Referat

mandag den 14. november 2016 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om adviseret fravær.

  Registrering af fravær i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Samtlige medlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Evaluering af det 1. årsmøde afholdt den 7. november 2016 i Kirsebærhavens Aktivitetscenter – herunder hvad der evt. kan gøres bedre/anderledes til det næste møde i Valdemarshus Sundhedscenter den 23. november 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Det første møde på Kirsebærhaven var velbesøgt med ca. 53 deltagere. Arrangementet forløb godt iht. det udarbejdede program og de eksterne deltagere havde en del gode spørgsmål til de forelagte emner.

  Nu imødeses resultatet af møde 2 i Valdemarshus, som siden vil blive evalueret på seniorrådets december møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På formandens foranledning er det første dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalgets formandsskab ændret til den 22. maj 2017.

  Lokale og mødetidspunkt er uændret kl. 14:00 i lokale 425.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Den ændrede mødedato blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsforvaltningen vil i december 2016 og januar 2017 spørge de borgere i kommunen, der har modtaget tværfaglig rehabilitering, om deres oplevelser og indtryk af indsatsen.

  For at kunne stille de pågældende borgere de rigtige spørgsmål, er det væsentligt, at forvaltningen på forhånd har et vist kendskab til, hvad der er vigtigt for borgerne.

  Seniorrådet opfordres i den forbindelse til at bidrage med ”inputs” til spørgsmål, der er relevante for i sammenhæng med den nævnte undersøgelse.

  Udviklingskonsulent Lene Hansen fra Ledelse & Udvikling deltager i mødet med henblik på en fremlægning og drøftelse af evt. spørgsmål, der kan indgå i undersøgelsen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Lene Marie Hansen gennemgik et overordnet rehabiliteringsforløb og gik efterfølgende i dialog med Seniorrådet med henblik på at få idéer til relevante og hensigtsmæssige spørgsmål, der siden kan indgå i sammenhæng med den forestående undersøgelse.

  Lene takker for Seniorrådets samarbejde, og de mange gode inputs hun fik med fra mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om status vedrørende godkendt frikommuneforsøg.

  Social- og Indenrigsministeren inviterede den 15. januar 2016 kommunerne til et nyt frikommuneforsøg. I invitationen skriver ministeren, at Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov kommune givet kommunerne Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommune tilsagn om igangsætning af projektet. ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning.

  Den endelige forsøgsansøgning kan godkendes i flere runder; første gang i foråret 2017 i Folketinget.

  Det er Favrskov Kommune, der er tovholder på ansøgningen for det samlede netværk og den videre projektkoordinering mellem kommunerne.

  I frikommunenetværkets ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøget er der skitseret en række forslag til forsøg, som frikommunenetværket er interesseret i at arbejde med. Det er de forsøg,  der nu skal udarbejdes konkret ansøgninger til.

  I beskrivelserne indgår alle kommunerne i netværket, men den endelige deltagelse i forsøget beslutter den enkelte kommune først efter godkendelse i Folketinget.

  Nedenstående en kort beskrivelse af temaer i netværkets prioriterede rækkefølge:

  Indhold

  Aabenraa Kommunes tilkendegivelse

  Ansøgning

  Tilkøbsydelser, hjemmehjælp, og pædagogisk bistand.

  Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides det reelle valg for borgeren, da det i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Målgruppen er både det specialiserede område og ældreområdet

  Kommunen har tilkendegivet høj prioritet

  1.12.2016

  Sammenhæng imellem almenboligloven og serviceloven

  Ved at give kommunerne mulighed for at fremleje almenboliger til borgere med nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne får borgeren bedre mulighed for at modtage tilbud af midlertidig karakter

  Kommunen har tilkendegivet høj prioritet da vi allerede i dag står med store udfordringer, da samtlige vores botilbud er opført efter almenboliglovgivningen.

  1.12.2016

  Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

  Kommunen gives mulighed for at flytte en borger som ikke længere profiterer af det tilbud borgeren er i, men borgeren modsætter sig flytning.

  Kommunen afventer den endelige projektbeskrivelse.

