Referat

tirsdag den 28. april 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra den 17. marts 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag høres Seniorrådet i relation til et forslag om udnyttelse af kommunens plejeboligkapacitet; herunder fuld udnyttelse af det nye Lergården samt anvendelsen af Møllemærsk til brug for Bo & Aktivitet. Endvidere er der lagt op til en principgodkendelse af omlægning af 14 plejeboligpladser på Funkevej i Rødekro med henblik på at tilgodese behovet for et tilbud til autister samt mulighed for videreudvikling af SRC og en ny akutfunktion. Sagen er udarbejdet med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets temadrøftelse om plejeboligstrategien den 16. marts 2015.

  På baggrund af mindre efterspørgsel af plejeboliger end forventet i forbindelse med plejeboligstrategiens vedtagelse er der behov for at ændre den nuværende anvendelse af plejeboliger allerede i 2015. Korrektionen sker for at optimere driften af Lergården med maksimal stordriftsfordel samt for at reducere omkostningerne til at drive den lille plejeboligenhed på Funkevej. Den økonomiske gevinst ved rokaden vil indgå i prioriteringen af budget 2016-2019.

  Plejehjemsbeboerne på Møllemærsk har været inddraget i byggeprocessen på Lergården der afsluttes 1. juni 2015. Deltagelse i byggeforløbet har betydet, at samtlige tilbageværende plejehjemsbeboere på Møllemærsk ønsker at flytte til Lergården. Det forventes således at denne flytning kan effektueres før sommerferien 2015.

  Flytning af plejehjemsbeboere fra Møllemærsk til Lergården betyder, at Bo & Aktivitet kan overtage hele Møllemærsk komplekset fra sommeren 2015, og indflytning af nye beboere på Botilbuddet Møllemærsk vil ske gradvist i 2015. Der er i øjeblikket 11 borgere fra Aabenraa kommune og 2 borgere fra andre kommuner på venteliste til Botilbuddet Møllemærsk.

  Det anbefales at lukke 14 plejeboliger på Funkevej, Rødekro og tilbyde de nuværende beboere at flytte til et af de andre plejehjem. Alle beboere vil – hvis det ønskes – kunne tilbydes at flytte samlet til en boenhed på Lergården.

  Udflytning fra Funkevej i Rødekro vil betyde, at 8 af de 14 pladser kan tilbydes Autismecenter Syd, der i øjeblikket har 8 personer på venteliste, heraf 5 fra Aabenraa Kommune.

  De øvrige 6 pladser vil blive prioriteret i forbindelse med budget 2016 og 2017. Det forventes at pladserne skal bruges til udvikling af Special & Rehabiliteringscenteret og til etablering af akutfunktion jf. dagsordenens høringspunkt ”Forslag om etablering af akutfunktion”.

  Samlet set betyder planen, at samtlige boliger på Lergården vil blive taget i brug i løbet af sommeren 2015 med de driftsfordele dette giver. Alternativt ville dette først ske fra 2017. Der sker en optimering af driften af Botilbuddet Møllemærsk, således at hele huset vil være tilpasset den særlige pædagogiske opgave. Der skaffes plads til personer med autisme, som står på venteliste til en bolig. Endelig skabes mulighed for udvikling af SRC og en akutfunktion.

  Handleplan:

  • Der er indgået aftaler med plejehjemsbeboerne på Møllemærsk og flytning forventes at forløbe uden problemer, da personalet også flytter med.
  • Plejehjemsbeboerne på Funkevej i Rødekro, herunder de pårørende, skal informeres og varsles umiddelbart efter en principbeslutning og der indledes dialog om muligheden for flytning til ny plejebolig.
  • Der skal indgås aftale med hver enkelt plejehjemsbeboer om flytning.
  • Hvis der er plejehjemsbeboere på Funkevej, der ikke ønsker at flytte, vil de kunne tilbydes hjælp i nuværende bolig fra hjemmeplejen, men plejehjemmet nedlægges.
  • Alle plejehjemsbeboere holdes skadesløse i forbindelse med flytningen, men de skal have ny lejekontrakt.

