Referat

mandag den 9. april 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden

  • Referat fra mødet den 12. marts 2018,

  Jens-Christian Ingwersen påpeger, at han navn var forkert stavet i beslutningen på dagsordenspunkt 9 ”Orientering - Kommunale tilsyn 2017 på Social og Sundhedsområdet”.

  • Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Dagsorden godkendt.

  Referat godkendt med ovenstående bemærkninger.

  Der forelå afbud fra: Christa Greisen og Jens-Christian Ingwersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og SundhedsudvalgetKarsten Meyer Olesen på dialogmødet

  mandag den 23. april kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

  I dialogmødet deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Seniorrådet ønsker på det nævnte møde at drøfte flg. punkter:

  · Status på arbejdet med boligstrategi.

  · Status på plan for Ny Grønningen; herunder inddragelse af Seniorrådets underudvalg.

  · Status på budgetlægningen; herunder Seniorrådets eget budget.

  · Status på revision af Ældre- og værdighedspolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I vejledende serviceniveau beskrives dels hvordan og efter hvilke kriterier genbrugshjælpemidler tildeles af Visitationen, dels hvordan de udvælges, tilpasses, registreres og udlånes af HjælpemiddelHuset.

  Vejledende serviceniveau har - i lighed med de lovpligtige kvalitetsstandarder om hjemmehjælp, madservice og træning - til formål at samle en række praktiske oplysninger. Desuden har vejledningen til formål at informere om det kommunalt fastsatte serviceniveau i forhold til for eksempel sagsbehandlingsfrister.

  I forhold til tidligere version af vejledningen er der indarbejdet ny lov af 1. januar 2018, hvor der er indført kommunal mulighed for at bevillige midlertidige hjælpemidler.

  Af vejledningen til ny lov fremgår, at bevilling af midlertidige hjælpemidler primært kan være relevant i forbindelse med rehabilitering eller efter et sygdomsforløb, hvor der ikke ydes relevant hjælp efter anden lovgivning. Herved kan borgeren opretholde forbindelsen til f.eks. arbejdsmarkedet eller uddannelsesstedet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i forbindelse med fastlæggelse af kommunens serviceniveau tages stilling til disse primære områder.

  Det er forvaltningens opfattelse, at en yderligere udvidelse af serviceniveau i forhold til midlertidighed ikke kan holdes indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Der må forventes en øget drøftelse med borgere og sygehus efter indførelse af midlertidighedsbegrebet i forbindelse med hjælpemidler. Denne udvikling vil blive fulgt.

  Seniorrådet høringssvar skal foreligge senest mandag den 23. april 2018.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for gennemgang af sagen og udarbejder svar iht. høringsfristen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

  De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

  De nuværende kriterier for visitation til handicapkørsel er, at borgeren:

  • er over 18 år
  • er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Fremover foreslås kriterierne for visitation til handicapkørsel at være, at borgeren:

  • er over 18 år
  • er bosiddende i Aabenraa kommune
  • er afhængig af kørestol og/eller et ganghjælpemiddel, som du ikke selv kan medtage i bus eller tog
  • er ude af stand til at anvende offentlig transport, herunder Flextur
  • har en synsstyrke på 10 % syn eller mindre. Gældende fra 1. juli 2018.

  I det vejledende serviceniveau er der som noget nyt indført, at man i en afgrænset periode kan bevilliges hjælp til at komme fra indgangsdør til kantsten.

  Der forventes at være under 10 borgere om året, der har behov for denne midlertidige løsning, og at de i den midlertidige periode kommer til at køre under 20 ture i gennemsnit.

  Præcisering i forhold til Flextur er en konsekvens af, at denne mulighed er opstået siden seneste behandling af serviceniveau for handicapkørsel.

