Referat

mandag den 15. maj 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af nærværende dagsorden – herunder registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 3. april 2017.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om økonomisk understøttelse af cafédrift ved aktivitetscenter, SRC og plejehjem. Afdelingschef Michael Metzsch fra Sundhed & Forebyggelse deltager med yderligere orientering om sagen.

  Aabenraa Kommunes Interne Revision har efter principafgørelse fra SKAT vurderet, at caféer tilknyttet kommunale plejehjem og aktivitetscentre skal betale moms af salget til borgere der ikke er visiteret til madservice efter servicelovens §83. Denne vurdering er i mellemtiden blevet verificeret af kommunens eksterne revision Ernst & Young.

  Caféerne er bl.a. med til at understøtte Aabenraa Kommunes Ældre- og værdighedspolitik om, at borgerne skal have mulighed for at kunne deltage i spisefællesskaber. Formålet med caféerne er at skabe naturlige rum for aktive fællesskaber, hvor borgerne har adgang til uformel socialt samvær, og hvor borgerne understøttes i at tage en aktiv rolle i egen sundhed og trivsel. Cafétilbuddene tilknyttet giver endvidere borgerne indgang til aktivitet og frivillighed. Kommunens indsats på dette område understøttes bl.a. af et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, der viser, at især sociale aktiviteter, kan få ældre til at trives bedre.

  Såfremt momsafregningen pålægges borgerne vil det betyde en prisstigning på 25 pct. Konkret vil et varmt middagsmåltid vil fremover koste 54,50 kr. fremfor 43,5 kr.

  Der opstilles her to alternativer:

  1) De nuværende priser fastholdes gennem ydelse af et midlertidigt 1-årigt tilskud på 268.000 kr. til cafédriften finansieret via §79-midler til politikimplementering, der giver mulighed for at afsøge alternativ finansiering.

  2) Priserne forhøjes med udgiften til moms. Dette kan medføre risiko for negativ påvirkning af caféernes rolle som understøttende for aktive fællesskaber.

  Omsætning og momsomkostninger mv. fremgår af vedlagte bilag.

  Social og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 05.04.2017 principgodkendt alternativ 2 med indstilling til høring i Seniorrådet, før sagen behandles igen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2017. Seniorrådet anmodes i den sammenhæng om at tilstille sekretariatet høringssvaret senest mandag den 29. maj 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at der i budget 2017 er afsat følgende midler til §79:

  • 0,790 mio. kr., som ydes i tilskud på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Af disse midler blev der på Social-og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016 (pkt. 177) foretaget uddeling af 0,667 mio. kr., således at der i 2017 er et restbeløb på 0,082 mio. kr. På udvalgets møde den 1. februar 2017 er de resterende 0,082 mio. kr. besluttet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”.

  • 0,432 mio. kr., som er øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken. Heraf er der bevilget 0,090 mio. kr. til Frivillighedscentret, således at det korrigerede budget i 2017 udgør 0,342 mio. kr. . På udvalgets møde den 1. februar 2017 blev 0,068 mio. kr. besluttet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”. Det korrigerede budget 2017 udgør 0,273 mio. kr.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Seniorrådet påpeger en fejl i sagsfremstillingen, idet Social- og Sundhedsudvalget rent faktisk har principgodkendt alternativ 1 og ikke som nævnt alternativ 2.

  Endvidere gør Seniorrådet opmærksom at der er regnefejl i den økonomiske del af sagsfremstillingen – Michael Metzsch undersørger dette og sørger for at de fremlagte tal korrigeres.

  Seniorrådet takker afdelingschef Michael Metzsch for orienteringen og tilstiller Sekretariatet et høringssvar iht. den angivne frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Seniorrådets spørgsmål fra sidste møde deltager sekretariatschef Ditte Lundgaard Jakobsen med en redegørelse og gennemgang af hvilke typer møder der berettiger til udbetaling af hhv. diæter og befordringsgodtgørelse.

  Sekretariatet har i den forbindelse udarbejdet et specielt skema, der skal anvendes, når der anmodes om udbetaling af diæter i forbindelse med de eksterne møder, der er indeholdt i ovennævnte aftale.

  Skemaet vedhæftes nærværende dagsorden og drøftes på mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Med baggrund i ændringen af Seniorrådets vedtægter orienterede Ditte Lundgaard Jakobsen kort om de nye regler for udbetaling af hhv. diæter og befordringsgodtgørelse. Samtidig blev det oplyst, at der tillige udbetales diæter for deltagelse i Danske Ældreråds årskonference - dog kun denne ene konference.

  I relation til indrapportering af diæter i forbindelse med eksterne møder er der udarbejdet et specielt skema, der omdeltes på mødet. Reglerne for brug af og godkendelse af dette skema blev gennemgået.

  Opdateret regelsæt for udbetaling af diæter mv. tilstilles seniorrådets medlemmer sammen med elektronisk fil indeholdende ovennævnte indberetningsskema (gemmes med henblik på egen udskrift fremover).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelser til afholdelse af årets valg til Seniorrådet – herunder:

  • Udpegning af Byrådets repræsentant til Seniorrådets valgbestyrelse.

  • Aftaler med foredragsholdere på de 2 opstillingsmøder (tema: Demens)

  • Dagens møde mellem Seniorrådets valgbestyrelse (Hanne, Nis og Tage) og 2 repræsentanter fra Byrådssekretariatet.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  · Povl Kylling Petersen er udpeget som Byrådets repræsentant til Seniorrådets valgbestyrelse.

