Referat

onsdag den 3. december 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Samtlige medlemmer deltog i mødet.

  Lilly Kvist Christensen forlod mødet kl. 10:45.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed ønsker til stadighed at højne borgernes sikkerhed, mindske risici og samtidig gøre arbejdsrutiner mere enkle, hensigtsmæssige og rentable. I den sammenhæng arbejdes der på en løsning med implementering af et nyt og mere tidssvarende ”nøgle”system, der skal erstatte for de kendte nøglebokse hos borgere, der i det daglige serviceres af den kommunale hjemmepleje m.fl. Det vil sige at alle nøglebokse i nærmeste fremtid forventes nedtaget, og at et elektronisk låsesystem med kort tages i brug af medarbejderne i stedet for.

  Omlægningen til det nye låsestem vil ikke medføre udgifter for de implicerede borgere.

  Afdelingschef Bjarne Ibsen fra Visitation & Rehabilitering deltager på mødet med en orientering om det nye system, samt strategien for den forudgående information til berørte borgere og pårørende.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Seniorrådet er overvejende positiv indstillet overfor det nye tiltag, og takker Bjarne Ipsen for en god og forståelig orientering om løsningen – herunder den forbedrede sikkerhed for borgerne.

  Da det elektroniske låsesystem efter planen implementeres fuldt ud i begyndelsen af 2. kvartal 2015, finder Seniorrådets bladudvalg  at en artikel i marts udgaven af  Ruden er helt oplagt.

  Sekretariatet sender link til det viste filmklip med nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Embedslægeinstitutionen afholder sædvanligvis et uanmeldt tilsyn årligt på alle kommunens plejehjem.

  Seniorrådet orienteres løbende via tilsynsrapporter om udfaldet af tilsynsbesøget samt plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  Der foreligger således rapporter fra embedslægens tilsyn på nedenstående 5 plejehjem.

  • Grønningen:
   Tilsynet fandt sted den 5. august 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  • Møllemærsk:
   Tilsynet fandt sted den 5. august 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  • Bovrup:
   Tilsynet fandt sted den 6. august 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  • Birkelund:
   Tilsynet fandt sted den 26. august 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  • Kirketoften:
   Tilsynet fandt sted den 10. september 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Grønningen og Bovrup er fritaget for tilsyn i 2015.

  Der er generelt fulgt op og forbedret på de opmærksomhedspunkter, tilsynene fandt sidste år. Der tegner sig et billede af, at det nuværende forbedringsområde særligt er i forhold til opfølgning af iværksatte handlinger, samt systematisk vurdering af beboernes tilstand.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Seniorrådet påpeger en uhensigtsmæssig langsom sagsgang for embedslæge orienteringerne. Således forstået at rapporter for tilsyn udført i august først forelægges rådet til orientering i december.

  Seniorrådet finder det utilfredsstillende, at det gang på gang er de samme problematikker og forhold, som embedslægeinstitutionen henleder opmærksomheden på. Seniorrådet udbeder sig i den sammenhæng en forklaring på de tilbagevendende kritikpunkter af samme karakter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på regnskab 2014.
   OBS! Medbring udfyldte skemaer for befordringsgodtgørelse.

  • Fællesmødet den 10. november med de øvrige sønderjyske ældre-/seniorråd.
   (Referat fra mødet er vedlagt nærværende dagsorden).

  • Danske Ældreråd: Invitation til Temadag om kvalitetsstandarder. Pris 775 kr. Fælles tilmelding senest 8. februar.

  • Ældre Forum – ”Kommunernes digitale kommunikation”.

  • Magasinet VISS.dk

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  • Regnskabet ser fortsat ud til at holde sig indenfor de vedtagne rammer.

  • Referatet fra mødet med de øvrige sønderjyske senior-/ældreråd blev taget til efterretning. Opmærksomheden blev henledt på det næste møde – den 31. marts i Sønderborg, hvor emner til et fællesmøde for alle rådsmedlemmer skal drøftes. Emner til dette fællesmøde efterlyses – og tilstilles formanden.

  • Ønsker om deltagelse i Danske Ældreråds temadag om kvalitetsstandarder modtages på førstkommende møde i januar.

  • De ventede rapporter vedr. kommunernes digitale kommunikation er blevet forsinkede og ventes først udsendt i begyndelsen af 2015, oplyser Ældre Forum.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.

  4. Bladudvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  1. Der er basis for et udvalgsmøde i januar 2015, oplyser Tage Juul.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Åbent hus arrangementer hos Mad & Måltider får ros og positiv omtale med på vejen. Således har nogle af de besøgende givet udtryk for at være blevet glædeligt overraskede over både madkvalitet og tilbud fra køkkenet.

   Afdelingschef Bjarne Ipsen orienterede om alternative tilbud fra den privatdrevne virksomhed – Det Danske Madhus.

  4. Ruden er udkommet i uge 48. Bladudvalget holder i den forbindelse evalueringsmøde den 9. december.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Christine Petersen orienterede om bruger-/pårørendemøde på Enggården.

