Referat

tirsdag den 20. januar 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Der forelå afbud fra Poul Erik Kristiansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2014.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om embedslægens tilsyn på 3 af kommunens plejehjem.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Seniorrådet orienteres løbende om rapporternes indhold og om plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  • Lergården: Tilsynet fandt sted den 4. november 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det er fejl i dokumentation og medicinadministration, der giver påtale.

  • Enggården: Tilsynet fandt sted den 3. november 2014.
   Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det er fejl i dokumentationen, der giver påtale.

  • Riseparken: Tilsynet fandt sted den 11. december 2014.

   Overordnet konklusion: Mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
   Sundhedsstyrelsen har den 18. december 2014 fra Riseparken modtaget en handleplan, der følger op på de anførte krav og opmærksomhedspunkter. Sundhedsstyrelsen finder de iværksatte tiltag tilfredsstillende.

   Næste tilsyn vil tidligst finde sted i 2016.

  Der er generelt fulgt op og forbedret på de opmærksomhedspunkter, som blev påpeget i forbindelse med tilsynene i 2013.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Seniorrådet tager rapporterne til efterretning samtidig med at det  konkluderes, at det fortsat er de samme kritikpunkter embedslægeværket påpeger i disse rapporter og tidligere fremlagte rapporter.

  Iht. dagsordenpunkt 10 afventer Seniorrådet en redegørelse for problematikken fra Pleje & Omsorg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af et kommende fællesmøde med alle repræsentanter fra de 5 lokalråd – herunder fastlæggelse af:

  • Mødedato
  • Tidsrum
  • Lokalitet
  • Temaer
  • Initiativtagere/tovholdere (hvem gør hvad?)
  • Indbydelse
  • Tilmelding

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Hanne Larsen fremlagde i tekstudkast til indbydelse. Udkastet blev gennemgået og drøftet.

  Nedenstående blev besluttet vedr. fællesmødet:

  • Dato: Onsdag den 8. april 2015.
  • Tidsrum: Kl. 9.30 til senest kl. 12.30.
  • Lokalitet: Byrådssalen.
  • Deltagerantal: Ca. 35.
  • Forplejning: Kaffe, the, vand, rundstykker og frugt.
  • Ordstyrer: Søren Hansen.
  • Program:

  1.       Velkomst m/kaffe og brød samt indledning v/Seniorrådets formand.

        Fællessang v/seniorrådsmedlem Søren Hansen.

  2. Præsentationsrunde.

  3. Dialog med ”lokalrødderne”:

      – Hvad rører sig især i lokalområderne?

      – Er der problemer på ældreområdet?

  4. Træning & Forebyggelse, der varetager kommunens

      tilbud om forebyggende hjemmebesøg for 75+ borgere,

      har forberedt et nyt initiativ vedr. disse hjemmebesøg

      og vil i dag gerne afprøve dette nye tiltag i gruppen af

      lokalrådsmedlemmer efter tidligere aftale med

      Seniorrådet.

      Nærmere orientering og afprøvning af konceptet.

  5  Opsamling på afprøvningen.

  6. Afslutning.

  • Sekretariatet udsender indbydelser torsdag den 5. marts 2015 med tilmeldingsfrist torsdag den 26. marts 2015.
  • Sekretariatet booker Byrådssalen, bestiller forplejning og adviserer Titi Mikkelsen fra Træning & Forebyggelse om disponeringerne.



 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Årsregnskab 2014
   Regnskabet omdeles på mødet.

  • Tema/emne forslag til fællesmøde for samtlige rådsmedlemmer i dialogforummet for de 5 ”sønderjyske” ældre-/seniorråd”.

  • Tilmelding til Danske Ældreråds temadag om kvalietsstandarder – den 25. februar i Taulov.

  • Tilbud om institutionsbesøg hos Plejehjemmet Grønningen, Grønnevej 42  i Tinglev onsdag den 11. februar kl. 9:30-11:00.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  • Regnskabet blev gennemgået, og det konstateredes at udgifterne lægger sig meget tæt op at det budgetterede, således er der et ”overskud” på 1.000 kr.
   Regnskabet eftersendes til Poul Erik Kristiansen.

  • Formanden noterede emner til brug på det kommende dialogmøde for de 5 ”sønderjyske” ældre-/seniorråd i slutningen af marts. De foreløbige forslag er:
   – flextrafik
   – madservice 
   Yderligere forslag modtages gerne på næste møde i Seniorrådet.

  • Der var ingen ønsker om deltagelse, det er dog fortsat muligt at tilmelde interesserede frem til den 8. februar. Kontakt Sekretariatet hvis du alligevel gerne vil med…

  • Seniorrådet tager imod tilbuddet om besøg på Plejehjemmet Grønningen onsdag den 11. februar kl. 9:30. Adressen er Grønnevej 42 i Tinglev.
   Sekretariatet informerer institutionen om beslutningen.

  • Formanden har fra Ældrerådet i Region Syddanmark modtaget invitation til årsmøde. Da Seniorrådet ikke er medlem af dette forum, deltager vi heller ikke.

  • Formanden henledte opmærksomheden på at datoen for det årlige repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd er flyttet til den 11.-12. maj. Yderligere information og tilmelding følger senere, men datoen bør allerede nu noteres i kalenderen, hvis du ønsker at deltage.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for sundhed, miljø & madservice.

   Orientering om deltagelsen i arbejdet med brugerundersøgelsen for Mad & Måltider.

