Referat

tirsdag den 17. marts 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Der forelå afbud fra H.C. Bock.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 17. februar 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sekretariatet informerer om status på det kommende fællesmøde med lokalrådsmedlemmerne den 8. april 2015 – herunder antal af (foreløbigt) tilmeldte.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Der er foreløbigt indgået 6 tilmeldinger til arrangementet, hvilket må siges at være utilfredsstillende. Sekretariatet omdelte oversigt, hvoraf de tilmeldte fremgår. Det aftaltes at Seniorrådets medlemmer telefonisk kontakter ”egne” lokalrådsmedlemmer for at erindre om tilmelding til arrangementet.

  Sidste frist for tilmelding er torsdag den 26. marts og skal ske til Sekretariatet: rkroe@aabenraa.dk eller på tlf. 7376 7100.

  Tage Juul fungerer som referent på fællesmødet.

  Søren Hansen tilstiller snarest Sekretariatet en passende sang for kopiering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Teamleder Edith Møllvang Larsen fra afdelingen Visitation & Rehabilitering deltager på mødet med en orientering om kommunens kvalitetsstandard og procedure for visitering af borgere til de kommunale plejehjem.

  Publikationen ”Kvalitetsstandard for plejeboliger

  i Aabenraa Kommune” vedhæftes nærværende referat.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Teamleder Edith Møllvang Larsen gav en kort og informativ introduktion til kommunens procedure m.v. for visitation til plejebolig– herunder kvalitetsstandarden for Aabenraa Kommunes plejeboliger og en aktuel statistik på ansøgninger og ventelister til plejeboliger i kommunen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager teamleder Edith Møllvang Larsen, Visitation & Rehabilitering med en status på resultatet af den øgede kommunale indsats på rehabiliteringsområdet – herunder:

  • Hvor mange borgere er i 2014 blevet helt eller delvist selvhjulpne grundet indsatsen?

  • Hvor mange borgere har sagt nej til at deltage i et rehabiliteringsforløb – og hvad er der efterfølgende sket med de pågældende?

  • Hvor mange borgere er blevet selvhjulpne med en robotstøvsuger eller andre hjælpemidler?

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Som svar på Seniorrådets henvendelse kunne teamleder Edith Møllvang Larsen oplyse, at der for nuværende endnu ikke rigtigt foreligger statistisk materiale på resultaterne af den øgede rehabiliteringsindsats – bl.a. fordi opprioritering og implementering af tværfagligheden i indsatsområdet fortsat er ret ny. 

  Der kan imidlertid registreres en væsentlig stigning i antallet af rehabiliteringsforløb – således etableres der pt. ca. 5 nye forløb hver uge, hvor længden af et forløb typisk er på 8-12 uger.

  Edith Møllvang Larsen havde medbragt nogle gode eksempler omhandlende et par borgeres rehabiliteringsforløb,  hvor kommunens  tilbud- og indsats har været medvirkende til en større selvhjulpenhed  i  hverdagen med øget livskvalitet til følge.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet præsenteres for den kommende proces omkring inddragelse af kommunens borgere i forbindelse med udmøntning/implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Den overordnede tilgang til implementeringsprocessen blev godkendt i social- og sundhedsudvalget den 16. december 2014 og er nu blevet konkretiseret.

  Den 4. marts 2015 godkendte social- og sundhedsudvalget et forslag til en konkret plan for implementeringen. Planen er bygget op omkring to spor:

  • Et spor som handler om workshop for udvalgets medlemmer og sideløbende for Handicaprådet og Seniorrådet.
  • Et andet spor om konkrete emner og projekter sammen med borgere, brugere, interesseorganisationer, frivillige og andre i lokalområderne.

  Workshop for udvalg og råd

  Der gennemføres tre dialogworkshops – to for social- og sundhedsudvalget og én fælles workshop for Handicaprådet og Seniorrådet. De tre workshop handler som indholdet i de to politikker, de grundantagelser der ligger til grund for politikkerne og medlemmernes rolle i den videre proces med borgerinddragelse omkring de konkrete emner/projekter. Workshop for Seniorrådet og Handicaprådet afholdes i juni 2015.

  Borgerinddragelse omkring konkrete projekter

  Som konkret projekt arbejdes med videreudvikling af aktivitetstilbud og væresteder for ældre og borgere med handicap i Aabenraa. I først omgang arbejdes i 2015 specifikt med aktivitetstilbud omkring Møllemærsk og Kirsebærhaven.

  Processen tager udgangspunkt i følgende:

  • Borgerne, frivillige, interesseorganisation, uddannelsesinstitutioner tænkes sammen med kommunen ind som centrale aktører i forhold til de fremtidige aktivitetstilbud for ældre og borgere med handicap
  • Aktivitetscentre og væresteder tænkes ind, som en del af lokalsamfundet og samlingssted for aktiviteter for områdets borgere.
  • Processen kommer til at veksle mellem udvikling, afprøvning og justering af koncepter/ideer.

  Aktiviteterne gennemføres i løbet af 2015.

  Derudover er det planlagt at gennemføre en proces omkring den fremtidige brug af plejehjemmet Grøningen i Tinglev. Planerne for Grøningen afventer politisk drøftelse. Derefter vil en konkrete plan for processen omkring Grøningen blive udarbejdet.

  Under punktet deltager afdelingschef Lars Harding Hansen og udviklingskonsulent Mette Pawlik Olesen, Ledelse & Udvikling.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Afdelingschef Lars Harding Hansen og udviklingskonsulent Mette Pawlik Olesen – begge tilknyttet afdelingen for Ledelse & Udvikling – beskrev i korte træk baggrund, idegrundlag, indhold og proces for det forestående arbejde med implementeringen af ældre- og handicappolitikkerne.