  Det fastholdes ved ændringen, at handicapkørsel kun bevilliges som følge af en fysisk funktionsnedsættelse og ikke eksempelvis demens og psykisk sygdom. Samtidig fastholdes generelt princippet om, at borgere i kørestol bør bo med niveaufri adgang eller elevator, med mindre borgeren er terminal.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Afdelingschef Bjarne Ipsen oplyste i forbindelse med fremlæggelse af sagen, at Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 4. april 2018 besluttede at nærværende sag skal behandles som en høringssag i Seniorrådet.

  Seniorrådet udarbejder i den forbindelse høringssvar, der tilstilles Sekretariatet senest den 23. april 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23150, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu et udkast til Demensstrategi i Aabenraa Kommune, som er resultatet af en længere proces indledt medio 2017 og er et led i arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. I dette arbejde har deltaget såvel ledere, medarbejdere, borgere med demens tæt inde på livet samt repræsentanter fra foreninger og interesseorganisationer m.fl..

  Demensområdet er et område i hastig udvikling, hvilket betyder, at demensstrategien er en agil strategi, der kan ændres og tilpasses med nye og/eller ændrede fokusområder/indsatser i de kommende år.

  Demensstrategien sætter retning for demensindsatsen de kommende år i Aabenraa Kommune, og demensindsatsplanen skal sikre implementering og forankring af strategien ved udmøntning af indsatserne i konkrete handlinger.

  Der er tale om en ambitiøs strategi, der kræver en bred og tværgående indsats med mange aktører. Derfor er nøgleordene i demensstrategien overblik, fornyelse og sammenhæng i den nuværende og fremadrettede indsats.

  Demensstrategiens indhold

  Demensstrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer, som tilsammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Aabenraa Kommune. Helt konkret drejer det sig om demensstrategiens vision, en række effektmål, fem fokusområder og 10 indsatser.

  Strategien bygger på den Nationale Handlingsplan for Demens 2025 og inddrager Aabenraa Kommunens værdighedspolitik samt input fra workshops. I tråd med Aabenraa Kommunes værdighedspolitik vil demensstrategien understøtte, at borgerne - trods en sygdom - skal kunne fortsætte et liv med indhold, selvbestemmelse og med følelsen af egen identitet så længe som muligt, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.

  Demensstrategiens vision:

  ”Vi vil skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demenssygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.”

  Demensstrategiens overordnede mål er:

  · en demensvenlig kommune.

  · at flere borgere med demenssymptomer udredes.

  · at nedbringe forbrug af antipsykotisk medicin.

  Demensstrategiens fokusområder er:

  · Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling.

  · Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

  · Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens.

  · Demensvenlige samfund og boliger.

  · Øget videns- og kompetenceniveau.

  Næste skridt i processen

  Arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for de 10 indsatser igangsættes efter godkendelse af strategien. Det vil ske med bred inddragelse og fordeling af ansvarsområder.

  Eksempler på nogle af de første opgaver, som skal arbejdes med i 2018 er:

  · At indsatsplan for demensområdet færdiggøres samt tidsplan udarbejdes.

  · At sikre nem adgang til informationer om demenssygdom samt oplysninger om kommunal og frivillig støtte og tilbud.

  · At reorganisere specialviden med henblik på at etablere et videns- og kompetenceteam, hvor borgere og ansatte kan få støtte og vejledning.

  · At etablere den organisation, som får ansvar for Demensstrategien.

  Aabenraa Kommune har i dag en række tilbud indenfor demensområdet, som i dag er en del af den eksisterende drift og finansieret indenfor budgettet. Disse indsatser skal enten optimeres, dvs. skærpes, eller forbliver, som de er, hvilket afklares i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og prioritering af dem.

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest mandag den 23. april 2018.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Seniorrådet takker Anni Oksen for en yderst tilfredsstillende fremlægning af sagen og ser frem til yderligere orientering når indsatsplanen foreligger.

  Præsentationsmateriale anvendt på mødet sendes ud med nærværende referat.