  Projektet har positive perspektiver set i forhold til optimal udnyttelse af pladser.

  1.12.2016

  Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

  Borgere der opleves ikke at blive tilbudt et optimalt forløb, begrundet i adskillelsen imellem sundhedslov og sociallov.

  Der arbejdes med større tilgængelighed af data på tværs.

  Aabenraa kommune har ikke taget stilling til behov

  1.12.2016

  Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil

  Øget rug af teknologiske hjælpemidler fx alarmer giver større tryghed og sikkerhed for borger, pårørende og personale samtidig med, at det kan give bedre styring af udgifterne på det specialiserede område.

  Afventer stillingtagen af velfærdsteknologi gruppen.

  1.12.2016

  Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer

  Ved at anvende voksenparagraffer til unge imellem 16 og 18 årfår kommunerne mulighed for at forberede overgangen fra barn til voksen

  Afventer drøftelse med børn og unge

  1.5.2017

  Krav til arbejdsleder evne i BPA-ordninger

  Indføre test af borgere der ønsker BPA ordning, således at vurderingen af arbejdslederevne foregår på konkret grundlag.

  Aabenraa Kommune har ikke oplevet væsentlige udfordringer i vurderingerne. Er ikke prioriteret.

  1.5.2017

  Hjælp til borgere med massiv plejebehov

  Udfordre lovgivningens rammer for borgere med massivt plejebehov ved at betinge indsatsen med, at den foregår i botilbud eller i plejehjem

  Aabenraa Kommune bør tilkendegive interesse, da det ligger op af politisk ønske om at borgere med massivt plejebehov kommer på plejehjem.

  1.11. 2017

  Social- og Sundhedsudvalget vil løbende få forelagt projektgodkendelserne til godkendelse i kommunen og få mulighed for at prioritere evt. deltagelse. Seniorrådet vil blive hørt i forbindelse med de konkrete sager.

  Morten Jessen-Hansen, Ledelse & Udvikling, deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Morten Jessen Hansen gav en god og forståelig orientering om forvaltningens engagement i frikommunenetværket – herunder både det foreløbige og det fremtidige projektforløb.

  Et rådsmedlem udbad en forklaring på hvad forkortelsen BPA dækker over. Morten oplyser hertil:

  ”Med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan du selv ansætte assistenter.

  Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

  For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

  Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.”

  Seniorrådet takker Morten Jessen Hansen for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets underudvalg for behandling af §79 midler har torsdag den 3. november gennemgået og vurderet indkomne ansøgninger for tildelingsåret 2017. I alt var der indgået 38 ansøgninger fordelt på 24 foreninger.

  På nærværende møde vil formanden præsentere ansøgningerne og underudvalgets indstillinger.

  Den endelige version af Seniorrådet anbefalinger tilstilles efterfølgende Social- og Sundhedsudvalget med henblik på fremlæggelse på udvalgets møde den 7. december 2016.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Formanden gennemgik §79 udvalgets kommentarer til de ansøgninger, som udvalget i sagsbehandlingen ikke til fulde har kunnet imødekomme.

  Et enigt Seniorråd kunne bakke op om alle §79 udvalgets disponeringer, og Seniorrådets indstillinger tilstilles hermed Social- og Sundhedsudvalget for godkendelse.

  Seniorrådet vil gerne i begyndelsen af det nye år have en evaluering af ansøgningsforløb – herunder bl.a. dialog og ansøgningsskemaet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering / drøftelse af forslag til en ændring af Seniorrådets vedtægter i forhold til bl.a. diæter og befordringsgodtgørelse.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  "Formanden oplyste, at hun – ifølge Seniorrådets beslutning den 19.09.2016 – har haft et møde med formanden for Social- og Sundhedsudvalget Povl Kylling Petersen den 31.10.2016, hvor han anerkendte forslaget til de ændrede vedtægter for Seniorrådet. Der skulle blot enkelte ordkorrektioner til. Det tilrettede forslag blev samme dag sendt til Povl Kylling Petersen tillige med den ønskede anmodning om en forhøjelse af Seniorrådets budget, såfremt forslaget endeligt vedtages i Byrådet.