  Direktør Jakob Kyndal deltager i fremlæggelse af sagen med henblik på uddybende information og besvarelse af evt. spørgsmål.

  Seniorrådet anmodes om at udarbejde høringssvar, der skal være forvaltningen i hænde senest onsdag den 29. april 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Direktør Jakob Kyndal indledte med at redegøre for sammenhæng / kobling mellem nedenstående punkter på nærværende dagsorden:

  • Punkt 3:
   Høring - Udnyttelse af plejeboligkapaciteten samt etablering af nye tilbud
  • Punkt 4:
   Høring - Forslag om etablering af akutfunktion
  • Punkt 6:
   Orientering – Midtvejsevaluering af SRC (dele af)

  De 2 høringssager (punkterne 3 + 4) blev således behandlet som én fremlæggelse.

  Med back-up fra centerleder Christian Schrøder blev punkternes sagsfremstillinger og baggrund gennemgået og yderligere belyst. Sluttelig havde seniorrådet mulighed for at stille spørgsmål i relation til emnerne.

  Seniorrådet udarbejder høringssvar, der tilstilles Sekretariatet iht. svarfristen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1375, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag høres Seniorrådet i relation til et forslag om etablering af en akutfunktion på pleje- og sundhedsområdet. Sagen skal bl.a. ses i sammenhæng med høringssagen om ”udnyttelse af plejeboligkapaciteten…” samt orienteringssagen om ”evaluering af Special- og Rehabiliteringscentret”.

  Opgavefordelingen på sundhedsområdet er under forandring som konsekvens af flere faktorer: Samfundsudviklingen med flere ældre, flere kronisk syge borgere og nedsat funktionsevne samt nye behandlingsmetoder, ny teknologi, kortere indlæggelsestider, etablering af akutmodtagelser på de nye sygehuse og øget ambulant behandling.

  For at udvise rettidigt omhu i forhold til forandringerne anbefaler forvaltningen, at der i Aabenraa Kommune ligesom i 72% af landets øvrige kommuner oprettes en akutfunktion. Den skal gøre kommunen klar til at håndtere mere komplekse forebyggende, pleje- og behandlingsmæssige opgaver.

  Målgruppen er primært ældre borgere, hvor kendt eller ukendt sygdom betyder et pludseligt fald i funktionsevne, der kan imødegås i eget hjem eller på en akutplads. Den typiske borger i målgruppen forventes at være en svækket, ældre borger med et dårligt netværk, der har vanskeligt ved at være hjemme alene. Udover bistand til borgere med sygdomme i urinvejene vil der særligt være fokus på borgere med blærebetændelse, lungebetændelse, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), dehydrering, underernæring, svimmelhed, forstoppelse og borgere med behov for smertelindring.

  På baggrund af anbefalingerne fra KL om udvikling af kommunale akuttilbud, konkrete erfaringer fra andre kommuner og evaluering af Projekt ACCESS anbefales det, at akutfunktionen består af et akutteam af sygeplejersker, der kan hjælpe borgeren hjemme, og to akutpladser. Der er behov for begge dele, idet en del af målgruppen vil have vanskeligt ved at være alene hjemme mellem akutteamets besøg pga. manglende netværk. Derfor vil nogle borgere have behov for at komme på en kommunal akutplads som alternativ til indlæggelse.

  Akutfunktionen organiseres under Sygeplejen, herunder ledelsesmæssigt. Den foreslås placeret på Special- og Rehabiliteringscenteret og bidrager derved til udviklingen og kvalificeringen af den specialiserede indsats og rehabiliterende tilgang på pleje- og sundhedsområdet. Akutfunktionen vil varetage opgaver som intravenøs administration af væske, ernæring og medicin samt opgaver i forhold til borgere med sygdomme i urinvejene. En væsentlig opgave er ”second opinion”, som består i, at akutfunktionen altid kontaktes ved usikkerhed om behov for en sygehusindlæggelse. Derudover skal akutfunktionen medvirke til at opkvalificere andet kommunalt pleje- og sundhedspersonale samt til at styrke samarbejdet med almen praksis og Sygehus Sønderjylland.

