Referat

onsdag den 14. august 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af andet fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Fraværende: Lilly Christensen og Kristian Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse deltager i mødet med en orientering om udviklingsplanen for kommunens dagscentre og den vedligeholdende træning.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Seniorrådet takker Inga Hedegaard for en god, forståelig og informativ orientering.

  Inga Hedegaard meddelte, at hun også deltager på Seniorrådets møde i september, hvor hun vil supplere med information i relation til en høringssag om udvikling af § 79 området.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen deltager i mødet med en orientering og status på udbygningen af Ældrecenter Lergården i Aabenraa.

  Med baggrund i den sommerens medieomtale af Birkelund Pleje- og Ældrecenter ønsker Seniorrådet - ved samme lejlighed - en orientering om den aktuelle sag.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Torben Lindbæk-Larsen redegjorde for status på forberedelserne til ombygningen af Lergården. Endvidere fortalte han i korte træk om, hvad der indtil videre er tegnet og planlagt i forhold til byggeriet – herunder bl.a. planerne for udendørs arealerne.

  På Seniorrådets opfordring blev der også orienteret om baggrund og planlagte tiltag i forhold til en række kritikpunkter, som en gruppe af pårørende fra Birkelund Pleje- og Ældrecenter har rejst.

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelserne til det forestående valg – herunder nedenstående 5 opstillingsmøder.

  Område

  Dato

  Lokalitet

  Tinglev

  27. august kl. 14.30

  Slogs Herreds Hus

  Rødekro

  3. september kl. 19.00

  Rødekro Kro

  Lundtoft

  10. september kl. 14.00

  Felsted Forsamlingslokaler

  Aabenraa

  17. september kl. 14.30

  Skyttegården

  Bov

  18. september kl. 14.00

  Valdemarshus

  Udkast til annonce og løbeseddel drøftes og godkendes.

  Bemærk: Ændringer til de lokale programmer (f.eks. politisk deltagelse, klokkeslæt osv.) – medbringes til mødet.

  Med hensyn til spørgsmålet om en Borger fra Genner (Aabenraa valgdistrikt) kan opstilles på valglisten som repræsentant for Rødekro området, henvises der til, at problematikken drøftes og afgøres af valgbestyrelsen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Det fremsendte annonceudkast blev godkendt af 4 valgkredse – Tinglev medbragte eget tekstmateriale som ønskes anvendt i stedet for.

  Sekretariatet tilpasser teksten til de enkelte valgsteder og indrykker annoncer som følger:

  Tinglev: Tinglev Ugeblad Uge 34

  Rødekro: Aabenraa Ugeavis Uge 35

  Lundtoft: Aabenraa Ugeavis Uge 36

  Aabenraa: Aabenraa Ugeavis Uge 37

  Bov: Bov Bladet Uge 37

  Der mangler fortsat oplysninger til programmet for Bov valgkreds. De manglende oplysninger tilstilles Sekretariatet snarest så færdiggørelse af annonce og løbeseddel kan iværksættes.

  Der produceres løbesedler som postes i uge 34 til de valgkredse, som har programmet på plads.

  Anna Marie Nielsen betvivler, at hun kan deltage i samtlige opstillingsmøder. Såfremt hun er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette til rette vedkommende (medlem af valgudvalget)  i god tid. Det pågældende medlem varetager herefter formandens opgaver i forhold til mødeprogrammet. Der ændres i den forbindelse ikke på teksten  i annoncen.  

  Formanden kontakter Svend Hansen Tarp med henblik på fastlæggelse af mødedato for valgbestyrelsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  De arrangementsansvarlige giver en orientering om status på forberedelserne til Årsmøde 2013.

  Ansvarlige:

  Hanne Larsen

  Anna Marie Nielsen

  Chr. Petersen

  Tema / emne:

  Kommunens ældre- & handicappolitik

  Dato:

  31. oktober 2013

  Tidspunkt:

  Kl. 19:00 – 21:30

  Lokalitet:

  Billedsalen på Folkehjem

  Paneldeltagere:

  Kandidater fra hvert af de 9 opstillede politiske partier.

  Ordstyrer:

  Uffe Elbæk, Erhvervenes Hus Aabenraa

  Program:

  Forplejning:

  Kaffe / the med kage.

  Øl & vand mod egenbetaling.

  Foromtale / PR:

  Anden omtale:

  Løbesedler

  Kommunen Informerer

  Annoncering:

  Aabenraa Ugeavis uge 43 + 44

  Invitationer

  (øvrige):

  Drøftelse af det videre forløb iht. ovenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Hanne Larsen redegjorde for forberedelserne til mødet.

  Informationerne er indarbejdet i ovenstående skema.

  Ud over de praktiske foranstaltninger, har Hanne  i sommerferien pr. mail kontaktet de relevante politiske partier med henblik på deltagelse i arrangementet. Henvendelsen har indtil dato resulteret i 6 positive tilbagemeldinger.

  De arrangementsansvarlige fra Seniorrådet samt Ulla Lendal og repræsentanter for Handicaprådet, planlægger i nærmeste fremtid et arbejdsmøde, hvor arrangementet planlægges i detaljer. Når datoen for mødet er fastlagt, kontaktes Sekretariatet for reservation af mødelokale m.m.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Orienteringsmøde den 13. juni 2013 vedr. kommunens trafiksikkerhedsplan 2013-2020.
  • Møde med Danske Ældreråd den 4. september 2013.
  • Publikation: ”ÆldreForum - årsberetning for 2012”

  • Revideret udkast til ”Aabenraa Kommunes politik for ældre” (omdeles på mødet).

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Formand og næstformand aftaler nærmere omkring deltagelse i mødet med Danske Ældreråd den 4. september.

  Kommunens ældrepolitik omdeles til rådets medlemmer efter endelig godkendelse i Byrådet.

  Med baggrund i en forestående operation vil Anna Marie Nielsen i en nærmere defineret periode være forhindret i at varetage funktionen som formand for Seniorrådet. Det blev aftalt at næstformanden Jens Peter Johannsen varetager formandsembedet i den pågældende periode. Anna Marie Nielsen meddeler yderligere når tidspunktet m.v. for operationen foreligger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Gennemgang og drøftelse af halvårsregnskabet (vedlagt).

  Manglende køresedler til afregning af befordringsgodtgørelse for 2. kvartal 2013 medbringes til mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Halvårsregnskabet for Seniorrådet blev gennemgået.

  Kassereren udtrykte bekymring for at Seniorrådet ikke vil kunne holde sig indenfor den fastlagte budgetramme bl.a. på grund af ekstra udgifter i forbindelse med valget. I relation hertil blev en budgetforhøjelse på 20.000 kr. foreslået.

  Efter en drøftelse af omkostningsniveauet for valget blev forslaget om ansøgning af en budgetforhøjelse afvist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Trafikudvalg

  4. Bladudvalg

  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Der forelå intet fra:

  • Kostudvalg
  • Bygge- og boligudvalg
  • Trafikudvalg og
  • Udvalget for hjemmehjælp, pleje og omsorg.

  Bladudvalget holder evalueringsmøde på Ruden 2/2013 den 27. august.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  September:

  Lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejern og på plejehjem v/kvalitetskonsulent Tina Hertz Skafte.

  Senere:

  DSB billetløsning på ubemandede togstationer (Chr. Torp meddeler tidspunkt og gæstedeltager m.v.).

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Der var ingen forslag til nye tiltag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 14-08-2013

  Der forelå intet til punktet.