Referat

onsdag den 5. februar 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag i Social- og Sundhedsudvalgets prioritering af Aabenraa Kommunes ansøgning til løft af det kommunale ældreområde forud for den politiske behandling heraf den 6. februar 2014.

  Baggrund for puljen

  Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. 

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.

  De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

  Puljens målgruppe

  Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Puljens formål

  Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre.

  Udmøntning af puljen

  Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne.

  Forslagene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes ældrepolitik.

  Social- og Sundhedsudvalget har i sin prioritering lagt vægt på, at løftet skal kunne mærkes ved den enkelte borger og give mest mulig tilstedeværelse af medarbejdere hos borgerne.

  Ligeledes har forebyggelse af ensomhed og kedsomhed haft stor prioritet.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for et godt oplæg og en god introduktion til forslagene.

  Seniorrådets høringssvar sendes til sekretariatet med henblik på forelæggelse for Social- & Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/556, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal høres i denne sag, som vedrører frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om hjælp, til der skal være truffet en afgørelse.

  Fristerne skal fastsættes på de enkelte sagsområder, der falder ind under retssikkerhedsloven. For afdelingen Visitation & Rehabilitering skal der fastsættes frister efter serviceloven og friplejeboligloven.

  Fristerne angiver den maksimale sagsbehandlingstid. Hvis afdelingens personale vurderer, at en borger har brug for akut hjælp, vil der blive truffet afgørelse i forhold til denne hjælp indenfor meget kort tid.

  Fra der er truffet en afgørelse, kan der på nogle sagsområder gå noget tid, før hjælpen iværksættes.

  For så vidt angår nogle hjælpemidler vil det være muligt for ansøger at få truffet afgørelse med det samme, hvis ansøger henvender sig til kommunens HjælpemiddelHus, der har en straksservice.

  Fristerne skal offentliggøres. Det vil ske på kommunens hjemmeside.

  Hvis der ikke kan træffes en afgørelse inden for fristen, skal ansøgeren have skriftligt besked herom, og det skal oplyses, hvor lang tid ansøgeren kan forvente, der vil gå, før der kan træffes en afgørelse.

  Det foreslås at fastsætte frister for visitation til ældrebolig og plejebolig, selvom dette sagsområde ikke falder ind under retssikkerhedsloven. Begrundelsen herfor er, at der er nær sammenhæng til servicelovens bestemmelser om hjælp. Desuden betyder det meget for ansøger at vide, hvornår der kan forventes en afgørelse om bolig.

  De angivne frister er foreslået med baggrund i en faglig prioritering i forhold til ressourcer.

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering vil på mødet gennemgå og begrunde de enkelte frister. Afdelingschefen vil også redegøre for, hvorfor der er sket ændringer af nogle af de hidtil gældende frister.

  Der henvises til vedhæftet bilag vedrørende de enkelte frister.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Seniorrådets høringssvar sendes til sekretariatet med henblik på forelæggelse for Social- & Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på mødet d. 18. december 2013 vedtaget en såkaldt stiplan til udsendelse i offentlige høring.

  Stiplanen skal gøre det lettere og mere sikkert at færdes som fodgænger, cyklist og knallert 30-kørere.

  I landområder skal der etableres et hovedstinet, som binder kommunens bysamfund sammen med oplandsbyerne. I byområderne etableres der stiforbindelser mellem boligområder og områder med blandt andet uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og daginstitutioner.

  Stiplanen fastlægger overordnede rammer for, hvordan stinettet kan udbygges i fremtiden. Ved vedtagelse af planen sikres, at kommunen bliver bundet sammen dels med traditionelle cykelstier, dels ved at udpege cykelruter ad mindre trafikerede veje.

  Stiplanen er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 18. december 2013 til udsendelse i offentlig høring forud en godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  Høringsfrist d. 14. februar 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Seniorrådet takker Naja Barlach Hansen, Trafik & Anlæg for en god introduktion til Stiplan for Aabenraa kommune.

  Udvalget for trafik og byplanlægning udarbejder forslag til høringssvar, der fremsendes til medlemmerne af Seniorrådet med henblik på bemærkninger. Eventuelle forslag til rettelser eller tilføjelser sendes til formanden for Udvalget for trafik og byplanlægning.

  Det endelige høringssvar sendes til sekretariatet, der sørger for fremsendelse til Kultur, Miljø & Erhverv.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes ”Trafiksikkerhedsplan” har dannet grundlag for de seneste års trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedsplan for 2013-2020 som opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen gældende for perioden 2008–2012.

  Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan er et indsatsområde under profilen ”byer i bevægelse” i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Den hidtidige plan har fulgt målsætningen fra færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2007, pålydende at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012.

  Der er i perioden opnået en reduktion i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne med 59 % på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Forslaget til trafiksikkerhedsplan 2013-2020 for Aabenraa Kommune følger igen færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, med en målsætning, hvor antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne denne gang skal halveres ved udgangen af 2020.