  Akutfunktionen har til formål at:

  • Forebygge unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser.
  • Tilbyde opfølgende kompleks sygepleje og behandlingsindsats efter ordination fra læge.
  • Forebygge problemer ved at kvalificere dialogen ved sektorovergange og indledende (initial) behandling.
  • Udbygge det borgernære sundhedstilbud ved akut opstået pleje- og behandlingsbehov.
  • Bidrage til og kvalificere kommunens tidlige opsporing, herunder udvikle det kommunale pleje- og sundhedsområde.
  • Sikre borgerne i kommunen en mulighed for at være længst muligt i eget hjem på en forsvarlig og tryg måde.
  • Sikre helhed i pleje og behandling og herved øge tryghed for den enkelte borger under sygdoms-, pleje-og behandlingsforløb.
  • Medvirke til at borgere kan blive i eget hjem længst muligt og derved understøtte kommunens rehabiliterende indsats.
  • Løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne på pleje- og sundhedsområdet.

  For at sikre en effektiv udnyttelse af akutfunktionen er et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Aabenraa Kommune nødvendigt. Det anbefales derfor, at notatet om etablering af en akutfunktion kvalificeres i regi af det Kommunalt Lægelige Udvalg.

  En vigtig erfaring fra de kommuner, der allerede nu har etableret en akutfunktion, er, at det er vigtigt, at man fra starten ikke lægger sig 100% fast på hvilke opgaver, akutfunktionen skal varetage. Erfaringerne fra andre kommuner tilsiger, at det dels giver mening at tilpasse akutfunktionen i takt med udviklingen i samarbejdet med praktiserende læger og lokalt sygehuset. Dels tilpasse til den organisatoriske sammenhæng i kommunen, som akutfunktionen skal indgå i. Derfor anbefales det, at akutfunktionen etableres i en 3-årig forsøgsperiode, så der er mulighed for dynamisk at udvikle funktionen.

  Direktør Jakob Kyndal deltager i fremlæggelse af sagen med henblik på uddybende information og besvarelse af evt. spørgsmål. På mødet giver Jakob Kyndal endvidere en orientering om evaluering af projekt ACCESS, der skal ses i sammenhæng med forslaget om etablering af en akutfunktion.

  Seniorrådet anmodes om at udarbejde høringssvar, der skal være forvaltningen i hænde senest onsdag den 29. april 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Fælles med dagsordenpunkt 3:

  Direktør Jakob Kyndal indledte med at redegøre for sammenhæng / kobling mellem nedenstående punkter på nærværende dagsorden:

  • Punkt 3:
   Høring - Udnyttelse af plejeboligkapaciteten samt etablering af nye tilbud
  • Punkt 4:
   Høring - Forslag om etablering af akutfunktion
  • Punkt 6:
   Orientering – Midtvejsevaluering af SRC (dele af)

  De 2 høringssager (punkterne 3 + 4) blev således behandlet som én fremlæggelse.

  Med back-up fra centerleder Christian Schrøder blev punkternes sagsfremstillinger og baggrund gennemgået og yderligere belyst. Sluttelig havde seniorrådet mulighed for at stille spørgsmål i relation til emnerne.

  Seniorrådet udarbejder høringssvar, der tilstilles Sekretariatet iht. svarfristen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8564, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer områdeleder Inga Vibeke Hedegaard fra Træning & Forebyggelse om afprøvningen og evalueringen af velfærdsteknologiprojektet ”Virtuel Genoptræning (VG)”.

  Træning & Forebyggelse har i perioden ultimo 2012 til primo 2015 afprøvet VG. Metoden er afprøvet på 80 borgere. VG indgår i et fælleskommunalt samarbejde, hvor pt. 10 kommuner arbejder med og deler erfaringer omkring VG bl.a. i forbindelse med forskellige målgrupper.

