Referat

onsdag den 3. september 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering og adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Der forelå afbud fra H.C. Bock.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 6. august 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering orienterer i denne sag om prioritering og udmøntning af midler til løft af ældreområdet i 2015 med henblik på udarbejdelse af et høringsvar fra Seniorrådet vil videre og endelig beslutning på Social- & Sundheddsudvalgets møde den 16. september 2014.

  Rammer for tildeling er de samme som 2014, og midlerne skal bruges på ældreområdet. Midlerne skal være ud over den tiltænkte ramme på ældreområdet for 2015.

  Ansøgningen skal være ministeriet i hænde den 26.september 2014.

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.

  De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

  Puljens målgruppe er ældre borgere, der har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.

  Ministeriet anbefaler, at der tages udgangspunkt i udarbejdede anbefalinger for løft på ældreområdet, Aabenraa Kommune er godt med i forhold til disse anbefalinger. Ministeriet har anbefalet grupperinger af indsatser. Disse grupperinger har forvaltningen anvendt i arbejdet. Grupperingerne er:

  •        Styrket rehabiliterings– og genoptræningsindsats

  •        Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  •        Bedre forhold til de svageste ældre, fx på plejehjem.

  Forvaltningen har med udgangspunkt i drøftelserne for 2014 udarbejdet forslag til udmøntning 2015.

  Forslagene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes ældrepolitik og en prioritering af de områder, hvor man i 2014 ønskede at øge serviceniveauet, og hvor der politisk blev tilkendegivet et ønske om, at indsatsen skulle være varig. Det gælder sundhedsfaglig indsats på plejecentrene, samt indsatser rettet mod øget livskvalitet og aktivitet.

  Forvaltningen vil med indstillingerne sætte handlinger på kerneopgaven, der drejer sig om sundhed, mestring og fællesskabelse.

  I forhold til ældrepolitikken er der lagt særlig vægt på temaerne. ”Den aktive borger og fællesskabet” og ”Sundhed og rehabilitering”.

  I indstillingen indgår evaluering af midlerne fra 2014. Det vurderes således ikke, at der skal bruges midler på kompetenceudvikling, ledsagelse er mindre efterspurgt end forventet. Da der ikke må afsættes eksterne puljer, skal midler til borgerdrevne sundhedstiltag nytænkes.

  Projekt om borgerdrevne sundhedstilbud anbefales, at der afsættes 1.105.000 kr. og at disse midler i forbindelse med
  Seniorrådsmødet udmøntes i konkrete projekter, som kan indgå social og sundhedsudvalgets beslutning i september. Fokus skal være at understøtte udmøntning af ældrepolitikken.

  Projektet om ernæring på plejecentre er der ikke afsat nye midler til, da nuværende projekt er forsinket og erfaringer med første projekt forventes i relevant omfang at indgå i driften, i samarbejde imellem køkken og det enkelte plejecenter.

  Projekt om øget visitering af rehabiliterende indsatser udgår, da det vurderes, at de rehabiliterende indsatser kan financierers indenfor det afsatte visitationsbudget.

  Der ses behov for at styrke indsatsen for øget bevidsthed om tværfaglige rehabiliterende muligheder i organisationen, således at grundprincipperne for den rehabiliterende tværfaglige indsats bliver mere tydelig. Der udarbejdes særskilt projektbeskrivelse for dette. Projektbeskrivelsen vil være en del af beslutningsgrundlaget 16. september.

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 10. september 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Bjarne Ipsen orienterede om høringssagen – herunder gennemgang af forslaget til sammensætning af puljeansøgningen, som den vil blive forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 16. september.

  Specielt henledtes Seniorrådets opmærksomhed på pkt. 11 i det vedhæftede bilag, idet dette beløb efterfølgende ville blive yderligere drøftet og belyst under nærværende dagsordens pkt. 6 - ”Drøftelse af forslag til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag”.

  Seniorrådets høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 10. september. Det aftaltes at formanden udarbejder udkast til høringssvar for efterfølgende afstemning med rådets medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Tilsynsførende konsulent Charlotte Enig Sørensen fra Ledelse & Udvikling orienterer  i denne sag om nedenstående 4 socialfaglige tilsynsrapporter 2014 vedrørende Aabenraa Kommunes leverandører af personlig og praktisk hjælp;


  •        Kommunal leverandør, område Nord

  •        Kommunal leverandør, område Syd

  •        Privat leverandør, Sønderjysk Pleje

  •        Private leverandør, Dan Ren Service A/S

  Der er i alt på de 4 tilsyn interviewet 22 borgere, 12 medarbejdere og 4 ledere.

  Alle fire tilsyn har modtaget vurderingen Godkendt med anmærkninger.

  Anmærkningerne fordeler sig på følgende kvalitetsmål:

  Selvstændighed og Relationer

  Ingen anmærkninger.

  Metoder og Dokumentation

  De 22 adspurgte borgere udtrykker samlet set meget tilfredshed med kvaliteten af den hjælp de modtager.

  Én enkelt borger ud af de 22 adspurgte har oplevet, at hjælpen til ugebad er udeblevet i forbindelse med helligdage.

  Der er givet anmærkninger hos alle 4 leverandører omkring dokumentationen og anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal Care.

  Det vurderes at medarbejderne har brug for at blive mere fortrolige med anvendelsen af både journal- og indsatsplanmodulet for at sikre den koordinerede indsats og kontinuiteten i forhold til den hjælp der leveres.

  Der er givet anmærkninger ved alle 4 leverandører i forhold til området træning og den rehabiliterende tilgang.

