Referat

mandag den 15. februar 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Der forelå afbud fra Lilly Kvist Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1972, Sagsinitialer: pste

  Lovgrundlag

  I denne sag høres Seniorrådet vedr. udmøntningen af midler afsat til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  På mødet tirsdag d. 15. december 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at afsætte 500.000 kr. af ældremidlerne til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Forvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes som følger:

  Forslag

  kr.

  Ansøgningspulje

  150.000,00

  Medarbejdertimer til understøttelse af café og aktiviteter på frivillighedsområdet

  175.000,00

  Opstart af fællesspisning ved Aktivitetscenter Tinglev

  80.000,00

  Understøttelse af fællesspisning på aktivitetscenter Tinglev fra Mad & Måltider

  55.000,00

  Understøttelse af netværksdannelse, kurser, fællesskabelse og erfaringsudveksling

  40.000,00

  I alt

  500.000,00

  I forhold til ansøgningspuljen foreslås det, at Seniorrådet udvælger 2-3 specifikke temaer, der kan søges midler indenfor.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Afdelingschef Michael Metzsch fra Sundhed & Forebyggelse deltog i mødet med uddybende orientering i forhold til det fremsendte høringsmateriale – herunder en videosekvens.

  Fremlægningen gav anledning til en del spørgsmål, der igen afstedkom drøftelser af forskellige problemstillinger.

  Seniorrådet tilstiller Sekretariatet høringssvar i sagen senest onsdag den 24. februar 2016.

  Plancher anvendt ved fremlægningen vedlægges nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om den endelige evaluering af døgnrehabilitering på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC) i Rødekro.

  Den 1. januar 2013 blev SRC etableret i de bygninger på Funkevej, der hidtil havde huset Rødekro Ældrecenter. Udgangspunktet var at samle kommunens midlertidige pladser, der hidtil var spredt på kommunens plejehjem. Hensigterne var desuden at udvikle et tværfagligt miljø med fokus på de specialiserede opgaver i aflastningen og et særligt fokus på at udvikle et tilbud om tværfaglig døgnrehabilitering.

  Evalueringen dokumenterer, at indsatsen på SRC har været en succes. Det bekræftes både af den positive borgeroplevelse, der udover i den gennemførte brugerundersøgelse er dokumenteret i flere gode borgerhistorier, der er skrevet diverse artikler om. I projektet er der desuden blevet arbejdet med at udvikle den rehabiliterende tilgang og andre metoder, der understøtter målrettede forløb, som styrker borgernes mestringsevne, når de har oplevet et funktionstab.   

  Evalueringen bekræfter desuden de tidligere tendenser om, at et døgnrehabiliteringsforløb på SRC forbedrer funktionsniveauet hos de borgere, der har gennemført et forløb. Det er naturligvis godt for den enkelte borger og giver Aabenraa Kommune en potentiel gevinst til følge i form at et nedsat behov for hjemmehjælp.

  Evalueringen konkluderer følgende:

  • To ud af tre borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb på SRC, forbedrer deres funktionsniveau. 15 % bliver helt selvhjulpne.

  •        Et døgnrehabiliteringsforløb på SRC medfører i gennemsnit, at borgerens behov for hjemmehjælp blev mere end halveret - fra 9,1 til 4,2 timer pr. uge - målt to uger efter endt forløb.

  •        Der er en gennemsnitlig besparelse pr. døgnrehabiliteringsborger på 23.783 kr. – målt seks måneder efter døgnrehabilitering.

  Det vedhæftede notat redegør for effekterne af døgnrehabilitering og uddyber ovenstående konklusioner. Notatet afslutter evalueringen af det 3-årige projekt SRC-projekt.

