Referat

mandag den 12. marts 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 12. februar 2018

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Alle var fremmødt.

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på opstart af samarbejdet ”Lokalsamfundet bygger bro” – herunder drøftelser i forhold til organiseringen samt ideudveksling med henblik på løsningen  af de fastlagte administrative opgaver.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Formanden oplyste, at de nye bestyrelser i Ældresagens afdelinger bliver nedsat på møde den 6. april 2018.

  Referater for Seniorrådets møder er grundlaget for orienteringer på de fælles møder. Referater for de fælles møder sendes til hele Seniorrådet til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Status på det foreløbig regnskab.
   OBS! Medbring åbentstående diæt- og kørselsafregninger.

  2. Evaluering af besøget hos Hjælpemiddelhuset den 27. februar 2018.

  3. Aftale fælleskørsel til konferencen i Nyborg den 7. & 8. maj 2018 (Dieter- Elli - Christa - Nis - Hans Christian - Lise – Hanne).

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Orientering om status på regnskabet taget til efterretning. Der blev afleveret køre-og diætsedler.

  Der var enighed om, at det havde været et godt besøg i HjælpemiddelHuset, der har fået nye rammer med god plads.

  Vedrørende fælleskørsel til konferencen i Nyborg blev det aftalt, at Hanne, Elli og Nis kører med Christa, og Dieter og Hans Christian kører med Lise.

  Formanden oplyste, at en forespørgsel til Danske Ældreråd om muligheden for at stille spørgsmål til Ældreministeren på konferencen stadig er uafklaret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Områdeleder Randi Bendix Mortensen fra Mad & Måltider deltager på mødet med en orientering og introduktion til den kommunale madservice.

  Med baggrund i det hidtidige samarbejde drøftes og aftales fremtidig praksis  i forhold til Seniorrådet inddragelse i udvikling og kvalitetssikring af måltider fra Fælleskøkkenet – herunder prøvesmagning m.v.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Randi Bendix Mortensen orienterede om Mad & Måltider, herunder bl.a.:

  · der leveres ca. 1.000 portioner mad ugentligt fordelt til hjemmeboende, beboere på plejehjem og til aktivitetscenter.

  · personalet er fordelt på såvel fælleskøkken og modtagekøkkener på plejehjem.

  · der kan vælges mellem 9 menuer, og det er muligt at få leveret vegetarkost og specialkost tilpasset diabetikere m.fl.

  · Mad & Måltider har en kostkonsulent, der bl.a. tilbyder opsøgende arbejde i forhold til borgere, der er undervægtige.

  Det blev aftalt at fortsætte med samarbejdsmodellen fra 2017 i forhold prøvesmagninger.

  Det blev aftalt, at Seniorrådet får en rundvisning på fælleskøkkenet den 25. april 2018 kl. 12.30 – 14.30.

  Seniorrådet takker for en god orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet anmodes i denne sag, om at afgive høringssvar til den reviderede  kvalitetsstandard for madservice.

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Ændringerne er markeret med rødt.

  Der er ved hjælp af værdighedsmidler, muligt at sætte øget fokus på at måltiderne kan nydes sammen med andre.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i sagens behandling.

  Høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest den 19. marts 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ibsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges seniorrådet revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp, mhp. høringssvar. Ændringer i forhold til tidligere godkendt kvalitetsstandard  er markeret med rødt.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 83 og 86.

  Den reviderede kvalitetsstandard medfører en øgning i serviceniveauet med baggrund i lovændringer og vedtagelsen af Ældre- og værdighedspolitikken.  Bemærk det særlige afsnit om klippekort til aflastning og modvirkning af ensomhed.

  Serviceniveauet er øget ved tilførsel af centrale midler til klippekort for de svageste borgere i eget hjem. Endvidere er der øget fokus på værdighed, som er finansieret af regeringens tilførsel af værdighedsmidler.

  Der er arbejdet med at indføre større fleksibilitet i opgaveløsningen om aftenen, således at der i konkrete tilfælde kan aftales eksempelvis opvarmning af mad om aftenen.

  Der er fortsat fokus på, at afgørelser skal træffes på grundlag af et personligt møde. Ligeledes er der sat øget fokus på løbende opfølgning af  behov for hjælp, hvilket er en forudsætning for overholdelse af budget 2018.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne, og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Der er ligeledes i kvalitetsstandarden taget højde for, at leverandøren kan tilrettelægge besøg som digitale kontakter.

  I afsnittet vedrørende arbejdsmiljø, herunder hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljø, er vilkårene blevet mere tydelige, men er reelt en beskrivelse af nuværende ramme.

  Nyt i kvalitetsstandarden er også, at alle leverandører kan sælge tilkøbsydelser. Dette er blevet muligt for den kommunale leverandør ved frikommuneforsøg.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i sagens behandling.

  Høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest den 19. marts 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ibsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag indstiller Social og Sundhedsforvaltningen kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning til høring i Seniorrådet.

  Kvalitetsstandarderne skal godkendes af Byrådet.

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket mindre ændringer. Ændringerne er markeret med rødt.

