Referat

onsdag den 6. august 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Der forelå afbud fra flg. rådsmedlemmer:

  • Elli Deele
  • H.C. Bock
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Til orientering og drøftelse fremlægges Embedslægeinstitutionens  Tilsynsrapport 2014 for nedenstående institution(er):

  • Rønshave Plejecenter den 3. marts 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Seniorrådet udtrykker bekymring i relation til rapportens anmærkninger, og forventer i den forbindelse fokus og handling i forhold til udbedring af kritikpunkterne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Seniorrådet om et forslag til kommunens sundhedsplan for 2014, som blev behandlet og godkendt på mødet for Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni 2014.

  Sundhedsplanen er den aktuelle udmøntning af kommunens sundhedspolitik 2012-20. Sundhedspolitikken rummer fokusområder og indsatser, som i sundhedsplanen er omsat til konkrete indsatser, der er igangsat i kommunen. Indsatserne bidrager til at nå de mål, der er opstillet i sundhedspolitikken.

  Sundhedsplanen fungerer derfor som en kortlægning og tegner dermed et billede af hvilke sundhedsrelaterede indsatser, der er igangsat i kommunen i øjeblikket. Det gælder ikke kun indsatser i regi af Social- og sundhedsudvalget men også indsatser i regi af de øvrige fagudvalg. Sundhedsplanen beskriver dermed retningen på og sammenhængen mellem indsatserne og kan derfor ses som en ajourført udmøntning af politikken. Udover at sikre at kommunen når målene i sundhedspolitikken, bidrager sundhedsplanen til at nå målene i kommunens vækststrategi.

  Sundhedsplanen skal fremadrettet bruges som baggrund for udarbejdelsen af sundhedsplanen 2015-16. Processen indledes i andet halvår med en politisk drøftelse af prioriteringen af målene i sundhedspolitikken. Målet er – ligesom for sundhedsplanen 2014 – at den nye sundhedsplan kan angive retningen for indsatserne på sundhedsområdet og dermed udgøre et prioriteringsredskab bl.a. i forhold til udmøntning af sundhedsmidler.

  Specialkonsulent Søren Schmidt Josefsen fra Sundhed & Forebyggelse deltager på mødet med henblik på yderligere information og besvarelse af evt. spørgsmål i relation sundhedsplanen.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Seniorrådet takker for orienteringen, der blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer udviklingskonsulent Jeannette Juul Jakobsen fra Ledelse & Udvikling om et nyudviklet værktøj/metode, der skal anvendes i forbindelse med tilfredshedsmålinger på kommunens plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 19. juni 2014 godkendt anvendelsen - herunder afprøvning og justering af værktøjet m.v.

  Både værktøj og metode er udarbejdet med baggrund i observationer, interviews, dialog med medarbejdere, ledere og demenskoordinator. Metoden er udarbejdet med hensyntagen til, at en del beboere på plejehjemmene ikke er i stand til at udtrykke deres oplevelse af trivsel på normal vis.

  Det er forventningen, at værktøjet vil levere fordele for nedenstående 3 grupper:

  Beboere  vil gradvist opleve større trivsel på plejecentrene i kraft af et endnu større fokus på den enkeltes ønsker.

  Pårørende vil få overblik på personalets indsats for den enkelte. De vil opleve at indgå i en konkret og målrettet dialog, hvor forslag til ændringer kan drøftes, noteres, afprøves og evalueres.

  Personalet får et værktøj, der kan danne rammen om en konstruktiv dialog med de pårørende, og som synliggør værdien af de små ting, der bidrager til trivsel.

  Værktøjet afprøves for tiden på Plejehjemmet Kirketoften, og med baggrund i resultaterne herfra vurderes behovet for eventuel justering af værktøjet. Herefter vil værktøjet til måling af tilfredshed blive implementeret på alle kommunens plejehjem. Bruger- og pårørenderådene på de enkelte plejehjem inddrages i implementeringsprocessen.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Seniorrådet takker for en god og yderst informativ orientering.

  En evt. opfølgende orientering - når resultatet af evalueringen af projektet foreligger - kunne være interessant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16000, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i tidligere besluttet ”Udviklingsplan for kommunens dagcentre og vedligeholdende træning” fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning til høring.

