afklaring af en længerevarende indsats eller afslutning af indsats.

  Team Længerevarende

  Teamet varetager samtlige længerevarende boophold og ophold i eget hjem, som er varige.

  Primær opgave i dette team er at følge op på borgere i botilbud og sikre, at botilbudet modsvarer borgerens krav. Sagsbehandleren har stort kendskab til det specifikke tilbud og borgerne på stedet.

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen gennemgik og redegjorde for den nært forestående organisationsændring i Sundhed & Omsorg.

  Seniorrådet takker for en informativ og fyldestgørende orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse på fællesmødet med formanden for Socialudvalget og/eller Sundhedsudvalget.

  tirsdag den 26. marts kl. 14.00 i lokale 122 på Rådhuset.

  Ud fra dagsordenspunkterne vurderes det, hvilken udvalgsformands deltagelse i mødet der er påkrævet (evt. begge).

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Seniorrådet ønsker at drøfte nedenstående punkter med Socialudvalgets formand på det kommende møde:

  1. Tildeling og implementering af iPads til det kommende seniorråd.
  2. Etablering af prøvekøkken i SRC Rødekro.
  3. Processen med ombygning af Lergården
  4. Status på Rise Plejehjem – herunder sikkerhedsforanstaltninger
  5. Udbud af Ruden
  6. Udgifter i forbindelse med valget til kommunens seniorråd
  7. Ældrepolitikken
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Planlægning og afklaring af det videre forløb i valgprocessen – herunder drøftelse af lokalrådsmedlemmernes inddragelse samt opstart af valgudvalgenes arbejde.

  Konsulent Jens Blohm Poulsen deltager for afklaring af bl.a.

  • Status på Seniorrådets henvendelse til Byrådet
  • Valgsteder
  • Afgivelse af stemmer i eget hjem
  • Afgivelse af brevstemmer
  • ???

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Konsulent Jens Blohm Poulsen havde meldt afbud til mødet.

  Behandlingen af punktet blev derfor udsat til førstkommende møde – i april.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Danske Ældreråd – Repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand
  • Danske Ældreråd – Konferencen ”Ældreomsorg i forandring” den 16. maj på Hotel Nyborg Strand

   Fælles tilmelding til ovenstående arrangementer varetages af Sekretariatet. Rådsmedlemmer, der ønsker at deltage, skal ved tilmelding oplyse

  a) om der ønskes tilmelding til begge arrangementer

  b) om overnatning ønskes – og i givet fald hvilken værelsestype, der foretrækkes

  c) hvilke seminarer, man ønsker at deltage i (max. 2).
  Se mulighederne i vedlagte bilag.

  · Indvielse af Rise Plejehjem 1. etape (indbydelse vedlagt)

  • Magasinet ”Pensionisten – marts 2013”
  • Magasinet ”viss.dk nr. 11 – februar 2013”
  • Dansk Apotekerforening – rapport ”Lægemidler i Danmark 2012”

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Nedenstående 4 medlemmer tilmelder sig Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde + konference som følger:

  • Hanne Larsen
   Overnatning i enkeltværelse
   Seminarerne: 6 & 8
  • Lilly Christensen
   Overnatning i enkeltværelse
   Seminarerne: 1 & 7
  • Chr. Petersen
   Overnatning i dobbeltværelse
   Seminarerne: 2 & 3
  • Kristian Hansen
   Overnatning i dobbeltværelse
   Seminarerne: 5 & 1

  Chr. Torp påtager sig opgaven med køb af opmærksomhed til indvielsen af Rise Plejehjem. Kvittering for udlægget tilstilles Sekretariatet for efterfølgende afregning til Nem konto.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Det foreløbige regnskab blev kort gennemgået.

  Udfyldte køresedler til befordringsgodtgørelse afleveres på førstkommende møde – i april.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg
  1. Bygge- og boligudvalg
  1. Trafikudvalg
  1. Bladudvalg
  1. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Der forelå intet fra udvalgene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Hanne Larsen meddelte, at hun har indgivet høringssvar vedr. sanering af fodgængerfelter i kommunen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg/emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  • Fællesmøde med lokalrådsmedlemmer – tema: ”Valg 2013”
  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem

  Maj mødet

  • Sikkerhedsforanstaltninger for beboere på plejehjem –herunder anvendelse og servicering af GPS v/projektkoordinator Kirsten Springborg, Pleje & Omsorg. (emnet er flyttet fra nærværende møde)

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Fællesmøde med lokalrådsmedlemmerne drøftes som selvstændigt dagsordenspunkt på april mødet.

  Mødets primære emne bliver lokalrådets engagement i valget og forberedelserne. Herudover efterlyses gode ideer til et sekundært emne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 13-03-2013

  Der forelå intet til punktet.