Referat

mandag den 12. februar 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 15. januar 2018

  Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra Torben Enevoldsen og Dieter Johannsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På et møde den 26. januar 2018 har Ældre Sagens Koordinationsudvalg, Aabenraa besluttet at tage imod Seniorrådes indbydelse til et formaliseret samarbejde omfattende fælles interessepunkter i kommunens 5 lokale områder (Aabenraa, Bov, Lundtoft, Rødekro og Tinglev).

  Formanden orienterer i den forbindelse om status på dialogen med Ældre Sagen, hvorefter relevante forhold som fx opstart, mødefrekvens, indhold af samarbejdet m.v. drøftes – herunder også udpegning af min. 5 områdeansvarlige medlemmer.

  Det foreslås, at status på nærværende dagsordenspunkt drøftes på hvert Seniorrådsmøde, indtil samarbejdet er fuldt ud etableret.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Formandens orientering om det kommende samarbejde blev taget til efterretning.

  Der blev udpeget område ansvarlige iht. nedenstående skema:

  Område

  Ansvarlig

  Hjælper

  Rødekro

  Anna Marie Nielsen

  Elli Deele

  Lundtoft

  Christa Greisen

  Nis Hye

  Tinglev

  Dieter Johannsen

  Finngerd Olsen

  Bov

  Lise Christensen

  Torben Enevoldsen

  Aabenraa

  Hanne Priess Larsen

  Jens-Chr. Ingwersen

  Arbejdsopgaverne for de områdeansvarlige omfatter bl.a.

  • mødeindkaldelser herunder udarbejdelse og udsendelse af dagsorden til Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer i det pågældende lokalområde (bemærk! Evt. forslag til dagsorden skal være den ansvarlige i hænde senest 4 dage før udsendelse af dagsorden)
  • planlægning af møder
  • udarbejdelse af referater samt udsendelse af denne til hhv. Ældre Sagens lokale bestyrelsesmedlemmer og alle Seniorråds medlemmer
  • Ad hoc opgaver

  De ansvarlige støttes jf. ovenstående af en hjælper i hvert område. Opgavefordelingen aftales indbyrdes. Der henvises i øvrigt til notatet ”Lokalsamfundet bygger bro” – tilknyttet Seniorrådets dagsorden fra mødet den 15. januar 2018.

  Det egentlige samarbejde startes op efter 1. april 2018, når Ældre Sagens ”nye” lokale bestyrelser er på plads. Sekretariatet udarbejder umiddelbart herefter lister med navne og data på bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte områder. Listerne tilstilles de ansvarlige, der herefter kan indkalde til de første møder. Som udgangspunkt planlægges der min. ét møde i hvert område inden sommerferien.

  Status på nærværende dagsordenspunkt drøftes på hvert møde indtil samarbejdet med Ældre Sagen er fuldt ud implementeret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På mødet giver områdeleder Helle Marie Hansen en indledende introduktion til Aabenraa Kommunes plejehjem – herunder bl.a.

  · Organisation / struktur

  · Opgaver

  · Arbejdet i bruger-/pårørenderåd

  · Aktiviteter

  · Klippekortsordning

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Seniorrådet takker Helle Marie Hansen for en god og særdeles informativ introduktion til det kommunale plejehjemsområde – herunder ordningen med bruger- og pårørenderådene, hvor seniorrådets medlemmer er repræsenteret med status som observatører.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbige regnskab.
  2. Invitation til formand og næstformand om møde med Danske Ældreråds lokale bestyrelsesmedlemmer.
  3. Institutionsbesøg i HjælpemiddelHuset, Brunde Øst 10 i Rødekro – tirsdag den 27. februar kl. 10:00?
  4. Workshop vedr. demensstrategi afholdt den 22. januar 2018.
  5. Fastlæggelse af dato for mini seminar á 2 timer i kommunal regnskabsforståelse (man. 16.04. eller man. 30.04.)
  6. Tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde + konference den 7. & 8. maj 2018. Bemærk! Sekretariatet står for fælles tilmelding, mens samkørsel aftales indbyrdes.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  1. Orientering om regnskabet blev taget til efterretning.

