Referat

mandag den 14. maj 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  · Godkendelse af nærværende dagsorden.

  · Referat fra mødet den 9. april 2018.

  · Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Seniorrådets beslutning af 12. marts – dagsordenspunkt 12 – drøftes hæftet ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  Jens-Christian Ingwersen og Lis Christensen forestår fremlægningen af sagen – herunder orientering ift. vedhæftede notat samt KL rapporten ”Kommunernes teknologispring – Velfærdsudvikling gennem ny teknologi”.  

  Indstilling

  Jens-Christian Ingwersen og Lise Christensen indstiller, at Seniorrådet anbefaler:

  at Aabenraa Kommune arbejder for at indføre velfærdsteknologi

  at etiske overvejelser indgår i enhver vurdering af eventuel brug af velfærdsteknologi

  at velfærdsteknologi aldrig må medføre screening af et stort antal borgere

  at anvendelse af velfærdsteknologi primært skal ske for at gavne brugerne

  at økonomi aldrig må være den primære drivkraft for at indføre velfærdsteknologi

  at Seniorrådet og andre interesserede organer (fx Handicaprådet) tages med på råd, inden velfærdsteknologi implementeres

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Som basis for en efterfølgende drøftelse af Seniorrådets rolle i forhold til Aabenraa Kommunes indførelse og anvendelse af velfærdsteknologi gennemgik Jens-Christian Ingwersen relevante dele af KL rapporten ”Kommunernes teknologispring”.

  Under drøftelsen redegjorde Hanne Priess Larsen for hidtidig praksis og indhold af samarbejdet mellem Seniorrådet og Social & Sundhedsforvaltningens funktionsområde for velfærdsteknologi. 

  Et enigt Seniorråd besluttede at afvente udarbejdelsen af forvaltningens nye strategioplæg for afprøvning og anvendelse af velfærdsteknologi, inden en endelig stillingtagen til de 6 nævnte indstillingspunkter. Strategioplægget forventes fremlagt for Seniorrådet sidst på året. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6206, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. marts 2018 på baggrund af en evaluering af udvidet klippekortsordning at fastholde den nuværende organisering med fleksibel adgang til ordningen og de anbefalede kriterier for tildeling.

  Klippekortet understøtter følgende to målgrupper:

  · pårørende til demente, som kan få øget mulighed for aflastning, når aflastningen ikke kan foregå på demensdaghjem. 

  · borgere, der ikke er selvvalgt ensomme, som kan få støtte til at deltage i selvvalgt aktivitet og fællesskab.

  Seniorrådet har anmodet forvaltningen om en orientering om evalueringen af den udvidede klippekortsordning.

  Evaluering

  Evalueringens resultater viser overordnet, at borgere, pårørende og personalet generelt har en positiv oplevelse ved brug af klippekortsordningen og dens effekt på livskvalitet og ensomhed. Dette vidner om, at ordningen har den ønskede effekt i forhold til målsætningen om at understøtte selvbestemmelse og livskvalitet.

  Organisering med fleksibel adgang til klippekort, hvor pårørende til en dement borger træffer aftale med demenskoordinatoren om behovet for aflastning, og aflastningen bliver aftalt med Hjemmeplejen, har fungeret godt. Dette gælder også borgere, der oplever sig ensomme, som træffer aftale med Forebyggende hjemmebesøg eller kontakter Visitationen & Rehabilitering, som derefter laver aftaler med Hjemmeplejen. Udvidet klippekortsordning har ikke været omfattet af frit valg, derfor har kun den kommunale Hjemmepleje leveret klippekort fra den udvidede klippekortsordning. 

  Hjemmeplejen har leveret den nye klippekortsordning fra 4. september 2017, og har i perioden fra 11. september – 31. december 2017 leveret 564 timer til aflastning af pårørende til demente og 2680 timer til ensomme borgere.  Det svarer til et forbrug på 583.245 kr. ud af et budget på 0,750 mio. kr.

