Referat

mandag den 21. august 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af nærværende dagsorden – herunder registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2017.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i fremsendt henvendelse af den 8. august 2017 til Seniorrådet m.fl. ønskes forskellige forhold på kommunens plejehjem nærmere belyst.

  Seniorrådet udarbejder i den forbindelse en række spørgsmål i forhold til de forskellige problematikker, der er omtalt i henvendelsen. Spørgsmålene, der skal være af generel karaktér, tilstilles herefter afdelingschef Anni Oksen, der på et kommende møde vil komme og orientere i forhold hertil.   

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Seniorrådet ønsker følgende spørgsmål behandlet på mødet den 18. september 2017:

  1. Er aflastningsophold på SRC uden aktivering af nogen art?

  2. Hvis beboere ønsker at komme ud i fx gårdhaven eller terrassen – og ikke ved egen hjælp formår at komme derud, hvad sker der så?

  3. Hvor mange plejehjem har vaske-/skylletoiletter?

  4. Vil det ikke være uetisk at servere morgenmad før opstart af pleje?

  5. Har plejehjemmene kørestole til udlån, eller skal beboerne selv købe dem?

  6. Har plejehjemmene el-drevne kørestole?

  7. Udsigtforhold på plejehjem – fx til affaldscontainere (Grønnegården) – hvad kan der gøres?

  8. Er der ikke aktivitetsmedarbejdere på Grønnegården, der kan være ”skubbere”?

  9. Har hver enkelt beboer på plejehjemmene en fast kontaktperson/plejer, der har ansvaret for beboerens ”ve og vel” – herunder kontakt til pårørerende?
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Jævnfør politikken for §79 området afholder Social & Sundhedsudvalget én gang årligt et dialogmøde vedrørende det forebyggende og aktiverende arbejde i Aabenraa Kommune.

  Tidspunktet er fastsat og annonceret til at finde sted onsdag den 4. oktober kl. 14:30 - 16:30.

  I den forbindelse ønskes en drøftelse med Seniorrådet om det foreløbigt udarbejdede program (vedlagt) m.v.

  Det endelige program udarbejdes af forvaltningen og Social- & Sundhedsudvalget.

  Områdeleder Inga Hedegaard fra Træning & Forebyggelse deltager i fremlægningen af sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  I henhold til det udarbejdede udkast til programmet for mødet blev forskellige nye emner diskuteret med Inga Hedegaard.

  Der var enighed om at:

  • Punkt 1:
   formanden for Social- og Sundhedsudvalget – Povl Kylling Petersen – i sin velkomst kort skal fortælle om § 79 vs. § 18,  herunder status på arbejdet med udarbejdelse af nye retningslinjer for sidstnævnte.

  • Punkt 2:
   Skal omhandle foreningernes forskellige indkøbsordninger.

  • Punkt 5:
   Skal omhandle hhv. projekt ”Bevæg dig for livet” og emnet ”Fællesspisning” med fokus på ensomme ældre.

  Inga Hedegaard arbejder videre med programmet og konfererer af med Hanne Larsen, inden programmet tilstilles udvalgsformanden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelserne til afholdelse af valget til Seniorrådet den 21. november 2017:

  Sekretariatet gennemgår / udleverer flg.:

  • Nye skemaer til registrering af valgtilforordnede Ændring = tilføjelse af mail adresse (vedlagt + udleveres til valgudvalget medlemmer - Elli, Hanne, Tage, Søren og Nis).

  Samtlige skemaer med de i alt 72 valgtilforordnede skal medbringes på mødet den 18. september.

  • Løbesedler vedrører opstillingsmøder til omdeling (udleveres til alle).

  • Informationstekst til kommunens hjemmeside og ”Aabenraa Kommune informerer” i Aabenraa Ugeavis i ugerne 35 + 36.

  • Annonce til indrykning i Tinglev Ugeavis, Bov Bladet og Aabenraa Ugeavis i ugerne 35 + 36.

  • Kandidatanmeldelsesskema (udleveres til formanden).

  • Kandidatpræsentationsskema (udleveres til formanden).

  • Oversigt på Seniorrådets valgrepræsentation – ”hvem er udpeget til hvad” (vedlagt).

  OBS!

