Referat

onsdag den 11. september 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af øvrigt fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Der forelå afbud fra Kristian Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 14. august 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kvalitetskonsulent Tina Hertz Skafte deltager i mødet med en orientering om lægemiddelhåndtering i hjemmesygeplejen og på plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Seniorrådet takker Tina Hertz Skafte for en god, grundig og fyldestgørende orientering om emnet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om afholdte opstillingsmøder i flg. valgkredse:

  • Tinglev
  • Rødekro
  • Lundtoft

  herunder status på indsendelse af kandidatlister.

  Orientering om møde afholdt i valgbestyrelsen fredag den 30. august 2013.

  Drøftelse af det videre forløb:

  • Fotografering af ”kendte” kandidater finder sted onsdag den 25. september kl. 10-11 i lokale 129 (underetagen) på rådhuset i Aabenraa.
  • I forhold til præsentation i Ruden bedes hver kandidat til
   fotoseancen medbringe en kort præsentationstekst til Ruden – max. 10 maskinskrevne linjer på et A4 ark.
  • De respektive valgudvalg sørger for advisering af kandidaterne i forhold til ovenstående 2 punkter.

   Bemærk!
   I forhold til promovering i Ruden er ovenstående tidsfrist ufravigelig – dvs. at kandidater der ikke giver fremmøde ved fotografering eller afleverer det skriftlige informationsmateriale på den fastlagte dato – ikke har mulighed for præsentation i Ruden forud for valget.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Formanden orienterede om forløbet af opstartsmødet i valgbestyrelsen, og referat fra mødet blev omdelt. Bl.a. blev flg. blev oplyst:

  • De valgtilforordnede vil modtage honorar for indsatsen på valgdagen.
  • Hvert valgsted bemandes med 4 tilforordnede – heraf udpeges 1 formand, som bør forvente at skulle deltage hele dagen – også under optællingen. Turnusordning for de øvrige deltagere aftales individuelt.
  • Sekretariatet udarbejder lister til brug for indberetning af valgtilforordnede på de enkelte valgsteder. Listerne udfyldes og skal medbringes ved næste seniorrådsmøde den 9. oktober.
  • Forud for valget indkaldes de tilforordnede til et informationsmøde på rådhuset sammen med valgbestyrelsen.

  Kandidatlister fra opstillingsmøderne i Tinglev, Lundtoft og Rødekro blev afleveret, disse tilstilles valgsekretariatet omgående. Der henstilles til at kandidatlister fra de resterende 2 opstillingsmøder afleveres til Rita Røjkjær straks efter afholdte møder.

  De ansvarlige for de 5 valgkredse sørger for orientering af kandidaterne vedr. præsentationstekster og fotoseance den 25. september kl. 10-11 i lokale 129 på Rådhuset.

  Lilly Christensen oplyste, at hun er forhindret i at deltage den pågældende dag, så hun indkaldes derfor særskilt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra arbejdsgruppens møde onsdag den 4. september samt opfølgning på nedenstående – herunder fastlæggelse af informationsstrategi.

  Ansvarlige:

  Hanne Larsen

  Anna Marie Nielsen

  Chr. Petersen

  Tema / emne:

  Kommunens ældre- & handicappolitik

  Dato:

  31. oktober 2013

  Tidspunkt:

  Kl. 19:00 – 21:30

  Lokalitet:

  Billedsalen på Folkehjem

  Paneldeltagere:

  Kandidater fra hvert af de 9 opstillede politiske partier.

  Ordstyrer:

  Uffe Elbæk, Erhvervenes Hus Aabenraa

  Program:

  Forplejning:

  Kaffe / the med kage.

  Øl & vand mod egenbetaling.

  Foromtale / PR:

  Anden omtale:

  Løbesedler

  Kommunen Informerer

  Annoncering:

  Aabenraa Ugeavis uge 43 + 44

  Invitationer

  (øvrige):

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Hanne Larsen orienterede om status på arbejdet i forbindelse med arrangementet – herunder samarbejdet med Handicaprådet.

  Det er aftalt, at Sekretariatet er behjælpelig med:

  • Udarbejdelse af plakater til omdeling
  • Udarbejdelse af annonce til lokalavisen
  • Udarbejdelse af tekst til ”Kommunen informerer”’

  Arbejdsgruppen skal i den forbindelse snarest muligt fremsende tekstoplæg m.v. til Sekretariatet.

  Hanne Larsen kontakter de lokale medier med henblik på presseomtale af arrangementet.

  Fordeling af udgifter til arrangementet blev kort drøftet.

  Det aftaltes, at dette igen drøftes når udgiftsniveauet samt fordeling interessenter/deltagere til mødet er kendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2013-16 arbejdet med en plan for at udvikle § 79-området. Arbejdet er sket sideløbende med – og inspireret af - udviklingsplanen for den vedligeholdende træning, Sundhedspolitikken samt den nye Handicappolitik og Ældrepolitik. De sidste måneder er arbejdet bl.a. foregået i samarbejde med bestyrelsen for Kirsebærhaven.

