Referat

mandag den 14. marts 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Samtlige medlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. februar 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen orienterer om ”Tilsynspolitik 2016” for de kommunale socialfaglige tilsyn på voksenområdet.

  Tilsynspolitikken 2016 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale socialfaglige tilsyn efter serviceloven er at påse at:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Tilsynsfokus 2016

  Gennem anmeldte/uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 4 kvalitetstemaer; Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Seniorrådet orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp 2015”.

  Der er i alt afviklet 8 uanmeldte tilsyn på Aabenraa Kommunes plejecentre og 1 uanmeldt tilsyn på Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC).

  Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen; Godkendt.

  Der er i alt interviewet 19 borgere og 32 medarbejdere/ledelsesrepræsentanter. Der er endvidere foretaget stikprøvekontrol af dokumentation på i alt 30 borgerjournaler.

  Tilsynet oplever en positiv udvikling i forhold til tilsynet i 2014. En række kvalitetsassistenter ansat på de 8 plejecentre har haft fokus på optimeringen af dokumentationen og har sikret udviklingen gennem undervisning, sidemandsoplæring og egenkontrol. Derudover oplever borgerne, at aktivitetsmedarbejderne samt klippekortsordningen har givet dem en større mulighed for opfyldelse af deres individuelle behov i for deltagelse i sociale aktiviteter, køreture ud af huset, én til én samvær, ledsagelse til læge og meget andet.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de 5 private leverandører af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune.

  • 2 leverandører har fået bedømmelsen; Godkendt med anmærkninger
  • 3 leverandører har fået bedømmelsen; Godkendt

  Der er i alt interviewet 43 borgere og 18 medarbejdere. Dokumentationen er gennemgået på 43 interviewede borgere.

  Tema 2015: -Hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?

  Samtlige leverandører er alle meget bevidste om at arbejde med afsæt i den rehabiliterende tilgang,  og tilsynet har talt med borgere  der bl.a. oplyser om deres store glæde og tilfredshed i forhold til den rehabiliterende hjælp, de modtager og at kunne klare flere og flere gøremål selv. Som udgangspunkt dokumenteres der mål for indsatserne, der løbende justeres og tilpasses.

  Det er tilsynskonsulentens vurdering, at der på samtlige tilsyn sammenlagt har været få og mindre betydelige mangler som, som har givet anledning til anmærkninger og/eller anbefalinger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne får tilbudt den personlig og praktiske hjælp, de er bevilget og har brug for, og med den kvalitet der er truffet afgørelse om.

  Medarbejderne fremtræder kompetente og engagerede og borgerne trives med og er glade for den hjælp og støtte, de modtager.

  De enkelte rapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Seniorrådet tog orienteringen til efterretning, og takker Charlotte Enig Sørensen for fremlæggelsen af denne og foregående sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådets formand vil en medarbejder fra afdelingen for Visitation & Rehabilitering samt en af kommunens demenskoordinatorer give en orientering om, hvad der rører sig på demensområdet –herunder ventelister til aflastning og dag-/plejehjem samt nye initiativer og tiltag indenfor området.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Teamleder Edith Møllvang Larsen og demenskoordinator Ida Tang gav en god og fyldestgørende orientering om kommunens indsats på demensområdet.

  Fremlæggelsen gav anledning til en del spørgsmål der igen banede vejen for en god og konstruktiv dialog på tværs af bordet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet har den 23. februar 2016 afgivet høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget vedr. forvaltningens forslag til fordeling af 500.000 kr. afsat til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag, og hvor Seniorrådet ikke fuldt ud kunne gå ind for de fremlagte forslag.

  Ifølge Seniorrådets ændringsforslag er den foreslåede ansøgningspulje på 150.000 kr. blevet forhøjet til 227.000 kr. Forvaltningen er således kommet med et revideret forslag, der fuldt ud understøtter Seniorrådets forslag  til  ændringer, men hvor forvaltningen dog fortsat anbefa-

  ler, at ”ansøgningspuljen målrettes på forhånd udpegede specifikke temaer”, hvilket Social- og Sundhedsudvalget har tilsluttet sig.

