Referat

tirsdag den 17. februar 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Der forelå afbud fra: H.C. Bock og Søren Hansen.

  Fraværende: Elli Delle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 20. januar 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om embedslægens tilsyn på 1 af kommunens plejehjem.

  Embedslægeinstitutionen afholder normalt et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejehjem. Seniorrådet orienteres løbende om rapporternes indhold og om plejehjemmenes handleplaner for at imødegå embedslægeinstitutionens opmærksomhedspunkter.

  Tilsynet for Special- og Rehabiliteringscentret (tidligere Rødekro Ældrecenter) fandt sted den 4. december 2014

  Den overordnede konklusion var, at tilsynet ikke har fundet anledning til bemærkninger.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

  Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Seniorrådet konstaterede med tilfredshed, at tilsynet ikke havde givet anledning til bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på fællesmødet med lokalrådsmedlemmerne den 8. april 2015 – herunder:

  • Reservation af lokaler
  • Bordopstilling
  • Det praktiske…
  • Sang
  • Dialog med Forebyggende hjemmebesøg
  • Evt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Sekretariatet redegjorde for de foreløbige forberedelser.

  Søren Hansen sørger for at tilstille Sekretariatet en sang forud for mødet mhp. kopiering.

  Forudgående instruktion i brugen de tekniske installationer i Byrådssalen er en nødvendighed og skal aftales/arrangeres.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/513, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om prioritering af overførte midler fra ældrepuljen 2014.

  Som følge af at en del projekter kom lidt senere i gang i 2014, blev der i forbindelse med regnskabsafslutning overført 1,525 mio. kr. til 2015.

  Anvendelse af de overførte midler er tidligere drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2015, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle have fokus på rehabilitering for borgere i eget hjem.

  Der er udarbejdet projektbeskrivelse for anvendelse af midler til målrettet udredning og opfølgning af den rehabiliterende indsats for specielt borgere med et stort plejebehov. Bilag vedlagt.

  Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres 0,430 mio. kr. til efteruddannelse af sygeplejersker i 2015, hvilket er lidt mere end de modtog i 2014. Dette skal sikre at, driften kan overholde egne budgetter. Endvidere bliver Sygeplejen presset i forhold til at få færre medarbejdere i rotationsprojekt, grundet ændrede regler.

  Der foreslås afsat beløb til implementering af fremtidig model for levering af rehabilitering efter servicelovens § 83 a, således at den model, som udvalget senere prioriterer, hjælpes i gang. Specielt forventes der at komme yderligere fokus på de tværfaglige løsninger. Beskrivelse vil indgå i valg af organisering. Her reserveres 0,600 mio. kr. Indsatsen skal således understøtte den rehabiliterende indsats.

  Da der ikke er afsat midler til implementering af klippekort, hverken i eget hjem eller på plejecenter foreslås det, at der afsættes 0,100 mio. kr. til udarbejdelse, trykning og udsendelse af informations materiale til borgerne samt til information til medarbejdere.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Seniorrådets høringssvarskal foreligge senest den 26. februar 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Målrettet opfølgning rehabilitering

  395.000

  Sygeplejersker uddannelse

  430.000

  Implementering § 83a

  600.000

  Implementering af klippekort ordning

  100.000

  Total

  1.525.000

  Overført beløb

  1.525.000

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Afdelingschef Bjarne Ipsen gav en dybdegående orientering om høringssagen – herunder en god og forklarende beskrivelse for anvendelsen af midlerne i de enkelte forslag.

  Seniorrådets høringssvar til sagen skal være forvaltningen i hænde senest den 26. februar 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3908, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om Aabenraa Kommunes indførelse af klippekort for de svageste ældre i eget hjem.

  I forbindelse med finanslovens vedtagelse blev der afsat midler til indførelse af klippekort for de svageste ældre. (styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere)

  Aabenraa Kommune kan i 2015 ansøge om 0,886 mio. kr. og i 2016 1,770 mio. kr. som projektansøgning. Ansøgning er indsendt, da dette skulle ske senest 15. februar 2015.