  Seniorrådet ønsker en status på processen med etablering af bruger-/pårørenderåd på flg. 3 plejehjem:

  • Rønshave
  • Kirketoften
  • Grønningen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Senirådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Introduktion til Den kommunale indsats på demensområdet

  – herunder den fremtidige indsats

  Januar

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Visitering til plejehjem

  Introduktion

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Introduktion

  Effekt af den ændrede kvalitetskontrol på plejehjem

  Orientering

  Omsorgstandplejen

  Introduktion

  Fællesmøde med lokalrådene

  Januar

  Rikke – borger & patient (TOF)

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  I forbindelse med Seniorrådets besøg hos Træning & Forebyggelse (TOF) i november, blev der vist en film om ”borgeren” Rikke, som målrettet arbejder for et bedre liv med sit handicap – bl.a. gennem et ihærdigt og veltilrettelagt træningsforløb. Lederen af TOF – Inga Hedegaard – kan evt. formidle en kontakt til Rikke, hvis Seniorrådet ønsker at gøre brug af hende i foredragsøjemed på et internt møde eller i forbindelse med et relevant arrangement.

  Planlægning af et fællesmøde med lokalrådsmedlemmerne indgår som et fast dagsordenspunkt på de førstkommende møder. Foreløbige emner: Anvendelse af midler fra Ældrepuljen i 2014, ændret procedure vedr. tildeling af §79 midler, etablering af gruppemøder i forhold til Forebyggende hjemmebesøg (se punkt 9). 

  Nærværende er indarbejdet i ovenstående aktivitetsskema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Efter ønske fra Seniorrådet deltager områdeleder Titi Mikkelsen fra Sundhed & Forebyggelse  i mødet med en orientering om / introduktion til funktionsområdet ”Forebyggende hjemmebesøg”.

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  Social- og sundhedsassistent Lilli Jensen fra Træning & Forebyggelse gav en god og informativ introduktion til funktionsområdet Forebyggende hjemmebesøg – herunder arbejdsopgaver og indholdet af et borgerbesøg.

  Seniorrådets formand henledte opmærksomheden på, at kommunens informationspjece om tilbuddet ikke indeholder alle fornødne / lovpligtige oplysninger. Der opfordres til, at pjecen revideres snarest.

  Titi Mikkelsen oplyste, at Forebyggende hjemmebesøg arbejder med et nyt og alternativ tiltag i forhold til den aktuelle metode, hvor besøgene finder sted i den enkelte borgers eget hjem. Der ”barsles” således med en ide om etablering af et gruppebaseret tilbud, hvor en udvalgt gruppe 75+ borgere indkaldes til et eksternt arrangement.  Her påtænkes det forebyggende tilbud præsenteret i et fælles forum. Metoden åbner for et utal af ekstra muligheder og supplementer som fx en bred dialog med forskellige implicerede parter/interessenter samt personlig introduktion til/formidling af relevante tilbud både i kommunalt-, privat- og foreningsregi. Som eksempler kan nævnes deltagelse af forskellige aktører såsom madservice med smagsprøver, hjælpemidler til afprøvning, kontakt- og aktivitetsformidling ved foreningsrepræsentanter, foredrag m.v.

  Forebyggende hjemmebesøg vil gerne etablere et samarbejde med Seniorrådet omkring udvikling og afprøvning af ovennævnte koncept. Det blev aftalt at konceptet afprøves på Seniorrådets fællesmøde med lokalrådsmedlemmerne, der repræsenterer et bredt udsnit af ældre medborgere. Lokalråds- og seniorrådets medlemmer er således tiltænkt rollen som testpanel på afprøvningen af det nye tiltag. På mødet, der forventes at finde sted i foråret 2015, afsættes der ca. 1,5 timer til testforløbet.  Sekretariatet tilstiller Titi Mikkelsen relevant information, når mødedato m.v. foreligger.

  Det blev også aftalt at Forebyggende hjemmebesøg leverer:

  · 1 artikel til Ruden nr. 1/2015 (ultimo marts).
  Artiklen skal primært omhandle funktionsområdets primære virke (i dag). Sekundært omtales ovennævnte koncept og det planlagte testarrangement. 

  ·  1 artikel til Ruden nr. 2/2015 (primo august).
  Artiklen skal primært omhandle det nye tilbud samt en efteromtale af testarrangementet. Artiklen kan evt. også indeholde kontaktinformationer og oplysninger om  tilmelding til kommende planlagte gruppearrangementer.

  Deadline for materialer til de nævnte udgivelser fremgår af side 2 i Ruden.

  Seniorrådet ser frem til det fremadrettede samarbejde og takker Titi og Lilli for et godt og konstruktivt møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 03-12-2014

  For at styrke fremlægningen af aktuelle emner til drøftelse på dialogmøderne med udvalgsformanden deltager sekretariatsleder Tommy Svendsen fremover i behandlingen af dagsordenpunktet ”Fællesmøde med udvalgsformand”.

  Seniorrådet ønsker oplyst, om forvaltningen har søgt/vil søge om puljemidler fra Velfærdspakken tilegnet ekstra hjemmehjælp til svage ældre (klippekortsordningen).