Referat

tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 09:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Samtlige medlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I relation til Seniorrådets ønske om information vedr. omsorgstandpleje og tandplejer Susanne Kaad Gregersen fra afdelingen for Sundhed & Forebyggelse med et indlæg om Aabenraa Kommunes tilbud og indsats på området.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Tandplejer Susanne Kaad Gregersen gav en god og fyldestgørende orientering om arbejdet i Omsorgstandplejen.

  Orienteringen gav anledning til drøftelse af udfordringerne vedrørende ledsagelse af plejehjemsbeboere til Omsorgstandplejen; herunder muligheden for at søge midler fra ældrepuljen til ledsagelse.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Med denne sag følges der op på Seniorrådets inddragelse i anvendelsen af ældrepuljemidler afsat til aktiviteter målrettet svage ældre.

  Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Povl Kylling Petersen deltager ved mødet. Fra forvaltningen deltager endvidere områdeleder Inga Hedegaard og sekretariatsleder Tommy Svendsen.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Povl Kylling Petersen beklagede på vegne af Social- og Sundhedsudvalget de uafklarede forventninger til Seniorrådets inddragelse i anvendelsen af midler til svage ældre; herunder en tilbagemelding om, at det på grund af regler for ældrepuljen ikke har været muligt for foreninger at ansøge om midler.

  Inga Hedegaard beklagede den manglende information om de aktiviteter, der er gennemført på kommunens aktivitetscentre for midlerne til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Der var enighed om, at sagsforløbet skyldes en række misforståelse og uafklarede forventninger. Fremover vil der være behov for en tættere dialog mellem Seniorrådet og forvaltningen ved lignende sager.

  Vedrørende anvendelsen af restmidler til svage ældre var der opbakning i Seniorrådet til et forslag om en demensdag. I den forbindelse blev det aftalt, at Inga Hedegaard om muligt deltager ved Seniorrådets Årsmøde den 28. oktober 2015 med henblik på kontakt til indlægsholder fra ”Forglem mig ej” (demensklovne). Endvidere inddrages demenskoordinatorerne og medlemmer fra Seniorrådet i den videre planlægning af demensdagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27054, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 8. oktober 2015 et ideoplæg vedrørende kulturplejehjem i Aabenraa Kommune. Udvalget besluttede at arbejde videre med ideoplægget; herunder også at inddrage Seniorrådet i det videre arbejde.

  Aabenraa Kommune råder i dag over 338 plejeboliger, hvor kommunen er driftsherre og 37 plejeboliger på Enggården, hvor der forventes indgået driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem.

  Målgruppen for samtlige plejeboliger er den samme, borgerne skal have brug for væsentlig støtte hele døgnet.

  Borgeren visiteres til en plejebolig efter ønske. Dette er typisk defineret ud fra den geografiske placering.

  Ideoplægget går ud på at udvikle udvalgte plejehjem med fokus på en særlig kulturprofil. Tanken er herigennem at skabe et anderledes botilbud, hvor nogle af plejeboligerne kan være interessante og ønskes af borgeren ud fra en kulturel tilgang.

  Det kan være plejeboliger med særlig fokus på landbrug, musik eller andre interessegrupper.

  Det er ikke hensigten, at samtlige plejeboliger bliver kulturplejeboliger, men konceptet skal afprøves og justeres.

  Det er ligeledes håbet, at kulturplejehjem kan gøre samarbejdet med frivillige og organisationer mere målrettet.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen, Visitation & Rehabilitering deltager på mødet med henblik på en præsentation af ideoplægget og planerne for det videre arbejde.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for en god præsentation af ideoplægget og tilkendegiver, at der er tale om et godt ideoplæg, der passer godt sammen med ideer om frivillige på plejehjem, der blev drøftet på borgermødet om ældre- og handicappolitikker. På forespørgsel oplyste Bjarne Ipsen, at deltagerne på borgermødet snarest modtager skriftlig opfølgning på det videre arbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afsluttende opfølgning på forberedelserne til årsmøde 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Formanden oplyste, at der er indkøbt gaver til indlægsholderne, der glæder sig til at deltage ved Årsmødet.