  Seniorrådets valgbestyrelse (Hanne, Nis, Tage og Povl Kylling) og repræsentanter for de 2 sekretariater indkaldes til statusmøde tirsdag den 12. september kl. 14:00 – 15:00 i lokale 137 (underetagen) på Rådhuset. Kandidatanmeldelsesskemaer medbringes.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Konvolutter med alt valgmateriale blev omdelt på mødet og indholdet blev gennemgået.

  Det understreges at listerne med valgtilforordnede SKAL være komplette og medbringes til næste møde den 18. september.

  I forhold til annoncen om opstillingsmøder blev det besluttet, at erstatte annonceringen i Bov Bladet med Bov Avis (tillæg til Gråsten Ugeavis) i stedet for.

  De seniorrådsmedlemmer, der ønsker at genopstille, skal udfylde hhv. kandidatanmeldelsesskemaet og kandidatpræsentationsskemaet og medbringe disse til næste møde den 18. september.

  I forhold til opstillingsmøder blev flg. aftalt:

  • I Tinglev mødes rådet ½ time før start – dvs. kl. 13:30.
  • I Aabenraa mødes rådet 1 time før start – dvs. kl. 13:00.
  • Søren Hansen fungerer som ordstyrer på begge møder.

  Den nævnte mødedato blev taget til efterretning af Valgbestyrelsens medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3908, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag i forhold til udmøntning af tidligere beslutning om udvidelse af klippekortordningen.

  Social- og Sundhedsudvalget har tidligere besluttet at udvide målgruppen for klippekort. Samlet er der reserveret 750.000 kr. i 2017 og 1.587.000 kr. i 2018. til udvidelse af klippekortløsningen.

  Forvaltningen indstiller, at klippekortet bliver udvidet fra dags dato til de nye målgrupper, og at det første ½ år bruges til at samle erfaring med målgrupperne, behovet og den mest hensigtsmæssige organisering.

  Det betyder, at klippekortmidlerne til udvidelse af målgruppen tilføres hjemmeplejen som en ramme. Hjemmeplejen vil ansætte personale til at varetage den nye opgave, dels i form af, at deltidsansatte medarbejdere får mulighed for at byde ind på opgaven, og dels ved nye ansættelser, hvis der bliver behov herfor.

  Forvaltningen indstiller, at klippekortet skal understøtte følgende 3 målgrupper:

  • Pårørende til demente,
  • Borgere i rehabiliteringsforløb,
  • Borgere der ikke er selvvalgt ensomme.

  Værdighed vil blive understøttet på følgende vis:

  I forhold til pårørende til en dement borger skal klippekortet give øget mulighed for aflastning af pårørende, som ikke kan foregå i dag på demensdaghjem, således at den pårørende kan opnå højere grad af selvbestemmelse over sin tid og kan opretholde sit sociale netværk.

  I forhold til borgere i rehabiliteringsforløb skal klippekortet understøtte, at borgeren opnår højere grad af selvbestemmelse og bliver mindre afhængig af hjælp til at opretholde sine sociale eller fysiske interesser.

  I forhold til ikke selvvalgt ensomme skal klippekortet understøtte, at borgeren ved en nem selvvalgt støtte til aktivitet og fællesskab, bliver i stand til at bryde ensomheden. Der tages således udgangspunkt i borgerens ønske om at bryde ensomheden.

  Fleksibel adgang til klippekort

  Pårørende til en dement borger træffer aftale med demenskoordinatorerne om behovet, og aflastningen bliver aftalt med hjemmeplejen.

  Borgere, der skal have understøttet deres rehabiliteringsforløb, træffer aftale med rehabiliteringsteamet, og behovet bliver aftalt med hjemmeplejen.

  Borgere, der oplever sig ensomme, kan træffe aftale med Forebyggende hjemmebesøg eller kontakte visitationen.

  En mere præcis målgruppeformulering og optimering af organiseringen vil ske på baggrund af erfaringer indhentet det første ½ år, og resultatet heraf vil blive forelagt Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget i marts måned 2018.

  Som udgangspunkt skal klippekort aktiviteterne finde sted  på hverdage i tidsrummet kl. 10 til 22. Så borgeren kan støttes i eventuelle aftenarrangementer.

  Information vedrørende det nye klippekortstilbud vil blive givet via Ruden og igennem medarbejderne, der møder problemstillingerne.