  Senere samme dag (31.10.2016) sendte Povl Kylling Petersen forslaget videre til forvaltningsdirektør Jakob Kyndal.

  Seniorrådets formand fra starten sideløbende sendt forslaget til alle rådets medlemmer, som samlet tilslutter sig forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2016.

  HUSK! At medbringe skemaer for afregning af kørselsgodtgørelse til december mødet.

  • Evaluering af institutionsbesøget på Lergården den 28. oktober.

  • Fællesmødet med de 5 ”lokale” ældre-/seniorråd den 2. november 2016.

  • Seniorrådets afslutning af indeværende arbejdsår.

  • HUSK! til at overveje emner til drøftelse med formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget (dialogmøde: 19. december)

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  · Det foreløbige regnskab for 2016 blev taget til efterretning.

  Resterende skemaer til afregning af befordringsgodtgørelse vedr. regnskabsåret 2016 medbringes til december mødet.

  · Besøget på Lergården betegnes som rigtig godt og meget interessant. Seniorrådet er enig om at både plejehjemmet, omsorgen og ledelsesmiljøet efterlader et virkeligt positivt helhedsindtryk.

  · Orientering om fællesmødet hos Seniorrådet i Vejen blev taget til efterretning. Aabenraa Seniorråd er værter ved næste fællesmøde, der afholdes i Kirsebærhavens Aktivitetscenter.  

  Seniorrådets medlemmer opfordres til at overveje emne-forslag til forelæggelse på mødet.

  · Årets afslutning finder sted i forlængelse af Seniorrådets ordinære møde den 12. december 2016. Lilly bestiller bord til 11 personer på Sølyst Kro med ankomst kl. ca. 11:30.

  · Sekretariatet sørger for at menuforslag tilstilles rådets medlemmer, der herefter melder tilbage med deres valg af menu. Sluttelig foretager Sekretariatet bestilling i forhold hertil. 

  · Danske Ældreråd er kommet permanent på Finansloven med 1 ekstra million kroner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
  1. Bygge- og boligudvalg.
  1. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
  1. Bladudvalget.
  1. §79 udvalg.
   - se selvstændigt dagsordenspunkt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  1. Tage Juul orienterede fra møde i §17, stk. 4 udvalget for kollektiv trafik – afholdt den 11. oktober 2016.  På mødet blev bl.a. drøftet bustransport Aabenraa/Flensborg, bus stoppesteder og skilte/tavler.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Seniorrådets besigtigelse af et modtagerkøkken er aftalt til at finde sted på Birkelund Plejecenter mandag den 28. november 2016 kl. 12:30.

  4. Der forelå intet fra udvalget.

  5. Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet medlemmer orienterede iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Christine Petersen orienterede fra et spændende temamøde om udvikling af forebyggende indsatser for ældre. Mødet, der fandt sted den 9. november, var iværksat og arrangeret i et forum bestående af kommunens enhed for Forebyggende Hjemmebesøg og en række eksterne deltagere. Der planlægges med 2-4 årlige møder, hvor fokusområdet i første omgang vil være ”enlige mænd”.

  Der afholdes bruger-/pårørendemøde på Plejehjemmet Enggården den 28. november 2016.

  H.C. Bock oplyste, at der er problemer med isglatte gangbroer i Høje Kolstrup området. Tage Juul tager emnet op næste gang, der afholdes møde i §17 udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg i Sundhedscentret

  Februar

  Institutionsbesøg i Rise Parken

  Orientering af etablering af frivilligcenter – v/Jytte Westphal

  Sydtrafik (Tage Juul)

  Februar

  Besøg på Valdemarshus (Tage Juul)

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  November 2017

  Institutionsbesøg i det “gamle” HjælpemiddelHus for introduction til nye hjælpemidler

  Februar / marts

  Besøg af afdelingschef

  Anni Oksen

  Marts

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Kommende tiltag blev drøftet, og ovenstående oversigt er tilrettet i forhold hertil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2016

  Der forelå intet til punktet.