  I forbindelse med udarbejdelse af Seniorrådets høringssvar  noteres det, at Jens-Christian Ingwersen pga. fravær allerede har fremsendt sine kommentarer til sagen til samtlige medlemmer af Seniorrådet. Notatet vedhæftes nærværende referat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på opstartsfasen i det nyligt etablerede lokale samarbejde med Ældre Sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Sekretariatet udsender snarest datalister med Ældre Sagens nye bestyrelsesmedlemmer i de 5 lokale områder til relevante medlemmer af Seniorrådet.

  Hanne Larsen udarbejder en skabelon som Seniorrådets medlemmer fremadrettet kan bruge som et redskab, når der skal udarbejdes indkaldelser/dagsordner/referater i forbindelse med afholdelse af møder og lign.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  1. Gennemgang af det foreløbige regnskab for 2018 (kvartalsoversigt omdeles på mødet).

  2. Reminder:
   • Institutionsbesøg i Fælleskøkkenet, Bladknæk 51 i Aabenraa onsdag den 25. april kl. 12:30- 14:30.

   • Miniseminar i budget- og regnskabsforståelse mandag den 30. april kl. 10:00 – 12:00 i lokale 425 på rådhuset. 

  1. Hanne Larsen & formanden for underudvalget for Trafik og Byplanlægning Jens-Christian Ingwersen har rettet henvendelse til borgmesteren om bedt om et møde, hvor  adgangsforholdene på Rødekro station ønskes drøftet.

  2. Møde i Middelfart den 3. april med deltagelse af formænd og næstformænd i regi af Danske Ældreråd.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  1. Regnskabet blev omdelt og taget til efterretning.
  Det blev påpeget, at man gerne må sætte mere end én dato på blanketten, så der ikke skal udfyldes helt så mange papirer.

  2. Taget til efterretning.

  3. Det blev oplyst, at der er aftalt et møde med borgmesteren tirsdag den 15. maj kl. 14:00. Fra Seniorrådet deltager flg. 3. medlemmer: Hanne Larsen, Jens-Christian Ingwersen og H.C. Bock..

  4. Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Jens-Christian Ingwersen drøftes idéen med etablering af en ordning, hvor Seniorrådets medlemmer tilbyder ældre medborgere vejledning i specifikke problemstillinger – jfr. udsendt mail af 31. marts.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  På foranledning af Jens-Christian Ingwersen udsættes ovennævnte drøftelse til førstkommende møde i maj.

  Nis Hye oplyste, at Christa Greisen, Peter S. Petersen og Nis Hye fortsætter som medlemmer af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ældreboligerne i Lundtoft Kommune.

  Forvaltningen er orienteret herom.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice.
  4. Bladudvalg.
  5. § 79 udvalg.
   Møde den 16. april 2018 kl. 10 i lokale 137, hvor indkomne ansøgninger til ”ensomhedspuljen” behandles.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  1. Der er planlagt møde tirsdag den 17. april kl. 10:30-12:00 i lokale 199 på Rådhuset. Eneste dagsordenspunkt er ”Hvem gør hvad i forbindelse med mødet med borgmesteren den 15. maj”.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Der afholdes redaktionsmøde onsdag den 18. april, hvor den seneste udgivelse drøftes.

  5. Ansøgningsskemaer m.v. udsendes til udvalgsmedlemmerne i indeværende uge.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Drøftelse af hæftet “Det gode liv og sund vækst 2020. Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  14. maj

  JCI ?????

  Orientering: Konceptbeskrivelse for “Din indgang Aabenraa”

  14. maj

  (BEI)

  Orientering: Evaluering af klippekortsordningen.

  14. maj

  (AOK)

  Budgetorienteringsmøde

  23. maj
  kl. 10:30-12:00

  Lokale 120

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  Juni
  Elli laver aftale

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på SRC + sygeplejeklinik

  Besøg på TOF

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om omsorgstandpleje

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Oversigten blev gennemgået og drøftet – ændringer er indarbejdet i ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 09-04-2018

  Der forelå intet til punktet.