Referat

mandag den 15. januar 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 7. december 2018

  Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Dagsorden og referat godkendtes uden bemærkninger.

  Samtlige medlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På mødet giver direktør for Social & Sundhed – Jakob Kyndal en introduktion til organisation, opgaver og udfordringer samt væsentlige politikker.

  Tillige orienterer sekretariatsleder Tommy Svendsen om Seniorrådets arbejde.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Seniorrådet takker Jakob Kyndal og Tommy Svendsen for en forståelig og informativ gennemgang og orientering i forhold til forvaltningens og sekretaritets opgaver m.v.

  Det blev aftalt at det anvendte præsentationsmateriale vedhæftes nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I henhold til Seniorrådets forretningsordens pkt. 12 udgøres rådets forretningsudvalg af:

  • Formanden
  • Næstformanden
  • Et menigt medlem

  Der skal således udpeges et medlem til sidstnævnte post.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Christa Greisen blev opstillet og valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse om eventuel fortsættelse af Lokalråd under Seniorrådet eller en helt ny foranstaltning.

  Et lokalråd under Seniorrådet i hvert af de 5 områder (tidligere kommuner) i Aabenraa Kommune har været oprettet for flere perioder siden. Etableringen er foregået ved, at Seniorrådets medlemmer fra hvert af det pågældende område har fundet frem til eventuelle frivillige, interesserede til rådene.

  Formålet har så vidt vides i sin tid været, at borgerne kunne rette henvendelse til Lokalrådets medlemmer, hvis ældre f.eks. havde problemer i lokalområdet, klager over kommunen, roser til hjemmeplejen eller havde nogle gode forslag at fremsætte til ældreområdet.

  Efter en kort evaluering på sidste møde i det hidtidige Seniorråd blev det tydeligt, at lokalrådene ikke fungerede efter hensigten, idet der ikke indgik klager eller lignende. Disse gik i stedet for ofte direkte til formanden for Seniorrådet. Erfaringerne var, at det havde været hyggeligt at mødes en 2-3 gange om året, hvor man drøftede diverse emner indenfor ældreområdet, men der kom aldrig noget direkte forslag om et tiltag eller lignende, og der forelå heller ikke en dagsorden til møderne, bortset fra et enkelt område.

  Seniorrådet blev derfor enige om at fremlægge spørgsmålet om en eventuel fortsættelse af lokalrådene til drøftelse i det nyvalgte Seniorråd.

  Formanden for Seniorrådet har siden overvejet en ny og måske mere nærliggende foranstaltning til gavn for begge parter, som er direkte involveret i ældreområdet. I relation hertil vedlægges et forslag som oplæg til en beslutning, såfremt der er enighed om at nedlægge lokalrådene.

  Forslaget er kaldt  ”Lokalsamfundet bygger bro”. Såfremt der er tilslutning hertil, skal forslaget videresendes til formanden for Ældre Sagen i Aabenraa Jørgen Ravn Storgaard til behandling i Ældre Sagens Koordinationsudvalg den 26. januar 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Formandens forslag blev efter gennemgang sendt til afstemning, hvor det blev vedtaget med 6 stemmer mod 5.

  Det videre forløb aftaltes som følger:

  • Formanden udarbejder snarest meddelelse til medlemmerne af de tidligere lokalråd om Seniorrådets beslutning. Sekretariatet sørger for distributionen af meddelelsen til de involverede via Digital Post.

  • Kontaktoplysninger relaterende til lokalrådene fjernes øjeblikkeligt fra medier såsom kommunens hjemmeside samt på side 2 i Seniorbladet Ruden.

  • Formanden tilstiller Ældre Sagen det vedtagne forslag til videre behandling og stillingtagen på et møde i Ældre Sagens koordinationsudvalg den 26. januar 2018.