  Udtræk i Nexus, omsorgssystemet, viser,  at klippekortene er blevet anvendt til forskellige former for indsatser/aktiviteter. Pårørende til demente borgere har brugt klippekortene til at foretage indkøb, tage til frisøren, deltage i sociale arrangementer osv.

  Ensomme borgere har brugt deres klippekort til mange forskellige former for aktiviteter, f.eks. til aktiviteter ud af hjemmet, som at træne, indkøb hos købmand, træne gangfunktion, afprøve nye aktiviteter osv. Derudover er klippekortene også blevet brugt til at skabe struktur i hverdagen, oprydning og rengøring i hjemmet, hygge efter borgerens ønske osv.

  I forbindelse med evaluering har Hjemmeplejen gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af udvidet klippekortsordning.

  Brugere af ”Aflastning af pårørende” giver udtryk for, at det har givet dem mulighed for i højere grad at have selvbestemmelse og mulighed for at opretholde deres sociale netværk. De giver i deres besvarelser bl.a. udtryk for:

  · ”Jeg kan nu komme til de aftalte tider på sygehuset til kontrol af min sygdom. Det giver følelse af frihed, ro og overskud.”

  · ”Det er trygt at tage af sted, fordi min ægtefælle kender den, som kommer. ”

  · ”Min ægtefælle er glad og oplever livskvalitet mens jeg er ude af huset.”

  Brugerne af klippekort til ”ensomme borgere”, giver bl.a. udtryk for:

  · ”Jeg ser frem til den ugentlige aftale, hvor vi snakker, går ture og får en kop kaffe. Det er eneste gang i ugen hvor nogen besøger mig.”

  · ”Nu har jeg mulighed for at besøge min kone på plejehjemmet.”

  Medarbejderne i Hjemmeplejen oplever, at borgere, som har været indelukket eller udad reagerende, bliver mere positive og glade.

  Anbefalinger

  Det anbefales, at den nuværende ordning med fleksibel adgang til udvidet klippekortsordning fastholdes på følgende vis:

  · At pårørende til en demente borger træffer aftale med demenskoordinatoren om behovet, og aflastningen bliver aftalt med Hjemmeplejen.

  · At borgere, der oplever sig ensomme, fortsat skal kontakte Forebyggende Hjemmebesøg eller Visitation & Rehabilitering.

  Det anbefales, at klippekortet fortsat bruges på hverdage og i tidsrummet fra kl. 10.00 til 22.00 og uden begrænsning på, hvor mange timer borgeren/pårørende kan blive tildelt. Der skal fortsat foretages individuel vurdering, hvor borgeren tildeles x antal timer afhængigt af det behov, der er til den ønskede aktivitet.

  Hjemmeplejen har, på baggrund af de foreløbige erfaringer, opsat følgende overordnede kriterier for, hvornår en borger kan tildeles udvidet klippekort:

  ”Ensomhed”:

  1. Borgere som har været isoleret i egen bolig igennem længere tid.

  - Trænes i at deltage i aktiviteter ud af egen bolig.

  - Trænes i at klare indkøb.

  2. Borgere som har et lavt BMI under 18.

  - Være til stede ved hovedmåltiderne (indsats af 15 min. til hvert måltid),  hvor borgeren oplever samvær og dermed får indtaget sufficient mad og væske.

  ”Aflastning i eget hjem”:

  - Klare indkøb

  - Følge eget sygdoms- og behandlingsforløb.

  - Særlige familiære begivenheder såsom bryllup, runde fødselsdage.

  - Deltagelse i sociale aktiviteter såsom svømning, gymnastik eller kortspil.

  Ovenstående kriterier skal sikre budgetoverholdelse og ensartethed i tildeling af den udvidede klippekortsordning.

  Det anbefales, at den kommunale Hjemmepleje fortsætter som leverandører af den udvidede klippekortsordning.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Seniorrådet takker Anni Oksen for en god og informativ orientering om erfaringerne og fremadrettede disponeringer  i forhold til ordningen med det udvidede klippekort.

