Referat

mandag den 12. juni 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af nærværende dagsorden – herunder registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra: Chr. Petersen og Tage Juul.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2017.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelser til afholdelse af valget til Seniorrådet den 21. november 2017 – herunder:

  • Valgbestyrelsen (seniorrådets repræsentanter) orienterer fra det indledende arbejdsmøde med byrådssekretariatet.

  • Inddragelse af Sekretariatet i forløbet med forberedelser.

  • Tidsfaktorer

  • Udpegning af ansvarlige Seniorrådsmedlemmer for lokalområdernes inddragelse i valgprocessen – herunder drøftelse af indledende møde(r) med lokalrødderne.
  • Hvervning af tilforordnede og valgstyrere (opgaver osv.)

  • Opstillingsmøder (annoncering m.v.)

  • Andet

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Der blev orienteret om status.

  Der blev ikke debatteret eller truffet nogle beslutninger.

  Seniorrådet påtager sig ansvaret for rekruttering af 72 valgtilforordnede, heraf udpeges der 18 valgstyrere.

  Seniorrådet udpegede 5 rådsmedlemmer som ansvarlige for de 5 områder i kommunen:     

  Elli Deele           Rødekro

  Hanne Larsen     Aabenraa

  Tage Juul          Bov

  Søren Hansen    Tinglev

  Nis Hye             Lundtoft    



 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16195, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om temaer for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag. Sagen og temaerne behandles af Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 7. juni. 

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016 var temaet ”forebyggelse af ensomhed” og på udvalgsmødet den 26. september 2016 blev der imødekommet ansøgninger for 0,085 mio. kr. Det resterende beløb på 0,142 mio. kr. blev målrettet aktiviteter for beboere på kommunens plejehjem.

  Forvaltningen foreslår, at temaet ”forebyggelse af ensomhed” videreføres til 2017. Temaet ligger fortsat i forlængelse af det øgede fokus på opsporing af denne målgruppe gennem de forebyggende hjemmebesøg.

  Endvidere foreslår forvaltningen, at der tilføjes et tema om ”styrkelse af demensområdet”. Dette kunne f.eks. være en styrkelse af pårørendes handlemuligheder.

  Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes ansøgningsprocedure umiddelbart efter høring i Seniorrådet den 12. juni 2017, såfremt rådet kan tilslutte sig de foreslåede temaer.

  Konsulent Michael Nordberg Jeppesen fra afdelingen for Sundhed & Forebyggelse deltager i sagens fremlæggelse.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Seniorrådet ønsker alene at anvende midlerne fra Sundhedspuljen på temaet ”forebyggelse af ensomhed”, idet rådet indtil videre vil afvente færdiggørelsen af kommunens nye demensstrategi.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2017.
  • Evaluering af institutionsbesøget den 29. maj på Aktivitetscentret Grønnevej 41 i Tinglev.
  • Evaluering af budgetorienteringsmødet den 24. maj.
  • Studietur med Social- og Sundhedsudvalget til Odense/Svendborg den 13. juni.
  • Henvendelse fra JydskeVestkystens Danmarks redaktion om at skrive læserbreve med fokus på ældreområdet i Aabenraa kommune.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Det foreløbige regnskab for 2017 blev gennemgået og taget til efterretning. På det kommende møde i august omdeles ½ års regnskabet – medbring udfyldt anmodning om kørselsgodtgørelse og åbentstående diætanmodninger til mødet.

  Institutionsbesøget på Grønnevej i Tinglev var en god og inspirerende oplevelse.

  Budgetorienteringsmødet i maj opleves som vanskeligt at forstå – specielt svært var det at adskille og skelne mellem hhv. ”Budget i balance” og ”Budgetoplæg 2018-2021”.

  Som aftalt deltager Hanne Larsen, Christine Petersen og Nis Hye på studieturen. Forvaltningen varetager arbejdet med afregning af diæter for turen.

  Praksis med, at det alene er formanden, der udtaler sig til medierne på Seniorrådets vegne, fortsætter uændret.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  2. Bygge- og boligudvalg

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
   – opfølgning på kontakt til Mad & Måltider vedr. anvendelse af økologiske varer og køkken hygiejne hos brugere af madserviceordningen.

  4. Bladudvalg

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. De 2 nævnte punkter udsættes til behandling på det næste møde i august.

  4. Bladudvalg
  Deadline for materialer til næste udgave af Ruden er mandag den 19. juni.

  5. § 79 udvalg
  Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager teamleder Susanne Skade fra Visitation & Rehabilitering med en orientering om procedurer og handleplaner for udskrivning fra sygehus eller lignende til hhv. eget hjem eller rehabiliteringscenter.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Seniorrådet takker Susanne Skade for en rigtig god orientering, der fremmede forståelsen for kommunens rolle og opgaver bl.a. set i forhold til sygehusvæsnets  ansvarsområder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Christa Greisen orienterede fra afholdt bruger-/pårørendemøde på Bovrup Plejehjem den 7. juni 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Efteråret

  Orientering om økonomi ved flytning af demente til plejehjem v/demenskoordinator

  August/september

  Besøg på Rebbølcenteret

  Efteråret (Christine)

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  November 2017

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Oversigten blev gennemgået og drøftet. Der var enighed om at holde lidt igen med nye tiltag, idet valgaktiviteter kommer til at fylde en del i kalenderen i efteråret.

  Christine Petersen forsøger at lave en aftale om besøg på Rebbølcenteret den 19. september kl. 08:30.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 12-06-2017

  Der forelå intet til punktet.