Referat

mandag den 18. januar 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Samtlige rådsmedlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2015.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet behandler i denne sag om embedslægens tilsyn på 6 plejehjem i kommunen.

  Embedslægeinstitutionen afholder årligt uanmeldte tilsyn på plejehjemmene.

  Nedenstående plejehjem i Aabenraa Kommune har i 2015 været underlagt tilsyn.

  De enkelte rapporters indhold fremlægges af de relevante bruger-/pårørenderådsrepræsentanter:

  Grønnegården

  (Bruger-/pårørenderepræsentant: Lilly Christensen)

  Tilsynet fandt sted den 28. september 2015.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  Fritaget for tilsyn i 2016.

  Kirketoften (Bruger-/pårørenderepræsentant: Hanne Larsen)

  Tilsynet fandt sted den 30. september 2015.

  Overordnet konklusion: Tilsynet har ikke fundet anledning til faldne bemærkninger. Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. 

  Fritaget for tilsyn i 2016.

  Rønshave (Bruger-/pårørenderepræsentant: Tage Juul)

  Tilsynet fandt sted den 1. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Tinsynet har fundet én mindre fejl, som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

  Fritaget for tilsyn i 2016.

  Birkelund (Bruger-/pårørenderepræsentant: Chr. Petersen)

  Tilsynet fandt sted den 1. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der er udarbejdet en meget udførlig handleplan, hvor flere af opmærksomhedspunkterne straks er blevet udbedret.

  Næste tilsyn i 2016.

  Lergården

  (Bruger-/pårørenderepræsentant: H.C. Bock & Hanne Larsen)

  Tilsynet fandt sted den 23. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der er udarbejdet udførlig handleplan, hvor flere af opmærksomhedspunkterne straks er blevet udbedret.

  Fritaget for tilsyn i 2016.

  Enggården

  (Bruger-/pårørenderepræsentant: Christine M.M. Petersen)

  Tilsynet fandt sted den 30. oktober 2015.

  Overordnet konklusion: Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Afventer udarbejdelse af handleplan til opfølgning af opmærksomhedspunkter.

  Grønningen, Bovrup og Riseparken har været fritaget for tilsyn i 2015.

  Rapporterne konkluderer, at der generelt er fulgt op på opmærksomhedspunkterne fra tilsynet i 2014. Der tegner sig et billede af, at embedslægeinstitutionen generelt er tilfreds med forholdene på plejehjemmene, hvor 4 ud af de 6 plejehjem, efter udarbejdelse af en fyldestgørende handleplan, er blevet fritaget for tilsyn i 2016.

  Handleplanerne vedrørende embedslægetilsynene beror i sagen.

  Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen fra Ledelse & Udvikling deltager i sagens behandling med henblik på besvarelse af evt. spørgsmål m.v.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Fremlæggelsen af de enkelte rapporter ved seniorrådets egne medlemmer forløb planmæssigt og gav kun anledning til ganske få bemærkninger og enkelte  spørgsmål, der straks blev kommenteret af Charlotte Enig Sørensen.

  Afslutningsvis oplyste tilsynskonsulenten, at Enggården som resultatet af en fyldestgørende handlingsplan, også er blevet fritaget  for tilsyn i 2016. Dermed foretager Embedslægeinstitutionen i indeværende år kun tilsyn på nedenstående 4 plejehjem:

  • Birkelund
  • Grønningen
  • Bovrup
  • Riseparken

  Seniorrådet takker Charlotte Enig Sørensen for en god faglig sparring i forbindelse med gennemgangen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Fra 1. februar 2016 får kommunens borgere adgang til Care Borgerjournal. Her får de borgere, der modtager støtte fra Social & Sundhed  mulighed for at se deres journal.

  Sundhedsplanlægger Lene Marie Hansen fra fra Ledelse & Udvikling vil på mødet give Seniorrådet en kort demonstration af det nye tiltag – Care Borgerjournal.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Lene Marie Hansen indledte med at belyse baggrunden for implementering af Care Borgerjournal, der pr. 1. februar 2016 bliver tilgængelig for alle de borgere, der er visiteret til syge-/sundhedsrelaterede ydelser i Aabenraa Kommune.