  Efter 2016 vil tilskuddet blive reguleret over kommunernes reguleringsordning med staten.

  Formål

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

  Målgruppe

  Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. I Aabenraa Kommune er der med den udmeldte ramme midler til, at ca. 164 borgere kan modtage hjælp efter Klippekortsordningen.

  Det foreslås at de 164 borgere enten er vurderet til funktionsniveau 4, det vil sige har behov for omfattende hjælp og støtte (42 borgere) eller funktionsniveau 3 behov for moderat hjælp og samtidig behov for hjælp til tøjvask, hvilket vil sige 122 borgere.

  Hvis alle borgere med funktionsniveau 3 og 4 bliver valgt, vil det være 343 borger. Omkostningen vil dermed være det dobbelte af det, der søges tilskud til.

  Forvaltningen har søgt inspiration til indførelse af ordningen i Københavns Kommune, der allerede har indført ordningen med midler fra ældrepuljen.

  Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at ca. 70 % af hjælpen bliver givet som social aktivitet. Resten hovedsageligt som praktisk hjælp.

  Organisering af hjælpen

  Borgeren kan selv vælge, om hjælpen skal gives som ugentlig hjælp, 1 time hver 14 dag eller en gang hver 4 uge i 2 timer. Der kan maksimalt samles 3 timer. Dette tilrettelægges med hjemmehjælpen, men borgeren vælger ordning for en periode.

  Hjælpen gives på hverdage og typisk i tidsrummet fra sen formiddag og afsluttes kl 16.00. Hjælpen leveres af den leverandør som er ansvarlig for den personlige pleje.

  Afregning for hjælpen

  Leverandøren tilføres efter visiteret tid dette svarende til betaling for ½ time pr. uge. Hjemmehjælpen registrerer i omsorgssystem, hvad tiden er brugt til.

  Borgerens betaling

  Hjælpen er gratis for borgeren, men hvis der er behov for transport, forplejning eller entre, betales dette af borgeren.

  I denne sag skal Social og Sundhedsudvalget beslutte indførelse af klippekort for de svageste ældre.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Seniorrådets høringssvarskal foreligge senest den 26. februar 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der afregnes med en timepris på 421,24 kr./time.

  Der afregnes for 26 timer pr borger pr. år.

  Samlet forventet afregning 1.796.167 kr. pr. år. Udsving i afregning vil ske over det ydelsesbaserede budget.

  Der er ikke afsat midler til administration og information af borgerne, dette forudsat afholdt indenfor nuværende ramme.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fortalte om baggrund m.v. for forvaltningens ansøgning om andel i de nye puljemidler. 

  Ligeledes beskrev han kort hvad borgeren evt. kunne bruge det øgede timeantal til, samt de kriterier forvaltningen har valgt at selektere modtagergruppen ud fra.

  Seniorrådets høringssvar til sagen skal være forvaltningen i hænde senest den 26. februar 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om en revideret projektbeskrivelse af den prioriterede indsats vedr. praktisk hjælp på plejecenter.

  På baggrund af store administrative omkostninger ved indførelse af den første projektbeskrivelse har forvaltningen ændret projektet.

  Ændringen sker med inspiration af det klippekort, som kommunen skal indføre for de svageste ældre i eget hjem.

  På plejecenter foreslås indført, at beboeren kan tilrettelægge ½ times hjælp hver 14 dag, men med mulighed for at samle sammen til eks. 3 timer i kvartalet.

  Af hensyn til økonomi og arbejdets tilrettelæggelse skal opgaven tilrettelægges på hverdage imellem kl 10.00 og 16.00.

  Med nuværende bevilling vil ordningen kunne tilbydes fra medio juni og resten af året.

