Referat

mandag den 15. august 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Der forelå afbud fra Tage Juul.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Referatet blev godkendt med bemærkning om fejlnummerering af punkterne i sag nr. 7 ”Formanden orienterer”.

  Det skal understreges at samtlige beslutninger i den nævnte  sag er protokolleret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indledende drøftelser ift. Seniorrådets årsmøde 2016 – herunder:

  • Stillingtagen til antal møder
  • Mødedato(er)
  • Mødelokalitet(er)
  • Forslag til debatemner m.v.

  Årsmøde 2016 indgår frem til ”take off”, som et fast/selvstændigt dagsordenspunkt til opfølgning.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Det blev besluttet at afholde 2 årsmøder i 2016 – med hhv. 1 i nord og 1 i syd – som følger:

  Sted

  Dato

  Booking ansvarlig

  Nord

  Kirsebærhavens Aktivitetscenter

  7. november

  kl. 14-17

  Hanne Larsen*

  Syd

  Valdemarshus

  23. november kl. 14-17

  Chr. Petersen*

  * De ansvarlige for booking skal sørge for at teknisk udstyr, borde og stole samt kaffe og kage er til rådighed på dagen. Regning på forplejning m.v. tilstilles Sekretariatet på EAN nr. 5798005101611.

  Det blev endvidere besluttet, at årets debatemner fremlægges af formanden og skal omhandle:

  • Seniorrådets arbejde – herunder årsredegørelse og det forestående valg til seniorrådet i 2017.

  • Kommunens nye værdighedspolitik

  Sekretariatet iværksætter udarbejdelse af udkast på diverse informationsmaterialer iht. ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager områdeleder Randi Bendix Keller Mortensen fra Mad & Måltider med en orientering om forplejningspakken på plejehjem – herunder også en belysning af den gældende kvalitetsstandard for denne.

  Endvidere vil Randi orientere om et nyetableret samarbejde mellem Mad & Måltider og Ældre Sagen i forhold til anvendelsen af værdighedsmidler i ensomme ældres hverdag.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Med baggrund i den gældende ”Kvalitetsstandard for forplejningspakken 2014” orienterede Randi Mortensen fra Mad & Måltider om baggrunden for informationerne i kvalitetsstandarden og praksis for den udførende del ude i modtagerkøkkenerne på plejehjemmene.

  Opmærksomheden blev bl.a. også henledt  på forskellen på forplejningspakker til borgere i eget hjem og pakkerne til plejehjemsbeboere. Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt om Seniorrådet ved lejlighed besøgte et modtagerkøkken for selv at opleve nogle af forskellighederne i kosten samt få en fornemmelse af arbejdsgange og –de specielle opgaver og udfordringer, der er forbundet med forplejning til plejehjemsbeboere. Fx  vil det være oplagt at overvære produktion, anretning og prøvesmagning af et ”koldt/lunt” aftenmåltid (evt. suppleret med et mellemmåltid). Mad & Måltider vender tilbage med forslag til et køkken, der kunne være egnet til et besøg. Samtidig aftaltes det, at det nævnte besøg erstatter Kostudvalgets prøvesmagning i dette efterår. 

  Mad & Måltider har i forsommeren taget initiativ til et samarbejde med Ældre Sagen om etablering af fælles  og uforpligtende spiseaftaler mellem borgere i eget hjem og  frivillige ”spisevenner”.  Det nye tiltag indgår som en del af indsatsområdet omhandlende ensomme ældre, og startes indledningsvis op med Ældre Sagens afdelinger i Aabenraa og Rødekro. Mad & Måltider vil gerne skrive et indlæg om initiativet til november udgaven af ruden  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. juni 2016 at tildele 200.000 kr. fra resterende § 79 midler for 2016 til renovering af de fysiske rammer på Aktivitetscenter Grønnevej 41 i Tinglev, samt til understøttelse af aktiviteter samme sted. I den sammenhæng blev det ligeledes besluttet, at den nærmere fordeling af midlerne til Grønnevej 41 skal ske i dialog med Seniorrådet.

  Områdeleder Inga Hedegaard fra Træning & Forebyggelse deltager på mødet og giver en orientering om planlagte initiativer – både i relation til ombygningen og forventede aktiviteter i ovennævnte aktivitetscenter.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Inga Hedegaard orienterede om planlagte og til dels allerede iværksatte initiativer af håndværksmæssig karakter i Aktivitetscenter Grønnevej 41. I forhold til husets  økonomiske råderum resterer der for nuværende ca. 40.000 kr. – der foreslås anvendt til opstart af forskellige nye aktiviteter i et hus, der nu har fået øget kapacitet til flere muligheder end tidligere.

