Referat

mandag den 13. juni 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Samtlige medlemmer deltog.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 11. april 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Jævnfør politikken for § 79 området afholder Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt et dialogmøde vedrørende det forebyggende og aktiverende arbejde i Aabenraa Kommune. I den forbindelse ønskes der en drøftelse med Seniorrådet om det foreløbigt udarbejdede program og tidspunkt.

  Det endelige program udarbejdes efterfølgende af forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget.

  Områdeleder Inga Hedegaard fra Træning & Forebyggelse deltager i fremlæggelse og behandling af nærværende sag.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Inga Hedegaard redegjorde for baggrund og erfaringer med afholdelse af de årlige dialogmøder. Herefter blev udkast til årets program gennemgået og drøftet. Der var enighed om at forsøge på at flytte mødetidspunktet til kl. 14:30 den 7. september – altså forud for mødet i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalgsmedlemmerne kan således forlade mødet så snart de punkter, der kræver deres tilstedeværelse er overstået.

  Det aftaltes, at Inga Hedegaard snarest går i dialog med sekretariatsleder Tommy Svendsen med henblik på afklaring af følgende:

  • Udarbejdelse af indbydelse til indrykning i Ruden
  • Udarbejdelse af mindre artikel om ansøgningsfrist og procedure  m.v. til indrykning i Ruden
  • Endelig aftale med Povl Kylling Petersen omkring dato, mødetidspunkt samt indlæg fra udvalget. 

  OBS!

  Der er deadline for materialer til august udgaven af Ruden mandag den 20. juni.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag deltager projektleder Kirsten Springborg og velfærdsteknologikoordinator Anne Kathrine Pagh Kold med en orientering om arbejdet med velfærdsteknologi – herunder den nye struktur i projektarbejdet, iværksættelse af informationstiltag samt afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologiske hjælpemidler.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Seniorrådet takker Kirsten og Anne Kathrine for en særdeles interessant orientering om, hvad der er aktuelt på det velfærdsteknologiske område i Social og Sundhed samt demonstrationen af diverse hjælpemidler.

  Rådet vil også meget gerne løbende holdes orienteret om udviklingen og fremtidsperspektiver for området.

  Med hensyn til den nyligt udviklede hjemmeside for området var der enighed om at informere herom i en artikel  i november udgaven af Ruden.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30512, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed  (Embedslægeinstitutionen Syd) har udarbejdet Årsrapport 2015 for tilsyn med plejehjem i Aabenraa Kommune. Rapporten fremlægges  i denne sag til orientering i Seniorrådet.

  Embedslægeinstitutionen aflægger hvert år et uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre. Seniorrådet er løbende blevet orienteret om de enkelte tilsynsrapporter for 2015 og de opfølgende handleplaner.

  Der blev i 2015 foretaget stikprøver på 18 ud af de 251 borgere på de 6 plejecentre hvor der blev afviklet tilsyn i 2015. 4 plejecentre var undtaget for tilsyn i 2015.

  Tilsynets konklusioner fordeler sig på de 6 plejecentre på følgende måde:

  Konklusionskategorier

  Antal plejehjem

  Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

  1

  Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden

  2

  Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

  2

  Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler

  1

  Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik

  0

  5 plejecentre opfyldte kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016.

  Der følges systematisk op på Sundhedsstyrelsens tilsyn ved udarbejdelse af handleplaner og ved den fortløbende opfølgning i kvalitetsorganisationen, både internt i Pleje & Omsorg og når det skønnes relevant på tværs af alle driftsafdelingerne i Social & Sundhed.

  Der vil i 2016 blive afviklet tilsyn på flg. 4 plejecentre: Birkelund, Bovrup, Grønningen og Rise Parken. 

  Sagen drøftes i Seniorrådet uden deltagelse fra forvaltningen, idet de individuelle rapporter, på tidligere møder, har været fremlagt af Seniorrådets egne medlemmer (repræsentanter fra bruger-/pårørerenderådene).

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Årsrapporten blev taget til efterretning med en bemærkning om, at de omtalte fejl og mangler er ”gamle kendinge” fra tidligere år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16350, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Styrelsens for Patientsikkerhed (Embedslægen) har udarbejdet sundhedsfaglige tilsynsrapporter for nedenstående 2 plejecentre. Rapporterne fremlægges af de relevante bruger-/pårørenderådsrepræsentanter; Chr. Petersen og Christa Greisen.

  • Birkelund Pleje- og Ældrecenter den 7. marts 2016.
   Orientering ved: Chr. Petersen

  • Tilsynet på Bovrup Plejecenter den 21. april 2016.
   Orientering ved: Christa Greisen

  Styrelsens for Patientsikkerhed har på begge plejecentre vurderet at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav.