  Der vil være 390 beboere, der vil modtage tilbuddet.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fortalte om baggrunden og det økonomiske grundlag for etablering af en ”midlertidig” klippekortsordning på kommunens plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om status for omlægningen af kørsel til og fra træning og genoptræning.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 21. maj 2014 blev det besluttet at omlægge kørsel til og fra træning og genoptræning, således at borgere, der er i stand til det, skal benytte Flextur til og fra deres træning. Omlægningen skermed baggrund i et besparelsesønske på 0,351 mio. kr.

  I 2013 var den samlede udgift til kørsel, inkl. administrationsgebyr og borgerbetaling, 4,141 mio. kr., hvor det i 2014 var 3,109 mio. kr. Dette giver et samlet mindreforbrug i 2014 på 1,032 mio. kr. Dermed er den ønskede besparelse opnået.

  Besparelserne kan ikke alene forklares ved en omlægning til Flextur for visse borgere. Derimod skal omlægningen ses som en del af et større billede, hvor også øget fokus på kørsel, muligheder for borgeres egen kørsel, ændrede visitationskrav til vedligeholdende træning og forsøg med virtuel genoptræning har bidraget til besparelserne.

  Omlægningen er forløbet uden større problemer. Der har været få borgerklager og misforståelser, der alle er blevet løst i dialog med Sydtrafik. Borgerne har også taget godt imod selv at skulle lægge ud og efterfølgende få refunderet. Der er her taget hensyn til borgere med skrøbelig økonomi, der har haft mulighed for at få refunderet to gange månedligt.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. februar 2015 blev orienteringen taget til efterretning og udvalget fremsender nu sagen til §17, 4 udvalget vedrørende Kollektiv Trafik med henblik på vurdering og udtalelse vedrørende det hensigtsmæssige i et eventuelt udbud af kørslen.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen, Visitation & Rehabilitering deltager med yderligere orientering.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fulgte i denne sag op med status på en sag der tidligere har været til høring i Seniorrådet.

  Det kan konkluderes, at den ændrede kørselsordning fungerer ganske tilfredsstillende. Der har således kun været ganske få klager, ligesom der kun er ganske få borgere, der har givet udtryk for økonomiske udfordringer i forhold til omlægningen. Denne gruppe borgere er tilbudt en løsning, hvor deres udlæg til kørsel afregnes hver 14. dag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en status på arbejdet med den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang i Social & Sundhed. I den forbindelse vises en tegnefilm med en række gode historier og borgercases fra driften vedrørende kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Seniorrådet syntes godt om formidlingen af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang via en tegnefilm. Metoden er både forfriskende og nytænkende – og ikke mindst fremmes og øges forståelsen for rehabiliteringsbegrebet og idegrundlaget herfor.

  Bjarne Ipsen orienterede efterfølgende om næste fase i processen med information om Aabenraa Kommunes indsats i forhold til den rehabiliterende tilgang.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på regnskabet for 2015.

  • Forslag til emner på et kommende (stort) dialogmøde for de 5 ”sønderjyske” ældre-/seniorråd.

  • Invitation fra Kirsebærhavens Aktivitetscenter til et besøg i centret onsdag den 11. marts kl. 11:00 med flg. program:
   • Rundvisning i centrets nye lokaler
   • Information om husets ca. 35 aktiviteter
   • Introduktion til fremtidige planer og ønsker
   • Kl. ca. 12.30 afslutning med en let frokost i det nye cafeteria

  • Danske Ældreråd
   • Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand.
   • Konferencen: ”Ældreområdet i forandring – velfærd, konkurrence og aktiv aldring” finder sted i forlængelse af repræsentantskabsmødet  den 12. maj. Se vedhæftede program.
   • Fælles tilmelding til begge arrangementer på marts mødet.  Bemærk at du skal vælge 2 seminaremner (R - Å) hvis du ønsker at deltage i  konferencen den 12.

  • Information om bruger-/pårørenderåd på kommunens plejehjem.

  • Markering af FN´s internationale ældredag den 1. oktober 2015?

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  • Sekretariatet orienterede om det foreløbige forbrug i 2015.

  • Der var ikke yderligere forslag til emner.