  Seniorrådet tilslutter sig de fremlagte forslag.

  Sluttelig blev der mindet om afholdelsen af årets dialogmøde vedr. forebyggelse og aktiverende tilbud til ældre i Aabenraa Kommune, som finder sted onsdag den 7. september kl. 14:30-16:30 i lokale 120 (underetagen) på rådhuset. Mødet er åbent for alle interesserede – dog mod forudgående tilmelding på tlf. 7376 7616 / mail: bdo@aabenraa.dk. Tilmeldingsfristen er mandag den 29. august. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet

  mandag den 29. august kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

  I dialogmødet deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Jette Julius Kristiansen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Sidstnævnte deltager tillige i behandlingen af nærværende sag med henblik på efterfølgende udarbejdelse af dagsorden til ovenstående møde.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Seniorrådet ønsker på ovenstående møde, at drøfte nedenstående punkter:

  1. Status på værdighedsmidler for 2016

  2. Status på lovgivning vedr. læger på plejehjem

  3. Fysiske rammer på Rønshave Plejehjem i forbindelse med etablering af dagcenter

  4. Opfølgning på Seniorrådets budgetønske
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30512, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægeinstitution Syd) har udarbejdet Landsrapport 2015. Rapporten fremlægges i denne sag til orientering i Seniorrådet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i alt gennemført 628 tilsyn i 2015. Der er i 2015 afviklet færre tilsynsbesøg end de foregående år, som viser tegn på, at flere og flere plejehjem lever op til lovgivningens krav om f.eks. medicinhåndtering og journalføring.

  324 plejehjem opfyldte i 2015 kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016. Dette er en forbedring fra 2014, hvor 264 plejehjem blev undtaget for tilsyn. I Aabenraa Kommune blev 5 ud af 6 plejehjem der modtog tilsyn i 2015 undtaget for tilsyn i 2016.

  Der er dog på landsplan fundet flere alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, på en række plejehjem. I to tilfælde har dette medført alvorlig kritik. De pågældende kommuner er straks blevet orienteret og der blev indhentet en handleplan for opfølgning på forholdene, og der er efterfølgende blevet foretaget et genbesøg. Der blev på genbesøgene vurderet, at den iværksatte indsats havde medført en forbedring af den patientsikkerhedsmæssige standard.

  Der blev på ingen af Aabenraa Kommunes plejehjem fundet fejl og mangler der har medført alvorlig kritik eller genbesøg.

  Tilsynene på landsplan viser at der stadig er udfordringer på medicineringsområdet, bl.a. hvad angår retvisende  medicinlister, manglende dokumentation af den opfølgende behandling og dokumentation af informeret samtykke og aftaler med de praktiserende læger.

  Generet er det dog Styrelsen For Patientsikkerheds vurdering, at kommunerne styrker deres indsats på de sundhedsmæssige områder. Styrelsen for Patientsikkerhed oplever at der fra kommunerne, plejehjemslederne, og personalet er vilje til at fortsætte kvalitetsarbejdet og dermed styrke patientsikkerheden.

  Omlægning af de sundhedsfaglige tilsyn

  Folketinget vedtog den 3. juni 2016 en ændring i Sundhedsloven, der betyder at, Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn omlægges fra frekvensbaserede tilsyn til risikobaserede tilsyn. Som følge heraf bortalder de frekvensbaserede tilsyn med plejehjem pr. 1. juli 2016.

  For Aabenraa Kommune betyder det, at de 4 plejehjem som var udtaget til at modtage tilsyn i 2016, ikke nødvendigvis vil modtage et tilsyn.

  Fremadrettet vil plejehjemmene, på linje med øvrige organisationer der leverer opgaver efter sundhedsloven blive genstand for tilsyn ud fra en samlet vurdering af, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. På grund af lovændringen vil vedhæftede landsrapport blive den sidst af sin art.   

  Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen orienterer kort om sagen. 

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Charlotte Enig Sørensen redegjorde for rapportens overordnede konklusioner – specielt i forhold til Aabenraa Kommunes engagement. 

  Det blev endvidere oplyst, at landsrapporten er den sidste af denne karakter, idet tilsynet med patientsikkerhed fremover erstattet af ”Risikobaserede tilsyn”.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27232, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres om, at Aabenraa kommune har søgt om og fået bevilget deltagelse i projekt ”I Sikre Hænder”.