  Dernæst fulgte en on-line præsentation af Care Borgerjournal, som via internettet og kommunens hjemmeside kan tilgås fra en hvilken som helst computer – stort set lige som: www.sundhed.dk

  Systemet, der allerede i drift i flere kommuner, er i vores kommune blevet afprøvet hos 6 udvalgte borgere i deres eget hjem. Resultatet af disse tests har kun givet anledning til ganske få ændringer.

  Lene Marie Hansen påpegede, at også pårørende kan tildeles adgang til borgerens data under forudsætning af, at der foreligger et skriftligt samtykke fra den pågældende.

  Seniorrådet takker for demonstrationen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34200, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Ældresagen, Aabenraa om tilskud på 80.000 kr. til kørsel vedrørende indkøbsordning i 2016.

  Ældresagen, Aabenraa har rettidigt indsendt ansøgning omhandlende tilskud på 3.500 kr. til huslejeudgifter, 81.500 kr. til tilskud til aktiviteter og tilskud på 80.000 kr. til kørsel vedrørende indkøbsordning.

  På grund af tekniske problemer ved indtastningen er dele af ansøgningsmaterialet ikke nået frem, hvorfor ansøgning om de 80.000 kr. vedrørende indkøbsordning i første omgang ikke er medtaget i fordelingen og disponeringen af § 79 midlerne for 2016.

  Det kan oplyses, at Ældresagen, Aabenraa igennem årene har modtaget tilskud vedrørende indkøbsordninger.

  Seniorrådets anbefaling vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget ved behandling af ansøgningen på mødet den 3. februar 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Et enigt Seniorråd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  at ÆldreSagen Aabenraa´s ansøgning om det nævnte tilskud på 80.000 kroner til kørsel vedr. indkøbsordningen imødekommes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Seniorrådets årsregnskab for 2015.
   Omdeles på mødet.

  • Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar eller lign.
   (bilag vedhæftet).
   • Anvendelse af ældremidlerne fra 2016
   • Uddeling af §79 midler for år 2016

  • Deltagelse i Danske Ældreråds Temadag den 22. februar 2016 – herunder fælles tilmelding.
   (Invitation/program vedhæftet).

  • Ændring af ordinær mødedato i februar til den 15. februar 2016.

  • Invitation til: ”65 – Fuld fart frem” på Folkehjem den 16. februar 2016 kl. 14:00.

  • 2016 indberetningsskemaer for kørsel.
   Omdeles på mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  · Årsregnskabet for 2015 udviser et lille overskud på ca. 4000 kroner. Overskuddet overføres ikke til 2016.

  · Social- og Sundhedsudvalgets afgørelser i ovennævnte 2 sager, hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar blev taget til efterretning.

  · Alle rådsmedlemmer – undtagen Tage Juul – ønsker at deltage i Danske Ældreråds temadag, der finder sted i Middelfart den 22. februar. Sekretariatet sørger for fælles tilmelding af de 10 relevante medlemmer.

  · Fælles transport aftales på førstkommende møde den 15. februar.

  · Den ordinære mødedato for næste seniorrådsmøde ændres til den 15. februar pga. deltagelse i ovennævnte temadag (22. februar).

  · Hanne Larsen gjorde opmærksom på invitationen til arrangementet ”65 – fuld fart frem”, og oplyste samtidig at hun allerede havde tilmeldt sig.

  · Pga. en ændring at taksten for kørselsgodtgørelse blev nye indberetningsskemaer omdelt. Sekretariatet sender snarest skemaet i en elektronisk udgave, således at medlemmerne selv kan udskrive dokumentet efter behov. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  1. Tage Juul orienterede om status på arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget vedr. trafik. Udvalgets arbejde og opgaver i de forudgående 2 år undergår pt. en evaluering med henblik på at skabe grundlag for en politisk afgørelse om udvalgets fortsatte virke.

  Tage Juul foreslog, at Seniorrådet fremadrettet mere aktivt tilkendegiver og deltager i processerne omkring – specielt:  

   1. krav til indkøb af nye busser
   2. at skabe øget tilgængelighed for ældre- og handicappede på togstationerne i Rødekro og Padborg.