  I sag 13/20741 besluttede Sundhedsudvalget udviklingsplan for vedligeholdende træning, sagen var en beskrivelse af udmøntning i forhold til besluttede besparelser på området, samt et opgør med en praksis, hvor vedligeholdende træning havde for høj grad af permanent karakter.

  I den nye ramme er der fokus på at både genoptræning og vedligeholdende træning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få 2 eller flere forløb i forlængelse af hinanden.

  Omlægning af den vedligeholdende træning kan betyde, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunal regi, tilbuddene vil dog være af tidsbegrænset karakter. På sigt er det håbet, at færre borgere løbende skal have vedligeholdende tilbud, og at der dermed skabes mulighed for at prioritere flere midler til genoptræningsforløb.

  I kvalitetsstandarden for genoptræningsforløb er der beskrevet tilbud på 3 niveauer, niveauerne afspejler et gennemsnit for træningen, der både kan tilrettelægges i eget hjem og i et træningscenter. En forudsætning for et træningsforløb, er at der er udarbejdet mål sammen med borgeren, og at der evalueres på dette.

  Ud over træning som tilrettelægges indenfor de 3 niveauer, kan der på grundlag af en individuel vurdering visiteres til rehabiliterende træning og tværfaglige forløb. Omfanget af træning i disse forløb aftales typisk i forbindelse med et tværfagligt møde.

  Med den øgede fokus på rehabiliterende forløb og terapeutens deltagelse i borgerens rehabilitering i eget hjem forventes det, at der til denne indsats skal anvendes midler fra puljen” tværfaglige forløb”.

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutningen om, borgeren kan visiteres til træning.

  Der visiteres således til en ramme i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren, at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

  Områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse samt teamleder Edith Møllvang Larsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i fremlæggelsen af sagen med henblik på en uddybende orientering og besvarelse af evt. spørgsmål.

  Seniorrådets svar på nærværende høringssag skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 13. august 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Teamleder Edith Mølvang Larsen repræsenterende myndighedsdelen Visitation & Rehabilitering deltog ikke i fremlæggelsen af sagen.

  Seniorrådet takker områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse for en god og fyldestgørende orientering, og udarbejder høringssvar til sagen iht. den angivne frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16000, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Seniorrådet  om afgivelse høringssvar i forhold til træning til borgere efter sygehusindlæggelse.

  Træning efter sygehusindlæggelse varetages i Aabenraa Kommune af afdelingen for Træning & Forebyggelse, der tilrettelægger træningsforløbet sammen med den enkelte borger. Et forløb kan være alt fra udlevering og introduktion i træningsøvelser, som borgeren selv varetager og intensive forløb med individuel genoptræning i længere perioder.

  Det forventes samlet set at 1.385 borgere modtager et træningsforløb i løbet af 1 år. En overvejende andel af borgerne kommer med problemer, der vedrører arme, ben og ryg, men der er også medicinske og neurologiske patienter. Samlet set har antallet af træningsforløb været stigende over årene.

  I Aabenraa Kommune har vi delt borgeren ind i grupper i forhold til prioritering af opgaverne. Ventetiden for disse grupper er:

  • Straks (2 hverdage)
  • 10 hverdage
  • På et nærmere defineret tidspunkt, når patienten er klar til at blive genoptrænet, eksempelvis 3 måneder efter en rygoperation.

  Den forelagte kvalitetsstandard giver ikke anledning til et andet serviceniveau end i dag, men er et udtryk for den nuværende standard.

  Områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse samt teamleder Edith Møllvang Larsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i fremlæggelsen af sagen med henblik på en uddybende orientering og besvarelse af evt. spørgsmål.

  Seniorrådets svar på nærværende høringssag skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 13. august 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Teamleder Edith Mølvang Larsen repræsenterende myndighedsdelen Visitation & Rehabilitering deltog ikke i fremlæggelsen af sagen.

