Referat

mandag den 19. september 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Der forelå afbud fra H.C. Bock.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. august 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet forelægges i denne sag retningslinjer for ydelser af diæter og befordringsgodtgørelse vedrørende medlemmernes deltagelse i møder, kurser og seminarer.

  Ditte Lundgaard Jacobsen, sekretariatschef, Byrådssekretariatet deltager ved sagens behandling med henblik på yderligere information og besvarelse af spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Seniorrådet takker Ditte Lundgaard for orienteringen.

  Hanne Larsen tager kontakt til formanden for Social- og Sundhedsudvalget for yderligere drøftelser i relation til de udarbejdede retningslinjer, der er gældende for Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget reservationer iht. nedenstående:

  Sted

  Dato

  Booking ansvarlig

  Nord

  Kirsebærhavens Aktivitetscenter

  7. november

  kl. 14-17

  Hanne Larsen*

  Syd

  Valdemarshus

  23. november kl. 14-17

  Chr. Petersen*

  Hanne Larsen & Chr. Petersen er frem til afvikling af arrangementerne ansvarlige for lokaler og skal sørge for at teknisk udstyr, borde og stole samt kaffe og kage er til rådighed på dagen.

  Sekretariatet orienterer om status på udarbejdelsen af informationsmaterialer.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Chr. Petersen oplyser, at der er problemer med den sædvanlige praksis ift. elektronisk fakturering og betaling, idet Valdemarshus oplyser, at det kun er muligt at afregne med kontanter. Sekretariatet undersøger og finder en løsning på  problematikken.

  Med udgangspunkt i tidligere års materialer, arbejder Sekretariatet videre med udarbejdelse af aktuelle informationsmaterialer for godkendelse/omdeling m.v. på førstkommende møde i oktober.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbige regnskab for 2016.

  2. Evaluering af institutionsbesøget på Bovrup Plejecenter den 22. august.

  3. Evaluering af det årlige dialogmøde vedr. forebyggelse og aktiverende tilbud til ældre i Aabenraa Kommune, som fandt sted den 7. september.

  4. Aftale om fælleskørsel til Danske Ældreråds temadag om ældrerådsvalg den 5. oktober i Middelfart (H.C. Bock, Chr. Petersen, Nis Hye, Elli Deele, Rita Røjkjær)

  5. Institutionsbesøget på Plejecenter Grønnegården, Langrode 11 i Aabenraa er aftalt til mandag den 26. september k. 10:00.

  6. Drøftelse af deltagelse i Danske Ældreråds konference om tilgængelighed og ulighed blandt ældre den 9. november 2016 i Vejle (indbydelse vedhæftet).

  7. Indbydelse fra Forebyggende hjemmebesøg om deltagelse i temamøde om udvikling af forebyggende insatser til ældre, som fravælger forebyggende hjemmebesøg.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  1. Det foreløbige regnskab ser ud til matche det planlagte budget for 2016 meget godt.
  1. Seniorrådet fik et rigtig godt indtryk af et trygt og velfungerende plejehjem.
  1. Formanden redegjorde for mødeindhold og drøftelser på det omtalte dialogmøde.
  1. Følgende aftaltes i forhold til fælleskørsel til Middelfart den 5. oktober 2016:
   1. Rita & Christian stiller biler til rådighed.
   2. Rita samler Elli og Nis op ved Rådhusets hovedindgang kl. 07:45.
   3. Christian & H.C. aftaler nærmere for etablering af fælleskørsel.

  1. Besøget  blev taget til efterretning, og Lilly Christensen står for tilbagemelding til Grønnegården om antallet af deltagere.

  2. Ingen af rådets medlemmer ønsker at deltage i arrangementet.

  3. Christine & Tage vil gerne deltage i temamødet. Sekretariatet sørger for tilmeldingen.

  4. Ældreforum har netop  udgivet en publikation – ”Kend din krop – når den ældes”. Sekretariatet bestiller et eksemplar til alle rådsmedlemmer for omdeling på næste møde.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  1. §17, stk. 4 udvalget for Kollektiv trafik har møde den 11. oktober. Tage Juul vil på november mødet orientere Seniorrådet om mødets indhold og udvalget arbejde.

  2. Der forelå intet til puntket.

  3. Der forelå intet til punktet.

  4. Formanden for Frivilligcentret Jytte Westphal vil i november udgaven af Ruden komme med et indlæg om centret og de foreløbige resultater i forhold til etablering og lokaler.

   Der vil i samme udgivelse komme en fortsættelse af august indlægget om aktivitetscentrenes anvendelse af deres lånebil.

  5. Formanden gennemgik de 3 ansøgninger, der er modtaget om tildeling af puljemidler til opsporing og forebyggelse af ensomhed hos ældre over 60 år, og formanden kom med forslag for anvendelse af det overskydende beløb.

   Seniorrådet godkendte formandens anbefaling af de 3 ansøgninger. 
    
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder afholdt på flg. plejehjem:

  • Kirketoften
  • Lergården
  • Birkelund
  • Rønshave
  • Grønnegården
  • Bovrup
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Institutionsbesøg – Lergården
  (Hanne Larsen)

  Besøg i Sundhedscentret

  Orientering af etablering af frivilligcenter – v/Jytte Westphal

  Besøg på aktivitetshuset i Tinglev

  Sydtrafik (Tage Juul)

  November???

  Institutionsbesøg / modtagerkøkken

  Besøg på Valdemarshus (Tage Juul)

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Eksisterende emner blev gennemgået og nye emner drøftet.

  Ovenstående skema er tilrettet i forhold hertil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2016

  Sekretariatet oplyste, at forvaltningen pr. 1. oktober 2016 har ansat Anni Oksen som ny afdelingsleder for Pleje & Omsorg.