  Baggrunden for projektet var et ønske om at undersøge, om VG er en anvendelig træningsmetode til borgere, der henvises med en genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140.

  Formålet var at finde en træningsmetode, der gør borgeren mere selvhjulpen, og som optimerer mulighederne for, at borgeren tager ejerskab for sit genoptræningsforløb. Samtidig var der et ønske om at finde en effektiv træningsmetode, der kan optimere driften i Træning & Fore-byggelse.

  Afprøvningen af VG er nu evalueret, og på baggrund heraf kan det konkluderes, at træningsmetoden især er egnet til borgere, som er alment svækkede og til borgere, der lider af en kræftsygdom. VG kan også anvendes til andre målgrupper, men det kræver mere viden og erfaring, før det er muligt at vurdere, hvordan og hvorvidt målgruppen kan udvides. Udvidelsen afhænger også af, hvordan træningsøvelserne i VG udvikles.

  Borgernes oplevelse af VG er trods tekniske udfordringer i forløbene overvejende positiv. Borgerne finder træningsmetoden motiverende og tillægger metodens selvtilrettelæggende element stor værdi jf. bilag.

  VG vurderes at være en anvendelig træningsmetode, der på motiverende vis gør borgeren mere selvstændig i og ansvarlig for sin træning. Samtidig reducerer VG typisk den tid, terapeuten træner med borgeren i centret, hvorved der spares ressourcer eller frigøres terapeuttid til andre opgaver.

  Businesscasen viser, at VG i sig selv kan give en årlig besparelse på 192.235 kr. fra 2015 ved 80 årlige forløb med en succesrate på 75% svarende til 60 succesfulde forløb. Samtidig viser businesscasen, at VG projektudgifterne under ovennævnte forudsætninger vil være tjent ind i 2018, og indsatsen vil herefter være ren gevinst.

  VG er muligvis på anden vis forbundet med en langsigtet gevinst i kraft af større selvhjulpenhed og et vedvarende højnet funktionsniveau hos den enkelte, idet metoden effektiviserer borgerens træning og bidrager til såvel ejerskab som træningsfastholdelse hos borgeren både under og efter genoptræningsforløbet.

  Med den nuværende viden vurderes det muligt at gennemføre 80 VG forløb årligt med en succesrate på 75%. 80 forløb af gennemsnitlig 12 ugers varighed vil betyde kontinuerlig brug af 20 skærme hele året.

  Træning & Forebyggelse fortsætter anvendelsen af VG i 2015 og arbejder på at implementere metoden som en fast integreret del af den samlede metodepalet. Sideløbende hermed arbejdes der på at indsamle viden, der kan danne grundlag for at udvide anvendelsen til andre målgrupper og hermed skabe større volumen i såvel borgergrundlag som anvendelsesområde.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Områdeleder Inga Hedegaard fra Træning & Forebyggelse orienterede om indhold og testforløb af velfærdsteknologiprojektet ”Virtuel genoptræning”.

  Projektet er afsluttet og indfases nu som et genoptræningstilbud til borgere, der har potentiale og lyst til/mod på denne træningsform.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25632, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer centerleder Christian Schrøder om midtvejsevalueringen af Special- og Rehabiliteringscentret (SRC) i Rødekro.

  SRC blev etableret 1. januar 2013 med henblik på at samle alle kommunens aflastningspladser i et center. En af hensigterne var at udvikle et tværfagligt miljø med fokus på de specialiserede opgaver i aflastningen og en særlig fokus på at udvikle et tilbud om tværfaglig døgnrehabilite-ring.

  SRC blev etableret som et 3-årigt projekt (2013-2015). I efteråret 2013 godkendte Socialudvalget og Sundhedsudvalget en kvalitets- og evalueringsplan for Special- og Rehabiliteringscentret. Bilag til nærværende dagsordenspunkt er udarbejdet med udgangspunkt i denne plan. Bilagene omfatter en længere evaluering, der primært indeholder oplysninger om brugerundertilfredshed og en lidt kortere sammenfatning, der især fokuserer på den økonomiske evaluering.