  • Iværksættelse af samarbejdet – herunder tiltag og fordeling af ansvar og opgaver drøftes på Seniorrådets møde den 12. februar 2018.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet har i de forgangne år været repræsenteret i og samarbejdet med flg. råd og interesse organisationer:

  • Danske Ældreråd
  • De Sønderjyske (+ Vejen) ældre-/Seniorråd

  Som udgangspunkt lægges der op til at ovennævnte  relationer opretholdes, mens forslag til nye drøftes.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Repræsentationerne blev belyst og taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Gennemgang og drøftelse af de Seniorrådets vedtægter og forretningsorden med henblik på iværksættelse af eventuelle ændringer.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Vedtægterne blev taget til efterretning og fortsætter uden ændringer.

  Formanden foreslog en mindre tilretning af forretningsordenens punkt 5 således:

  • at afsnittene a & b slås sammen foruden en tilføjelse om godkendelse af mødets dagsorden – se vedlagte tilrettede forretningsorden.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på økonomi – herunder regler for udbetaling af diæter og kørsel.

  2. Kommunikation – internt og eksternt.

  3. Fælles tilmelding til Danske Ældreråds temadag om ”Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd” i Middelfart den 5. eller 13. marts (tilmeldingsfrist 26. februar) – pris: 850 kr.

  4. Invitation til workshop vedr. demensstrategi 2018-2025 mandag den 22. januar 2018 kl. 17-20 på Rådhuset. Seniorrådet er inviteret med 2-3 medlemmer

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  • Årets budget blev forelagt.

   Skema til brug for diæt- og befordringsgodtgørelse blev omdelt og gennemgået. En elektronisk version af blanketten fremsendes til medlemmerne, således at medlemmerne fremover selv kan udskrive – efter behov. Blanketter afleveres løbende – eller som minimum én gang i kvartalet.

   Medlemmerne skal selv registrere al kørsel i modsætning til diætafregning, hvor forvaltningen automatisk registrerer og afregner alle de møder, hvor forvaltningen er initiativtager og forestår mødeindkaldelsen.

  • Som udgangspunkt kommunikerer Sekretariatet med rådets medlemmer via deres E-mail adresser. I enkelte tilfælde anvendes medlemmernes digitale postkasser. Dokumenter sendes altid som PDF filer, som er et lukket filformat, der kan læses af alle, men ikke ændres/overskrives.

   Seniorrådets formand er den eneste, der offentligt kan udtale sig om forhold relaterende til rådets arbejde.

  • Da Danske Ældreråd har måttet aflyse temadagen den 13. marts 2018 tilmeldes flg. medlemmer seancen den 5. marts 2018:
   • Lise Christensen
   • Torben Enevoldsen
   • Jens Ingwersen

  Sekretariatet foretager tilmelding og betaling, mens samkørsel aftales de deltagere iblandt.

  • Flg. medlemmer tilmeldes workshoppen for demensstrategi den 22. januar 2018:
   • Hanne Priess Larsen
   • Elli Deele
   • Jens Ingwersen
   • Anne Marie Nielsen


 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Der er planlagt møder i bruger-/pårørenderådene som følger:

  • 31. januar – Plejehjemmet Bovrup
  • 17. januar – Plejehjemmet Grønnegården
  • 19. januar – Plejehjemmet Kirketoften
  • 31. januar – Rise Parken
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (Ikke torsdage & fredage)

  Introduktion til kommunens plejehjem + arbejdet i de tilknyttede bruger-/ pårørenderåd + klippekortsordning - v/Helle Marie Hansen.

  12. februar

  Institutionsbesøg i det “nye” HjælpemiddelHus + orientering om forebyggende hjemmebesøg

  27. februar kl. 10:00
  ???

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på SRC + sygeplejeklinik

  Besøg på TOF

  Besøg hos Mad & Måltider

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Orientering om velfærdsteknologi

  Orientering om omsorgstandpleje

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om project “I sikre hænder”

  Orientering om klippekort

  Minikursus i budget- og regnskabsforståelse v/Lene Nymann

  April

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Fremlagte forslag er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 15-01-2018

  Der forelå intet til sagen.