Referat

mandag den 3. april 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af nærværende dagsorden – herunder registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

  Der forelå afbud fra Lilly Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts 2017.

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Referatet blev godkendt uden ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelser til afholdelse af årets valg til Seniorrådet – herunder:

  • Fagligt indlæg på opstillingsmøderne v/afdelingschef Annie Oksen + 1 demenskoordinator – tema: Demens.
   Anni Oksen deltager kun i det ene af de to møder – hvorfor koordinatoren vil tage over på det andet.
  • Drøftelse af informationsskema for kandidater til brug ifm. præsentation i Ruden. Skemaet tænkes uddelt til potentielle kandidater på møderne.

  • Fastlæggelse af dato og tidspunkt for fotografering af kandidater (mellem den 12.09.  og 20.09.)

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Indlæg vedr. demens på opstillingsmøderne foreslås placeret i begyndelsen af mødet – dvs. umiddelbart efter kl. 14:00. Indlæg + spørgetid vurderes til ca. 1 time. Herefter holdes der en kaffepause, og det konkrete opstillingsmøde indledes herefter.

  Seniorrådet har udpeget 3 medlemmer, som sammen med ét byrådsmedlem indgår i en valgbestyrelse, der i samarbejde med byrådssekretariatet skal varetage og koordinere de forskelligartede opgaver frem til valget. De 3 repræsentanter fra Seniorrådet udgøres af: Hanne Larsen, Nis Hye og Tage Juul. Det tidligere nedsatte valgudvalg har tjent sit formål og nedlægges derfor.

  Der arbejdes på snarest at få fastlagt et møde mellem ovennævnte 3 repræsentanter og  Byrådssekretariatet for nærmere afklaring af arbejdet og opgaverne. Mødet kunne evt. lægges i forlængelse af Seniorrådets ordinære møde den 15.  maj eller forud for dialogmødet med formandsskabet  for Social- og Sundhedsudvalget 22. maj. Sekretariatet undersøger mulighederne herfor.

  Fotografering af kandidaterne aftaltes til den 18. september kl. 13:00 i forlængelse af Seniorrådets ordinære møde. I pausen frem til fotoseancen serveres der en mindre frokost for de medlemmer der genopstiller.

  Sekretariatet udarbejder et oplysningsskema som udleveres til potentielle kandidater sammen med den officielle godkendelsesformular fra Byrådssekretariatet. Udfyldt skema med beskrivelse af kandidaten afleveres på ovennævnte fotoseance.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbige regnskab for 2017. Regnskabet for 1. kvartal omdeles på mødet.

  2. Evaluering af besøget på Valdemarshus den 28. marts.

  3. Byrådets behandling af Seniorrådets forslag og indstilling til hhv.:
   1. Vedtægtsændringer
   2. Valgprocedure – herunder udpegning af en valgbestyrelse bestående af 3 medlemmer fra Seniorrådet (+ 1 medlem af Byrådet)

  4. Svarbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet på formandens forespørgsel af 2. februar 2017 vedr. Ældremilliarden 2017.

  5. Overvejelse af emner til drøftelse med formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  6. Fastlæggelse af dato for institutionsbesøget  på Aktivitetscentret Grønnevej. Forslag: Mandag den 29. maj 2017 kl. 10:00.

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  1. Regnskabet blev taget til efterretning.

  2. Besøget på Valdemarshus  var vellykket og gav et ganske udmærket indtryk af husets mange aktiviteter.

  3. Seniorrådets vedtægtsændring er vedtaget af Byrådet med virkning fra 1. april 2017. Vedtægternes § 6 ”Økonomi”  giver imidlertid anledning til nogle uafklarede aspekter – såsom:

  a. Hvornår træder budgetforhøjelsen i relation til transportudgifter og diæter helt nøjagtig i kraft?

  b. Hvilke møder helt præcist udløser kørselsgodtgørelse og/eller diæter? En skematisk oversigt ønskes for at kunne håndtere indberetningerne korrekt.

  Seniorrådets oplæg til valgprocedure er vedtaget af Byrådet uden bemærkninger – se i øvrigt nærværende dagsordens punkt 3.