  Der konkluderes følgende:

  • En borgers behov for hjemmehjælp falder i gennemsnit til halvdelen under et døgnre-habiliteringsforløb på SRC. Fra 18 til 9 timer pr. uge.
  • Der opnås en besparelse på 22.218 kr. pr. døgnrehabiliteringsborger givet antagelsen om, at borgeren ville have fået konstant hjemmehjælp, hvis han ikke havde været på SRC.
  • Der opnås breakeven allerede 2 uger efter endt ophold på SRC for 64% af borgerne i døgnrehabilitering.
  • De borgerforløb, der medfører den største økonomiske effekt, er kendetegnet ved, at borgeren har en genoptræningsplan, minimum 11 timers hjemmehjælp, har få eller ingen demens eller psykiske problemer og at vedkommende ikke får hjælp til struktur i hverdagen. 

  De positive økonomiske resultater bakkes op af borgernes generelle effekt af forløbene, som i overvejende grad er positive. Både hvad angår de målbare fysioterapeutiske og ergoterapeutiske parametre, og hvad angår borgerens egen oplevelse af forløbet.

  Erfaringerne fra ét års dataopsamling er blevet brugt til at:

  • indføre en ny servicebeskrivelse for ”Aflastning af socialt sårbare borgere med omfattende støtte- og omsorgsbehov”. Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014.

  • afprøve rehabiliteringsforløb, hvor alle nye borgere med et rehabiliteringspotentiale og et plejebehov over 10 timer/uge som udgangspunkt visiteres til et døgnrehabiliteringsforløb. Ældrepuljeprojekt vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015.

  • indføre en gruppeopdeling blandt de midlertidige pladser med faste kontaktpersoner og en fast indslusningsprocedure, der tager højde for brugerundersøgelsens opmærksomhedspunkt omkring et øget behov for gensidig forventningsafstemning omkring forløb på SRC.

  • indføre en virtuel platform for alle borgerne på SRC, der støtter op om det målsætningsarbejde, som er en af grundstenene i rehabiliteringsarbejdet og som brugerundersøgelsen påpegede at enkelte borgere ikke tydeligt oplevede omkring deres forløb. Den virtuelle platform understøttes af det brede kompetenceudviklingsforløb, som alle medarbejdere på SRC har gennemført  med temaer om ”den motiverende samtale” og ”SMARTE mål med borgeren”.

  De næste skridt i udviklingen af SRC ses at være:

  Kapacitet
  Hvordan kan midtvejsevalueringens positive resultater med døgnrehabilitering ramme flere borgere og nye målgrupper? Enten ved at ændre den nuværende fordeling, hvor kun 38% af kapaciteten anvendes på rehabiliteringspladser eller ved at øge antallet af midlertidige pladser?

  Samarbejde
  Hvordan kan rehabiliteringsforløbene styrkes ved et øget samarbejde med hjemmeplejen? Kan overgangen fra SRC forløbet til borgerens eget hjem styrkes af den tværfaglige tilgang fra SRC´s medarbejdere kombineret med en bedre fastholdelse af mål og konkrete handlingsplaner, hjemmetræning m.v. via en virtuel platform, der følger borgeren fra SRC og hjem?

  Nye opgaver
  Skal samarbejdet med sygehus og praktiserende læger styrkes ved at indføre akutpladser, akutte aflastningspladser eller hjemtagningspladser? Hvordan understøtter SRC bedst dette arbejde?

  Økonomistyring
  Afklaring af overgang til hel eller delvis aktivitetsstyring fra 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Centerleder Christian Schrøder redegjorde for evalueringen herunder erfaringer fra de 2 år projektet med et special- og rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC) har været i gang.

  I orienteringen indgik bl.a. baggrund for projektet samt foreløbige resultater målt på økonomi, terapi og borgernes egne oplevelser.

  Erfaringsgrundlaget er nu indarbejdet  i praksis og procedurer for det fremtidige arbejde i projektets restløbetid.