  Således er det præciseret, at genoptræningen kan ske ved målrettet selvtræning ved hjælp af elektroniske træningsprogrammer.

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter. På sigt er det forventningen, at færre borgere løbende skal have vedligeholdende tilbud, og at der dermed kan skabes mulighed for at prioritere flere midler til genoptræningsforløb og rehabilitering.

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af om borgeren kan visiteres til træning.

  Der visiteres således til en ramme i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i sagens behandling.

  Høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest den 19. marts 2018.

  Økonomi og afledt drift

  De reviderede kvalitetsstandarder er indenfor den afsatte økonomiske ramme.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ibsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdeling Bjarne Ipsen fra Visitation og Rehabilitering deltager i fremlæggelsen af denne sag med en orientering om ”Tilsynspolitik 2018”, der beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  · borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  · hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  · tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  I 2017 blev det besluttet, at tilsynene skulle gennemføres af en ekstern tilsynskonsulent. Forvaltningen anbefaler, at dette bliver videreført, da der har været et godt samarbejde, og det vurderes, at der igennem et flerårigt samarbejde kan opnås et bedre læringsmiljø i forbindelse med tilsynene.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Der er kun lavet redaktionelle ændringer i forhold til tilsynspolitikken 2017. Der er mulighed for at ønske andre fokusområder, end de fokusområder der er foreslået.

  Forvaltningen indstiller, at nuværende områder fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  Politikken er godkendt på Byrådets møde den 28. februar 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ibsen for orienteringen om Tilsynspolitik 2018, hvor der ikke er store ændringer i forhold til politikken for 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer afdelingschef Bjarne Ipsen Seniorrådet om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt Blå Oase og beskyttet beskæftigelse ved TV Glad 2017”.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2017 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, og deltagelse i fællesskaber .

  Tilsynet i ved Den blå Oase og TV-Glad er udvidet med et økonomisk tilsyn.

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte tilsyn på plejehjem, herunder ét tilsyn på det selvejende plejecenter Enggården og ét tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro (SRC). Tilsynet har vurderet, at samtlige plejehjem har fået bedømmelsen Godkendt. Dokumentation har været drøftet på samtlige plejehjem, men det er tilsynets vurdering, at det på ingen måde har berørt beboerne, og der har været dialog medimplementeringsgruppen for Nexus om den videre plan for implementering.

  Tilsynet oplever, at den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de to private leverandører og en kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune (2 grupper). Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen Godkendt.

  Tilsynet oplever, at borgerne får den praktiske og personlige hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejderne med den rehabiliterende tilgang, og der er hele tiden fokus på at forbedre denne arbejdsgang. I sammenhæng hermed er der fokus på at forbedre dokumentationen, således at mål, handlinger og evaluering på de enkelte borgere beskrives kontinuerligt.

  Vedrørende tilbuddet på den Blå Oase er vurderingen, at Den Blå Oase lever op til gældende aftale med Aabenraa Kommune.

  I forhold til beskyttet beskæftigelse (TV-Glad) er det tilsynets vurdering, at Glad Fonden efterlever de krav og aftaleforhold, der er specificeret i aftalen med Aabenraa Kommune.

  Godkendelserne indikerer, at de områder, som tilsynet har haft bemærkninger til, ikke har haft konsekvenser for borgerne. Det har drejet sig om dokumentation, omgang med personfølsomme data og tydelighed om opgaven for medarbejderen. På alle områder er der udarbejdet handleplaner i samarbejde med leverandørerne.

  De enkelte tilsynsrapporter vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen, ligesom de kan rekvireres i forvaltningen.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ibsen for orienteringen om Kommunale Tilsyn 2017, hvor der overvejende er positive tilbagemeldinger.

  Jens-Christian Ingwersen bemærker til referatet, at han finder det uheldigt, at det er et revisionsfirma, der fører det kommunale tilsyn på plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af det vejledende serviceniveau for handicapkørsel.

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

  De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

  De nuværende kriterier for optagelse er:

  • er over 18 år
  • er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Fremover foreslås kriterierne for optagelse at være følgende:

  • Er over 18 år
  • Du skal være bosiddende i Aabenraa Kommune
  • Du skal være afhængig af kørestol og/eller et ganghjælpemiddel, som du ikke selv kan medtage i bus eller tog, have meget svært ved at bevæge dig uden hjælp eller være meget svagtseende
  • Du skal være ude af stand til at anvende offentlig transport, herunder Flextur.

  I det vejledende serviceniveau er der som noget nyt indført, at man i en afgrænset periode kan bevilliges hjælp til at komme fra indgangsdør til kantsten. Tilføjelsen er en direkte konsekvens af konkret erfaring, hvor forvaltningen erkender, at borgeren kan komme i klemme med det nuværende serviceniveau.

  Præcisering i forhold til Flextur er en konsekvens af, at denne mulighed er opstået siden seneste behandling af serviceniveau for handicapkørsel.

  Det fastholdes ved ændringen, at handicapkørsel kun bevilliges som følge af en fysisk funktionsnedsættelse og ikke eksempelvis demens og psykisk sygdom.

