Referat

onsdag den 12. juni 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af andet fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Der forelå afbud fra Chr. Torp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Evaluering af fællesmødet med lokalrådsmedlemmerne den 3. juni 2013.

  Fastlæggelse af lokaliteter og datoer m.v. for lokale opstillingsmøder med henblik på offentliggørelse i førstkommende udgave af Ruden.

  Afklaring af næste fase og det videre forløb frem til valget.

  Til orientering og videre foranstaltning er Byrådets godkendelse af Seniorrådets valgprocedure for 2013 vedhæftet nærværende som bilag.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Mødet med lokalrådsmedlemmerne forløb godt og efter hensigten. Det vurderes at medlemmerne blev ”klædt godt på” til de forestående opgaver.

  Sekretariatet undersøger om det er muligt for en borger fra Genner at stille op på valglisten for lokalområde Rødekro.

  Følgende opstillingsmøder er nu aftalt:

  • Aabenraa: Tirsdag den 17. september kl. 14.30 på Skyttegården.
  • Rødekro: Tirsdag den 3. september kl. 19.00 på Rødekro Kro.
  • Tinglev: Tirsdag den 27. august kl. 14.30 på Slogsherreds Hus.

  Der mgl. således afklaring for lokalområderne Bov og Lundtoft. Der blev aftalt at Sekretariatet tilstilles de manglende oplysninger samt program for møderne senest tirsdag den 18. juni med henblik på offentliggørelse i næste udgave af Ruden. Bemærk – ønskes der politisk deltagelse på møderne er det op til de enkelte områder selv at indgå de fornødne aftaler.

  I relation til opstillingsmøderne udarbejder Sekretariatet udkast til annoncering samt løbesedler, som præsenteres på Seniorrådets møde den 14. august.

  Det videre forløb varetages for så vidt fremover af Seniorrådets valgbestyrelse og valgudvalgsmedlemmerne fra lokalområdene. Sekretariatet yder praktisk bistand i forhold til dermed forbundne opgaver.

  Der vil fortsat på Seniorrådets møder pågå opfølgning og orientering om status på forbederelserne til valget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af Seniorrådets årsmøde 2013 – herunder afklaring af flg. punkter:

  1. Dato og klokkeslæt

  2. Lokalitet

  3. Tema(er)

  4. Evt. gæstedeltagere

  5. Program

  6. Annoncering (medier + datoer)

  7. Foromtale i Ruden

  8. Anden omtale

  9. Invitationer (øvrige)

  10. Forplejning

  11. Udpegning af ansvarlige

  12. Evt.

  Kalender til brug for planlægning er vedhæftet nærværende som bilag.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Følgende blev besluttet i relation til Årsmøde 2013:

  • Årets tema: Valg til Seniorrådet
  • Gæstedeltagere:
   - 1 panel bestående af lokale politikere fra alle partier
   - 1 ordstyrer (evt. en journalist fra JydskeVestkysten)
  • Mødested: Folkehjem i Aabenraa
  • Dato: Uge 23 – gerne den 23. oktober
  • Klokkeslæt: 15.30
  • Ansvarlige for arrangementet:
   - Hanne Larsen
   - Anna Marie Nielsen
   - Chr. Petersen

  Hanne Larsen tager kontakt til Folkehjem med henblik på reservation af lokale.

  Anna Marie Nielsen tager kontakt til de relevante politiske partier med  henblik på etablering af aftaler for deltagelse.

  Der følges op på punktet på førstkommende møde i Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse på fællesmødet med formanden for Socialudvalget og/eller Sundhedsudvalget

  tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14.00 i lokale 122 på Rådhuset.

  Ud fra dagsordenspunkternes karakter vurderes det, om begge formænds tilstedeværelse er påkrævet.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Seniorrådet ønsker at drøfte nedenstående punkter på det kommende fællesmøde den 25. juni:

  1. Status på / fremtidsplaner for Møllemærsk

  2. Seniorrådets inddragelse i byggeprocessen på Lergården.

  3. Status på budget 2014-2017

  4. Eventuelt (emner fra Socialudvalget og/eller Sundhedsudvalget)

  Mødeindkaldelse udsendes i begyndelsen af uge 25.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  Seniorrådets høringssvar på:

  • Udkast til ny ældre- og handicappolitik (vedlagt som bilag)
  • Budget 2014-2017 – Socialudvalget (vedlagt som bilag)
  • Budget 2014-2017 – Sundhedsudvalget (vedlagt som bilag)

  Invitation til orinteringsmøde om ”Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2020” (vedlagt som bilag)

  Magasinet ”Pensionisten juni/juli 2013”

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Opdateret version af udkast til den nye Ældre- og handicappolitik kan ses på kommunens hjemmeside:

  http://www.aabenraa.dk/files/PolitikerWeb/Socialudvalget/2956/4101592.PDF

  Anna Marie Nielsen og Hanne Larsen deltager i orienteringsmødet om drøftelse af Trafiksikkerhedsplan 2013-2020.

  Invitation til formand om næstformand om deltagelse i møde med Danske Ældreråd den 4. september. De nævnte aftaler indbyrdes nærmere om deltagelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på det foreløbige regnskab for 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Det foreløbige regnskab viser et forbrug på 39,16% af rådighedsbeløbet på kr. 129.343,00.

  Der udsendes halvårsregnskab til alle medlemmer med dagsorden til førstkommende ordinære møde.

  Køresedler til afregning af befordringsgodtgørelse medbringes til ovenfor nævnte møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg
  4. Bladudvalg
  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  1. Kvalitetskoordinator Inga Bagge fra Mad & Måltider deltog med en orientering om evalueringen af tilbagemeldinger i forhold til bl.a. Kostudvalgets deltagelse i den seneste prøvesmagning.

   Generelt er Seniorrådets opfattelse af både madkvalitet og service m.v. meget positiv.

   Næste prøvesmagning er planlagt til efteråret, hvor det sandsynligvis bliver aktuelt med prøvesmagning af diætmad.
  2. Der forelå intet fra udvalget.
  3. Der forelå intet fra udvalget.
  4. Deadline for materialer til næste udgave Ruden er på mandag den 17. juni. Bladet anslås for nuværende at være fuldt ud disponeret.
  5. Der forelå intet fra udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Hanne Larsen orienterede om flg.:

  • Henvendelse fra koordinerende forebyggelseskonsulent Joanna Wolf om et møde med lokalrådet for Aabenraa vedr. udnyttelse af ledige lokaler i Kirsebærhaven.
  • Møde for bruger-/pårørenderåd for plejehjemsfuntionen på Møllemærsk.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  • Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem.
  • DSB billetløsning på ubemandede togstationer.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  • Sekretariatet søger at etablere en aftale i forhold til en orientering om emnet ”Lægemiddelhåndtering…” på august mødet.
  • Chr. Torp melder tilbage om tidspunkt for DSB aftalen.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2013

  Der forelå intet til punktet.