  Seniorrådet takker Christian Schrøder for orientering i såvel denne sag samt deltagelse i fremlæggelsen af punkt. 3 og punkt 4.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres om ”Tilsynspolitik 2015” for de kommunale socialfaglige tilsyn på voksenområdet.

  ”Tilsynspolitik 2015” er en revidering af ”Tilsynspolitik 2014”. Tilsynspolitikken beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af;personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale socialfaglige tilsyn efter serviceloven er at påse at:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Tilsynsfokus 2015

  På baggrund af årsredegørelsen for tilsynene for 2014 har tilsynet defineret tilsynsfokus 2015;

  - hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?.

  Tilsynsfokus vil blive afviklet som en selvstændig undersøgelse på udvalgte borgere og leverandører.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen fra Ledelse & Udvikling deltog med en orientering om indhold og ændringer i kommunens tilsynspolitik for 2015, der ith. lovgivningen skal revideres 1 gang årligt.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Seniorråedet orienteres om ”Årsredegørelse for de kommunale tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp 2014”

  Der er afviklet 11 uanmeldte tilsyn på Aabenraa kommunes 11 plejecentre.

  9 plejecentre har fået bedømmelsen: Godkendt med anmærkninger

  2 plejecentre har fået bedømmelsen: Godkendt

  Der er afviklet 4 tilsyn ved de 4 leverandører af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune.

  Alle 4 leverandører har fået bedømmelsen: Godkendt med anmærkninger.

  Tilsynene har medført enkelte anmærkninger og anbefalinger. Der er ikke fundet alvorlige fejl eller mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgerer.

  Der er givet anmærkninger på områderne omkring dokumentation og manglende vurdering af borgernes funktionsniveau.

  Tilsynet vurderer at borgerne får tilbudt den personlige og praktiske hjælp de har behov for. Flere af tilbuddene skal arbejde på at blive mere systematiske i forhold til den løbende vurdering af borgernes funktionsniveau og borgernes behov for aktivitet og/eller træning.

  Tilsynet vurderer endvidere at medarbejderne fremtræder kompetente og engagerede i deres arbejde.

  Samtlige tilbud har arbejdet konstruktivt med opfølgning af anmærkningerne med udarbejdelse af handleplaner for opfølgning.

  De enkelte tilsynsrapporter og handleplaner henligger i sagen. 

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven

  Serviceloven

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen redegjorde for de væsentligste punkter i 2014 årsredegørelse for afviklede tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig/praktisk hjælp.

  Det blev i den forbindelse pointeret at en del af årets tilsyn på plejecentrene er præget af indkøringsproblemer i forbindelse med større ændringer i det edb system, der anvendes i den elektroniske dokumentation.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelser ift. Seniorrådets årsmøde 2015 – herunder:

  • Stillingtagen til 1 eller 2 møder
  • Mødedato(er)
  • Mødelokalitet(er)
  • Forslag til debatemner m.v.

  Årsmøde 2015 indgår frem til ”take off”, som et fast/selvstændigt dagsordenspunkt til opfølgning .

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Det blev besluttet, at der kun afholdes 1 årsmøde.

  Datoen for årsmødet blev fastlagt til den 29. oktober 2015
  kl. 14:00-17:00 i Borgerhuset, Tinglev.

  Søren Hansen sørger for reservation af lokaler i Borgerhuset.

  Hanne Larsen foreslog et indlæg med ”demensklovnene”  på årsmødet – estimeret varighed ca. 1 time. Forslaget blev vedtaget, og Hanne kontakter ”klovnene” for nærmere aftale.

  Der informeres  i august udgaven af Ruden samt i diverse medier umiddelbart op til arrangementet.

  ”Årsmøde 2015” indgår som et fast punkt til opfølgning på Seniorrådets møder fra august frem til afholdelsen i oktober.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på regnskab for 2015 (statusrapport omdeles på mødet)

   OBS!
   Husk at medbringe kørselsafregninger for 1. kvartal 2015.

  • Forhåndsreservation:
   Budget-orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 16:00 til 18:00 i lokale 412 på Rådhuset.