  Det vurderes at leverandørerne skal arbejde mere systematisk med vurderingen af borgernes behov for rehabilitering/træning.

  Tryghed og Medbestemmelse

  Ingen anmærkninger.

  Ledelse og Kompetencer

  Én leverandør manglede revidering af enkelte APV’er (arbejdspladsvurderinger).

  Derudover har tilsynet givet enkelte anbefalinger om udarbejdelse af skriftligt introduktionsmateriale og fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

  Leverandørerne er anmodet om udarbejdelse af handleplaner til opfølgning af anmærkningerne.

  Leverandørerne er ansvarlige for opfølgningen af handleplanerne og tilsynet vil følge op på dette ved næstkommende tilsyn.

  Handleplanerne vil blive journaliseret på sagen.

  For en mere detaljeret beskrivelse af tilsynet og de enkelte anmærkninger henvises til de vedhæftede tilsynsrapporter.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Seniorrådet takker Charlotte Enig Sørensen for hendes gennemgang af rapporterne – og specielt for hendes orientering om private leverandørers tilbud om hjælp i forhold til den kommunale løsning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på planlægningen af Seniorrådets årsmøde den 4. november 2014 – herunder:

  • Fastlæggelse af dato for et fællesmøde med Hanne, Elli og repræsentanter fra forvaltningen med henblik på sammensætning af program mv.

  • Annoncering & markedsføring.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Sekretariatet fastlægger en dato for fællesmødet med forvaltningen. Herefter drøftes markedsføring m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag drøfte Social- og Sundhedsudvalgets prioritering af Aabenraa Kommunes fordeling af 1.105.000 kr. til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

   Midlerne er en del af Aabenraa Kommunes samlede ansøgning til løft af det kommunale ældreområde. Den samlede ansøgning vil blive politisk behandlet den 16. september 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at de 1.105.000 kr. i forbindelse med Seniorrådsmødet udmøntes i konkrete projekter, som kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets beslutning i september. Fokus skal være at understøtte udmøntning af kommunens ældrepolitik.

  Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med afsætning af midler i 2014 også blev reserveret 250.000 af midlerne i 2015 til en aktivitetsmedarbejder i syd. Derfor er det ikke disponerede beløb i 2015 på i alt 855.000.

  Der vil fredag den 29. august 2014 blive eftersendt forslag fra forvaltningen til projekter som oplæg til drøftelse. Der vil også være mulighed for at komme med yderligere forslag under mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Seniorrådet takker Michael Metzsch og Michael Norbjerg Jeppesen for en god fremlægning af ideoplægget til anvendelse af midlerne tiltænkt borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Rådet tager drøftelserne til efterretning med henblik på indarbejdelse af disse i rådets høringssvar i forhold til nærværende dagsordens pkt. 3 ”Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet i 2015”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Det foreløbige regnskab for 2014

  • Besøg på Riseparken, Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro onsdag den 10. september kl. 13 - 15

  • Nyhedsbrev fra CHK

  • Ældre Forum: Publikation ”Årsberetning 2013”

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Formanden orienterede yderligere om:

  • Et lovforslag vedr. fremtidens hjemmehjælp, der kommer til behandling i Folketinget i løbet af efteråret.

  • En henvendelse fra Danske Ældreråd vedr. brugerundersøgelse/evaluering af kommunens hjemmeside.

   Da Aabenraa Kommune pr. 1. oktober 2014 lancerer en ny, gennemarbejdet hjemmeside byggende på et helt nyt koncept, synes det hensigtsmæssigt at udsætte evalueringen til den nye hjemmeside er i drift.

   Seniorrådet har i den anledning dannet et testudvalg sammensat af: Tage, Søren, Hanne, Poul Erik og Christine. Disse vil i fællesskab efter endt testforløb udarbejde svar til Danske Ældreråd.

   SENESTE:
   Seniorrådet har fået udsættelse af indberetningen til den 20. oktober 2014.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  1) Der forelå intet fra udvalget.

  2) Der forelå intet fra udvalget.

  3) Mad & Måltider har meddelt prøvesmagning i uge 41.
  Ønsker øvrige de medlemmer af Seniorrådet at deltage i prøvesmagningen meddeles dette til Mad & Måltider (bemærk – egenbetaling).

  4) Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Der er nu etableret et bruger-/pårørenderåd på plejehjemmet i Bovrup. Dermed er der kun ganske få plejehjem, der endnu ikke har fået etableret et sådant råd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Orientering om den kommunale indsats på demensområdet

  Træning og forebyggelsescentret

  i Aabenraa

  Institutionsbesøg

  i oktober 2014

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Introduktion til Forebyggende Hjemmebesøg

  Visitering til plejehjem

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Kvalitetskontrol på plejehjem

  v/kvalitetskonsulent Marie Gravengaard

  Mødekalender 2015 (onsdage)

  Omsorgstandplejen

  Drøftelse af tiltag samt disponering i forhold hertil.

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  I forhold til udarbejdelse af forslag til mødekalender for 2015 ønsker Seniorrådet fortsat som udgangspunkt at holde møder om onsdagen kl. 09:30.

  Seniorrådet ønsker orientering i forhold til den kommunale indsats på området for omsorgstandpleje. Ønsket er indarbejdet i ovenstående skema.

  Næste institutionsbesøg planlægges til oktober, hvor Seniorrådet gerne vil besøge Træning- og Forebyggelsescentret (TOF) i Aabenraa. Sekretariatet iværksætter dette tiltag. Udelukket er uge 42 og torsdage generelt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 03-09-2014

  Der forelå intet til punktet.