  Dansk Selskab For Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet, der er delvist finansieret af satspuljemidler og bl.a. har til formål at reducerer medicinfejl og tryksår hos borgere, der modtager hjælp fra kommunerne.

  Projektet er startet i efteråret 2013 med 5 deltagende kommuner og fra efteråret 2016 er yderligere 14 kommuner blevet bevilget deltagelse i projektet.

  Som eksempel på de positive resultater fra kommuner der har deltaget i første fase af projektet, kan nævnes at man på et plejecenter i Thisted Kommune ikke har haft medicinfejl, der kræver lægekontakt, i omkring 550 dage. På et plejecenter i Sønderborg kommuner har de rundet 600 dage uden tryksår.

  I Aabenraa Kommune deltager udpegede pilotenheder på et plejehjem, et hjemmehjælpsdistrikt, et antal hjemmesygeplejersker og SRC. Det er målet at projektets metode over en årrække skal udbredes til alle i relevante områder i Social & Sundhed.

  Det forventes at den proaktive og systematiske tilgang i projektet også vil kunne anvendes på andre patientsikkerhedskritiske områder.

  Charlotte Enig Sørensen deltager under punktet og vil stå til rådighed for eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Seniorrådet takker Charlotte Enig Sørensen for en god introduktion til indholdet af det forestående projekt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbige regnskab for 2016. Halvårsregnskab omdeles på mødet til gennemgang og drøftelse.

  2. Aflevering af køresedler for afregning af kørselsgodtgørelse.

  3. Institutionsbesøg på Bovrup Plejecenter, Nørrekær 15 i Bovrup er aftalt til mandag den 22. august kl. 10:00.

  4. Drøftelse af deltagelse i Danske Ældreråds temadag om Ældrerådsvalg 2017 – den 5. oktober 2016 i Middelfart.

  5. Social- og Sundhedsudvalget behandling af sag, hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar.
   • Sag 13/40323 – Kvalitetsstandard vedr. forebyggende hjemmebesøg.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  1. Der kan konstateres en fornuftig balance i årets foreløbige forbrug i forhold til det vedtagne budget.

  2. Næste aflevering af køresedler finder sted på december mødet.

  3. Søren Hansen er forhindret i at deltage i besøget på Bovrup Plejecenter den 22. august 2016.

  4. Sekretariatet tilmelder nedenstående til temadagen om Ældrerådsvalg den 5. oktober i Middelfart:

  –  H.C. Bock
  –  Chr. Petersen
  –  Nis Hye
  –  Elli Deele
  –  Rita Røjkjær

  Evt. fælleskørsel aftales på seniorrådsmødet i september.

  5. Beslutning i høringssagen er taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Udvalg for trafik og byplanlægning

  • Bygge- og boligudvalg

  • Udvalg for Sundhed, miljø og madservice

  • Bladudvalg

  • § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. August udgaven er Ruden er nyligt udkommet.
  Der har – sædvanen tro – været enkelte henvendelser fra borgere der ikke ønsker at modtage bladet, eller ikke forstår hvorfor de modtager bladet.

  5. § 79 udvalget afventer indkaldelse til møde, hvor struktur og tekst til et nyt ansøgningsskema skal drøftes/udarbejdes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Der er planlagt møder i bruger-/pårørenderådene på følgende plejehjem:

  • Grønnegården i Aabenraa – 15. august 2016

  • Grønningen i Tinglev – 24. august 2016
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Diverse plejehjemsbesøg – Lergården)

  Institutionsbesøg

  Institutionsbesøg / Grønnegården

  26. september 2016 kl. 10:00

  Regler for udbetaling af ekstraordinære mødediæter

  Afventer (TGS)

  Besøg i Sundhedscentret

  Orientering af etablering af frivilligcenter – v/Jytte Westphal

  Besøg på aktivitetshuset i Tinglev

  Sydtrafik  (Tage Juul)

  Institutionsbesøg / modtagerkøkken

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Tiltag blev gennemgået og drøftet – ændringer og nye tiltag er indarbejdet i ovenstående oversigt.

  Bemærk at besøgsdatoen på plejehjemmet Grønnegården er aftalt og fastlagt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-08-2016

  Der planlægges afholdt budgetorienteringsmøde fælles med Handicaprådet mandag den 19. september 2016 kl. 15:00-16:00.