  • Seniorrådet vil gerne besøge Kirsebærhavens Aktivitetscenter på Kallemosen 58 i Aabenraa onsdag den 11. marts 2015. Sekretariatet tilmelder 11 personer – evt. afbud bedes derfor meddelt Rita Røjkjær snarest.

  • Flg. 6 seniorrådsmedlemmer tilkendegav forhåndsinteresse for at deltage i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference: Christine, Hanne, Christa, Tage, Poul Erik og Lilly.

   Det blev aftalt, at der på næste møde foretages endelig tilmelding. I forhold hertil er det nødvendigt, at interesserede deltagere tillige meddeler, hvilke 2 seminarer, man ønsker at deltage i, samt om der er interesse for at dele værelse med et andet medlem.
   Se i øvrigt vedhæftede bilag.

  • Formanden har ytret ønske om at kontaktoplysninger til plejehjemmenes bruger-/pårørenderåd bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside. I den forbindelse er det besluttet, at det alene er Seniorrådets medlemmers kontaktdata, der offentliggøres med henvisning til hvilket plejehjem de repræsenterer. Se i øvrigt vedhæftede bilag.

  • Seniorrådet besluttede sig for ikke at markere dagen. En omtale i Ruden kan evt. blive aktuel.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for sundhed, miljø & madservice.

   Orientering om deltagelsen i arbejdet med brugerundersøgelsen for Mad & Måltider.
  4. Bladudvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  1) Udvalget holder møde mandag den 23. februar 2015 i Bov. Dagen efter er der møde i § 17, stk. 4 udvalget for Kollektiv Trafik.

  2) Der forelå intet fra udvalget.

  3) Det forelå intet fra udvalget.
  Resultatet af den nyligt afsluttede undersøgelse fra Mad & Måltider afventes. Sekretariatet følger op på sagen.

  Der er forlydender om klager over maden på Riseparken. Poul Erik undersøger den konkrete sammenhæng – herunder om der er tale om den færdig tilberedte mad fra Mad & Måltider, eller mad som er tilberedt/efterbehandlet i plejehjemmets modtagerkøkken.

  4) Bladudvalget har redaktionsmøde tirsdag den 24. februar 2015, hvor stoffet til det næste blad gennemgås og gøres færdigt. Rita oplyser, at der er en del foreninger, som ikke har indsendt  materiale denne gang. Bladet udkommer den 25. marts.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Formanden oplyser, at bruger-/pårørenderådet på Plejehjemmet Kirketoften i Løjt Kirkeby nu er etableret, dermed er der nedsat bruger-/pårørenderåd på alle plejehjem i Aabenraa Kommune.

  Hanne følger op på en aftale om en besøg på Kirketoften i løbet af foråret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Løbende

  Diverse plejehjemsbesøg

  Institutionsbesøg

  Introduktion til visitering til plejehjem

  Marts

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Marts

  Introduktion til Omsorgstandplejen

  Rikke – borger & patient (TOF)

  Gæstebesøg

  SR årsmøde 2015

  Status på den øgede rehabiliteringsindsats ift. praktisk hjælp/hjemmehjælp.

  Marts

  Besøg på Kirketoften

  April (Hanne)

  Besøg på Lergården (byggeri)

  April / maj

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Besøg i Sundhedscentret

  Besøg på sygeplejeklinik (Rødekro)

  Overordnet tilgang inkl. detailplan til implementering af ældre og handicap politikkerne

  Marts / april

  Introduktion og dialog vedr. www.aabenraa.dk

  Marts / april

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Ovenstående oversigt er opdateret iht. drøftelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 17-02-2015

  Formanden har fået en henvendelse fra en pårørende i et bruger-/pårørenderåd på et plejehjem med ønske/interesse for et dialogmøde med Seniorrådet og de forskellige formandsskaber i bruger-/pårørenderåd på alle kommunens plejecentre.

  Formanden vil undersøge nærmere for at få ønsket nærmere konkretiseret.