Referat

onsdag den 9. oktober 2013 kl. 09:30

Mødested: Lokale 122, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Anna Marie Nielsen, Jens Peter Johannsen, Lilly Christensen, Hans Bakkensen, Andreas Christian V. Torp, Harry Christiansen, Anne Margrethe Cornelsen, Hans Christian Bock, Kristian Hansen, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 11. september 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af Embedslægens tilsynsrapporter 2013 for flg. plejehjem:

  • Rise Plejehjem – 29. juli 2013
  • Plejehjemmet Birkelund – 19. september 2013
  • Rønshave Plejecenter – 23. september 2013

  Afdelingschef for Pleje & Omsorg Torben Lindbæk-Larsen deltager med en statusorientering.

  Afklaring i forhold til seniorrådets repræsentation i bruger-/pårørenderådet på Birkelund.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Torben Lindbæk-Larsen redegjorde for praksis, forudsætninger og gældende regelsæt for Embedslægens tilsynsrapporter.

  Nuværende interne praksis og håndtering i forhold til orientering af Seniorråd og efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside revurderes af Sekretariatet..

  Der er ikke længere noget bruger-/pårørenderåd på Birkelund Plejehjem.

  Torben Lindbæk-Larsen gav en orientering om  - og besvarede spørgsmål i forhold til den seneste tids medieomtale.

  Det blev aftalt at der på førstkommende ordinære møde orienteres om status handlingsplanen i forhold til Birkelund Plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på kandidater i de enkelte valgkredse.

  Indsamling af lister over valgtilforordnede til de enkelte valgsteder.  Registrering af manglende lister og/eller tilforordnede.

  Drøftelse af det videre forløb – herunder fællesmøde mellem valgbestyrelsen og  de tilforordnede.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Der blev afleveret lister på valgtilforordnede fra stort set alle valgkredse. Kun Aabenraa kredsen mangler for nuværende at aflevere sine 5 lister. Hanne Larsen oplyste, at disse tilstilles Sekretariatet eller Jens Blom Poulsen senest den 22. oktober 2013.

  Formanden oplyste, at der på rådhuset holdes møde for samtlige valgtilforordnede tirsdag den 12. november 2013.  Mødeindkaldelse følger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  En arbejdsgruppe har arbejdet på en beskrivelse, der samler demensindsatsen i Aabenraa kommune.

  Den samlede vision for området er:

  • at sikre helhed i den samlede indsats for den demente og dennes pårørende,
  • at sikre borgere i hele Aabenraa kommune et ensartet tilbud,
  • at skabe et stærkt fagligt miljø for udvikling af demens indsatsen i Aabenraa kommune.

  Arbejdsgruppen har i sin tilbagemelding udarbejdet forslag til fremtidig daghjemstilbud.

  Tilbuddet skal ses som et skridt på vejen mod at skabe et sammenhængende tilbud for demente på Rise Plejehjem, samtidig med at der sættes fokus på Rise Plejehjem som et videnscenter for demens i Aabenraa Kommune.

  Daghjemmet placeres på Rise Plejehjem og erstatter daghjemmet på Grønnegården. Personalet på Grønnegåden indgår i bemanding på Rise Plejehjem.

  Der etableres 12 dagspladser fordelt på 24 ½ dagspladser, borgeren kan således visiteres til alt fra 1 ½ dagsplads til 5 heldagspladser pr. uge.

  Daghjemmet har åbent:

  Mandag, onsdag og fredag kl. 10 – 17

  Tirsdag og torsdag kl. 12-19

  Visitation til daghjemmet vil ske igennem Visitation & Rehabilitering og afregning for pladsen vil ske som pris pr. ½ dags plads.

  Forslaget forelægges Seniorrådet forud for behandlingen i Socialudvalget den 10. oktober 2013.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen, Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Seniorrådet takker afdelingschef Bjarne Ipsen for en særdeles fyldestgørende orientering om forslaget.

  Der blev på mødet udarbejdet høringssvar som er vedhæftet nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse af fællesmødet med formanden for Socialudvalget og/eller Sundhedsudvalget:

  tirsdag den 29. oktober 2014 kl. 14:00 i lokale 122 på rådhuset.

