Referat

onsdag den 5. november 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Der forelå afbud fra Tage Juul.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Seniorrådet, om det snart afsluttede satspuljeprojekt ”Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade”.

  Projektet startede i Aabenraa Kommune i april 2012 med ansættelse af en fuldtids hjerneskadekoordinator og afsluttes pr. 31. december 2014.

  Satspuljeprojektet var en udløber at finanslovsvedtagelsen for år 2012, hvori kommunerne efter ansøgning kunne søge om midler til at styrke koordinationen for senhjerneskadede borgere.

  Aabenraa Kommune søgte og fik bevilliget ca. 1,6 mio. kr., til i perioden 2012-2104 forsøgsmæssigt at styrke koordinationen på området ved ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

  På mødet deltager hjerneskadekoordinator Ulla Thrane Dybro, og giver en orientering om hvad projektet konkret gik ud på i Aabenraa Kommune, hvilke resultater der er opnået og hvordan opgaverne kan løses fremadrettet.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Seniorrådet takker Ulla Thrane Dybro for et interessant og oplysende indlæg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsesformand Bente Rey og forstander Torben West fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i Bov deltager i mødet med en orientering om centrets arbejde og opgaver mv.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Seniorrådet takker Torben West for en interessant og fyldestgørende introduktion til CHK´s organisation og virke.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Tilsynsførende konsulent Charlotte Enig Sørensen fra Ledelse & Udvikling orienterer i denne sag om nedenstående socialfaglige tilsynsrapporter 2014 på tre af Aabenraa Kommunes plejecentre;

  •        Plejecenter Grønnegården

  •        Plejecenter Grønningen

  •        Diakonhjemmet Enggården

  Alle tre plejecentre har modtaget vurderingen Godkendt med anmærkninger.

  Anmærkningerne fordeler sig på følgende kvalitetsmål:

  Selvstændighed og Relationer

  Ingen anmærkninger.

  De adspurgte borgere og deres pårørende oplever at kunne leve et selvstændigt hverdagsliv, hvor borgernes individuelle ønsker og behov respekteres.

  Borgerne føler sig som en del af fælleskabet på de enkelte plejecentre, og borgerne oplever, at de kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster samt samvær med andre i det omfang, de selv ønsker. 

  Metoder og Dokumentation

  De adspurgte borgere på de tre plejecentre er tilfredse med hjælpen og kvaliteten af den hjælp, de modtager.

  Der er givet anmærkninger på to ud af de tre plejecentre om mangelfuld dokumentation, og at flere af medarbejderne stadig ikke er trygge ved anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal Care.

  Det vurderes at flere af medarbejderne har brug for at blive mere fortrolige med anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal for at sikre en mere koordineret indsats og kontinuiteten i forhold til den leverede hjælp.

  Der er givet anmærkninger på et ud af de tre plejecentre i forhold til området træning og den rehabiliterende tilgang.

  På det pågældende plejecenter arbejder de ikke systematisk med vurdering af borgernes fysiske funktion og eventuelle behov for rehabilitering/aktivitet og/eller træning.

  Plejecentrene har udarbejdet handleplaner til opfølgning af anmærkningerne.

  Plejecentrene er ansvarlige for opfølgningen af handleplanerne, og tilsynet vil følge op på det ved næstkommende tilsyn.

  For en mere detaljeret beskrivelse af tilsynet, de vedhæftede tilsynsrapporter.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Charlotte Enig Sørensen gennemgik rapporterne med en redegørelse for de anførte anmærkninger og de iværksatte foranstaltninger til løsningen af de forskellige problematikker.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Evaluering af seniorrådets årsmøde på Folkehjem den 4. november.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Arrangementet betegnes i det store hele som vellykket.

  Der var enkelte ting som kunne have været bedre såsom et større fremmøde – der deltog 62 – i den sammenhæng bør nævnes at Aabenraa Ugeavis/Bov Bladet havde glemt at få annoncen med i avisen.

  Den annoncerede film kunne ikke vises i optimal kvalitet, ligesom lydforholdene under Jakob Kyndals indlæg ikke var gode. Sluttelig skal  nævnes at en af deltagerne fra borgerpanelet ikke mødte op på trods af forudgående aftale. Der sendes en erkendtlighed til den 2. borgerdeltager - Thorvald Steen Petersen.

  Til næste år overvejes det at holde 2 årsmøder hhv. i område Nord og område Syd.

  Præsentationsmaterialet fra årsmødet sendes elektronisk til Seniorrådets medlemmer samt formanden for Handicaprådet Karin B. Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet

  tirsdag den 25. november kl. 15:00 i lokale 123 på rådhuset.

  I dialogmøderne deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget samt sekretariatsleder Tommy Svendsen.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Seniorrådet ønsker på dialogmødet at drøfte nedenstående emner:

  1. Emner for forvaltningens nedskæringer i Budget 2015.

  2. Holding til forvaltningens strategi for udarbejdelse af en ”overtalelsessamtale” mhp. at få de mest omkostningstunge borgere på plejehjem (iht. Beredskabskataloget).