  • Forhåndsreservation:
   Workshop vedr. implementering af ældre- og handicappolitikkerne – tirsdag den 9. juni kl. 16:00 til 19:30 i lokale 120 på Rådhuset.

  • Status på repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd den 11. – 12. maj.

  • Tilmelding til fremvisning af byggeriet på Ældrecenter Lergården den 6. maj 2015.

  • Evaluering af fællesmødet med lokalrådene den 8. april 2015.

  • Evaluering af dialogmødet med repræsentanter fra plejehjemmenes bruger-/pårørenderåd den 20. april 2015.

  • Orientering fra det seneste dialogmøde (marts) i de 5 ”regionale” senior-/ældreråd (referat er vedhæftet som bilag).

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Drøftelser i relation til ovenstående:

  • Det foreløbige regnskab for 2015 ser ganske fornuftigt ud. Afregninger for Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i maj indgår endnu ikke i regnskabet.

  • Idet 8 medlemmer af Seniorrådet ikke kan deltage i budgetorienteringsmødet den 12. maj, henstilles der til at finde en anden dato. Sekretariatet vender tilbage snarest med et nyt tidspunkt for mødet.

  • Tidspunkt vedr. workshop om implementering af politikker blev taget til efterretning. Indkaldelse samt materialer sendes forud for arrangementet.

  • Stemme- og adgangskort blev uddelt og fælleskørsel til/fra Nyborg blev aftalt.

  • Samtlige medlemmer af Seniorrådet ønsker at deltage i arrangementet på Lergården den 6. maj. Sekretariatet sørger for tilmeldingen.

  • Et enigt seniorråd betegner fællesmødet med lokalrådsmedlemmerne den 8. april – som vellykket.

  • I sin egenskab som sekretær sørger Tage Juul for udarbejdelse og forsendelse af referat fra dialogmødet med bruger-/pårørenderådsrepræsentanterne den 20. april.

  • Det fornemmes at stemningen for et fælles regionalt dialogmøde er ret begrænset. Hanne Larsen kontakter de øvrige implicerede med henblik på at skrinlægge ideen til et stort fællesmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  1.  Der forelå intet fra udvalget.

  2.  Der forelå intet fra udvalget.

  3.  Der pågår prøvesmagning i indeværende uge.

  4.  Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Kommende møder i bruger-/pårørenderåd:

  • Enggården den 21. maj
  • Bovrup den 21. maj
  • Riseparken den 5. maj

  Møllemærsk fejrer 20 års fødselsdag den 5. maj med festlige indslag såsom tryllekunstneren fra Bylderup og en pølsevogn m.v.

  Rødekro Bibliotek har kontaktet Poul Erik Kristiansen vedr. en evt. inddragelse af Seniorrådet i projekt ”Seniorer i Udkantsdanmark” – specifikt Jylland. Poul Erik tager kontakt til biblioteket med henblik på yderligere information om projektet, inden Seniorrådet tager stilling til en evt. deltagelse. Sagen tages op igen når yderligere foreligger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323 , Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger ved kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Status på klagesager

  Maj (bei)

  Mad & Måltider – undersøgelse

  Maj (Randi)

  Kommunikationsstrategi for
  Mad & Måltider

  Maj (Randi)

  § 83 a / Lov om ændring af lov om social service (Lov nr. 1524)

  Maj (bei)

  Procedure ift. døende beboere – herunder palliativ indsats, vågetjeneste og genoplivning.

  Juni (Jytte Platz)

  Introduktion til Omsorgstandplejen

  Besøg på Lergården (byggeri)

  6. maj (Nicola)

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården, Enggården)

  Institutionsbesøg

  Besøg i Sundhedscentret

  Besøg på sygeplejeklinik (Rødekro)

  Rikke – borger & patient (TOF)

  Gæstebesøg

  SR årsmøde 2015

  Trivselsredskab (måling) – orientering

  Juni (jjj)

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Punktet udsættes til det næste ordinære møde 19. maj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 28-04-2015

  Der forelå intet til punktet.