  2. Formanden og næstformanden deltager i mødet med Danske Ældreråd den 3. april 2018 i Middelfart.

  3. Jens-Christian Ingwersen er forhindret i at deltage.
  Dieter Johannsen og Torben Enevoldsen bedes melde ind til Sekretariatet om de kan deltage.

  4. Orienteringen fra workshoppen blev taget til efterretning.
  Sekretariatet tilstiller Anni Oksen de fremlagte bemærkninger ift. afviklingen af arrangementet.

  5. Seminaret blev fastlagt til mandag den 30. april kl. 10:00 – 12:00 i lokale 425 på Rådhuset.

  6. Sekretariatet foretager fælles tilmelding iht. vedhæftede dokument. Torben Enevoldsen kontaktes med henblik på stillingtagen til deltagelse.

  7. Formanden orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets  beslutning af 7. februar 2018 om ikke at iværksætte en generel tilfredsundersøgelse på kommunens plejehjem. Direktør Jakob Kyndal kunne  supplerende oplyse, at der som et alternativ er påtænkt et punkt i den kommunale tilsynsvirksomhed  med plejehjem, hvor bruger- og pårørenderådene inddrages i problematikker omkring forhold, dagligdag, trivsel og lign.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice.
  4. Bladudvalg.
  5. § 79 udvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Der blev overordnet truffet beslutning om, at de enkelte underudvalg sender mødereferater ud til det samlede Seniorråd efter hvert et afholdt møde. Formanden for det enkelte underudvalg er ansvarlig for at dette sker.’

  1. Jens-Christian Ingwersen orienterede fra udvalgsmøde afholdt den 7. februar 2018 – herunder, at han er udpeget til formand for udvalget for Trafik og byplanlægning. Referat for mødet udsendes til de øvrige medlemmer iht. ovenstående.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Lederen fra Mad & Måltider Randi Bendix Mortensen, er gæstedeltager på marts mødet. Her drøftes iværksættelse af det videre samarbejde med underudvalget – herunder prøvesmagninger samt fastlæggelse af dato for et institutionsbesøg omfattende samtlige medlemmer af Seniorrådet (gerne slut marts).

  4. Der er deadline for materiale til det kommende blad d.d. I den forbindelse holdes der redaktionsmøde mandag den 26. februar (ny dato). Bladet udkommer onsdag den 4. april.

  5. Formanden orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning for  anvendelse af det åbentstående  restbeløb iht. § 79 for 2018, hvor udvalget har valgt at følge Seniorrådets anbefalinger. Endvidere oplyste formanden, at sagsbehandling af indstillinger til fordeling af puljemidler under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag – ligeledes  varetages af § 79 udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Der blev orienteret fra bruger- og pårørendemøder iht. nedenstående:

  • 15. januar – Plejehjemmet Bovrup
  • 17. januar – Plejehjemmet Grønnegården
  • 19. januar – Plejehjemmet Kirketoften
  • 30. januar – Plejehjemmet Lergården
  • 31. januar – Rise Parken

  Der er planlagt bruger- og pårørendemøde som følger:

  • 28. februar – Plejehjemmet Grønningen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Introduktion til Mad & Måltider v/Randi Bendix Keller Mortensen

  12. marts kl. 09.45

  Årsrapport / Kommunale tilsyn

  12. marts (BEI)

  Tilsynspolitik

  12. marts (BEI)

  Orientering om velfærdsteknologi –

  herunder specielt anvendelse af teknologier ifm. demens.

  12. marts (AKPA)

  Miniseminar  i budget- og regnskabsforståelse v/Lene Nymann

  30. april

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på SRC + sygeplejeklinik

  Besøg på TOF

  Besøg hos Mad & Måltider

  Ultimo marts

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om omsorgstandpleje

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om project “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Drøftelserne er indarbejdet i ovenstående oversigt.