  Fremadrettet er det hensigten, at SRC udvikles yderligere gennem øget tværfagligt samarbejde bl.a. med Sygeplejen omkring akutfunktionen. Desuden er det hensigten at videreudvikle den virtuelle platform, som er blevet udviklet som en del SRC-tilbuddet. Platformen har både en medarbejderindgang og en borgerindgang. Medarbejderindgangen kan tilgås på borgerens stue via tablet, mens oversigtsskærme på personalekontoret giver

  et hurtigt overblik over alle borgerne med særlige opmærksomhedspunkter, borgerens SMART-mål i forløbet og konkrete opgaver i forbindelse med målet eller borgerens behandling mv.

  Platformen rummer mulighed for, at borgeren selv tilgår data som opgaver og kalenderaktiviteter. Langt de fleste borgere skal have personalets støtte til denne funktion. SRC afprøver pt. en screeningsmetode for at finde frem til de borgere, der mere selvstændigt kan arbejde med denne borgerindgang og eventuelt profitere så meget af brugen, at platformen kan følge med borgeren hjem efter forløbet på SRC. Denne del af den virtuelle platform er stadig uafprøvet og vil skulle afprøves i dialog med Hjemmeplejen og det team, der tager over efter et SRC-forløb med henblik på at styrke overgangen yderligere og fastholde borgerens arbejde med at nå sige mål.

  Afdelingschef Michael Metzsch og konsulent Michael Nordberg Jeppesen fra Sundhed & Forebyggelse deltager i mødet for en uddybende belysning af sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Afdelingschef Michael Metzsch orienterede om resultaterne fra slutevalueringen af projekt ”SRC” og om fremtiden for centeret og opgaverne.

  Seniorrådet takkede for en god orientering og roste samtidig de fine resultater som målingerne på centerets opgaver vidner om.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef for Handicap & Psykiatri – Per Petersen – deltager med en orientering om afviklingen af CHK og opstarten af THS (Tale, Høre, Syn) under Hjernecenter Syd.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Seniorrådet takker Per Petersen for en god og forståelig orientering om den nye struktur på området.

  Det er Seniorrådets opfattelse af THS er kommet rigtig godt fra start, og der er tillid til arbejdet med tale-, høre- og synshandicaps også kan udvikles og fungere efter hensigten  fremover.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv med Plan i spidsen, har netop igangsat projektering af ”Områdefornyelse, sydlig bydel”.

  Nedenstående gader og torve i Aabenraa bymidte er udpeget til omdannelse/forskønnelse inden for de næste par år:

  · Vestergade

  · Søndergade

  · Skibbrogade

  · Rådhusgade

  · ”Markedspladsen”

  · Storetorv

  · Søndertorv

  Gaderne er planlagt udført niveaufri belagt med gule teglstensfortove og granit /asfalt på kørebanen. Hastighederne på vejene reduceres, således at man opnår en form for fælles anvendelse af vejarealerne blandt den kørende og gående trafik.

  Der vil dog stadig være en adskillelse af trafikanttyperne i form af forskelle i belægningen.

  Torve udføres efter forskellige principper. Fælles for alle torve er, at de skal gøres mere anvendelige på baggrund af ønsker fra tidligere borgermøder.

  For alle projekter lægger Aabenraa Kommune vægt på tilgængeligheden. Tilgængelighedsvenlige belægningstyper tænkes ind, og der vil også blive udarbejdet en tilgængelighedsrevision på projekterne. Revisionen vil resultere i anbefalinger, der indarbejdes i projekterne, så vidt det er muligt.

  Inden den detaljerede planlægning af projekterne finder sted, forelægges sagen til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

  Projektleder Anette Kold fra Kultur, Miljø & Erhverv deltager i mødet med en præsentation af projekterne.

  Se mere om Fremtidens Aabenraa på følgende link: http://fremtidensaabenraa.dk/

  Seniorrådets høringssvar skal være Anette Kold –  akkr@aabenraa.dk i hænde senest mandag den 22. februar 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Seniorrådet fik en yderst interessant redegørelse i forhold til  planerne for områdefornyelsen af Aabenraa sydlige bymidte.

  Seniorrådet takker projektleder Anette Kold for præsentationen og tilstiller Sekretariatet høringssvar i sagen senest mandag den 22. februar 2016.   