  3. Status for handleplan ift. arbejdet med Ældrepolitikken.

  4. ”Køreplan” og organisering af anvendelsen af midlerne fra puljen til ældreløft 2015.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet bedes tage stilling til mødekalender for 2015 samt dialogmøder med formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

  Sekretariatet har med udgangspunkt i mødekalenderen for Social- og Sundhedsudvalget  udarbejdet vedlagte forslag.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Udkast til mødekalender for 2015 blev godkendt med en ændring af datoen i april til den 28. i stedet for.

  Opdateret mødeoversigt (med ovenstående ændring) er vedhæftet nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på regnskab 2014 (omdeles på mødet).

  • Status på evalueringen af kommunens nye hjemmeside v/de 5 medlemmer af testgruppen.

  • Status på minikurset i regnskabs- og budgetforståelse den 15. oktober.

  • Status på tilmelding til institutionsbesøg hos Træning & Forebyggelse fredag den 21. november kl. 9.

  Deltager

  Deltager ikke

  Hanne

  Elli

  Christine

  Christa

  H.C.

  Poul Erik

  Tage

  Nis

  Søren

  Lilly

  Christian


  Der mangler således tilbagemeldinger fra:
  Christian, Lilly, Nis, Søren.

  • Fællesmøde den 10. november for de Sønderjyske senior-/ældreråd (formænd og næstformand). På mødet drøftes et evt. temamøde i 2015 fælles for samtlige medlemmer af de 5 råd.
   Er der forslag til et tema-emne?

  • Referat fra fællesmødet i Ældreråd/Region Syd den 22. september 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  · Det estimerede regnskab for 2014 ser fornuftigt ud. Det forventes at omkostningerne kan holdes indenfor budgetrammen.

  · Kommunens nye hjemmeside vurderes at være en del nemmere at betjene end den gamle. Det kan konkluderes, at det betaler sig at prøve hjemmesiden af, idet det giver øvelse og en erfaring der fremmer brugen af siderne fremover. Sekretariatet forsøger at indhente testrapporterne fra Danske Ældreråd så kommunens IT medarbejdere kan drage nytte af testholdets oplevelser med hjemmesiden.

  · Minikurset i regnskabs- og budgetforståelse var en god og berigende oplevelse for deltagerne.

  · Besøget hos Træning & Forebyggelse, Kresten Philipsensvej 4A i Aabenraa finder sted fredag den 21. november kl. 9:00. Se opdateret deltagerliste ovenfor. Sekretariatet adviserer Træning & Forebyggelse om besøget.

  · Såfremt der er forslag til tema-emner for et stort fællesmøde med de øvrige sønderjyske ældre-/seniorråd mailes disse til formanden inden mandag den 10. november. Haderslev Ældreråd har meldt afbud til mødet den 10.

  · Ud fra tilsendt referat fra Ældreråd/Region Syd vurderer formanden, at Seniorrådets beslutning om ikke at deltage i dette forum fortsat bør opretholdes.

  · Fælleskøkkenet inviterer til ”Åbent hus” den 6. og 26. november kl. 12:30-14:30. Forudgående tilmelding til arrangementerne skal ske på tlf. 7376 8752.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for sundhed, miljø & madservice.

   Orientering om deltagelsen i arbejdet med brugerundersøgelsen for Mad & Måltider.

  4. Bladudvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Forslag til spørgeskema er sendt til Mad & Måltider den 27. oktober 2014.

  4. Næste udgave af Ruden udkommer onsdag den 26. november 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Der har været afholdt bruger-/pårørende møder med deltagelse af seniorrådsmedlemmer på følgende plejehjem:

  • Møllemærsk den 9. oktober 2014.
  • Rise Parken den 22. oktober 2014.

  H.C. Bock orienterede om sine erfaringer med DSB rejsekortet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Den kommunale indsats på demensområdet

  Introduktion

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Forebyggende Hjemmebesøg

  Introduktion

  December

  Visitering til plejehjem

  Introduktion

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Introduktion

  Kvalitetskontrol på plejehjem

  v/kvalitetskonsulent Marie Gravengaard

  Introduktion

  Omsorgstandplejen

  Introduktion

  Diverse kommunale tilsyn på plejehjem

  Orienteringssag:

  December

  Diverse embedslægerapporter fra plejehjem

  Orienteringssag:

  December

  Orienteringssag:

  Den fremtidige demensindsats

  Orienteringssag:

  Januar

  ** Seniorrådets tilbydes et institutionsbesøg hos Træning & Forebyggelse på Kresten Philipsensvej 4 i Aabenraa fredag den 21. november 2014 kl. 9:00.

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  Sekretariatet kontakter Titi Mikkelsen fra HjælpemiddelHuset med henblik på en orientering om Forebyggende hjemmebesøg på førstkommende møde den 3. december.

  Ovenstående skema er opdateret iht. drøftelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sekretariatet orienterer kort om forsikringsforhold for beboere på plejehjem i tilfælde af tyveri i dagtimerne.

  Beslutning Seniorrådet den 05-11-2014

  December mødet udvides til kl. 13:00 pga. års-/juleafslutning.