  Oversigten er dynamisk og tilrettes løbende iht. drøftelser – hvilket bl.a. betyder at aktiviteterne fortløbende opdateres, planlægges og dato fastlægges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2964, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om tema for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag. Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 8. februar 2018.

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet et eller flere specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016 og 2017 var temaet ”forebyggelse af ensomhed”, og på udvalgsmødet den 6. september 2017 blev der imødekommet ansøgninger for 0,070 mio. kr. Det resterende beløb på 0,157 mio. kr. blev målrettet aktiviteter for beboere på kommunens plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 8. februar, at videreføre temaet ”forebyggelse af ensomhed” til 2018, samt at iværksætte ansøgningsproces umiddelbart efter høring i Seniorrådet, såfremt rådet kan tilslutte sig temaet. Seniorrådet anmodes i forbindelse med ansøgningsprocessen at anbefale indkomne ansøgninger til prioritering i udvalget.

  Der forventes større søgning til puljen i 2018, da ansøgningsprocessen er fremrykket til foråret i modsætning til tidligere år, hvor processen lå i efteråret.

  Seniorrådets høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 28. februar 2018.

  Konsulent Michael Nordberg Jeppesen fra afdelingen for Sundhed & Psykiatri deltager i sagens fremlæggelse.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  Seniorrådet takker Michael Nordbjerg Jeppsen for fremlæggelsen, hvor det bl.a. blev påpeget at der denne gang bør forventes et øget antal ansøgere, idet ansøgningsfristen fra og med i år er flyttet fra efteråret til foråret.

  Et enigt Seniorråd kan tilslutte sig Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om en fortsættelse  af sidste års tema ”Forebyggelse af ensomhed”. Der udarbejdes i den forbindelse et høringssvar.

  Med nærværende udmelding kan forvaltningen således omgående iværksætte de administrative opgaver , der er forbundet med proceduren for ansøgninger til puljen på 227.000 kroner under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4334, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. februar 2018  et forslag til udmøntning af finanslovsmidler til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene med henblik på høring i Seniorrådet. 

  I finanslovsforliget for 2018 afsættes bl.a. en pulje på 500,0 mio. kr. til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen, hvilket betyder, at Aabenraa Kommune får ekstra 6,0 mio. kr. i 2018 og årene frem.

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at puljen skal anvendes til bedre bemanding i Hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Aftaleparterne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

  Den 1. april 2018 skal der indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Anvendelsen af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden. Samtidigt skal kommunerne sende redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet.

  Udmøntning af 2018 midler

  Plejehjemmene og Hjemmeplejen vurderer, at midlerne fra Finanslov 2018 til styrket ældrepleje i Aabenraa Kommune bør anvendes til:

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær og skal ses i sammenhæng med det vedtagne serviceløft på plejehjemmene.

  Opnormering af aftenvagt vil få positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen skal bl.a. understøtte socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodese mere individuel sengetid osv.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Her tænkes der specielt på de medarbejdere, som f.eks. har 26 timer om ugen i aftenvagten.

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i Hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt vil dette øge antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, deltager ved sagens behandling.

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 28. februar 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Aabenraa Kommune svarer det til 6,0 mio. kr.

  Det foreslås, at de 6,0 mio. kr. fordeles således:

  · 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, hvilket svarer til 10.744 timer ekstra sammen med beboerne, på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  • Antallet af timer svarer til en udvidelse på 7,45 fuldtidsstillinger i plejen.

  · 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, hvilket svarer til 4,086 timer hos borgeren, ekstra på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  • Antallet af timer svarer til en udvidelse på 5,76 fuldtidsansatte eller ca. 3 ekstra aftenruter.

  · 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.

  Beslutning Seniorrådet den 12-02-2018

  I forbindelse med sygefravær fra afdelingschef Anni Oksen deltog direktør Jakob Kyndal ved sagens fremlæggelse.

  Seniorrådet takker for en fyldestgørende og let forståelig orientering og udarbejder i den forbindelse et høringssvar iht. den oplyste tidsfrist.