Referat

onsdag den 8. maj 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Der forelå afbud fra:

  • Kristian Hansen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12573, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Som følge af at Det Sociale Nævn har truffet afgørelse om, at en robotstøvsuger er at anse som et forbrugsgode, der ikke indgår i sædvanligt indbo modsat forvaltningens vurdering, skal der igen tages stilling til, hvilket serviceniveau der skal være gældende.

  Afgørelsen fra Det Sociale Nævn betyder, at en borger som kan blive selvhjulpen med støvsugning, hvis vedkommende benytter en robotstøvsuger, kan søge om støtte til køb heraf med50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt efter servicelovens § 113, stk. 3. Forvaltningen vurderer, at 50 % af prisen på et sådant standardprodukt er 1.350 kr.

  Efter en økonomisk trangsvurdering kan der desuden være pensionister, som vil være berettiget til et personligt tillæg efter pensionslovens således, at de vil få dækket hele deres udgift til køb af en robotstøvsuger.

  Forvaltningen har klaget over, at en robotstøvsuger ikke er at anse som sædvanligt indbo. I klagen er det blandt andet gjort gældende, at Det Sociale Nævn under Statsforvaltningen Hovedstaden allerede primo 2011 traf en afgørelse om det modsatte - at en robotstøvsuger var at anse som sædvanligt indbo.

  Det aktuelle serviceniveau er, at der ydes hjælp til støvsugning, såfremt borgeren ikke kan betjene en traditionel støvsuger (en personbetjent støvsuger), og

  borgeren ikke kan betjene en robotstøvsuger. Borgeren kan da blive tildelt hjælp til betjening af en robotstøvsuger. Hvis en robotstøvsuger af helbredsmæssige grunde ikke kan anvendes hos borgeren, vil borgeren dog blive tildelt hjemmehjælp til støvsugning med en traditionel støvsuger.

  Det Sociale Nævn finder også, at det er en forudsætning for at henvise en borger til at anvende en robotstøvsuger, at borgeren derved bliver i stand til selv at foretage støvsugningen. Borgeren skal således være selvhjulpen hvad angår støvsugning.

  Der er overvejet følgende modeller for det fremtidige serviceniveau:

  1. at de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning med en robotstøvsuger m.v., ikke tildeles hjælp til støvsugning, men kan søge om støtte til køb af en robotstøvsuger

  2. at genindføre det oprindelige serviceniveau, hvor en borger, der ikke kan støvsuge med en personbetjent støvsuger, tildeles hjælp til støvsugning med en personbetjent støvsuger,

  3. at forvaltningen indkøber et større antal robotstøvsuger og giver dem blandt andet til de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning.

  Der henvises til vedhæftede kvalitetsstandard, hvor den første af de tre modeller beskrives og således anbefales som fremtidigt serviceniveau af forvaltningen.

  På mødet deltager afdelingschef for Visitation & Rehabilitering Bjarne Ipsen.

  Økonomi.

  Ad. 1

  Hvis borgerne gives mulighed for at søge om tilskud til en robotstøvsuger, vil det betyde en ekstraordinær omkostning år 1:

  300 borgere som ikke er revisiteret skal have mulighed for at søge om 1.350 kr., dette svarer til 405.000 kr.

  450 borgere som allerede er revisiteret skal, hvis Det Sociale Nævns afgørelse ikke ændres, orienteres om muligheden for at søge om 1.350 kr., dette svarer til 607.000 kr.

  Samlet vil omkostningerne være 1.012.000 kr.

  Løbende vil det betyde en udgift på kr. 252.450 kr. til nye borgere.

  Ad. 2

  En genindførelse af det tidligere serviceniveau vil betyde en omkostning til hjemmehjælp på 750 borgere af 15 minutter hver 14 dag svarende til 1.438.573 kr. pr. år.

  Herudover vil der være et ukendt antal borgere, som i dag ikke søger om hjælp, fordi de ikke ønsker støvsugning foretaget af en robotstøvsuger, som vil ansøge om hjælp.

  Ad. 3 Forvaltningen er nået frem til at denne løsning ikke er mulig, jf. lovgivning.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har ønske om, at borgere kan blive 100% selvhjulpne, hvorfor Seniorrådet kan støtte forslag 1:

  - at de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning med en robotstøvsuger m.v. ikke tildeles hjælp til støvsugning, men kan søge støtte til køb af en robotstøvsuger.

  Seniorrådet ønsker efterfølgende i kvalitetsstandarden indføjet:

  ”Der kan søges om støtte til køb af en robotstøvsuger med 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. Efter en økonomisk trangsvurdering kan pensionister, der vil være berettiget tilet personligt tillæg efter pensionsloven, få dækket hele udgiften til køb af en robotstøvsuger”.

  Seniorrådet udtrykker endelig ønske om, at en borger i givet fald kan få en kvalificeret rådgivning om indkøb af en robotstøvsuger fra kommunens medarbejder.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Seniorrådet takker for orienteringen der tages til efterretning med henblik på udarbejdelse at et høringssvar som tilstilles forvaltningen senest mandag den 13. maj 2013.

  Hanne Larsen står for udarbejdelsen af høringssvaret og stemmer ordlyden af med formanden inden aflevering til forvaltningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Vedlagt fremsendes udkast til ny ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune til Seniorrådets høring.

  Udkastet sendes samtidig til Socialudvalget, der behandler det den 6. maj 2013.

  Fremsendte udkast vil blive yderligere præsenteret Seniorrådets møde.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet drøfter udkastet ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne handicappede og ældre’ med henbilk på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Udkast til den kommende Ældre- & handicappolitik blev præsenteret og gennemgået af hhv. afdelingschef Lars Harding Hansen og konsulent Anna Marie Bie Lundgaard.

