Tillægsdagsorden

mandag den 12. februar 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2964, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om tema for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag. Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 8. februar 2018.

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet et eller flere specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016 og 2017 var temaet ”forebyggelse af ensomhed”, og på udvalgsmødet den 6. september 2017 blev der imødekommet ansøgninger for 0,070 mio. kr. Det resterende beløb på 0,157 mio. kr. blev målrettet aktiviteter for beboere på kommunens plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 8. februar, at videreføre temaet ”forebyggelse af ensomhed” til 2018, samt at iværksætte ansøgningsproces umiddelbart efter høring i Seniorrådet, såfremt rådet kan tilslutte sig temaet. Seniorrådet anmodes i forbindelse med ansøgningsprocessen at anbefale indkomne ansøgninger til prioritering i udvalget.

  Der forventes større søgning til puljen i 2018, da ansøgningsprocessen er fremrykket til foråret i modsætning til tidligere år, hvor processen lå i efteråret.

  Seniorrådets høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 28. februar 2018.

  Konsulent Michael Nordberg Jeppesen fra afdelingen for Sundhed & Psykiatri deltager i sagens fremlæggelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4334, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. februar 2018  et forslag til udmøntning af finanslovsmidler til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene med henblik på høring i Seniorrådet. 

  I finanslovsforliget for 2018 afsættes bl.a. en pulje på 500,0 mio. kr. til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen, hvilket betyder, at Aabenraa Kommune får ekstra 6,0 mio. kr. i 2018 og årene frem.

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at puljen skal anvendes til bedre bemanding i Hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Aftaleparterne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

  Den 1. april 2018 skal der indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Anvendelsen af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden. Samtidigt skal kommunerne sende redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet.

  Udmøntning af 2018 midler

  Plejehjemmene og Hjemmeplejen vurderer, at midlerne fra Finanslov 2018 til styrket ældrepleje i Aabenraa Kommune bør anvendes til:

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær og skal ses i sammenhæng med det vedtagne serviceløft på plejehjemmene.

  Opnormering af aftenvagt vil få positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen skal bl.a. understøtte socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodese mere individuel sengetid osv.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Her tænkes der specielt på de medarbejdere, som f.eks. har 26 timer om ugen i aftenvagten.

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i Hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt vil dette øge antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, deltager ved sagens behandling.

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 28. februar 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Aabenraa Kommune svarer det til 6,0 mio. kr.

  Det foreslås, at de 6,0 mio. kr. fordeles således:

  · 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, hvilket svarer til 10.744 timer ekstra sammen med beboerne, på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  • Antallet af timer svarer til en udvidelse på 7,45 fuldtidsstillinger i plejen.

  · 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, hvilket svarer til 4,086 timer hos borgeren, ekstra på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  • Antallet af timer svarer til en udvidelse på 5,76 fuldtidsansatte eller ca. 3 ekstra aftenruter.

  · 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.