  Det aftaltes

  • at pjecen om udvidet klippekortsordning udsendes sammen med nærværende referat.

  • at et henvisningslink til TV avisens indslag  (9. maj 2018)  om besøg fra Hong Kong på Riseparken sendes pr. mail sammen med nærværende referat.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. maj 2018 vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg. Sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Den forelagte beskrivelse af opgaven er ikke ændret i forhold til tidligere.

  Tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune sker på baggrund af anbefalinger fra sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet.

  Håndbogen har særligt fokus på 6 indsatsområder Alkohol, ensomhed, ernæring, fald, fysisk aktivitet og selvmordsadfærd.

  Viden om, hvorledes borgere med ovenstående udfordringer kan opspores hos ældre borgere er tilvejebragt igennem deltagelse i et landsdækkende forskningsprojekt, om redskaber til opsporing.

  De forebyggende hjemmebesøgere har særligt fokus på den primære forebyggelse, at hindre sygdom, psykosocial adfærd og ulykker i at opstå. Samt den sekundære forebyggelse, at opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer tidligst muligt.

  I Aabenraa kommune tilbydes alle borgere over 75 år, som ikke modtager hjemmehjælp mere end 2 timer, tilbud om besøg.

  Der er samlet afsat 703.000 kr. som en ramme til opgaven.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen.

  Det blev besluttet, at lederen af teamet for Forebyggende hjemmebesøg – Titi Mikkelsen skal invitereres til at deltage på et af de kommende møder for en nærmere introduktion til funktionsområdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  ”Bordet rundt” status på arbejdet med opstart af samarbejdet med Ældre Sagen i flg. lokale områder:

  1. Aabenraa

  2. Bov

  3. Lundtoft

  4. Rødekro

  5. Tinglev

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Lokalområde Aabenraa:

  Der holdes opstartsmøde den 24. maj 2018 kl. 14:00 i Kirsebærhavens Aktivitetscenter.

  Lokalområde Bov:

  Der holdes opstartsmøde den 28. maj 2018 kl. 10:00 på Plejehjemmet Rønshave.

  Lokalområde Lundtoft:

  Mødedato er ikke fastlagt.

  Lokalområde Rødekro:

  Der holdes opstartsmøde den 15. maj 2018 kl. 10:00 i Borgerhuset.

  Lokalområde Tinglev:

  Der holdes dagsordensmøde med formanden for lokalområdet den 15. maj 2018 kl. 13:00 i Rebbølcentret.

  Referater fra de enkelte møder sendes til Sekretariatet, der sørger for den videre formidling til Seniorrådets medlemmer.

  Bemærk! Udsendelse af referater/dagsordner til Ældre Sagens lokale medlemmer skal de ansvarlige Seniorrådsmedlemmer fra hvert område selv stå for.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2018.

   Forslag (fra alle) til, hvordan rådighedsbeløbet  på 50.000 kr. til aktiviteter for 60+, evt. kan anvendes – herunder aktivitetens art, tidspunkt for afholdelse og prisramme?

  • Evaluering af besøget hos Fælleskøkkenet den 25. april.

  • Evaluering af regnskabsseminaret den 30. april.

  • Besøg på Rise Parken – tirsdag den 19. juni kl. 9:30

  • Budgetorienteringsmøde den 23. maj kl. 10:30 i lokale 120 (underetagen) på Rådhuset.

  • Afgørelser i sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar eller lign.:

   • Sag 18/2964 – Social og Sundhedsudvalgets beslutning af 2.05.2018 – ”Udmøntning af pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre”.

   • Sag 18/4334 – Social og Sundhedsudvalgets beslutning af 7.03.2018 – ”udmøntning af finanslovsmidler til styrket ældrepleje – bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjem”.

   • Sag 18/2844 – Byrådets beslutning af 25.04.2018 – Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning”.

   • Sag 18/2844 – Byrådet beslutning af 25.04.2018 – ”Kvalitetsstandard for madservice”.

   • Sag 18/2844 – Byrådet beslutning af 25.04.2018 – Kvalitetsstandard for hjemmehjælp”.

