Referat

mandag den 13. november 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 9. oktober.

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Dagsorden og referat godkendt – sidstnævnte dog med en bemærkning til pkt. 6 om at fællesmødet på Rønshave finder sted torsdag den 16. november kl. 17.00 i stedet for tirsdag den 11. november.

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Idet Seniorrådet har udtrykt ønske om en orientering om borgeres økonomiske situation i forbindelse med flytning til et af kommunens plejehjem, deltager nedenstående medarbejdere:

  Lis Petersen fra Borgerservice vil fortælle om de økonomiske aspekter, der relaterer til en evt. ægtefælle/partner, som bliver tilbage i det fælles hjem.

  Susanne Jessen Petersen fra Plejehjemmet Lergården vil fortælle om de økonomiske forhold der gør sig gældende for den enkelte borger, som bliver beboer på et af plejehjemmene.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Seniorrådet takker Lis og Susanne for en god og yderst informativ orientering, som rådets medlemmer fremover kan drage megen nytte af i dialogen med ældre medborgere.

  Det aftaltes, at Susanne sender supplerende materiale, der vedhæftes nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet

  mandag den 27. november kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

  I dialogmødet deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Jette Julius Kristiansen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Seniorrådet ønsker på det nævnte møde at drøfte flg. punkter:

  1. Stigning i modtagere af hjemmehjælp i 2016 vs. 2017.
  2. Regler for varigheden af borgeres ophold i en løfte sele.
  3. Stramninger i omfanget af hjælp i hjemmeplejen – både hvad angår personlig pleje/hygiejne og praktiske opgaver i hjemmet.
  4. Status på Seniorrådets forslag (tilstillet SSU d. 21.09.2017) vedr. iværksættelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere og pårørende på kommunens plejehjem.
  5. Status på sagen vedr. momsafregning på caféer, der understøtter aktive fællesskaber.
  6. Status på udarbejdelsen af kommunens demensstrategi.
  7. Spørgsmål i forbindelse med landsdækkende undersøgelser udarbejdet af  ”Magasinet Pleje” i samarbejde med FOA:
   • Lave normeringer på plejehjem om natten – i gennemsnit er der 20 beboere pr. medarbejder på nattevagt, finder SSU det betryggende?
   • Den gennemsnitlige personalenormering på plejehjem er på hverdage som følger:

    - 2,5 beboere pr. ansat mellem kl. 7-15
    - 19 beboere pr. ansat mellem kl. 15-23

    finder SSU at dette er rimeligt?
   • Kun 16% af SOSU personalet arbejder på fuld tid.
    Hvorfor?
    Vil kommunen ikke ansætte fuldtidspersonale?
    Er det billigere med deltidsansatte set i en sammenhæng med supplerende dagpenge?
  8. Fordeling af Ældremilliarden på diverse konti i 2017, samt det totale beløb. Lignende oversigt for 2018 udbedes.
  9. Status på undersøgelse ift. interessen for madtilberedning på kommunens plejehjem (mgl. tilbagemeldinger iht. referat fra seneste dialogmøde i august).

  10. på kommunens hjemmeside efterlyses flg.

  - alle lovpligtige kvalitetsstandarder for ældreområdet
  - påført oplysning om hvor ofte, de skal revideres
  - påført beslutningsdato for Byrådets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets formand og Sekretariatet orienterer om status på forberedelserne til valget den 21. november.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Hanne Larsen oplyste, at der i forbindelse med afstemning på kommunens plejehjem i sidste uge ikke blev foretaget valg til Seniorrådet, idet de valgtilforordnede tilsyneladende ikke var orienteret om, at denne handling også skulle finde sted ved samme lejlighed. Sekretariatschef Ditte Lundgaard blev i den forbindelse hentet ind på mødet for en afklaring. Sagen undersøges nu nærmere og en evt. nødplan iværksættes.

  Sekretariatet oplyste om manuel ”afklipning” af valgkort til Seniorrådsvalget. Nærmere information herom udsendes pr. mail til alle Seniorrådets valgstyrerformænd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
  4. Bladudvalg
  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  1. Der forelå intet til punktet.

  2. Der forelå intet til punktet.

  3. Der har ikke været afholdt prøvesmagning i efteråret, og det vurderes at der nok ikke bliver til flere prøvesmagninger for det nuværende underudvalg.

  4. Det sidste redaktionsmøde for det nuværende bladudvalg finder sted tirsdag den 14. ds. På mødet drøftes den seneste udgivelse af Ruden. Samtidig blev det oplyst, at Laila Lorentzen, der står for bladets layout, har meddelt, at hun snarest muligt ønsker at stoppe sin frivillige indsats. I den sammenhæng skal der søges en ny frivillig med kendskab til grafisk produktion.

  5. Hanne Larsen, oplyser at dagens  § 79 møde med gennemgang og  behandling af indgåede ansøgninger til §79 midler, er aflyst. Ny mødedato fastsættes af udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2017.ælp

  • Invitation til besøg i HjælpemiddelHusets nye bygninger i Brunde.

  • Afgørelser i sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:

   • Høringssag 16/13988 – Social- og ”Sundhedsudvalgets beslutning af 04.10..2017 – ”Deltagelse i frikommuneforsøg”.
   • Høringssag 16/39067 – Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 04.10.2017 – ”Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”.
  • Afholdt orienteringsmøde den 10. oktober 2017 vedr. Grønningen.
  • Afholdt møde den  2. november 2017 om et serviceløft på 1,5 mio. kr. til plejehjemmene.
  • Planlagt dato for et konstituerende møde i det ”nye”  Seniorråd.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Det kan konstateres, at der ikke bliver udfordringer ift. at overholde budgettet.

  Besøget i det nye HjælpemiddelHus udskydes til 2018.

  Afgørelserne blev taget til efterretning.

  Orienteringspunkterne vedr. Grønningen og serviceløftet på 1,5 mio. kroner blev taget til efterretning.

  Dato for konstitueringsmøde i det nye Seniorråd er planlagt til den 7. december.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Der afholdes bruger-/pårørendemøde på Lergården den 15. november.

  Bruger-/pårørenderådenes formandskab samt Seniorrådets repræsentanter holder fællesmøde på i Rønshave Plejehjem den 16. november.

  Hanne Larsen oplyste, at hun har medvirket i en undersøgelse fra Roskilde Universitets Center vedr. nødkald.

  Formandskabene i de 5 regionale senior-/ældreråd er inviteret til fællesmøde på Guderup Plejehjem den 30. november. Hanne Larsen deltager alene, idet Elli Deele er forhindret.

  Hanne Larsen oplyste, at en undersøgelse foretaget af FOA viser, at der siden 2013 er sparet 2% på ældreområdet i Aabenraa Kommune.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  2018

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  2018

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Der blev ikke drøftet nye tiltag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af det nuværende Seniorråds sidste møde i december.

  Beslutning Seniorrådet den 13-11-2017

  Seniorrådets sidste møde den 11. december afrundes på Røde Kro, Vestergade 2 i Rødekro kl. 12:00. Der er tilsagn fra følgende gæster: Tommy Svendsen, Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Anni Oksen, Bjarne Ipsen og Rita Røjkjær.

  Menu er vedlagt nærværende referat.