Referat

tirsdag den 15. september 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Der forelå afbud fra flg. medlemmer:

  • Chr. Petersen
  • Christa Greisen
  • Lilly Kvist Christensen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Referatet blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2014 for plejehjemstilsyn foretaget af Embedslægeinstitutionen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Embedslægeinstitutionen afholder hvert år et uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre. Udvalget er løbende blevet orienteret om de enkelte tilsynsrapporter og de opfølgende handleplaner.

  Hvert år samler Embedslægeinstitutionen konklusionerne fra de enkelte tilsyn i en samlet årsrapport for kommunen.

  Der blev i 2014 foretaget stikprøver på 30 ud af de 328 borgere på de 10 plejecentre for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede områder.

  Tilsynets konklusioner fordeler sig på de 10 plejecentre på følgende måde:

  Konklusionskategorier

  Antal plejehjem

  Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger.

  1

  Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  3

  Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerheds-mæssige risici.

  5

  Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler.

  1

  Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik.

  0

  På Rønshave fandt tilsynet alvorlige fejl og mangler. Rønshave udarbejdede og indsendte ni dage efter det uanmeldte tilsyn handleplan til opfølgningen af anmærkningerne. Embedslægeinstitutionen godkendte handleplanen.

  Embedslægeinstitutionen gennemført i alt 10 tilsyn på de i alt 11 plejecentre i Aabenraa Kommune, idet Grønnegården har været undtaget for tilsyn i 2014, grundet meget få anmærkninger på tilsynet i 2013.

  I både 2013 og 2014 har 1 af Aabenraa ommunes plejecentre været undtaget for tilsyn grundet få bemærkninger det foregående år.

  Der er sket en positiv udvikling i forhold til Embedslægeinstitutionens tilsyn med Aabenraa Kommunes plejecentre, hvor fire af plejecentrene i 2014 opfylder kravene i den udstrækning, at de er blevet undtaget for tilsyn i 2015.

  Oversigt på plejecentre der har været undtaget for embedslægetilsyn grundet meget få anmærkninger:

  2014

  • Grønnegården

  2015

  • Bovrup Plejecenter
  • Plejehjemmet Grønningen
  • Rise Parken

  · SRC Rødekro (plejehjemspladserne)

  Der følges systematisk op på Sundhedsstyrelsens tilsyn ved udarbejdelse af handleplaner og ved den fortløbende opfølgning i kvalitetsorganisationen, både internt i Pleje & Omsorg og når det skønnes relevant på tværs af alle driftsafdelingerne i Social & Sundhed.

  Embedslægeinstitutionens årsrapport 2014 er vedlagt som bilag.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Årsrapporten blev taget til efterretning, med en bemærkning om der igen i år påpeges påfaldende mangler i forhold til de sygeplejefaglige optegnelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning  på årsmødet den 28. oktober 2015:

  • Siden sidst

  • Uddeling af løbesedler

  • Præsentation af annoncetest

  • Præsentation af informationstekster til hjemmesider m.v.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Søren Hansen oplyste, at brugen af teknik i Borgersalen er undersøgt og på plads. Tidligt fremmøde på dagen anbefales med henblik på en ”testkørsel” af edb- og lydudstyr.

  Rita Røjkjær gennemgik løbesedler, annonce og nyhedstekst. Løbesedler blev udleveret og sendes med posten til de fraværende mødedeltagere. Elektronisk fil til print af ekstra løbesedler (hjemme) + programoversigt medsendes nærværende referat.

  Rita Røjkjær oplyste, at forvaltningens personale (ledere og ansatte) inviteres til arrangementet via DialogNet – et internt kommunikationssystem, som benyttes af samtlige medarbejdere i forvaltningen.

  Hanne Larsen kontakter gæstedeltagere for slutafklaring, ligesom hun varetager kontakten til pressen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I relation til ændrede krav vedr. indberetning af skattefri befordringsgodtgørelse er det ”kendte” indberetningsskema blevet erstattet af et nyt.

  For at sikre en korrekt udfyldelse, indberetning og dokumentation til Skat fremover gennemgår Sekretariatet datafelterne i det nye skema.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Rita Røjkjær gennemgik udfyldelsen af de nye skemaer fra et ”prøveskema” – herefter omdeltes det nye skema for kørselsregnskab til fremtidig brug.

  Skemaet sendes ligeledes elektronisk sammen med nærværende referat, så det fremover kan udskrives på  medlemmernes egen printer (hjemme).

  Lilly Kvist Christensen får skemaet sendt med posten. Lilly bedes snarest meddele Sekretariatet registreringsnummeret på sin bil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Formanden konstaterede at det estimerede regnskab fortsat følger det fastlagte budget.

  Der har den 2. september været holdt møde i § 79 underudvalget, hvor bl.a. det nye ansøgningsskema blev drøftet. Ansøgningsfristen til § 79 puljemidlerne er 1. november 2015, hvorefter udvalget træder sammen mhp. indledende behandling og prioritering af de indkomne ansøgninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  1. I relation til busterminalen i Aabenraa kunne Tage Otto Juhl oplyse, at der i 2016 budgettet er afsat 150.000 kr. til forbedringer.

  2. Der forelå intet til punktet.

  3. Der er prøvesmagning af specialkost i uge 41.

  4. Der er deadline for materialer til den kommende udgave af Ruden den 12. oktober 2015.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Introduktion til Omsorgstandplejen

  Oktober

  Susanne Kaad Gregersen

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården)

  Institutionsbesøg

  Institutionsbesøg / Enggården

  November ???

  Christine Petersen

  Besøg i Sundhedscentret

  Institutionsbesøg / Rønshave Plejecenter
  + sygeplejeklinikken

  ?????????

  Tage Juhl

  Gennemgang af forvaltningsorganisationen

  “Social & Sundhed)

  Oktober (tgs)

  Akutfunktionen på SRC

  Michael Aundal

  Svar vedr. regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Oktober (tgs)

  Opfølgning / ældrepuljemidler

  Oktober (ivh)

  Mødekalender 2016

  November (rkroe)

  Drøftelse af ovenstående tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Tiltagene blev gennemgået og drøftet og flg. blev besluttet:

  • Næste institutionsbesøg søges gennemført i november på Diakonhjemmet Enggården i Bylderup-Bov. Christine Petersen tager kontakt til ledelsen for nærmere aftale om dato og klokkeslæt.

  • Besøget på en sygeplejeklinik flyttes til klinikken på Rønshave Plejecenter, idet det giver mulighed for at kombinere med et institutionsbesøg samme sted.

  • Punktet vedr. hjertestartere udgår og erstattes af et punkt om akutfunktion på SRC.

  • Nyt punkt: Mødekalender 2016. Sekretariatet udarbejder forslag til ny mødekalender gældende for 2016.  Møderne søges placeret på mandage – alternativt tirsdage i uger med ulige numre.

  De nævnte punkter er indarbejdet i ovenstående skema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-09-2015

  Seniorrådet efterspørger en status på Birkelund situationen.