  Seniorrådet takker områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse for en god og fyldestgørende orientering, og udarbejder høringssvar til sagen iht. den angivne frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på planlægningen af Seniorrådets årsmøde 2014 på Folkehjem tirsdag den 4. november kl. 14 - herunder:

  • Booking af lokaler & forplejning
  • Annoncering & markedsføring
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe
  • Møde med forvaltningen om oplæg til emnet:
    ”Den rehabiliterende tilgang til Aabenraa Kommune”

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Hanne Larsen orienterede om, at Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa er reserveret i tidsrummet kl. 14:00 til 17:00 tirsdag den 4. november 2014. Der er i den forbindelse bestilt kaffe og kage til ca. 100 personer.

  Følgende rådsmedlemmer blev udpeget til at varetage planlægning og opfølgning:

  · Hanne Larsen

  · Elli Deele

  De nævnte samt repræsentanter fra forvaltningen vil i september/oktober holde et kort møde med henblik på en hensigtsmæssig sammensætning af programmet for årets tema: ”Den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune”.

  På de ordinære møder frem til arrangementet drøftes øvrige tiltag og forberedelser til årsmødet løbende.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på halvårsregnskabet (omdeles på mødet)
  • Budget  2015 – 2018
  • Danske Ældreråd – Indbydelse til temadag om ”Økonomi for ældre-/seniorråd”.
  • Ældre Sagen - håndbogen ”Værd at vide 2014”

  HUSK! at medbringe din kørselsindberetning for 2. kvartal 2014 – såfremt du ikke allerede har afleveret denne til sekretariatet.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Seniorrådets halvårsregnskab for 2014
  blev omdelt og gennemgået. Konklusionen er at forbruget fortsat ser ganske fornuftigt ud i forhold til det budgetterede.

  Budgethøringsmøde
  Seniorrådet og Handicaprådets medlemmer er torsdag den 21. august kl. 13:00 inviteret til budgethøringsmøde i lokale 120 (underetagen) på rådhuset. Fra forvaltningen deltager direktør Jakob Kyndal og budgetchef Lene Nymann.

  Budgetmaterialet sendes pr. post til alle mødedeltagere onsdag den 13. august.  Fristen for afgivelse af høringssvar vil fremgå af det nævnte materiale.

  Indbydelse til temadag om økonomi

  Seniorrådets medlemmer ønsker ikke at deltage i Danske Ældreråds temadag om økonomi, idet ovennævnte høringsmøde vurderes at være mere målrettet og tilstrækkeligt.

  Håndbogen ”Værd at vide”

  Sekretariatet bestiller 7 eks. af Ældre Sagens bog ”Værd at vide” til de medlemmer, der har udbedt sig denne. Pris pr. bog ca. 150 kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Der forelå intet fra udvalgene 1 – 3.

  Bladudvalget oplyste, at Ruden nr. 2/2014 just er kommet ”på gaden”. Der holdes evalueringsmøde på bladet i slutningen af indeværende måned.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På mødet blev der orienteret om nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  • Rejsegilde på Lergårdens Plejecenter.
   Der er taget billeder af begivenheden med henblik på senere omtale i Ruden.

  • Indvielse af pavillon på plejehjemmet i Bovrup.
   Christa Greisen oplyser, at Ruden vil få tilsendt billeder og tekst til næste nummer af Ruden.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Orientering om den kommunale indsats på demensområdet

  Træning og forebyggelsescentret

  i Aabenraa

  Institutionsbesøg

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Introduktion til Forebyggende Hjemmebesøg

  Visitering til plejehjem

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Kvalitetskontrol på plejehjem

  v/kvalitetskonsulent Marie Gravengaard

  Besøg i Riseparken med orientering om:   - Varslingssystemer og

  - Nyt bo-koncept

  10. september kl. 13 ?????

  Drøftelse af tiltag samt disponering i forhold hertil.

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Seniorrådet ønsker at besøge Riseparken snarest, hvor medlemmerne bl.a. gerne vil høre nærmere om:

  • Test og erfaring med anvendelsen af diverse alarmsystemer – herunder overvågning samt nød- og tilkaldesystemer.
  • Plejehjemmets nye individuelle bo-koncept.

  Sekretariatet tager kontakt til Riseparken med henblik på at  få en besøgsaftale i stand den 10. september kl. 13:00.

  Nærværende er indarbejdet i ovenfor stående skema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 06-08-2014

  Der forelå intet til punktet.