  Både seniorråd og Handicaprådet vil blive inddraget i implementeringsprocessen for de 2 udvalgte områder;
   

  · Den aktive borger og fællesskabet

  · Dialog og kommunikation

  Implementeringsprocessen startes op med en række workshops for hhv. udvalg og råd – således vil Seniorrådets medlemmer blive inviteret til en fælles workshop med Handicaprådets brugerrepræsentanter i begyndelsen af juni.

  Yderligere information om projektet – herunder indhold, metoder og workshop mv. følger løbende. I det omfang det skønnes nødvendigt, vil Lars Harding Hansen og Mette Pawlik Olesen på kommende seniorrådsmøder gerne bidrage med mere dybdegående orientering.

  Seniorrådet henstiller til det forud for workshoppen vurderes om lokalefaciliteterne er egnede til aktiviteter målrettet deltagergruppen bestående ældre og hørehandicappede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7293, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet får under dette punkt en kort introduktion til Aabenraa Kommunes hjemmeside www.aabenraa.dk, som i efteråret 2014 fik nyt design og ny struktur. 

  Derudover drøftes hjemmesiden herunder gode ideer og forbedringsforslag.

  Under punktet deltager udviklingskonsulent Mette Pawlik Olesen, Ledelse & Udvikling.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Kommunens nye hjemmeside og opbygning blev kort præsenteret.

  Herefter blev Seniorrådets ”egne” sider drøftet, og der lød en opfordring til at benytte sig mere af de muligheder for information som siderne lægger op til. Det er op til Seniorrådet selv at beslutte og melde ind, hvad der kunne være relevant at få med på egne sider. Ligeledes blev seniorrådets medlemmer opfordret til at melde fejl og uhensigtsmæssigheder ind – eller måske at komme med forslag til, hvad der evt. mangler af information på hjemmesiden generelt.

  Seniorrådet takker Mette Pawlik Olesen for introduktion og drøftelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet

  tirsdag den 24. marts 2015 kl. 15:00 i lokale 123 på rådhuset.

  I dialogmøderne deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget samt sekretariatsleder Tommy Svendsen.

  Sidstnævnte deltager i øvrigt i behandlingen af nærværende sag med henblik på efterfølgende udarbejdelse af dagsorden til ovenstående dialogmøde.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Seniorrådet ønsker på dialogmødet at drøfte nedenstående emner:

  • Opfølgning på Sundhedsplan 2014-2016
  • Forslag om etablering af teleslynge i lokale 123, Rådhuset
  • Status på borgerrådgiverordning
  • Orientering om arbejdet med tidsmålestudier i Social & Sundhed
  • Status på arbejdet vedrørende fokus på plejeboliger til meget plejekrævende borgere
  • Status på CHK
  • Eventuelt
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på regnskabet for 2015.

  • Tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 11.-12. maj.

   HUSK! at vælge 2 seminar-emner iht. det udsendte program, samt stillingtagen til om du ønsker at dele værelse med et andet medlem. Kørsel aftales indbyrdes.

  • Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sager, hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar (bilag er vedhæftet):
   • Høring om anvendelsen af overførte midler fra ældrepuljen 2014
   • Høring vedrørende indførelse af klippekort til de svageste ældre

  • Dialogmøde med formandskabet for de nedsatte bruger-/pårørenderåd på kommunens plejehjem.

  • Faglige Seniorer – publikation: ”Seniorhåndbogen 2015”.

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  • Status for regnskabet pr. marts 2015 blev forelagt.

   Der medbringes afregninger for kørsel til næste ordinære Seniorrådsmøde.

  • Sekretariatet tilmelder deltagere iht. vedhæftede oversigt.

  • Beslutningerne i høringssagerne blev kort drøftet.
   Det blev besluttet at nærværende procedure for orientering om afsluttede høringssager benyttes fremover.

  • Formanden meddeler Sekretariatet antal af deltagere senest 3 dage for mødet med henblik på bestilling af kaffe og rundstykker.

   Tage Juul fungerer som referent på mødet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Mad & Måltider har annonceret prøvesmagning i uge 18.

  4. Det næste nummer af Ruden er ”på gaden” i uge 13.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Hanne Larsen orienterede fra bruger-/pårørenderådsmøde på Ældrecenter Møllemærsk den 19. februar 2015.

  Kommende bruger-/pårørendemøder:

  • Kirketoftens Ældrecenter – 25. marts 2015
  • Rønshave Plejecenter – 28. marts 2015
  • Rise Parken – 29. april 2015
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  April / maj (bei)

  Tilsynspolitik 2015

  April (cs)

  Årsrapporter – Tilsyn 2015

  April (cs)

  Mad & Måltider – undersøgelse

  April (Randi)

  Kommunikationsstrategi for
  Mad & Måltider

  April (Randi)

  Plejeboligstrategi

  April/maj (tlind)

  Lov om ændring af lov om social serice (Lov nr. 1524 af 27.12.2014)

  April/maj (bei)

  Procedure ift. døende beboere på pleje- hjem – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Maj (bei)

  Evaluering af “Virtuel genoptræning”

  April (mme)

  Evaluering af SRC

  April (mme)

  Introduktion til Omsorgstandplejen

  Besøg på Kirketoften

  Maj (Hanne)

  Besøg på Lergården (byggeri)

  April / maj

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Grønnegården, Enggården)

  Institutionsbesøg

  Besøg i Sundhedscentret

  Besøg på sygeplejeklinik (Rødekro)

  Rikke – borger & patient (TOF)

  Gæstebesøg

  SR årsmøde 2015

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Ovenstående oversigt er opdateret iht. drøftelser m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 17-03-2015

  Der forelå intet til punktet.