  4. Punktet drøftes på dialogmødet med formandsskabet for Social og Sundhed den 22. maj 2017.

  5. Nedenstående 7 punkter ønskes drøftet på ovenstående dialogmøde:

  ●  Beløbsstørrelse for modtaget bloktilskud til Seniorrådets arbejde i 2017.

  ●  Status på Seniorrådets forslag omhandlende udarbejdelse af en demenspolitik for Aabenraa  Kommune.

  ●  Drøftelse af svarbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet på Seniorrådets henvendelse af 2. februar 2017 vedr. værdighedsmilliarden.

  ●  Normering af faguddannet plejepersonale på kommunens plejehjem gennem de sidste 5 år – herunder sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-medhjælpere.

  ●  Udarbejdelse af en undersøgelse blandt plejehjemspersonale og beboere omhandlende interesse og muligheder for at tilberede egne     måltider på de kommunale plejecentre. Endvidere ønskes belyst, hvor mange nye ansættelser, der vil være behov for, hvis eksisterende og egnede køkkener allerede nu er interesseret i selv at lave egen mad – skal der fx ansættes en økonoma?

  ●  Strategi for kommunens plejehjem – herunder specielt afgørelse vedr. Grønningen.

  ●  Overvejelser i relation til en evt. flytning af daghjemstilbudet på Rise Parken pga. forskellige uhensigtsmæssigheder.

  6. Forslaget til dato for besøget i Aktivitetshuset Grønnevej blev vedtaget. • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  1. Tage Juul oplyste at han deltager i § 17, stk. 4 udvalgsmøde for kollektiv trafik den 5. april 2017.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Sekretariatet oplyste, at udgivelsen af Ruden er blevet forsinket med en uge pga. af en fejl hos distributøren Post Nord.

  5. Der blev erindret om afholdelse af det årlige dialogmøde for frivillige sociale foreninger som finder sted onsdag den 5. april 2017. Mødet vil bl.a. omhandle arbejdet med en ny frivillighedspolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørendemøde på Kirketoftens Plejecenter den 23. marts 2017.

  Hanne Larsen har sagt ja til en invitation fra 3 F´s Seniorklub den 5. april 2017, hvor hun vil fortælle om Seniorrådet og kandidatur hertil.

  Hanne Larsen har indsendt et læserbrev til pressen, hvor hun redegør for en række synspunkter i forhold til sager behandlet på byrådsmødet den 29. marts 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Orientering af etablering af frivilligcenter – v/René Dupunt

  15. maj kl. 11:00

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  November 2017

  Besøg på Aktitivitetcenter Grønnevej
  i Tinglev (Hanne Larsen)

  29. maj kl. 10:00

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Efteråret

  Orientering om økonomi ved flytning af demente til plejehjem v/demenskoordinator

  August/september

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Oversigten blev gennemgået, og der kom ikke forslag til nye tiltag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Efter indbydelse fra Seniorrådet deltager afdelingschef Michael Aagaard fra Sydtrafik med en generel orientering om Flextrafik og de tilbud, der er omfattet af ordningen.

  Michael Aagaard vil tillige besvare spørgsmål udarbejdet og fremsat af Seniorrådets underudvalg for trafik og byplanlægning.

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Afdelingschef Michael Aagaard fra Sydtrafik gav en god og let forståelig orientering om Flextrafik, og de tilbud der ligger  herunder. Det fremmede forståelsen for området betydeligt, men samtidig blev det også konkluderet,  at det fortsat kan være svært at gennemskue hele konceptet for flextrafik og den kollektive trafik – især for ældre, syge og handicappede borgere.

  Michael Aagaard henviste til, at der kan hentes yderligere oplysninger om bl.a. flextrafik, billetter, priser og køreplaner m.m. på hjemmesiden: www.sydtrafik.dk

  Det anvendte præsentationsmateriale fra Sydtrafik udsendes sammen med nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 03-04-2017

  Fællesmødet med formandsskabet for kommunens bruger-/pårørenderåd den 21. marts 2017 på Rise Parken blev drøftet.