  Seniorrådet har nu til opgave at komme med forslag til, hvilke tiltag, der kan være aktuelle i forbindelse med udmøntningen af  de 227.000 kr., der er afsat  i ”borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag”. Midler som de frivillige foreninger, bruger-/pårørenderåd og venneklubber på plejecentre i givet fald vil kunne søge om til om til specielle arrangementer for 60+.

  Seniorrådets formand ønsker forslag/diskussion herom til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning  af den 2. marts 2016 + tilknyttet notat er vedhæftet nærværende sag til orientering.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Formanden omdelte på mødet forslag til udmøntningen af de 227.000 kr., der er afsat i ansøgningspuljen til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

  Forslagene blev drøftet og et enigt Seniorrådet slutter op om, at det sendes uændret videre til Social- og Sundhedsudvalget for yderligere behandling.

  Sekretariatet sørger for iværksættelse af ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienter om:

  • Det foreløbige regnskab for 2016.

  • Tilbagemelding fra Trafik & Anlæg på Seniorrådets afgivne høringssvar vedr. områdefornyelse af den sydlige bydel.

  • Drøftelse af fælles tilmelding til Danske Ældreråds landsdækkende konference den 3. maj 2016 i forlængelse af repræsentantskabsmødet den 2. maj

  (se vedhæftede program).

  • Invitation til møde med Sydtrafik i Vejen den 10. marts om ”Digitale køreplaner”. Tage Juul deltager og giver en kort orientering fra mødet.

  • Publikationen ”Seniorhåndbog 2016” – udgivet af Faglige Seniorer.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Regnskabet blev taget til efterretning.

  Køresedler for det 1. kvartal medbringes til næste møde den 11. april.

  Lilly Christensen meddelte, at hun i år ikke deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde m.v.  Sekretariatet noterede sig deltagernes ønsker til indkvartering og konferencetemaer – og foretager bookinger i forhold hertil.

  Tage Juul orienterede fra mødet med Sydtrafik den 10. marts.

  Hanne Larsen orienterede fra interessentmødet den 25. februar om etablering af et frivillighedscenter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  1. Tage Juul gav en kort orientering fra arbejdet i §17, stk. 4 udvalget for trafik.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Prøvesmagning af produkter fra Mad & Måltider finder sted i uge 14.

  4. Næste udgave af Ruden udkommer den 30. marts.
  På emnelisten til kommende udgaver tilføljes: ”Fornyelse af kørekortet”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede om nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Der har været afholdt bruger-/pårørendemøder på:

  Bovrup Plejecenter

  Rønshave Plejecenter

  Lergårdens Plejecenter

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Kirketoften, Grønnegården )

  Institutionsbesøg

  Akutfunktionen – herunder hjertestartere

  April (TLL)

  Opfølgning / Forebyggende hjemmebesøg

  April

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Forår 2016 (TGS)

  Besøg i Sundhedscentret

  Etablering af et frivillighedscenter

  Etablering af aktivitetshus i Tinglev

  Arbejdet med velfærdsteknologi

  Maj

  Sydtrafik

  Drøftelse og udarbejdelse af spørgsmål til kommunens afdeling for Trafik

  April

  “Spørgetime” vedr. trafikale forhold i kommunen (Keld Rysgaard)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Oversigten over tiltag blev gennemgået og drøftet – herunder nye tiltag.  Ovenstående skema er tilrettet i forhold til drøftelserne.

  Hanne Larsen retter forespørgsel til Kirketoftens Plejecenter mhp. på etablering af en besøgsaftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2016

  Sekretariatet oplyste, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært høringsmøde om værdighedspolitikken mandag den 4. april kl. 14:30. Mødet forventes at vare 1,5 timer og vil finde sted i lokale 123 (underetagen).

  Høringsmateriale til mødet vil blive sendt pr. mail til alle mødedeltagere onsdag den 30. marts 2016.

  Tage Juul meddeler allerede nu frafald på dagen.