Referat

mandag den 11. december 2017 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Lilly Christensen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Christian Petersen, Elli Deele, Tage Otto Juul, Christa Greisen, Nis Hye, Christine M.M. Petersen, Søren Hansen, Poul Erik Kristiansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 13. november 2017

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Dagsorden og referat godkendtes uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra Chr. Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om svar fra Kommunernes Landsforening vedr. momsafregning på kommunale caféer drevet efter servicelovens §79.

  Som følge af momsafregningen besluttede udvalget den 7. juni 2017 at fastholde cafépriserne gennem ydelse af et midlertidigt 1-årigt tilskud finansieret via §79-midler til politikimplementering. Seniorrådet efterspurgte i denne forbindelse, at der rettedes henvendelse til KL vedr. mulighederne for fritagelse af momspligt ved caféer drevet efter §79.

  KL anerkender udfordringen og sigtet for henvendelsen. KL  vurderer dog, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at opnå ændring af momsreglerne, således at der ydes dispensation for caféerne drevet efter §79. KL genkender problematikken, og vil tage sagen op igen på et senere tidspunkt.

  Da det ikke har været muligt at opnå en ændring af momsreglerne, vil der blive svaret moms af omsætningen på de kommunale aktivitets- og plejehjemscaféer. Dette vil fra 2018 betyde en prisstigning. Mad & Måltider er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde nye priser for pleje- og aktivitetscaféerne i 2018. Disse vil blive meldt ud i december.

  De 50.000 kr. afsat i budgetforlig 2018 til kompensation for momspligt på caféerne er udmøntet efter samme fordeling som det midlertidige 1-årige tilskud i 2017.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Seniorrådet takker Michael Metzsch for fremlæggelsen, og tager med beklagelse afgørelsen fra KL til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  På forespørgsel fra Seniorrådet giver forvaltningen i denne sag en orientering om opfølgning på serviceinformation for nødkald, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2017.

  Som følge af den godkendte serviceinformation har der i perioden efter været fokus på ensartet baggrund for tildeling af nødkald i hele Aabenraa Kommune.

  Målet med stramning af serviceniveauet har også været at tilpasse omkostninger til budgettet, men med fortsat fokus på at understøtte borgeren i eget hjem. Der er således i samme periode sket en udvidelse af servicen, så man også kan få GPS til demente i eget hjem.

  Der var i den oprindelige sag en forventning om en reduktion på ca. 200 nødkald i Aabenraa Kommune. De borgere, som ikke længere får nødkald, er borgere, som ikke forstår at anvende nødkald eller som på anden måde kan få løst et tryghedsbehov.

  Aabenraa Kommune havde den 1. februar 2017 – 883 borgere tilsluttet nødkald. Der har i alt været 5.267 nødkald, der har resulteret i 2.781 besøg. De øvrige kald er afklaret ved samtale.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. november 2017,  at udvalget  ønsker forelæggelse af forslag til revideret serviceinformation til behandling på mødet den 5. december 2017. Forslag til revideret serviceinformation for nødkald er bilagt.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager på mødet i forbindelse med fremlæggelse af sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Med baggrund i det hidtidige sagsforløb fremlagde afdelingschef Bjarne Ipsen sidste nyt fra Social- og Sundhedsudvalget – samtidig fik Seniorrådet  svar på de fremlagte spørgsmål ift. en reducering i antallet af nødkald.

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36191, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om det videre arbejde med bruger- og pårørendeundersøgelser på Social- og Sundhedsområdet. Sagen er behandlet på møde for Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2017, og resultatet af udvalget drøftelser vil indgå i orienteringen på mødet.

  På baggrund af politiske drøftelser med Danske Handicaporganisationer i 2016 og anmodning fra Seniorrådet er der politisk tilkendegivet vilje til at få udarbejdet tilfredshedsundersøgelser, der skal belyse borgernes oplevelse af sagsbehandlingen og beboere og pårørendes oplevelse af livet på plejehjem.

  Forvaltningen og udvalgsformanden har deltaget i dialogmøde med Danske Handicap organisationer og Handicaprådet, med fokus på en brugerundersøgelse, der skal belyse borgerens møde med myndigheden i Aabenraa Kommune.

  Der peges på en kvantitativ analyse ved hjælp af spørgeskema til en repræsentativ andel af de borgere, der har været i kontakt med Visitation & Rehabilitering på det specialiserede område i 2017.

  Et forslag fra firmaet Advice til en undersøgelse samt oversigt over temaer heri fremgår af bilag.

  Advice gennemførte en undersøgelse sammen med DH i 2015, hvor man så på mødet imellem borger, pårørende og sagsbehandler. Disse erfaringer har de bidraget med og har fremsendt tilbud.

  Det skal bemærkes, at tilbuddet alene indeholder en afdækning af forholdene i Aabenraa Kommune og en præsentation af dette. Hvis der skal laves initiativer på baggrund af rapporten, er det ikke indeholdt i tilbuddet, og Advice anbefaler, at dette arbejde udføres af andre.