  Søren Hansen er ordstyrer ved Årsmødet, og Christa Greisen tilbød at passe vandrende mikrofon i forbindelse med eventuelle spørgsmål.

  Det praktiske arrangement består i boller, lagkage og kaffe for 50 kr. pr. person. Sekretariatet sørger for kopi af sang, der medbringes til næste redaktionsmøde for Ruden.

  Det blev aftalt, at medlemmerne af Seniorrådet møder kl. 13.15 ved Årsmødet. Sekretariatet undersøger mulighed for lån af kamera til billeder fra Årsmødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2015.

  • Efterlysning af tema emner til vinterens ”Trafikcafé for ældre”.

  • Pjece om "Sunde tænder - hele livet" fra ÆldreForum - kan bestilles gratis på: www.aeldreforum.dk

  • Årbog vedr. "Lægemidler i Danmark 2014"

  • Konference om "Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje" v/Danske Ældreråd den 16. november 2015 i Vingstedcentret v/Vejle fra kl. 10.30 - 15.45 ca.  - Pris: 1.050,- kr. for medlemmer. Tilmeldingsfrist: tirsdag den 3. november.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Formanden orienterede om ovenstående punkter, og

  • Regnskabet ser fint ud.

  • Tage Juul undersøger, om temadagen den 21. oktober 2015 i § 17, stk. 4 udvalget vedrørende kollektiv trafik giver anledning til temaer til vinterens ”Trafikcafe for ældre”.

  • Pjecen ”Sunde tænder hele livet” kan bestilles gratis på internettet.

  • Ingen medlemmer af Seniorrådet ønsker at deltage i konferencen ”Etik i fremtidens demenspleje”.

  Endvidere orienterede formanden om:

  • Invitation til formand og næstformand om deltagelse i møde for sønderjyske ældreråd den 11. november 2015 i Vojens, hvor de bl.a. skal høre om det nye sundhedscenter i Haderslev.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Der forelå flg. af udvalgene:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
   Der afholdes temadag i § 17, stk. 4 udvalget vedrørende kollektiv trafik den 21. oktober 2015.
  1. Bygge- og boligudvalg
   Intet.
  1. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
   Der er afholdt prøvesmagning, og udvalgsmedlemmerne er positivt overrasket over pålægspakker og pakker til borgere med synkebesvær. Mad & Måltider afholder åbent hus.
  1. Bladudvalg
   Redaktionsmødet flyttes til mandag den 26. oktober 2015. Afbud fra Hans Christian Bock og Tage Juul. Der er mange gode artikler til næste nummer; herunder bl.a. om aktivitetsmedarbejdere på plejehjem.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Der blev orienteret fra møde for Bruger- og Pårørenderåd på Lergården; herunder bl.a. valg til nyt Bruger- og Pårørenderåd og indførelse af varm mad til middag, der fungerer fint.

  Christine Petersen er inviteret til møde for Bruger- og Pårørenderådet på Enggården den 17. november 2015. Der foreligger invitation til institutionsbesøg på Enggården den 18. november 2015 kl. 9.30. Seniorrådet deltaget med 8 medlemmer.

  Der blev efterlyst en melding fra forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget som grundlag for en debat i Seniorrådet om hjertestartere på plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården)

  Institutionsbesøg

  Institutionsbesøg / Enggården

  Christine Petersen

  Møde 18.11.15.

  Besøg i Sundhedscentret

  Institutionsbesøg / Rønshave Plejecenter
  + sygeplejeklinikken

  Tage Juhl / ???

  Gennemgang af forvaltningsorganisationen

  “Social & Sundhed”

  December
  (jck / tgs)

  Akutfunktionen på SRC

  Michael Aundal / ???

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  ???? (tgs)

  Mødekalender 2016

  November (rkroe)

  Status på Birkelund

  November???
  (t-lind)

  TOF træning på plejehjem

  ??? (ivh)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Ikke yderligere tiltag tilføjet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 20-10-2015

  Intet.