  4. Bladudvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Der blev orienteret iht. nedenstående:

  1. Udvalget indkaldes til arbejdsmøde den 23. februar 2015 kl. 9:30 i Bov.

  2. Der forelå intet.

  3. Der forelå intet.

  4. Der er deadline for materialer til det kommende blad mandag den 9. februar 2015. Seniorrådets medlemmer opfordres til  at orientere deres ”bagland” herom.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  I forhold til etablering af bruger-/pårørenderåd på kommunens plejehjem blev det oplyst, at der holdes stiftende møder på:

  • Plejecenter Grønningen den 21. januar 2015
   (Seniorrådsrepræsentant: Søren Hansen)
  • Kirketoftens Ældrecenter den 4. februar 2015
   (Seniorrådsrepræsentant: Hanne Priess Larsen)

  Rønshave Plejecenter har siden sidste møde fået etableret et bruger-/pårørenderåd (Seniorrådsrepræsentant: Tage Juul).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Visitering til plejehjem

  Introduktion

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Introduktion

  Omsorgstandplejen

  Introduktion

  Rikke – borger & patient (TOF)

  Gæstebesøg

  SR årsmøde 2015

  Tegnefilm om rehabilitering

  Orientering

  Februar

  Status på den øgede rehabiliteringsindsats ift. praktisk hjælp/hjemmehjælp.

  Overførsel af midler fra Ældrepuljen

  2014 til 2015

  Februar

  Velfærdspakken – ekstra hjemmehjælp til svage ældre (klippekortsordningen)

  Februar

  Besøg på Kirketoften

  Marts? (Hanne)

  Besøg på Lergården (byggeri)

  April

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Dagscenterbesøg – Kirsebærhaven

  Besøg i Sundhedscentret

  Besøg på sygeplejeklinik (Rødekro)

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Diverse emner samt institutionsbesøg m.v. blev drøftet og er indarbejdet i ovenstående oversigt.

  I forbindelse med opstartsmødet for et bruger-/pårørenderåd på Kirketoftens Ældrecenter aftaler Hanne Larsen nærmere om en dato for et kommende  besøg. 

  Besøget på Lergården iværksættes i foråret med henblik på besigtigelse af det verserende (næsten afsluttede) byggeri. Nærmere ift. dato og aftale med samarbejdspartneren Salus koordineres af sekretariatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vedtog i 2008 en demenspolitik, der på daværende tidspunkt skulle løfte niveauet og indsatsen overfor de demente borgere i kommunen. Der blev samtidig bevilget 1,8 mio. kr. til ansættelse af fire demenskoordinatorer. De blev på dengang organiseret i de 4 hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområder.

  Med vedtagelsen af Ældrepolitikken i 2013, anses behovet for en diagnosespecifik politik ikke længere nødvendig. Ligeledes har ændringer på ældre- og sundhedsområdet, skabt behov for en mere sammenhængende demensindsats og en ændring i organiseringen af demenskoordinationsfunktionen.

  Der etableres en demenskoordinationsfunktionen organiseret i Sygeplejen. Den nye organisering skal sikre en sammenhængende indsats for demente borgere i Aabenraa Kommune, med relevante tilbud fra opsporing og tidlig intervention, til trygge forhold for de mest ramte borgere og deres familier. Det er væsentligt at fremhæve det særlige behov for støtte til pårørende hos denne gruppe borgere.

  Den nye koordinerings- og rådgivningsfunktion, baseres på en udvikling af samarbejde og udredningsmetoder i samarbejde med Visitation& Rehabilitering, for at sikre fleksibilitet, robusthed og højt fagligt niveau i forhold til opgaver, sammenhæng mellem drift og udvikling og et fagligt udviklende miljø.

  Der er i dag forskelligartede tilbud til borgere med demens og deres pårørende, men der vil være et stadigt behov for at udvikle  disse. Ligeledes kan der komme behov for at ændre kapaciteten af forskellige tilbud og udvikle helt nye.

  Afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen fra Pleje & Omsorg deltager i mødet med uddybende orientering om sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Afdelingschef for Pleje & Omsorg Torben Lindbæk-Larsen orienterede om ændringen i organiseringen af kommunens demenskoordinationsfunktion – herunder bl.a. bevæggrundene for ændringen.

  Seniorrådet takker for en forståelig og grundig orientering.

  På et senere tidspunkt når ændringerne er slået igennem vil Seniorrådet meget gerne høre mere om indsatsområdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på spørgsmål fra tidligere møder:

  • Velfærdspakken – ekstra hjemmehjælp til svage ældre (klippekortsordningen).

  Efter ønske fra Seniorrådet orienterer afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen fra Pleje & Omsorg kort om nedenstående:

  • Status på etablering af bruger-/pårørenderåd på flg. plejehjem: Kirketoften, Rønshave og Grønningen.

  • Embedslægens tilsynsvirksomhed på plejehjemsområdet – herunder:
   • lang behandlingstid før fremlæggelse af rapporter til seniorrådets orientering
   • tilbagevendende kritikpunkter af samme karakter

  • Effekt af den ændrede kvalitetskontrol på kommunens plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 20-01-2015

  Punktet om velfærdspakken er flyttet til Seniorrådets faste dagsordenspunkt. ”Fremadrettede tiltag” – og vil blive taget op, når Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen.

  Afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen belyste de fremlagte punkter til Seniorrådets tilfredshed.

  Punktet om bruger-/pårørenderåd udgik, da sagen er afklaret iflg. nærværende dagsordens punkt 7.