  På baggrund af Seniorrådets anmodning om tilfredshedsundersøgelse kan forvaltningen supplere med følgende:

  Forvaltningen har pt. ikke systematisk iværksat en tilfredshedsundersøgelse. Firmaet VIVE har dog i august, september, oktober 2017 forestået tilsynet på alle plejehjem. I dette tilsyn indgår også interviews med borgere om tilfredshed. Rapporten foreligger endnu ikke. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget afventer den endelige rapport før stillingtagen til eventuel tilfredshedsundersøgelse.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Seniorrådet takker afdelingschef Anni Oksen for orienteringen og afventer nu det nye Social- og Sundhedsudvalgs stillingtagen til det fremsatte ønske om en specifik tilfredshedsundersøgelse på kommunens plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I forhold til det afholdte valg til Seniorrådet den 21. november 2017 gennemgås og drøftes indkomne kommentarer til valghandlingen såvel forud for som på selve valgdagen.

  Medlemmerne Seniorrådets valgbestyrelse indstiller, at evalueringsmaterialet godkendes – herunder Seniorrådets samlede kommentar.

  De forskellige ”inputs” behandles og registreres med henblik på fremlæggelse og drøftelse på et ekstra evalueringsmøde målrettet Seniorrådets valgbestyrelse (Hanne, Tage, Nis & Povl Kylling Petersen) og kommunens valgsekretariat. Dette  møde er planlagt til onsdag den 13. december kl. 08:30 i lokale 425 på Rådhuset.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Det fremlagte notat blev drøftet og enstemmigt vedtaget til forelæggelse og yderligere behandling på evalueringsmødet med valgbestyrelsen og valgsekretariatet den 13. december 2017.

  Seniorrådet udbeder sig en tilbagemelding med stillingtagen til de fremførte kritikpunkter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39221, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. status på årets regnskab (omdeles på mødet).
   Ikke afregnet kørsel & åbentstående diætafregninger medbringes på mødet for endelig afslutning af årets regnskab.

  2. forudbetaling af kontingent til Danske Ældreråd?

  3. afholdt møde for bruger-/pårørenderådenes formandskab på Rønshave den 16. november.

  4. afholdt møde for formandskabene i de 5 regionale ældre-/seniorråd den 30. november på Guderup Plejehjem.  

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  1. Efter gennemgang af det fremlagte regnskab kunne det konstateres, at der ikke bliver problemer med at holde Seniorrådets udgifter indenfor budgetrammen. Åbentstående poster m.v. bogføres i 2017, således at det nye Seniorråd starter op uden nogen overførte udgiftsposter.

  2. Betaling af kontingent til Danske Ældreråd samt deltagelsen af foreløbig 5 rådsmedlemmer til årsmøde/konference  blev godkendt. 

  3. Orientering fra mødet på Rønshave den 16. november blev taget til efterretning. Det blev på mødet kendt, at nogle bruger-/pårørenderåd og vennekredse ikke kendte til § 79 ordningen med mulighed for at søge tilskud til fx aktiviteter, hvorfor Seniorbladet Ruden opfordres til at lave et indlæg herom. Næste møde i dette forum er fastlagt til den 19. marts 2018 på Bovrup Plejehjem.

  4. Orientering fra mødet med de 5 regionale senior-/ældreråd på Guderup Plejehjem den 30. november blev taget til efterretning. Næste møde i dette forum er aftalt til at finde sted i Haderslev i maj 2018.

  5. Formanden har lavet indberetning vedr. Seniorrådets valgresultater til Danske Ældreråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice.

  4. Bladudvalg.

  5. § 79 udvalg.
   Indstilling til Social- og Sundhedsudvalget vedr. ansøgninger om tilskud i 2018 iht. Servicelovens § 79.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  1. Der forelå intet fra udvalget.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Der forelå intet fra udvalget.

  5. på foranledning af Social- og Sundhedsudvalget har § 79 udvalget udarbejdet et notat med begrundelser for afslag/reduktioner på 5 ansøgninger. Formanden redegjorde for notatets indhold.

  Fordeling af restbeløbet på 54.000 kr. afventer Social- og Sundhedsudvalgets prioritering.


  § 79 udvalget har foreslået, at ansøgningsskemaet til næste år ændres, så det bl.a. tydeligt fremgår, at der ikke gives tilskud til forplejning, der forventes dækket af egenbetaling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørende møder på flg. plejehjem:

  • Lergården - 15. november 2017
  • Grønningen - 22. november 2017
  • Rise Parken - 29. november 2017

  Der er planlagt bruger-/pårørende møde på Kirketoften den 19. januar 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Type / Møde

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  2018

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus

  2018

  Ovenstående aktiviteter foreslås overdraget til det nye Seniorråd.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Emnerne overdrages til det nye seniorråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Kl. 11:30 forlægges mødet til Rødekro Kro.

  Beslutning Seniorrådet den 11-12-2017

  Der forelå intet til punktet.