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  Det foreløbige regnskab for Seniorrådet 2016.

  "Forsinket" § 79-ansøgning fra ÆldreSagen i Aabenraa vedr. indkøbsordning til 80.000,- kr., som Seniorrådet indstillede til Social- og Sundshedsudvalget, er godkendt af udvalget.

  Resterende beløb fra § 79-midler (94 .000 kr.) og "rest" på 180.000 kr. fra Ældrepuljen (overførtfra 2015 og da godkendt til udvidelse af Valdemarshus, men udsat?) tages op senere udvalgets møde.

  Indbydelse til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2016 – herunder drøftelse af fælles tilmelding.

  Indbydelse til cafémøder om udarbejdelse af en værdighedspolitik – herunder drøftelse af evt. fælles tilmelding i Kirsebærhaven eller Rønshave.

  Drøftelse af "in puts" fra de afholdte lokalrådsmøder vedr. udarbejdelsen af Værdighedspolitikken.

  Advis – om høringssag vedr. værdighedspolitikken (ekstraordinært høringsmøde forventes iværksat den 4.  april

  Indbydelse af formanden til dialogmøde omkring etablering af et frivillighedscenter.

  Aftale om fælleskørsel til Danske Ældreråds temadag den 22. februar 2016 på Comwell Middelfart (kl. 9:00-15:30).

  Indbydelse til møde i formandsskaberne for bruger-/pårørenderådene + Seniorrådet den 2. marts 2016 kl. 17:00-19:00 på Plejecenter Birkelund, Kollund. Tilmelding til formanden senest 29. februar.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Ovenstående orienteringer blev taget til efterretning.

  • Seniorrådet noterer sig, at der kan blive tale om indkaldelse til et ekstraordinært høringsmøde vedr. Værdighedspolitikken den 4. april 2016
  • Sekretariatet foretager fælles tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde – flg. 8 rådsmedlemmer ønsker at deltage:

   Hanne Larsen, Elli Deele, Lilly Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Christine Petersen, Poul Erik Kristiansen, Tage Juul.

  • I forhold til indbydesen til dialogmøderne om Værdighedspolitikken tilmeldes Tage Juul og Chr. Petersen til mødet på Rønshave den 25. februar 2016, mens de øvrige 9 rådsmedlemmer tilmeldes mødet på Kirsebærhavens Aktivitetscenter den 29. februar 2016. Indbydelsen vedhæftes nærværende referat til orientering.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Ruden har deadline i dag.
   Det vurderes allerede nu at bladet er overdisponeret.

   Dato for redaktionsmøde 1 flyttes til onsdag den 2. marts kl. 14:00. Sekretariatet adviserer Laila og Børge om ændringen. H.C. Bock meddeler, at han er forhindret i at deltage denne dag.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Plejehjemmet Rønshave takker Seniorrådet for besøget for nyligt. Det synes at det var både hensigtsmæssigt og givtigt at få hilst på Seniorrådets medlemmer.

  Der blev orienteret om afholdte/kommende møder i bruger-/pårørenderådene på plejehjemmene: Grønningen, Rise Parken og Kirketoften.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården )

  Institutionsbesøg

  Høringssag: Borgerdrevne sundhedsfremmende midler

  Februar / MME

  Akutfunktionen – herunder hjertestartere

  Marts (TLL)

  Orientering – Årsrapport for kommunale tilsyn med plejehjem

  Marts (CS)

  Høring – Værdighedspolitik

  4 april???

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Forår 2016 (TGS)

  Besøg i Sundhedscentret

  Arbejdet med lettere demente

  Etablering af et frivillighedscenter

  Etablering af aktivitetshus i Tinglev

  Arbejdet med velfærdsteknologi

  Opfølgning / Forebyggende hjemmebesøg

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Oversigten på tiltag blev gennemgået og drøftet.

  Ovenstående skema er tilrettet iht. drøftelserne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2016

  Der forelå intet til punktet.