  Hensigten med arbejdet er at skabe bedre rammer for socialt fællesskab i den nordlige del af kommunen. Målet er at skabe et aktivt mødested, hvor der er mulighed for at udvikle og vedligeholde netværk og fællesskaber. Et cafémiljø er tænkt som omdrejningspunkt, og der skal være adgang til lokaler, hvor der kan laves alt fra stolegymnastik til kortspil. Der er i forvejen en del af faciliteterne til stede i Kirsebærhaven, hvor der også i forvejen er en lang række aktiviteter. Styrkes rammerne her, kan det blive kraftcentret i den nordlige del af kommunen.

  I den nye Ældrepolitik er visionen, at kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et aktivt liv, hvor de deltager i fællesskaber. Her skal de føle, de kan være noget for andre og opleve, at de bliver opfattet som den ressource, de er. Kommunen skal særligt have fokus på at understøtte de aktive borgere og fællesskaber, og det er netop derfor, at målet er at skabe et kraftcenter, hvor kommunen faciliterer rammerne, og de ældre borgere står for aktiviteterne. Det er væsentligt at adgangsforholdene gør det muligt for ældre borgere med funktionsnedsættelser at bruge rammerne, så de også har mulighed for at deltage i fællesskaberne.

  Visionen for kraftcentret kan være at skabe et levende og åbent miljø, som kan mobilisere skjulte ressourcer hos den enkelte borger. Det skal facilitere og udfordre det sunde og aktive medborgerskab, hvor borgerne aktivt får netværk og indgår i fællesskaber for at styrke sundhed og trivsel.

  I forbindelse med behandlingen af budget 2014-17 besluttede Sundhedsudvalget, at de ekstra 426.000 kr. til § 79-området afsat i budget 2013-16 bruges til implementeringen af den nye Handicappolitik og Ældrepolitik. Det afsatte foreslås anvendt som bidrag til at skabe kraftcentret i den nordlige del af kommunen.

  Der vil endvidere kunne søges eksterne puljemidler til projektet.

  Der redegøres på mødet nærmere for overvejelser, vision m.v. for etablering af kraftcentret.

  Joanna Wolf, Træning & Forebyggelse deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  at udvikling af § 79-området drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Seniorrådet takker Joanna Wolff for en god og spændende fremlægning af sagen.

  Høringssvaret, som er vedhæftet nærværende referat, blev udarbejdet på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Fotografering på mødet med henblik på information i Ruden under temaet: ”Farvel til Seniorrådet”.
  • Mødet med Danske Ældreråd den 4. september.
  • Ældrepolitikken er nu godkendt.
   Efter slutredigering omdeles politikken til rådets medlemmer – ligesom denne vil blive publiceret på kommunens hjemmesiden sammen med den ved samme lejlighed godkendte politik for handicappede.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Der var ingen repræsentation fra Seniorrådet i Aabenraa Kommune ved Danske Ældreråds møde den 4. september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om status på det foreløbige regnskab for 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Kassereren redegjorde for det foreløbige regnskab.

  Det blev aftalt at køresedler kan medbringes på næste møde.

  Alle køresedler vedr. indeværende år skal være afleveret til Sekretariatet senest den 5. december for at kunne indgå i dette regnskabsår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Trafikudvalg:

   v/Chr. Torp

  DSB - arrangement på Valdemarshus den 14. oktober kl. 9.00 (varighed ca. 2 timer).
  Program:
  - køb og brug af rejsekort
  - brug af billetautomat
  - brug af netbutik
  - dør til dør service (handicapservice)

  4. Bladudvalg

  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje & omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget

  3. Chr. Torp deltager i mødet på Valdemarshus med henblik på etablering af en aftale med DSB om et kommende foredrag alene for Seniorrådet.

  4. Ruden har deadline for materialer til den kommende udgave den 23. september 2013.

  5. Der forelå intet fra udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Chr. Torp orienterede om afholdt møde i Arwos.

  H.C. Bock orienterede om afholdt møde i beboer-/pårørenderådet på Lergården.

  Hanne Larsen orienterede om resultaterne fra et byggemøde med arkitekterne vedr. projekt ombygning af Lergården.

  Chr. Petersen ønsker at deltage i en kommende konference afholdt af Danske Ældreråd i Vingsted Centret. Der var ingen andre interesserede. Sekretariatet sørger for tilmelding af Christian snarest.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse til kommende møder:

  • Afslutning af rådsperiode.
  • Konstituerende møde for det nye Seniorråd

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Ovenstående behandles som individuelle punkter på mødet den 9. oktober.

  Endvidere efterlyses/behandles punkter til drøftelse med formændene for hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget på fællesmødet den 29. oktober 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 11-09-2013

  Der forelå intet til punktet.