  · Det er aftalt at, afdelingschef for Pleje & Omsorg Anni Oksen deltager med et indlæg om demens på opstillingsmødet i Tinglev, mens demenskoordinator Ida Tang deltager med et tilsvarende indlæg på mødet i Aabenraa.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager centerleder René Dupont med en orientering om Frivillighedscenter Aabenraa – herunder arbejdet, hjælpen og de tilbud som centeret formidler.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Seniorrådet takker René Dupont for en god introduktion til Aabenraa Frivilligcenters virke og tilbud.

  Det blev aftalt, at en af centerets brugergrupper skriver en artikel til førstkommende udgave af Ruden, hvor den pågældende forening fortæller om egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med brugen af det nye center. René Dupont finder en egnet forening og aftaler det fornødne. Deadline for artiklen en mandag den 19. juni.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2017.

  • Evaluering af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference i maj.

  • Besøg på Aktivitetscenter Grønnevej 41 i Tinglev mandag den 29. maj 2017 kl. 10:00.

  • Fælles studietur med Social- og Sundhedsudvalget til Fyn den 13. juni 2017 – herunder udpegning af deltagere.

  • Ældreboliger i Lundtoft.

  • Fællesmødet den 3. maj 2017 med formandsskabene for ældre-/seniorråd i kommunerne: Vejen, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

  • Indbydelse til møde med orientering om budget den 24. maj 2017.

  • Evt. offentlig høring.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  · Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning. Samtidig konstateredes det, at budgettet er blevet forhøjet med 75.000 kroner som en følge af de nye regler for udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse.

  · Danske Ældreråds konference i april vurderes også i år som en god og berigende oplevelse for deltagerne.

  · Det kommende institutionsbesøg hos Aktivitetshuset på Grønnevej i Tinglev blev taget til efterretning. Nis Hye oplyser, at han ikke kan deltage.

  · Følgende 3 seniorrådsmedlemmer er udpeget til at deltage i studieturen med Social- og Sundhedsudvalget den 13. juni: Hanne Larsen, Nis Hye og Christine Petersen. Såfremt en af de nævnte deltagere er forhindret – deltager Christa Greisen i stedet for.

  · Iflg. vedtægterne for Den Selvejende Institution ”Ældreboligerne i Lundtoft Kommune” udpeger Seniorrådet 3 repræsentanter til bestyrelsen blandt egne medlemmer og/eller ældre medborgere fra området.
  Repræsentanterne sidder for en 4 årig periode følgende den kommunale valgperiode – dvs. at der i 2018 igen skal udpeges 3 personer.

  · Formanden orienterede fra fællesmødet med de 5 samarbejdende senior-/ældreråd. Sønderborg Ældreråd er værter ved det næste fællesmøde.

  · Indbydelsen til budgetorienteringsmødet den 24. maj blev taget til efterretning. Der foreligger afbud fra: Lilly Christensen, Søren Hansen og H.C. Bock.

  · Hanne Larsen oplyser, at planerne om et offentligt høringsmøde arrangeret af bruger-/pårørenderådene er skrinlagt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice

  4. Bladudvalg

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Udvalget opfordres til at tage kontakt til Mad & Måltider med henblik på en drøftelse m.v. af flg. emner:

  - anvendelse af økologiske varer
  - køkken hygiejnen hos modtagere af madservice

  4. Deadline for indlæg til den kommende udgivelse af Ruden er mandag den 19. juni.

  Tryk- og distributionsaftale for Ruden udløber i år. Sekretariatet undersøger om kontrakten skal i udbud eller om, der kan indgås en forlængelse af den nuværende aftale.

  5. Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Der har været afholdt bruger-/pårørendemøde på Lergården. Hanne Larsen redegjorde for mødets indhold.

  Den 7. juni afholdes der bruger-/pårørendemøde på plejehjemmet i Bovrup.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg på Aktitivitetcenter Grønnevej
  i Tinglev (Hanne Larsen)

  29. maj kl. 10:00

  Orientering om udskrivning fra sygehus til eget hjem/SRC

  Juni

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Efteråret

  Orientering om økonomi ved flytning af demente til plejehjem v/demenskoordinator

  August/september

  Besøg på Rebbølcenteret

  Efteråret (Christine)

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  November 2017

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Aktivitetsoversigten blev gennemgået og drøftet. Følgende 2 emner ønskes optaget på listen:

  1. En orientering om proceduren ved udskrivning fra sygehuset til hhv. eget hjem eller SRC.

   Sekretariatet tager kontakt til afdelingen for Visitation & Rehabilitering med henblik på etablering af en aftale.

  2. Et besøg på Rebbølcenteret.

   Christine Petersen tager kontakt til centeret for nærmere aftale om et besøg i efteråret.

  Ovennævnte 2 emner er indarbejdet i aktivitetsoversigten.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 15-05-2017

  Hanne Larsen anbefaler nedenstående 2 bøger:

  • Filosof og forfatter Jacob Birkler: ”Etik i ældreplejen” – udgivet 10.01.2017.

   Egentlig en undervisningsbog, der handler om den måde, vi plejer og behandler vores ældre medborgere på. Hvordan møder og ser vi på de ældre på en værdig måde?


  • Sygeplejerske May Bjerre Eiby: ”Når omsorg er den bedste medicin” – udgivet 27.04.2017.

   En 37-årig sygeplejerske, der hovedsageligt har arbejdet i hjemmeplejen og på plejehjem, men for ca. 1 år siden lånte 17 mio. kr. og stiftede sit eget plejehjem – ”Omsorgsoasen, Dagmarsminde” i Græsted, Nordsjælland – for 9 svært demente.

   En frontløber i kampen for et værdigt liv med demens.

   Et år efter åbningen har beboerne reduceret deres demenssymptomer med mere end 50% – udelukkende som følge af omsorgsbehandlingen.