  Ved tilsynet 2016 konstateres det, at hovedparten af Styrelsen for Patientsikkerheds krav på begge plejecentre var opfyldt.

  Overordnet konklusion på tilsynet 2016 på både Bovrup og Birkelund Plejecenter: ”Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden”.

  Næste tilsyn på Birkelund og Bovrup Plejecenter vil således først blive foretaget i 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Chr. Petersen og Christa Greisen redegjorde kort for indholdet af de fremlagte rapporter.

  Konklusionerne blev taget til efterretning, samtidig med at det blev konstateret, at de 2 plejehjem er fritaget for tilsyn i 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbige regnskab for 2016.

  2. Statens tilskud 2016 til kommunernes drift af ældreråd/seniorråd.

  3. Seniorrådets ansøgning om forhøjelse af budget 2017 med 25.000 kr.

  4. Fordeling af § 79 restpulje.

  5. Udtalelse til budget 2017-2020

  6. ”Synspunkt” til pressen vedr. budget 2017/omprioriteringsbidrag

  7. Byrådets behandling af sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar :
  8. Sag 15/35064 – Godkendelse af forslag til Ældre- og værdighedspolitik for Aabenraa Kommune
  9. Sag 13/40323 – Områdefornyelse, sydlig bydel

  10. Evaluering af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference.

  11. Evaluering af institutionsbesøget på Kirketoften.

  12. Sydtrafik – informationsmaterialer om stop for trykte køreplaner – til omdeling m.m.

  13. ÆldreForum 2015 – Årsberetning (publikation)

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  1. Der er en fornuftig balance i Seniorrådets foreløbige regnskab og det udarbejdede budget. Der er således for nuværende brugt ca. 52% af de afsatte midler.

  Skemaer til afregning af kørselsgodtgørelse  medbringes på august mødet.

  2. Størrelsesordenen på statens driftstilskud til seniorrådets arbejde i Aabenraa Kommune jævnfør beregninger fra Danske Ældreråd.

  3. Ønsket om en budgetforhøjelse er tilstillet forvaltningen.

  4. Hanne Larsen har i samarbejde med Povl Kylling Petersen udarbejdet et oplæg til anvendelsen af de overskydende § 79 puljemidler. Således forventes 33.000 kr. tilført Kirsebærhavens Aktivitetscenter mens 60.000 kr. tilgår Aktivitetscentret Grønnevej i Tinglev. Seniorrådets medlemmer kunne tilslutte sig disponeringerne.

  5. Budget udtalelsen er tilstillet forvaltningen og tillige sendt ud til Seniorrådets medlemmer.

  6. Udtalelsen til pressen vedr. det foreløbige budgetoplæg, blev taget til efterretning af  Seniorrådets øvrige medlemmer, der bifaldt initiativet.

  7. Sagerne blev taget til efterretning.

  8. Danske Ældreråds evaluering af aktiviteterne er udsendt til Seniorrådets medlemmer.

  9. Seniorrådet er enige om, at besøget var en rigtig positiv oplevelse, der efterlod et godt indtryk.

  10.  Materialerne blev udleveret med henblik på omdeling relevante steder i lokalområderne.

  11.  Årsberetning blev udleveret til interesserede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Udvalg for trafik og byplanlægning

  • Bygge- og boligudvalg

  • Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  • Bladudvalg

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  1. Det er politisk besluttet at § 17, stk. 4 udvalget vedr. kollektiv trafik fortsætter sit virke valgperioden ud.  Der arbejdes således fremadrettet med buskørsel – herunder planer, typer, arter, ruter osv.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Mandag den 20. juni er der deadline for materialer til august udgaven af bladet. Seniorrådets medlemmer opfordres til at orientere de lokale foreninger herom.

  Det blev besluttet, at der i nærværende dagsordenspunkt fremover skal indgå et 5. underudvalg = § 79 udvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Der har været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen vedr. etablering af et frivillighedscenter. Seniorrådets repræsentant i arbejdsgruppen – Christine Petersen – gav en kort orientering om møderne og status på det foreløbige arbejde og beslutninger i gruppen.

  Hanne Larsen orienterede om afholdt bruger-/pårørendemøde på Lergården.

  Christa Greisen orienterede om afholdt bruger-/pårørendemøde på Bovrup Plejehjem.