  Seniorrådets høringssvar vil indgå ved udvalgets behandling af sagen på mødet den 24. august 2017.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Seniorrådet takker for en fyldestgørende orientering.

  Der udarbejdes et høringssvar, der skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 23. august 2017 med henblik på behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Halvårsregnskabet for 2017 (omdeles på mødet for gennemgang).

   Udfyldte skemaer til afregning af kørselsgodtgørelse (for 2. kvartal) og åbentstående mødediæter medbringes.
  • Afgørelser i sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   • Høringssag 17/2247 – Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 07.06.2017 – ”Caféer der understøtter aktive fællesskaber”.

  • Studieturen til Svendborg den 13. juni 2017.
   • Læs og få mere information om Aabenraa Kommunes arbejde med velfærdsteknologi på hjemmesiden: www.livingtechaabenraa.dk       

  • Budgethøringsmøde torsdag den 14. september 2017 kl. 8.30 – 10.30 (lokale 425).

  • Danske Ældreråd: Indbydelse til ældrepolitisk konference den 24. oktober 2017 i Vingstedcentret.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  Ingen af Seniorrådets medlemmer ønsker at deltage i Danske Ældreråds arrangement den 24. oktober 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
   – opfølgning på kontakt til Mad & Måltider vedr. anvendelse af økologiske varer og køkken hygiejne hos brugere af madserviceordningen.
  4. Bladudvalg
  5. § 79 udvalg
   Behandling af indkomne ansøgninger på puljemidler til aktiviteter ift. forebyggelse af ensomhed hos ældre med henblik på indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.
   I den forbindelse fastlægges  mødedato (inden 11.09).

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  1. Tage Juul oplyste, at § 17 stk. 4 udvalget vedr. kollektiv trafik den 31. august 2017 holder fællesmøde med hovedudvalget. Der orienteres herom på næste møde den 18. september 2017.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Udsat til næste møde den 18. september 2017.

  4. Redaktionsudvalget holder evalueringsmøde på Ruden 2/2017 den 22. august 2017.

  5. Udvalget behandler indkomne ansøgninger den 6. september 2017 kl. 9:30 i lokale 129 (underetagen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet

  mandag den 28. august kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

  I dialogmødet deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Jette Julius Kristiansen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Sidstnævnte deltager tillige i behandlingen af nærværende sag med henblik på efterfølgende udarbejdelse af dagsorden til ovenstående møde.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Seniorrådet ønsker på det nævnte møde at drøfte flg. punkter:

  • Status på undersøgelse af interesse for madtilberedning på plejehjem.

  • Status på Grønningen.

  • Status vedr. henvendelse til KL om momsproblematik på aktivitetscentre.

  • Status på budget 2018-2021 – herunder Seniorrådets eget budget.

  • Løbende rapportering om ældremidler som bloktilskud.

  • Status på retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18).

  • Budget for Ruden.

  • Normering på plejehjem. • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterede iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Hanne Larsen orienterede om:

  · indholdet af afholdt bruger-/pårørenderådsmøde på Lergården den 17. august 2017.

  · afholdt lokalrådsmøde i Aabenraa kredsen den 19. juni 2017. Det blev besluttet, at den kommende Seniorråd skal tage stilling til, om der fremover skal etableres lokalråd i de 5 kredse.

  Christine Petersen orienterede om indholdet af afholdt bruger-/pårørenderådsmøde på Enggården den 1. august 2017.

  Der holdes bruger-/pårørenderådsmøde i Rise Parken den 29. august 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg på Rebbølcenteret

  Christine

  19.09. kl. 08:30

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om økonomi ved flytning af demente til plejehjem v/demenskoordinator

  Oktober

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  Forhold på plejehjem i kommunen iht.

  Seniorrådets spørge oplæg.

  AOK / September

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Oversigten blev gennemgået/drøftet. Beslutninger i forhold hertil er indarbejdet i ovenstående.

  Rebbølcenteret besøges tirsdag den 19. september 2017 kl. 08:30 – adressen er:

  Vollerupvej 45
  6392 Bolderslev

  Bemærk! Besøget udløser IKKE kørselsgodtgørelse eller udbetaling af diæt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 21-08-2017

  Der forelå intet til punktet.