  Ud fra dagsordenspunkternes karakter vurderes det, om begge formænds tilstedeværelse er påkrævet.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Seniorrådet ønsker på det kommende møde med formændene for Socialudvalget og Sundhedshedsudvalget, at drøfte følgende punkter:

  • Omsorgsniveauet på kommunens plejehjem
  • Status på det vedtagne budget for 2014
   – herunder specielt forhold i relation til Seniorrådets afgivne høringssvar.
  • Orientering om og status på etableringen af SRC – Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro.
  • Drøftelse af Møllemærsk – herunder bl.a.:

   – Flytning af husets beboere
   – Aabenraa Bo & Aktivitet´s overtagelse af husets  
   cafeteria.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på forberedelserne i forhold til nedenstående arbejdsskema -  v/Hanne Priess Larsen.

  Ansvarlige:

  Hanne Larsen

  Anna Marie Nielsen

  Chr. Petersen

  Tema / emne:

  Kommunens ældre- & handicappolitik

  Dato:

  31. oktober 2013

  Tidspunkt:

  Kl. 19:00 – 21:30

  Lokalitet:

  Billedsalen på Folkehjem

  Paneldeltagere:

  Kandidater fra hvert af de 9 opstillede politiske partier.

  Ordstyrer:

  Uffe Elbæk, Erhvervenes Hus Aabenraa

  Program:

  Forplejning:

  Kaffe / the med kage.

  Øl & vand mod egenbetaling.

  Foromtale / PR:

  Anden omtale:

  Løbesedler

  Kommunen Informerer

  Annoncering:

  Aabenraa Ugeavis uge 43 + 44

  Invitationer

  (øvrige):

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Hanne Larsen oplyste, at

  • hun sørger for medieomtale (pressemeddelelse o.lign.)

  • Sekretariatet sørger for udarbejdelse af 1 annonce, som indrykkes i Aabenraa Ugeavis i ugen før mødet.

  • Sekretariatet sørger for kort omtale i ”Kommunen informerer” i Budstikken dagen før mødet.

  • Sluttidspunktet for mødet er ændret til kl. 22.00.
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af det sidste rådsmøde for det nuværende Seniorråd den 11. december 2013 – herunder:

  • Lokalitet for mødet
  • Mødets indhold
  • Eksterne deltagere
  • Andet

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  På november mødet vurderes det, om der er basis for afholdelse af det ordinære møde på Rådhuset forud for afslutningseancen, som er fastlagt som følger:

  · Kl. 11.30 på Stubbæk Forsamlingshus

  · Gæstedeltagere: Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Tommy G. Svendsen og Rita Kruse Røjkjær – i alt 16 deltagere.

  Lilly Kristensen indhenter menu forslag, som drøftes på november mødet med henblik på forudbestilling.

  Sekretariatet sørger for at invitere gæstedeltagerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Som aftalt på forrige møde orienterer sekretariatet kort om det konstituerende møde med det nye Seniorråd.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Det konstituerende møde med det nye Seniorråd finder sted den 5. december 2013.

  Mødet omfatter kun  de nye senriorrådsmedlemmer, den afgående formand og repræsentanter fra Sekretariatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Referat fra Regionsældrerådsmødet den 27. august 2013

  • Invitation til  ”Dialogmøde om det nye frivillighedscharter” den 24. oktober 2013 kl. 17.00 – 21.00 i Odense Rådhussal (tilmelding senest 10. oktober)

  • Invitation til konferencen ”Seniorer og medier” den 11. november kl. 9.30 – 17.00 i Fællessalen på Christiansborg (tilmelding senest  4. november)

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Formanden har den 8. oktober 2013 deltaget i fællesmøde med de 5 sønderjyske senior-/ældreråd. Mødet fandt denne gang sted på et nybygget og overordentligt tiltalende plejehjem i Augustenborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kassereren orienterer om status på det foreløbige regnskab for 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Kassereren oplyste at det estimerede regnskab er i overenstemmelse med budgettet.

  (Dags)aktuelt regnskab sendes sammen med dagsorden til november mødet.

  Der erindres om at køresedler skal være Sekretariatet i hænde inden den 5. december 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Kostudvalg

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Trafikudvalg

  4. Bladudvalg

  5. Udvalg for hjemmehjælp, pleje og omsorg

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Chr. Torp og Chr. Petersen deltager som aftalt i DSB foredraget om billetløsninger på Valdemarshus med henblik på vurdering samt etablering af aftale med DSB om et lignende arrangement i Seniorrådsregi. Der orienteres herom på november mødet.

  4. Ruden udkommer som bekendt den 6. november 2013. Der blev omdelt kopier af siderne vedr. kandidatpræsentation for evt. rettelser inden tryk.

  5. Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Forslag til planlægning af indlæg / emner til orientering og drøftelse på kommende møder:

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Evt. indlæg om DSB´s billetløsningsmuligheder m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 09-10-2013

  Der forelå intet til punktet.