  Efterfølgende blev indholdet drøftet med formanden for Socialudvalget Svend Hansen Tarp og direktør for Sundhed & Omsorg Jakob Kyndal.

  Overordnet udtrykte Seniorrådet stor tilfredshed med det foreløbige resultat af politikken, omend formanden for Seniorrådet gav udtryk for et ønske om 2 særskilte politikker - 1 for ældreområdet og 1 for handicapområdet.

  I relation til afgivelse af høringssvar blev det besluttet, at Seniorrådets medlemmer afstemmer svaret på et formøde forud for budgethøringsmødet den 21. maj, således forstået at rådet træder sammen kl. 12.30 i samme mødelokale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Projektkoordinator Kirsten Spríngborg fra Pleje & Omsorg kommer og fortæller om sikkerhedsforanstaltninger for beboere på kommunens plejehjem – herunder bl.a. anvendelse og servicering af GPS.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Seniorrådet takkede Kirsten Springsborg for et særdeles levende og spændende indlæg om emnet.

  Præsentationsmateriale fra indlægget vedhæftes iflg. aftale nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Borgmester Tove Larsen har givet tilsagn om at deltage i mødet, hvor hun vil give en orientering om de trafikmæssige forhold og tiltag i kommunen.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Borgmester Tove Larsen redegjorde for status på en række trafik- og logistikmæssige forhold i såvel kommunen som regionen – herunder også nogle landspolitiske aspekter og problematikker.

  Endvidere var der både tid og lejlighed til at spørge og drøfte andre politisk aktuelle emner.

  Seniorrådet takkede Tove Larsen, som samtidig gav udtryk for, at hun gerne deltager i kommende møder med rådet, såfremt andre relevante emner ønskes belyst.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sekretariatet oplyser, at Seniorrådets henvendelse vedr. godkendelse af valgproceduren behandles som følger:

  • den 7. maj i Økonomiudvalget
  • den 29. maj i Byrådet

  Dermed foreligger der svar så videre foranstatninger kan drøftes og iværksættes på mødet med lokalrådsmedlemmerne den 3. juni.

  Øvrig status på Seniorrådets forberedelser i forhold til valget.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Sekretariatet gennemgik tidsplanen for byrådets behandling af Seniorrådets henvendelse.

  Det blev aftalt, at sekretariatet umiddelbart efter den 29. maj informerer Seniorrådets medlemmer om Byrådets afgørelse, således at der kan arbejdes ud fra dette på mødet med lokalrådsmedlemmerne den 3. juni.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på fællesmøde arrangementet med medlemmerne af de 5 lokalråd den 3. juni 2013.

  Evt. opfølgning på invitation – udsendt den 19. april?

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Den foreløbige tilmelding til fællesmødet er som følger:

  1. Vagn Gram, Aabenraa          AFBUD

  2. Holger Rerup, Lundtoft          AFBUD

  3. Peter Juhler, Lundtoft           TILSAGN

  4. Elli Deele, Rødekro                TILSAGN

  5. Eckhard Bodenstein, Bov TILSAGN

  6. Poul Henning Jensen, Bov    TILSAGN

  Seniorrådets medlemmer blev opfordret til at minde ”lokalrødderne” om, at sidste tilmeldingsfrist til arrangementet er den 27. maj. Tilmelding skal ske til Sekretariatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  Deltagelsen i hhv.:

  o Fællesmødet for de øvrige sønderjyske ældre-/seniorråd den 22. april 2013.

  o Regionsældrerådsmødet den 24. april 2013.

  • Budgethøringsmøde den 21. maj kl. 13-15.
  • Afholdelse af næste seniorrådsmøde på Rise Plejehjem
  • Magasinet ”Pensionisten – maj 2013”

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Nedenstående 3 medlemmer af Seniorrådet meddeler, at de ikke deltager i budgethøringsmødet den 21. maj:

  Lilly Christensen

  H.C. Bock

  Harry Christiansen

  Seniorrådets møde på Rise Plejehjem den 12. juni flyttes tilbage til Rådhuset. Sekretariatet sørger for at aflyse med Rise Plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på det foreløbige regnskab for 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Det foreløbige regnskab for 2013 blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Kostudvalg
  • Bygge- og boligudvalg
  • Trafikudvalg
  • Bladudvalg
  • Udvalg for hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  1. Kostudvalg

  Kostudvalgets medlemmer samt øvrige interesserede blev mindet om tilmeldingsfristen for at deltage i den forestående prøvesmagning af produkter fra Mad & Måltider.

  2. Bygge- og boligudvalg

  Der forelå intet fra udvalget.

  3. Trafikudvalg
  Chr. Torp tager kontakt til DSB med henblik på at aftale et møde i efteråret, hvor billetløsningsmodeller drøftes.

  4. Bladudvalg

  Der forelå intet fra udvalget.

  5. Udvalg for hjemmehjælp, Pleje & Omsorg

  Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem.
  • DSB billetløsning på ubemandede togstationer.
  • Seniorrådets årsmøde 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  • Seniorrådets årsmøde drøftes på førstkommende møde den 12. juni. Rådets medlemmer opfordres til at overveje dato for og temaer til årsmødet . Annoncering bringes i august udgaven af Ruden – deadline er den 17. juni.
  • Emnet om DSB / billetløsningsmuligheder udsættes til august eller september mødet.

  • Emnet om lægemiddelhåndtering udsættes til eftersommeren.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 08-05-2013

  Der forelå intet til punktet.