  2. Der forelå intet.

  3. Der forelå intet.

  4. Næste nummer af Ruden udkommer den 30. marts. Deadline for materialer til denne udgave er mandag den 15. februar 2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Christa Greisen orienterede fra generalforsamlingen for bruger-/pårørenderådet på Bovrup Plejehjem den 14. januar, mens Hanne Larsen fortalte om bruger-/pårørendemødet på Kirketoften i uge 02/2016.

  Tage Juul oplyste, at han er blevet kontaktet af ÆldreSagen Bov, der ønsker et tættere samarbejde med Seniorrådet. Tage vil i den forbindelse fungere som dialogpartner. Det blev samtidig fremhævet at ÆldreSagen Bov ikke er repræsenteret i lokalrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården og Birkelund)

  Institutionsbesøg

  De specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver.

  PP / februar

  Besøg i Sundhedscentret

  Institutionsbesøg / Rønshave Plejecenter
  + sygeplejeklinikken

  25. januar kl. 10:00

  Akutfunktionen på SRC

  Februar (TLL & MAU)

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Forår 2016 (TGS)

  Slut evaluering af SRC

  Februar (MME & MNJ)

  Hjertestartere på plejehjem

  Februar  (TLL)

  Arbejdet med lettere demente

  Etablering af et frivillighedscenter

  Etablering af aktivitetshus i Tinglev

  Arbejdet med velfærdsteknologi

  Opfølgning / Forebyggende hjemmebesøg

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Institutionsbesøget på Rønshave Plejecenter er aftalt til at finde sted mandag den 25. januar 2016 kl. 10:00. Hvorvidt besøget kan kombineres med en besigtigelse af Sygeplejeklinikken (samme sted) er endnu uvist. Tage Juul kontakter plejehjemmet og tilmelder 9 deltagere.

  Endvidere blev en række nye tiltag drøftet, disse er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 6. januar 2016 truffet beslutning om det videre procesforløb for udarbejdelse og udmøntning af en værdighedspolitik for borgere over 65 år.

  I nærværende sag vil afdelingschef Lars Harding Hansen fra Ledelse & Udvikling orientere Seniorrådet om baggrund, indhold og hensigt med den kommende værdighedspolitik, ligesom arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen vil blive belyst. 

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Idet afdelingschef Lars Harding Hansen havde meddelt fravær til mødet, deltog sundhedsplanlægger Lene Marie Hansen fra Ledelse & Udvikling med en fremlæggelse af sagen.

  Baggrund for beslutningen om udarbejdelse af politikken blev kort belyst, hvorefter det vedtagne procesforløb blev gennemgået iht. nedenstående:

  • Social- og Sundhedsudvalget indleder arbejdet med politikken på det ordinære udvalgsmøde  den 3. februar 2016.

  • Der afholdes to borger-/dialogmøder (nord & syd)  med et udvalgt forum i ugerne 08 & 09.

   Dette dialogforum består af:
   • Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer
   • Seniorrådets medlemmer
   • Medlemmer af  plejehjemmenes bruger-/ pårørenderåd
   • Repræsentanter fra MED (kommunens medarbejder organisation)
   • Medlemmer af ÆldreSagens koordinationsgruppe (Aabenraa Kommune kredsen)
  • Afholdelse af et specielt temamøde i Social- og Sundhedsudvalget.

  • Forventet fremlæggelse og godkendelse af af politikken på byrådsmødet  den 27. april 2016.

  • Den godkendte politik skal senest pr. 1. juli 2016 være tilgængelig.

  Hanne Larsen vil gerne foreslå, at Handicaprådet samt områdeleder Helle Hansen og afdelingslederne på plejehjemmene også inddrages, da personalet på plejehjemmene er de nærmeste til at forholde sig til en værdighedspolitik. Lene Marie Hansen formidler forslagene videre til forvaltningen.

  Formanden foreslog, at der iværksættes møder med de enkelte lokalråd for at sikre deres inddragelse og medindflydelse.  Det blev besluttet at Seniorrådets medlemmer sørger for afholdelse af lokalrådsmøder inden de egentlige dialogmøder finder sted.

  Seniorrådet takker for orienteringen og ser frem til det kommende samarbejde med udarbejdelse af kommunens værdighedspolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 18-01-2016

  Der forelå intet.