Referat

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 3. september 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Seniorrådet om en revision af plejehjemmenes servicepakker og disses struktur og prissætning. Herunder også regulering af borgernes betalinger vedrørende tidligere år.

  En beskrivelse af den nuværende ordning samt forslag til fremtidige pakker fremgår af bilag A.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i mødet med yderligere orientering om sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Bjarne Ipsen oplyste, at baggrunden for revisionen af servicepakkerne er en konkret borgersag. De nye servicepakker vil fremadrettet afspejle de faktiske omkostninger på de enkelte plejehjem. Som konsekvens af sagen vil nogle borgere få refunderet penge 2 år tilbage.

  I forhold til høringssvaret vedrørende ældrepuljen for 2015 oplyste Bjarne Ipsen, at Seniorrådets forslag om yderligere 1 mio. kr. til øget praktisk bistand på plejehjem er politisk besluttet taget af forslaget om øget indsats til rehabilitering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Mad & Måltider skal i 2014 gennemføre en brugerundersøgelse. I denne undersøgelse sættes der fokus på, hvor mange portioner hovedret hjemmeboende borgere bestiller pr uge.

  Undersøgelsen bliver todelt som følger:

  • Borgere der bestiller 4 hovedretter og derunder
  • Borgere der bestiller 5 hovedretter og derover.

  Undersøgelsen finder sted fra uge 47 og to uger frem.

  Spørgeskemaer deles ud i uge 47 via mad-chaufførerne. Brugerne har max. 14 dage til besvarelsen. Svarene returneres igen via chaufførerne.

  Mad & Måltider vil med undersøgelsen finde ud af hvilke faktorer, der er medvirkende for valget af antal bestilte hovedretter, idet alle borgere som udgangspunkt bliver visiteret til en ugepakke - dvs. 7 hovedretter.

  Mad & Måltider vil gerne have Seniorrådets kostudvalg til at gennemlæse/kommentere spørgsmålene inden materialet færdiggøres og sendes ud til brugerne.

  Der er ligeledes tænkt på en pressestrategi i forbindelse med undersøgelsen.

  Områdeleder Randi Bendix Keller Mortensen fra Mad & Måltider deltager med en orientering m.v. om udarbejdelsen af brugerundersøgelsen.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Det blev aftalt, at Kostudvalget deltager i samarbejdet med Mad & Måltider om kvalificering af udsagn til spørgeskemaet, der bliver på 1 side og som omdeles og indsamles af chaufførerne i Madservice. Deadline for input til udsagn er udgangen af uge 41.

  Randi Mortensen oplyste, at Mad & Måltider planlægger et Åbent hus arrangement i fælleskøkkenet. Seniorrådet kan tilslutte sig sådanne arrangementer, da det kan være medvirkende til at ændre holdninger til madtilbuddet.

  Det blev aftalt, at Seniorrådet gerne deltager i forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning til den forestående brugerundersøgelse og prøvesmagning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • fællesmødet med forvaltningen den 29. september 2014 vedr. planlægning af program/indhold for seniorrådets årsmøde den 3. november 2014.

  • Generel markedsføring af eventen – herunder:

   - Aabenraa Kommune informerer (Ugeavisen)
   - Annonce (alle relevante distriktsblade)
   - Løbesedler
   - Nyhed på kommunens hjemmeside
   - Kontakt / invitation til pressen

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Indbydelse med program for årsmødet blev gennemgået  og godkendt. Der blev aftalt, at medlemmerne sørger for opsætning af indbydelsen i respektive områder i supermarkeder, biblioteker, aktivitetscentre o.l. medio oktober 2014.

  Søren Hansen sørger for sange ved start og afslutning af årsmødet.

  Christine Petersen og Nis Hye går rundt med trådløse mikrofoner ved årsmødet med henblik på eventuelle spørgsmål og bemærkninger.

  Christa Greisen og Elli Deele varetager velkomst og henvisning til elevator til Kongesalen ved årsmødet.

  Hanne Larsen sørger for indbydelse af pressen 1 uge inden årsmødet.

  Seniorrådet mødes den 4. november 2014 kl. 13.00 på Folkehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det estimerede regnskab for 2014.

  • Opfølgning på det nedsatte testudvalgs arbejde med vurderingen af kommunens nye hjemmeside www.aabenraa.dk (tilgængelig pr. 1. oktober 2014) med henblik på aflevering af brugerundersøgelsens resultat til Ældre Forum senest den 20. oktober 2014.

   Udlevering af vurderingsmateriale.