   • Sag 18/2844 Social og Sundhedsudvalgets beslutning af 2.05.2018  Godkendelse af vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder”.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  · Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

  Lise Christensen kontakter Ældre Sagen i Bov for at indhente informationer til brug for planlægning og  iværksættelse af et eventuelt musikarrangement eller lignende – herunder også mulighederne for leje af Grænsehallerne.

  · Besøget i Fælleskøkkenet var en positiv oplevelse.

  · Regnskabsseminaret blev i lighed med tidligere år godt modtaget af deltagerne.

  · 7 seniorrådsmedlemmer deltager i besøget på Riseparken den 19. juni. Elli Deele meddeler dette snarest til plejehjemslederen.

  · Materialer til budgetorienteringsmødet den 23. maj 2018 forventes udsendt pr. mail torsdag den 17. maj.

  · Afgørelserne blev taget til efterretning.

  · Der holdes fælles bruger-/pårørendemøde for formandsskabene den 23. oktober 2018 kl. 17:00 – 19:00 på Plejehjemmet Grønnegården.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   Møde med borgmesteren den 15. maj.
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for Sundhed, miljø og madservice.
  4. Bladudvalg.
   Deadline for materialer til Ruden 2/2018 er 18. juni 2018.
  5. § 79 udvalg.
   Indstilling til Social- og Sundhedsudvalget ift. behandling af indkomne ansøgninger til ”ensomhedspuljen”.

   Møde vedr. optimering af ansøgningsskema til §79 midler, 14. maj kl. 12:00 i lokale 425 (forlængelse af nærværende møde).

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  1. Orientering om mødet med borgmesteren blev taget til efterretning. Evaluering og konklusion af mødet fremlægges på Seniorrådets næste ordinære møde i juni.

  2. I forbindelse med en forespørgsel om Seniorrådets engagement i et dialogmøde for borgere i Tinglev om opførelsen af et nyt plejehjem, blev det fastslået, at Seniorrådet ikke for nuværende er inddraget i processen og derfor ikke forventes at skulle deltage. Hanne Priess Larsen understregede imidlertid, at hun finder det meget hensigtsmæssigt om repræsentanterne fra Seniorrådets Bygge- og boligudvalg deltager i mødet der finder sted den 15. maj i Borgersalen.

  3. Der forelå intet fra udvalget.

  4. Taget til efterretning.

  5. Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  · På foranledning af Jens-Christian Ingwersen drøftes idéen med etablering af en ordning, hvor Seniorrådets medlemmer tilbyder ældre medborgere vejledning i specifikke problemstillinger – jfr. udsendt mail af 31. marts.

  · Evaluering af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 7. & 8. maj 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Det aftaltes, at Jens-Christian Ingwersen tager kontakt til Husum Seniorenbeirat med henblik på, at indhente yderligere oplysninger om initiativet og efterspørgslen fra borgerne.

  Seniorrådets 6 deltagere i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference i Nyborg vurderer arrangementet som rigtig godt – om end den første dag med repræsentantskabsmødet synes lang og en smule kedelig.

  Nis Hye orienterede fra et nyligt afholdt møde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ældreboligerne i Lundtoft Kommune.

  Der blev orienteret fra afholdte møder i bruger-/pårørenderådene iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Birkelund den 9. maj 2018
  • Plejehjemmet Rønshave den 12. maj 2018
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Budgetorienteringsmøde

  23. maj
  kl. 10:30-12:00

  Lokale 120

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  19. juni kl. 09:30

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på SRC + sygeplejeklinik

  Besøg på TOF

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om omsorgstandpleje

  August ???

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (LIS & HELLE)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  (TITI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Følgende emne blev tilføjet ovenstående oversigt: ”Orientering om Forebyggende hjemmebesøg”.

  Sekretariatet tager kontakt til omsorgstandplejen for etablering af en aftale om orientering på Seniorrådets ordinære møde i august.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 14-05-2018

  Der forelå intet til punktet.