  Christine Petersen orienterede om afholdt bruger-/pårørendemøde på Enggården.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  For at imødekomme en henvendelse fra Seniorrådet om orientering samt evt. videre drøftelse af en række emner, deltager tre medarbejde fra afdelingen for Trafik & Anlæg i behandlingen af denne sag – gæstedeltagerne er:

  • Teamleder Keld Rysgaard
  • Trafikplanlægger Naja Barlach Hansen
  • Civilingeniør Henrik Bützau Hasling

  I orienteringen tages der udgangspunkt i nedenstående 5 emner, der er udarbejdet af Seniorrådet i april 2016:

  1. Dobbeltrettet cykelsti-anlæg fra Lyreskovskolen ud til Padborg Vej.

  2. Fodgængerovergange – herunder:
   1. Nedlæggelser
   2. Vedligeholdelse

  3. Planlagte stiarealer i Rødekro – herunder stianlæg til Hærvejsskolen.

  4. Status på tilgængelighed på Rødekro station.

  5. Busforbindelser til området omkring Lergården.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Seniorrådet takker de tre repræsentanter fra afdelingen for Trafik & Anlæg for en tilfredsstillende og informativ gennemgang , der samtidig dannede grundlag for en dialog med nogle gode og inspirerende drøftelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne høringssag orienterer afdelingschef Bjarne Ipsen fra afdelingen for Visitation& Rehabilitering om forslag til en ny kvalitetsstandard for hjemmehjælp

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 83 og 86. Vedlagt fremlægges derfor kvalitetsstandard for hjemmehjælp til godkendelse for 2016:

  Ændringerne i forhold til 2015 (13)-kvalitetsstandarderne medfører et øget serviceniveau.

  Serviceniveauet er øget ved tilførsel af centrale midler til klippekort for de svageste borgere i eget hjem. Endvidere er der øget fokus på værdighed, som er finansieret af regeringens tilførsel af værdighedsmidler.

  Der er indenfor rammen prioriteret, at der i særlige tilfælde kan visiteres til ledsagelse til sygehus, dette for at optimere den svage borgers besøg i et andet behandlingssystem.

  Organisatorisk er der i myndigheden større fokus på at besøge borgeren i eget hjem eller på sygehus, hvilket kan betyde færre men mere kvalitative kontakter.

  Der er ikke længere tale om bevilling af midlertidig hjemmehjælp med egenbetaling, derimod er der indført rehabiliterende hjemmehjælp og tidsbegrænset hjemmehjælp – begge indsatser gives uden egenbetaling.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne, og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed.

  Seniorrådets høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 22. juni 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede ramme til hjemmehjælp udgør 130.318. 000 Kr.

  Den private leverandørs andel udgør 18 %.

  Indstilling

  Social og sundhedsforvaltningen indstiller

  at seniorrådet afgiver høringssvar.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Afdelingschef Bjarne Ipsen indledte med at informere om baggrunden for udarbejdelse af en ny kvalitetsstandard for hjemmehjælp.

  Efterfølgende blev ændringerne i forhold til den tidligere version gennemgået, og Seniorrådet benyttede lejligheden til at spørge ind til enkelte punkter og formuleringer i den nye standard.

  Seniorrådet takker for en grundig og forståelig gennemgang.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Dagcenterbesøg – Valdemarshus

  Diverse plejehjemsbesøg
  (Grønnegården, Bovrup, Lergården )

  Institutionsbesøg

  Forplejningspakker / kval.standard

  August (RBM)

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Afventer (TGS)

  Besøg i Sundhedscentret

  Etablering af et frivillighedscenter

  Besøg på aktivitetshuset i Tinglev

  Sydtrafik

  Årsmøde 2016

  August

  Fælles lokalrådsmøde 2016 ???

  ????

  Emner til næste dialogmøde med udvalgsformand.

  August

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Oversigten blev gennemgået, og følgende besluttet:

  • Christa Greisen kontakter plejehjemmet i Bovrup med henblik på etablering af et besøg i august.

  • Det fælles lokalrådsmøde for 2016 aflyses, idet der i år er besluttet at afholde lokale årsmøder. Arbejdet med forberedelserne til disse møder påbegyndes efter sommerferien.

  • Tage arbejder fortsat på at få etableret en aftale med besøg af en repræsentant fra Sydtrafik.

  • Seniorrådet tager til efterretning at Byrådets medlemmer har fået udarbejdet regler for udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse. Det giver imidlertid anledning til forundring, at Seniorrådet – til trods for flere opfordringer – endnu ikke har modtaget et tilsvarende regelsæt og orientering. Forvaltningen følger op med Byrådssekretariatet desangående.

  • Seniorrådets medlemmer opfordres til på næste møde at medbringe emner til drøftelse med Social- og Sundhedsudvalgets formandskab på førstkommende fælles dialogmøde i august.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 13-06-2016

  Der forelå intet til punktet.