  Det vurderes at udvidelsen af serviceniveauet kan holdes indenfor den afsatte ramme, idet der tidligere er prioriteret 0,051 mio. kr. af værdighedsmidlerne til ”Støtte til kørsel med blinde” samt at der fra 2018 tilføres øremærkede satspuljemidler til området.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i sagens fremlæggelse.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Aabenraa Kommunes andel af værdighedsmidlerne i 2018 samlet udgør 12,648 mio. kr. heraf har Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017 godkendt anvendt 0,051 mio. kr. til ”Støtte til kørsel af blinde”.

  Herudover indgik Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 10. november 2017 aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på Børne- og Socialområdet. I aftalen er der på landsplan i 2018 afsat 6,5 mio. kr., i 2019-2020 er der årligt afsat 0,023 mio. kr. og i 2021 0,033 mio. kr. For Aabenraa Kommune betyder det i 2018 ca. 0,065 mio. kr., i 2019-2020 ca. 0,230 mio. kr. årligt og i 2021 0,330 mio. kr.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Sagen er udsat til behandling på Seniorrådets  mødet den 9. april 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6389, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer afdelingschef Bjarne Ipsen i forhold til Seniorrådets opgave med at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende  Institution Ældreboligerne i Lundtoft Kommune.

  Bestyrelsen i Den selvejende  Institution Ældreboligerne i Lundtoft Kommune består af 5 flg. personer

  • 3 medlemmer / videnspersoner udpeget af Seniorrådet i Aabenraa Kommune og
  • 2 medlemmer, valgt af beboerne.

  Medlemmerne behøver således ikke, at være medlemmer af seniorrådet.

  Bestyrelsen serviceres af boligforeningen Dalbo, som også varetager den daglige drift af boligerne.

  Indstilling

  Social og Sundhedsforvaltningen indstiller at Seniorrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende  Institution Ældreboligerne i Lundtofte Kommune.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Christa Greisen og Nis Hye finder 3 bestyrelsesmedlemmer, der indmeldes til sekretariatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Velfærdsteknologikoordinator Anne Kathrine Pagh Kold fra Ledelse & Udvikling giver en introduktion til kommunens arbejde med velfærdsteknologi.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Seniorrådet takker Anne Kathrine Pagh for en god orientering om igangværende tiltag på ældreområdet; herunder bl.a.:

  · Skærmbesøg i Hjemmeplejen

  · Nye løsninger til borgere med demens

  · Samarbejdet med Abena om den intelligente ble.

  Seniorrådet behandler Hæftet ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi” på mødet i maj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   Orientering fra møde den 6. marts 2018 (referat vedhæftet)
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice.
  4. Bladudvalg.
  5. § 79 udvalg.
   Møde den 16. april 2018 kl. 10 i lokale 137, hvor indkomne ansøgninger til ”ensomhedspuljen” behandles.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  1. Jens-Cristian Ingwersen henviste til referat fra seneste møde og fremhævede det planlagte arbejde vedrørende elevator på Rødekro Station. Det blev aftalt, at der udarbejdes en anmodning til borgmesteren om en status på, hvad er sket i forhold til indsatsen for at få etableret en elevator på Rødekro Station.

  2. Byrådet skal på næste møde tage stilling til en placering af et nyt Grønningen i Tinglev. Seniorrådet vil blive inddraget i arbejdet vedrørende det nye plejehjem på et senere tidspunkt i forløbet.

  3. Ingen bemærkninger.

  4. Næste nummer af RUDEN udkommer den 4. april 2018. Der er allerede en del stof til næste nummer.

  5. Forhold vedrørende egenbetaling til ansøgninger til fællesspisningsarrangementer drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Christa Greisen orienterede om deltagelse i møde for Bruger- og Pårørenderåd på Bovrup Plejehjem.

  Lise Christensen orienterede om deltagelse i møde for Bruger- og Pårørenderåd på Birkelund Plejehjem.

  Finngerd Olsen orienterede om deltagelse i møde for Bruger- og Pårørenderåd på Grønningen Plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg i Fælleskøkkenet

  25. april

  Miniseminar  i budget- og regnskabsforståelse v/Lene Nymann

  30. april

  Høring - Vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder

  9. april (BEI)

  Orientering - Godkendelse af vejledende serviceniveau for handicapkørsel

  9. april (BEI)

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på SRC + sygeplejeklinik

  Besøg på TOF

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om omsorgstandpleje

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Drøftelserne er indarbejdet i ovenstående oversigt.

  Oversigten er dynamisk og tilrettes løbende iht. drøftelser – hvilket bl.a. betyder at aktiviteterne fortløbende opdateres, planlægges og dato fastlægges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering om distribution af e-mails til flere modtagere.

  Beslutning Seniorrådet den 12-03-2018

  Følgende blev drøftet:

  · Medlemskab af Regionsældreråd.

  · Seniorrådets aktiviteter; eksempelvis temadage med udstillinger.

  · Deltagelse i møde den 19. marts 2018 mellem Seniorrådet og formandskaber for Bruger- og pårørenderåd.