  • Invitation af den 8. september 2014 fra Socialdemokraternes ældreordfører Astrid Krag.

  • Indbydelse til minikursus i budget- og regnskabsforståelse den 15. oktober 2014.

  • Evaluering af borgermødet med i Bov den 24. september.

  • CHK´s  virkeområde – tilbud om orientering på et kommende seniorrådsmøde (indarbejdet i tiltagsoversigten – dagsordenspunkt 8)

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Formanden oplyste, at regnskabsrapporten pr. oktober 2014 viser, at budgettet holder i forhold til forventede udgifter resten af året.

  Materiale vedrørende Aabenraa Kommunes ny hjemmeside blev omdelt på mødet. Kopi af det udfyldte materiale sendes til Rita Røjkjær, der videreformidler til IT afdelingen.

  Det blev aftalt, at formanden takker Astrid Kragh for tilbuddet om møde for Seniorrådet på Christiansborg med oplysning om, at det er op til det enkelte medlem om evt. deltagelse.

  Der er udsendt invitation til minikursus i budget- og regnskabsforståelse sammen med brugerrepræsentanter fra Handicaprådet den 15. oktober 2014.

  I forbindelse med evaluering af borgermødet den 24. september 2014 i Bov blev omdelt referat fra Tage Juul og formandens indledning ved mødet.

  Det blev aftalt, at formanden kontakter CHK vedrørende indlæg på det kommende møde for Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  1) Der blev orienteret om møde for Det Regionale Ældreråd om Sydtrafik. Inden næste møde i kommunens § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik indkaldes Trafikudvalget med henblik på en drøftelse af stoppesteder, læskure m.m.

  2) Der forelå intet fra udvalget.

  3) Der forelå intet fra udvalget.

  4) Deadline for indlæg til næste nummer af RUDEN er den 13. oktober 2014. Redaktionsudvalget har kontaktet foreningerne med henblik på at begrænse omfanget af aktivitetssiderne fremover (færre kontaktpersoner).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Der blev orienteret om deltagelse i møder for Bruger- og pårørenderåd på følgende plejehjem:

  • Kirketoften
  • Møllemærsk
  • Lergården
  • Bovrup

  Sekretariatet undersøger forsikringsforhold for beboere på plejehjem i tilfælde af tyveri i dagtimerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Den kommunale indsats på demensområdet

  Introduktion

  Træning og forebyggelsescentret

  i Aabenraa

  Institutionsbesøg

  i oktober 2014 **

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Forebyggende Hjemmebesøg

  Introduktion

  Visitering til plejehjem

  Introduktion

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Introduktion

  Kvalitetskontrol på plejehjem

  v/kvalitetskonsulent Marie Gravengaard

  Introduktion

  Mødekalender 2015 (onsdage)

  Udkast

  5. november

  Omsorgstandplejen

  Introduktion

  Indsatsområdet for Senhjerneskadede v/hjerneskade-koordinator

  Ulla Thrane Dybro

  Introduktion

  5. november

  Emner til drøftelse på dialogmøde med udvalgsformanden

  5. november

  Diverse Embedslægerapporter

  Orienteringssag:

  November/december

  Orienteringssag:

  Organisation af demensindsatsen

  Orienteringssag:

  November/december

  CHK –opgaver og virke m.v.

  Introduktion

  ** Seniorrådets tilbydes et institutionsbesøg hos Træning & Forebyggelse på Kresten Philipsensvej 4 i Aabenraa tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 10:00.

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Sekretariatet kontakter Træning & Forebyggelse vedr. alternativ dato for institutionsbesøg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sekretariatsleder Tommy German Svendsen orienterer om reglerne for refusion af kørselsudgifter for til Seniorrådets medlemmer.

  Beslutning Seniorrådet den 01-10-2014

  Tommy Svendsen gav følgende orientering om regulativ for befordringsgodtgørelse for medlemmer af Seniorrådet:

  · Der ydes befordringsgodtgørelse til ordinære møder for Seniorrådet, til lokalrådsmøder og til Årsmødet. Der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i kurser og konferencer.

  · Der ydes befordringsgodtgørelse til møder i underudvalg, der er nedsat af Seniorrådet, eller ved deltagelse i lignede møder på baggrund af en beslutning i ældrerådet. Deltagelse i møderne antages at ske i forbindelse med varetagelse af ældrerådsarbejdet.

  · Der ydes befordringsgodtgørelse til institutionsbesøg og høringsmøder tilrettelagt af politiske udvalg.

  · Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til institutionsbesøg, der er besluttet af Seniorrådet.