  Der tages udgangspunkt i fokusområderne i den nye nationale handlingsplan fra færdselssikkerheds-kommissionen.

  Der er udvalgt 5 fokusområder, hvor analyser af diverse ulykkestyper viser et særligt behov for en indsats i Aabenraa Kommune. De 5 valgte indsatsområder er:

  - For høj fart

  - Ulykker med bløde trafikanter

  - Ulykker med unge bilister (18-24 år)

  - Ulykker på overordnede veje i åbent land

  - Ulykker i byer

  Teknik- og miljøudvalget godkendte den 4. december 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 til udsendelse i offentlig høring forud for en godkendelse i Teknik- og miljøudvalget.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Seniorrådet takker Henrik Hasling, Trafik & Anlæg for en god introduktion til Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2020  for Aabenraa Kommune.

  Udvalget for trafik og byplanlægning udarbejder forslag til høringssvar, der fremsendes til medlemmerne af Seniorrådet med henblik på bemærkninger. Eventuelle forslag til rettelser eller tilføjelser sendes til formanden for Udvalget for trafik og byplanlægning.

  Det endelige høringssvar sendes til sekretariatet, der sørger for fremsendelse til Kultur, Miljø & Erhverv inden den 7. marts 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I henhold til beslutning på forrige møde medbringes lister med aktuelle lokalrådsrepræsentanter i hver af de 5 lokale valgkredse.

  Listerne afleveres til Sekretariatet med henblik på omtale i Ruden samt offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

  Husk at følgende data skal oplyses:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf. nummer
  • e-mail adresse

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Der foreligger lister over lokalråd i Rødekro, Lundtoft, Tinglev og Aabenraa.

  Der arbejdes fortsat op oprettelse af et lokalråd i Bov.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35406, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Kontorleder ved Borgerservice, Yvonne Callesen, deltager i mødet med en orientering om indgåelse af prisaftale for almindelige fodplejebehandlinger.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Seniorrådet takker Yvonne Callesen og Lis Petersen fra Borgerservice for en god orientering om prisaftale på almindelige fodterapeutbehandlinger.

  Prisaftalen træder i kraft den 1. april 2014. Forud vil Borgerservice sørger for information til borgerne; bl.a. i næste nummer af RUDEN.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på økonomien

  • Danske Ældreråd – udsendt Invitation til repræsentantskabsmøde  den 28. (+ 29. april).
   Husk frist for fællestilmelding er den 17. marts.

  • Fællesfotografering af seniorrådet til præsentation i ruden. Fotograferingen finder sted som afslutning på nærværende møde.

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Formanden oplyste, at der er forbrugt ca. 8.000 kr. af Seniorrådets budget. Dertil kommer bl.a. udgifter forbundet med deltagelse i kursus ved Danske Ældreråd.

  Fælles tilmelding til repræsentantskabsmødet for Danske Ældreråd behandles på mødet den 5. marts 2013.

  Formanden oplyste, at hun sammen med Byrådssekretariatet har udfyldt et spørgeskema fra Danske Ældreråd om ældrerådsvalget. Det fremgår bl.a., at stemmeprocenten var 65,9% mod 64,4% ved forrige valg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg under Seniorrådet:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
  2. Bygge og boligudvalg
  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice
  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Hanne Larsen, redaktør for RUDEN, oplyste, at deadline for næste nummer er 10. februar 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Christine Petersen oplyste, at hun har modtaget en invitation fra plejehjemmet Enggården om deltagelse i husrådet på Enggården.

  På forespørgsel fra Christian Petersen oplyste sekretariatet, at der ikke er afsat midler til Ipads til medlemmer af Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Møde

  Introduktion til kommunens madservice v/områdeleder Randi B. Mortensen fra Mad & Måltider

  Høring om kvalitetsstandard for Madservice

  Høring om kvalitetsstandard for forplejningspakker på plejehjem.

  Marts

  Status på klagesager

  Løbende

  Orientering om offentlige tilsyn på kommunens plejehjem v/tilsynsførende Charlotte Enig Sørensen, Ledelse & Udvikling

  Marts

  + Løbende

  Status på handleplaner for Birkelund v/afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen

  April?

  Etablering af alternativ til bruger-/pårørenderåd i område Syd.

  Medvirkende: afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen og plejecenterlederne Helle Marie Hansen, Bente Eegholm

  Introduktion til velfærdsteknologi v/kvalitetskonsulent Tina Hertz Skafte

  Special- og rehabiliteringscentret

  i Rødekro

  Institutionsbesøg

  Træning og forebyggelsescentret i

  Aabenraa

  Institutionsbesøg

  Introduktion til den nyeste teknologi indenfor nødkald og alarmsystemer på Rise Parken

  Institutionsbesøg

  HjælpemiddelHuset i Rødekro

  Institutionsbesøg

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  Forslag til yderligere aktiviteter og emner kan sendes til formanden.

  I Aktivitetsoversigten er tilføjet høring om kvalitetsstandarder fra Mad & Måltider på mødet i marts 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 05-02-2014

  -